Opleidingsinfo

Hoe ziet je opleiding eruit?

De master in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise biedt aan artsen een gespecialiseerde vorming in het domein van de evaluatie van menselijke schade en in de beoordeling van de geneeskundige prestaties in het kader van de sociale verzekering en de private verzekering tegen gezondheidsrisico’s.

De opleiding concentreert zich daartoe op kennisaanbreng, vaardigheidstraining en praktijk met de nadruk op de medische aspecten van de evaluatie van menselijke schade en op de juridische en organisatorische aspecten van de verzekeringsinstellingen. Van de studenten wordt verwacht dat zij de nodige competenties zullen ontwikkeld hebben om zelfstandig een belangrijke rol te spelen in het functioneren van de instellingen die de gezondheidszorg en de ziektekosten verzekeren en in de evaluatie van menselijke schade.

Hiertoe zullen zij moeten beschikken over :

  • grondige kennis in de diverse disciplines (medische, juridische, sociale aspecten) en de interactie ertussen;
  • kritische geest waardoor op gefundeerde wijze kan geoordeeld worden over wetenschappelijke en maatschappelijke aspecten;
  • in staat zijn zelf wetenschappelijke literatuur te analyseren en kritisch te beschouwen;
  • in staat zijn via eigen onderzoek bij te dragen tot het oplossen van problemen;
  • opgedane kennis op een bevattelijke wijze kunnen overbrengen.

Evaluatie en diploma

Na het afleggen van examens over de theoretische opleidingsonderdelen, het verdedigen van een masterproef en het volbrengen van een stage van acht weken, behaal je het diploma van master in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise.

Mag je starten?

Toelatingsvoorwaarden

Rechtstreeks

  • diploma van arts
  • master in de geneeskunde

Taalvoorwaarden

Minimum taalniveau Nederlands: IUTaaltest niveau C1 of CNVT: Profiel Educatief Professioneel

Onderzoek in de opleiding

In het eerste opleidingsjaar maak je kennis met het werkveld en met een aantal onderzoeksdomeinen. Je leert informatie opzoeken in de literatuur (via Pubmed dmv MeSH-terms) en je leert deze informatie evalueren. Je krijgt daarbij ondersteuning bij de opstelling van een onderzoeksvraag/onderwerp. Masterproefvoorstellen worden plenair besproken.

Evaluatie

Op 1 mei leg je je onderzoeksopzet voor aan de interuniversitaire stuurgroep.

Masterproef deel 2:

In oktober van je tweede opleidingsjaar dien je een voortgangsrapport in waarin je schriftelijk rapporteert over de stand van zaken van je onderzoek. De stuurgroep kan bijsturen waar nodig.

In januari staat een seminarie gepland waarop alle studenten een mondelinge presentatie geven van hun onderzoek. De interuniversitaire jury geeft zijn fiat voor het afwerken van de masterproef.

Evaluatie

De masterproef resulteert in een proefschrift, dat wordt opgesteld volgens de richtlijnen van de interuniversitaire stuurgroep.  Je verdedigt je masterproef openbaar voor een interuniversitaire jury.

Praktijk in de opleiding

Stage

De stage geeft je de mogelijkheid om kennis te maken met alle aspecten van de verzekeringsgeneeskundige beroepsuitoefening en biedt je de kans om ervaring op te doen in verschillende verzekeringsregimes (sociale verzekeringen, private verzekering, aanverwante diensten en instellingen).

Kies uit erkende stageplaatsen of formuleer eigen voorstel

Je kan je stage spreiden over twee academiejaren. Je kan een stage kiezen uit de erkende stageplaatsen of een eigen voorstel formuleren dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de interuniversitaire stuurgroep. Eigen verzekeringsgeneeskundige werkzaamheden kunnen ook in rekening gebracht worden. Van de studenten wordt verwacht dat ze een portfolio over de stage bijhouden. De evaluatie gebeurt op basis van het portfolio.

Seminaria

Het doel van de seminaria is actuele topics in de verzekeringsgeneeskunde te behandelen en een permanent overzicht te geven van het huidige wetenschappelijke onderzoek in de verzekeringsgeneeskunde. Dit geschiedt deels door de inbreng van externe deskundigen zoals verzekeringsgeneeskundigen, klinische specialisten, juristen, e.d., deels door het voorstellen van eigen wetenschappelijk onderzoek van de studenten.

Het programma van de seminaria wordt jaarlijks aangepast. Het omvat overzichtslezingen over verzekeringsgeneeskundige problemen, voordrachten over nieuwe evoluties in de geneeskunde en hun sociaal geneeskundige implicaties en lezingen over maatschappelijke en wetgevende ontwikkelingen die relevant zijn voor de verzekeringsgeneeskunde. Ook wordt regelmatig een overzicht gegeven over het wetenschappelijke onderzoek in de verzekeringsgeneeskunde aan de organiserende instellingen. We streven ernaar om jaarlijks één of twee buitenlandse experten uit te nodigen voor een seminarie.