Kerncompetenties

Kennis

1. De master heeft kennis van de grondbegrippen, theorieën, bevindingen, methoden en wetenschappelijke discussies binnen filmstudies en visuele studies en kan deze herkennen, identificeren en definiëren.

2. De master heeft kennis van de voornaamste stilistische paradigma's, de technologische ontwikkelingen en de maatschappelijke impact van film doorheen de filmgeschiedenis en kan deze elementen herkennen, identificeren en definiëren.

Inzicht

3. De master heeft het inzicht om film te plaatsen binnen het ruimere hedendaagse mediaveld en de visuele cultuur. Hij/zij kan film en andere beelden ontleden, film en andere beelden differentiëren en vergelijken.

4. De master kan de belangrijkste fasen (productie, verspreiding, gebruik) van de film en andere visuele bronnen onderscheiden en de politieke, sociale, culturele en economische functies en inbedding ervan ontleden.

Toepassing (wetenschappelijke vaardigheden)

5. De master is in staat om de voornaamste methoden en technieken voor waarneming, analyse en bewijsvoering van filmstudies en visuele studies te hanteren in een eigen onderzoek en om wetenschappelijk te rapporteren over dit onderzoek.

Analyse

6. De master is in staat tot het verzamelen en kritisch verwerken van bronnen en onderzoeksliteratuur rond een specifiek wetenschappelijk vraagstuk m.b.t. film of visuele cultuur. Hij/zij kan hierbij een probleemstelling formuleren, het thema ontleden en onderscheiden van andere gerelateerde themata.

Synthese en evaluatie

7. De master bezit een hoge graad van visuele geletterdheid in ruime zin. Hij/zij is in staat kritisch beelden te begrijpen, te synthetiseren en te evalueren.

8. De master kan kritisch reflecteren over het wetenschappelijke veld van de film- en visuele studies: hij/zij is in staat wetenschappelijke teksten te beoordelen door kritiek te formuleren op concepten, methodes en analyses.

9. De master kan kritisch reflecteren over film- en visuele cultuur: hij/zij is in staat maatschappelijke fenomenen van film- en visuele cultuur te beoordelen vanuit wetenschappelijke invalshoek en kan weloverwogen standpunten innemen in actuele debatten.

Sociale en communicatieve vaardigheden

10. De master heeft de nodige sociale en communicatieve vaardigheden om in team samen te werken.

Attitude

11. De master heeft een professionele en open attitude ter voorbereiding op een baan in de wereld van film- en beeldproductie, -distributie, -vertoning en kritiek in een multiculturele samenleving.