Opleiding

Micro-credential: Bijzondere aspecten van verzekeringsrecht

Deze micro-credential wordt tweejaarlijks ingericht.
Start van de opleiding is steeds in de oneven academiejaren. De eerstvolgende lichting gaat van start op zaterdag 16 december 2023.

De micro-credential Bijzondere aspecten van verzekeringsrecht is een onderdeel van het Postgraduaat in het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht.

Er wordt afwisselend online en fysiek lesgegeven:

 • de lessen op dinsdagavond (18.45 - 21.45 uur) gaan online door
 • de lessen op zaterdagvoormiddag (9.00 - 13.00 uur) gaan fysiek door en vinden plaats op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen.

Alle  lessen worden opgenomen.
Voor de opnames van deze lessen zijn we afhankelijk van de techniek. Indien er zich technische problemen voordoen bij een opname kunnen we hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Het minimum aantal deelnemers voorzien is 20. Het maximum aantal deelnemers 40.
Wordt het minimum aantal deelnemers van 20 niet bereikt, zijn wij genoodzaakt de opleiding te annuleren.

Lesinhoud

Volgende topics komen aan bod:

 • de algemene principes inzake de totstandkoming van een verzekeringsovereenkomst (segmentatiebeleid, aanbod, polisvoorwaarden, informatieverplichtingen,…);
 • de problematiek van de uitsluitingen en het verval van recht;
 • de verplichtingen van de verzekeringnemer en de verzekerde gedurende de looptijd van het contract;
 • de verplichtingen van de verzekeraar gedurende de looptijd van het contract;
 • de problematiek van de wijzigingen van bijvoorbeeld de premie of de algemene voorwaarden in de loop van de overeenkomst;
 • de beëindigingswijzen van de verzekeringsovereenkomst;
 • de problematiek van big data en privacybescherming;
 • de verschillende soorten verzekeringstussenpersonen en hun juridisch statuut;
 • de juridische kwalificatie van de rechtsverhoudingen tussen de tussenpersonen, de verzekeraars en de consumenten;
 • de verschillende (buiten)contractuele (informatie)verplichtingen die op de verzekeringstussenpersoon rusten;
 • de collectieve verzekeringen;
 • de werking en noodzaak van de (internationale) mede- en herverzekeringsmarkten;
 • de vervagende grenzen tussen herverzekeren en kapitaalmarktactiviteiten;
 • de (internationale) rechtsbronnen die het herverzekeringsrecht beheersen;
 • proportionele en niet-proportionele herverzekeringscontracten;
 • bijzondere herverzekeringsclausules zoals: quota-share, surplusherverzekering, stop-loss,…;
 • de techniek van het retrocederen;
 • de algemene actuariële en fiscale beginselen die van toepassing zijn op alle verzekeringsovereenkomsten.

Leerdoelen

In deze micro-credential staan de volgende leerdoelen centraal:

 • een wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis verwerven van de bronnen, basisconcepten en basisprincipes van het algemene verzekerings(contracten)recht en de verzekeringsdistributie;
 • het uitbouwen van een wetenschappelijke attitude inzake opsporen van bronnen en kritische studie ervan;
 • inzicht verwerven in de uiteenlopende wet- en regelgeving inzake (her)verzekering en verzekeringsdistributie;
 • het assimileren van nieuwe en evoluerende rechtsregels binnen de (Europese) wetgeving, de rechtspraak en rechtsleer;
 • de attitude verwerven om op een wetenschappelijk verantwoorde wijze juridische problemen en vragen inzake verzekeringscontracten te onderkennen, te analyseren en op te lossen;
 • een kritische houding aannemen ten aanzien van de verschillende lacunes en vragen die bestaan in het kader van geldende Belgische en Europese regelgeving inzake verzekeringscontracten en verzekeringsdistributie;
 • inzicht verwerven in de impact van diverse maatschappelijke evoluties en ontwikkelingen op de verzekeringssector en (her)verzekeringscontracten.

Lesgevers

Tine Meurs volgt als coördinator van deze micro-credential de inhoud en kwaliteit van nabij op. Een aantal lessen wordt gegeven door gastsprekers. De rijke beroepservaring van deze externe lesgevers betekent een grote meerwaarde voor de opleiding.

Het universitaire karakter van de micro-credential wordt gewaarborgd door het kwaliteitssysteem van de Universiteit Antwerpen onder toezicht van de academisch verantwoordelijken Britt Weyts en Thierry Vansweevelt.

Aanwezigheid, evaluatie en getuigschrift

Getuigschrift

De deelnemer ontvangt een getuigschrift bij voldoende aanwezigheid in de lessen én  indien geslaagd voor de opdracht.

Evaluatie (opdracht)

 • De deelnemer schrijft een paper (max. 5 pagina's) omtrent een voorop opgelegd onderwerp.
 • De opdracht kan bestaan uit het oplossen van een casus, het opstellen van een overeenkomst of advies, het uitwerken van een stelling,...
 • De opdracht wordt bovendien deels geput uit de actualiteit zodat de student verplicht wordt om de actualiteit ter zake te volgen.

Aanwezigheid

 • Voor het behalen van het getuigschrift wordt een absolute minimumaanwezigheid verwacht van 50%.
  Ben je minder dan 50% aanwezig? In dat geval kan je niet deelnemen aan de eindevaluatie.
 • Ben je minder dan 65% aanwezig?In dat geval schrijf je een bijkomende paper waarvan het onderwerp door de coördinator van de micro-credential wordt bepaald. Deze paper wordt ingediend tijdens de tweede zittijd. Het resultaat voor deze extra opdracht telt niet mee in het officiële cijfer.
 • Het achteraf bekijken van de opgenomen lessen (binnen de week na afloop van de micro-credential) telt mee voor het aanwezigheidspercentage. Voor het maken van de opnames zijn we afhankelijk van techniek. Indien er achteraf problemen blijken te zijn met de opname dan geldt dit als overmacht. Bijgevolg telt dit niet mee in de berekening van het aanwezigheidspercentage.
 • Wettige afwezigheden tellen niet mee in de berekening van dit percentage.

Studieactiviteiten leerstoel ALLIC Tot slot kan van de deelnemer in bepaalde gevallen verwacht worden aanwezig te zijn op bijkomende studie-activiteiten van de Antwerp Liability Law and Insurance Chair (ALLIC) en/of derden.

Extra activiteiten

ALLIC organiseert jaarlijks enkele bijkomende studieactiviteiten.

Er wordt verwacht dat de studenten van de micro-credentials, onderdeel van het Postgraduaat in het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht, deelnemen aan deze bijkomende activiteit(en) in het kader van hun opleiding. Deze deelname is gratis.