Kerncompetenties

Bachelor handelsingenieur

In de bachelor handelsingenieur staan de volgende doelstellingen centraal.

1. De bachelor kan de basisbegrippen en theoretische hoofdstromingen van de economie, exacte en humane wetenschappen onderscheiden en definiëren.

2. De bachelor kan basisbegrippen en theoretische hoofdstromingen van diverse functionele managementdomeinen en technologiegerelateerde toegepaste wetenschappen onderscheiden en definiëren, en kan de relevantie ervan binnen een organisatie duiden.

3. De bachelor kan de belangrijkste onderzoeksmethoden en -technieken van (bedrijfs)economisch onderzoek beschrijven en de juiste methode selecteren en gebruiken bij de oplossing van (bedrijfs)economische vraagstukken.

4. De bachelor kan oorzaken, gevolgen en onderlinge verwevenheden van belangrijke nationale en internationale sociale en (bedrijfs)economische ontwikkelingen in een globaliserende samenleving identificeren.

5. De bachelor kan ongestructureerde problemen herleiden tot concrete onderzoeksvragen.

6. De bachelor kan de verworven basiskennis toepassen in diverse contexten, zowel nationaal als internationaal.

7. De bachelor kan kritisch omgaan met een veelheid aan (inter)nationale informatiebronnen en hieruit de correcte informatie distilleren.

8. De bachelor kan schriftelijk en mondeling communiceren op een academisch niveau in het Nederlands en in minstens 2 vreemde talen over (bedrijfs)economische en maatschappelijk relevante onderwerpen.

9. De bachelor beheerst algemene academische vaardigheden zoals logisch redeneren, analytisch denken en het vermogen tot argumenteren en onderkent het belang van levenslang en levensbreed leren.

10. De bachelor kan de ethische dimensie van een (inter)nationaal (bedrijfs)economisch, maatschappelijk en/of technologiegerelateerd toegepast wetenschappelijk probleem onderscheiden en hierover reflecteren.