Opleiding

Micro-credential: Algemene didactiek en Klasmanagement

Leerdoelen

In deze micro-credential staan de volgende leerdoelen centraal.

Algemene didactiek

1. De deelnemer kan de beginsituatie van de lerende en de leergroep achterhalen.

2. De deelnemer kan lesdoelen in de brede Vlaamse onderwijscontext situeren.

3. De deelnemer kan lesdoelen selecteren en formuleren.

4. De deelnemer kan de elementaire principes van didactische evaluatie benoemen.

5. De deelnemer kan didactische werk- en groeperingsvormen benoemen.

6. De deelnemer kan de klasopstelling benoemen.

7. De deelnemer kan het didactisch materiaal benoemen.

8. De deelnemer kan de toepassing van de principes van een kwaliteitsvolle onderwijsaanpak voor een les(opname) analyseren.

Klasmanagement

9. De deelnemer kan de basiselementen van klasmanagement omschrijven en de relatie leggen met goed lesgeven.

10. De deelnemer kan de relevante kaders van klasmanagement: preventieve klasmanagementstrategieën, ordehandhaving en ordeherstel, omgaan met dreigende en ernstige ordeverstoring, regels en procedures, straffen of belonen en de implicaties ervan voor de klaspraktijk benoemen.

11. De deelnemer kan illustreren hoe leraren via effectief klasbeheer, motivatiestrategieën en preventieve maatregelen een gunstig leerklimaat creëren.

12. De deelnemer kan reflecteren op problemen met betrekking tot klasmanagement en deze verbinden met de bouwstenen voor effectief klasmanagement.

13. De deelnemer kan inzicht verwerven in (de ontwikkeling van) een eigen lerarenstijl, hoe deze de leerkracht- leerling relatie beïnvloedt en evoluties in de eigen subjectieve onderwijstheorie expliciteren.

Praktische informatie

Je sluit aan bij de groep studenten van de academische lerarenopleiding van de Antwerp School of Education.
Je wisselt theoretische input af met oefeningen die vertrekken van authentieke situaties uit het secundair onderwijs. Je werkt met (eigen) casussen en videomateriaal. Via uitwisseling van ervaringen en gezamenlijke reflectie over de aangereikte theoretische kaders neem je aangereikt materiaal of je eigen praktijk onder de loep en benoem je concrete inzichten, ideeën … die je kan toepassen in je (toekomstige) onderwijspraktijk.

Evaluatie en certificaat

Algemene didactiek: permanente evaluatie (opdracht)  
Klasmanagement: schriftelijk gesloten boek examen (‘s avonds in juni)

Slagen voor dit examen levert het getuigschrift ‘Algemene didactiek en Klasmanagement’.

Op basis van deze behaalde micro-credential kunnen vrijstellingen aangevraagd worden voor de educatieve masteropleiding aan UAntwerpen.