Opleiding

Micro-credential: Omgevingsbemiddelaar

Leerdoelen

In deze micro-credential staan de volgende leerdoelen centraal.

De omgevingsbemiddelaar zoekt via bemiddeling en onderhandeling een ethische oplossingsrichting die de belangen en rechten van publieke en private actoren op elkaar afstemt en die aansluit bij klimaat-, milieu- en ruimtelijke doelstellingen. Het profiel wordt ontwikkeld via 5 competentieclusters

CLUSTER 1: sociale competenties

1. De deelnemer duidt de toonaangevende wetenschappelijke referentiekaders rond inclusie en de verschillende participatieformats en technieken voor joint fact finding.

2. De deelnemer past de theorie rond bemiddeling- en onderhandeling toe in een omgevingscontext.

3. De deelnemer hanteert empathische en non-agressieve communicatietechnieken.

CLUSTER 2: juridische competenties

4. De deelnemer duidt de bestuursrechtelijke contouren waarbinnen publieke actoren zich kunnen engageren.

5. De deelnemer duidt de sturende principes in het omgevingsrecht en de bijhorende voorwaarden van participatieve procedures.

6. De deelnemer past juridische voorwaarden en instrumenten toe om conflicten op te lossen en of te compenseren.

CLUSTER 3: duurzaamheidscompetenties

7. De deelnemer duidt de wetenschappelijke referentiekaders voor de beoordeling van ruimtelijke ingrepen en hun impact op het klimaat en de leefomgeving van mens, dier en plant.

8. De deelnemer past duurzaamheidsstrategieën toe op complexe ruimtelijke vraagstukken.

CLUSTER 4: ruimtelijke competenties

9. De deelnemer past de voorwaarden van het instrumentarium van verschillende ruimtelijke referentiekaders toe op complexe ruimtelijke vraagstukken.

CLUSTER 5: geïntegreerde competenties

10. De deelnemer verbindt de verschillende competenties uit de 4 kennis- en vaardighedenclusters en past ze toe op geïntegreerd niveau in een concrete casus, reflectie en rollenspel.

Praktisch

De opleiding start op maandag 2 oktober 2023 en duurt één semester. Je volgt wekelijks een halve dag les, van 15.00 tot 19.00 uur, op de stadscampus (Prinsstraat 13 – 2000 Antwerpen).

Het volledige uurrooster wordt binnenkort gepubliceerd.