Waarom een brandverzekering afsluiten?

Het is belangrijk dat je studentenwoning voldoende verzekerd is voor brand.

Huurdersaansprakelijkheid
Het burgerlijk wetboek stelt dat de verantwoordelijkheid voor alle gevolgen van brand en aanverwante gevaren volledig ten laste valt van de huurder, tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan. Als huurder ben je verantwoordelijk voor de kosten als de woning beschadigd wordt, tenzij je kan bewijzen dat de schade veroorzaakt is:

 • zonder dat je er schuld aan hebt (overmacht);
 • door een derde (buren);
 • door een gebrek in het gebouw.

Bij brand kan de schade enorm zijn. Het volstaat niet dat de woning verzekerd is door de verhuurder. Nadat de verzekeraar van de verhuurder deze vergoed heeft voor de schade aan het gebouw, zal de verzekeraar zich tegen de huurder keren om zo de schadevergoeding te recupereren. 

Aansprakelijkheid ten aanzien van derden 
Als de brand overslaat naar de woning van je buur en er zijn beschadigingen, zal je aansprakelijk gesteld worden voor het door de buur geleden verlies. De buur of diens verzekeraar zal zich tegen jou keren om het schadebedrag te recupereren.

Persoonlijke inhoud
Je kan als huurder zelf aanzienlijke materiële schade lijden als je persoonlijke goederen in rook opgaan. Het is dus belangrijk om deze te verzekeren tegen het risico op beschadiging. Opgelet: diefstal is niet inbegrepen in de inboedelverzekering!

Hoe kan je je verzekeren?

Als huurder ben je best voldoende verzekerd. Dit kan (deels) via de verzekering van de verhuurder en/of je eigen verzekering. 

Via de verhuurder

Huurdersaansprakelijkheid

Je verhuurder kan er voor zorgen dat in zijn polis zowel zijn eigen goederen als de aansprakelijkheid van zijn huurder(s) verzekerd zijn. De meerprijs die hij daarvoor betaalt, kan hij doorrekenen in je huurprijs. Met zo'n polis vergoedt de verzekeraar van de verhuurder de schade aan het gebouw en de inhoud (van de verhuurder!) en haalt hij géén verhaal bij jou als huurder.

In het huurcontract moet dan ook uitdrukkelijk zijn opgenomen dat de verhuurder afstand doet van verhaal ten opzichte van de huurder en hij er zich toe verbindt zijn afstand van verhaal te bekomen van zijn verzekeraar. De huurder heeft dan in principe geen brandverzekering meer nodig voor zijn huurdersaansprakelijkheid. Vraag het na bij je verhuurder en/of controleer je huurcontract!

Opgelet: als je verhuurder een brandverzekering met “afstand van verhaal” heeft, dan wil dit niet zeggen dat je als huurder geen risico meer loopt. De brandverzekering van de verhuurder met afstand van verhaal vervangt de verzekering van de huurder niet volledig:

 • de aansprakelijkheid van de huurder ten aanzien van derden is meestal niet gedekt, tenzij de verhuurder zijn brandpolis ook laat uitbreiden met dit risico;
 • je persoonlijke goederen zijn niet gedekt.

Aansprakelijkheid ten aanzien van derden

Je aansprakelijkheid ten aanzien van derden (bijvoorbeeld je kotgenoten of buren) kan dus ook worden gedekt door de verzekering van de verhuurder. Vraag het na bij je verhuurder en/of controleer je huurcontract! Als de verzekering (met afstand van verhaal) van de verhuurder dit risico niet dekt, heb je er alle belang bij om aanvullende schikkingen te treffen:

 • via een uitbreiding van de brandpolis van je ouders (check dit bij de verzekeringsmakelaar of de verzekeraar van je ouders). Opgelet: dit kan enkel als je thuisadres je officiële adres is;
 • door hiervoor een aparte verzekering af te sluiten.

Persoonlijke inhoud

De verzekering van de verhuurder dekt de schade aan je persoonlijke bezittingen niet. De brandverzekering van je ouders kan eventueel je inboedel en meubelen dekken voor zover die tijdelijk naar je kot verhuizen. Je kan dit nakijken in de polis van je ouders. Opgelet: Dit kan enkel indien je domicilie thuis is.

Als blijkt dat dit risico niet gedekt is, is het aangewezen een aparte verzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij of bank. Het bijkomend verzekeren van je inboedel is een persoonlijke keuze, maar besef dat de waarde van je persoonlijke spullen op kot al snel kan oplopen als je bijvoorbeeld een computer, een printer of een microgolf hebt.

Wanneer je niet meer thuis woont (je hebt een apart domicilie) dan moet je je sowieso zelf verzekeren.

Zelf een verzekering nemen

Voorziet het huurcontract van je verhuurder geen afstand van verhaal, en/of ben je niet (volledig) gedekt via de polis van je ouders, dan moet je zelf een brandverzekering afsluiten die de drie risico’s dekt: huurdersaansprakelijkheid, aansprakelijkheid ten aanzien van derden en schade aan je persoonlijke inhoud. Voor meer informatie kan je een verzekeringsmaatschappij of bank raadplegen:

Wat is het kostenplaatje?

De kosten van de verzekering zijn afhankelijk van het te verzekeren goed en de inboedel.

Wat als je een kamer huurt via de universiteit?

Voor studenten die een kamer huren op één van volgende adressen, is de brandverzekering geregeld door de Universiteit Antwerpen en/of de verhuurder. Zowel huurdersaansprakelijkheid, aansprakelijkheid ten aanzien van derden als persoonlijke inhoud zijn gedekt. 

Het gaat om de universitaire residenties of panden waarvan de Universiteit Antwerpen (mee) het beheer waarneemt:

 • Studentenhome Campus Drie Eiken, Dr. Donnyplein 30, 2610 Wilrijk
 • Zomaar een dak, Prinsstraat 32, 2000 Antwerpen
 • Rodestraat 32, 2000 Antwerpen
 • Rodestraat 36/1, 2000 Antwerpen
 • Rodestraat 36/2, 2000 Antwerpen
 • Lange Winkelstraat 19, 2000 Antwerpen
 • Lange Winkelstraat 33, 2000 Antwerpen
 • Lange Winkelstraat 35, 2000 Antwerpen
 • Biekorfstraat 65-71, 2060 Antwerpen

Opgelet, een Belgische student die fiscaal ten laste is van zijn ouders, geeft eventuele schade aan de brandverzekeraar van de woonst van zijn ouders aan.

Heb je specifieke vragen over de brandverzekering geregeld door de Universiteit Antwerpen? Neem dan contact op met Jantine de Kock, Juridische Dienst, Universiteit Antwerpen, jantine.dekock@uantwerpen.be, tel. 03 265 31 76.