Opleidingsinfo

Het postgraduaat is modulair opgebouwd zoals omschreven in de Codex boek II titel 4 over de vorming en bijscholing van de preventieadviseur.

Het postgraduaat bestaat uit twee modules:

 • een basismodule (multidisciplinaire basisvorming)
 • een specialisatiemodule (multidisciplinaire specialisatie niveau 1)

De basismodule omvat minstens 120 lesuren verdeeld over 3 grote vakken:

 • Juridische, economische en organisatorische aspecten van veiligheid
 • Medische aspecten van veiligheid
 • Technische aspecten van veiligheid

De specialisatiemodule omvat minstens 280 lesuren verdeeld over 3 grote vakken:

 • Organisatie
 • Techniek
 • Mens

Het volledige traject wordt afgewerkt op twee academiejaren. De basismodule start midden september en eindigt eind februari van hetzelfde academiejaar. De specialisatiemodule start in maart en eindigt eind juni van het volgend academiejaar. In juli en augustus wordt een pauze ingelast en zijn er geen lessen. Onder studieprogramma vindt u een voorbeeldrooster.

Deelnemers met een getuigschrift preventieadviseur niveau 2 of attest multidisciplinaire basisvorming worden vrijgesteld van de basismodule.

Start en campus

De volgende opstart van het postgraduaat is voorzien op 29 september 2023. De lessen gaan telkens door op vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, gedurende twee academiejaren voor het volledige traject.

Wie vrijgesteld is voor de basismodule, sluit in maart 2024 aan voor de specialisatiemodule niveau 1.

Er zijn geen lessen tijdens de kerst- en paasvakantie, in juli en augustus en op de wettelijke Belgische feestdagen.

Lessen gaan door op de Stadscampus of eventueel op Campus Drie Eiken.

Lesgevers

Het postgraduaat preventieadviseur doet beroep op lesgevers met verschillende achtergronden uit diverse sectoren. Ze zijn verbonden aan universiteiten en hogescholen, interne en externe diensten, overheidsinstanties, bedrijven of instellingen met een specialisatie in welzijn en veiligheid. De rijke beroepservaring van de lesgevers betekent een grote meerwaarde voor deze opleiding.

Het universitaire karakter van het postgraduaat wordt geborgd door het kwaliteitssysteem van de Universiteit Antwerpen onder toezicht van de academisch verantwoordelijke dr. Kelly Reyniers, Faculteit Rechten.

Elk vak heeft een titularis, die de inhoud en kwaliteit van nabij opvolgt. Dit gebeurt in samenwerking met de opleidingscoördinator die instaat voor het goede verloop van de lessen gedurende het volledige traject.

Bedrijfsbezoeken

De verankering met de bedrijfswereld wordt onder andere waargemaakt door een aantal bedrijfsbezoeken. Tijdens deze bezoeken wordt telkens een specifiek thema onder de loep genomen. De begeleider van het bedrijf licht dan toe op welke manier een specifieke problematiek wordt aangepakt in het bedrijf. Bedrijven die reeds bezocht werden in het verleden zijn de kerncentrale DOEL, de Antwerpse Haven, INEOS, HITS en BASF.

Kerncompetenties

Doorheen de opleiding streven we ernaar onze deelnemers de kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen die noodzakelijk zijn om succesvol de job van preventieadviseur te kunnen uitvoeren.

Als preventieadviseur niveau 1:

 • Kan je de begrippen welzijn en veiligheid plaatsen in hun historische en maatschappelijke context en heb je een overzicht van de vigerende wetgeving;
 • Kan je een accurate diagnose stellen van de welzijnsproblematieken in jouw organisatie;
 • Ben je in staat om de evolutie te volgen van het veiligheidsniveau van installaties gedurende hun levensloop, en bijgevolg bekwaam om een analyse uit te voeren van gelijk welke bestaande installatie;
 • Ben je bekwaam om het technisch en administratief beheer van het welzijnsbeleid te ontwikkelen en organiseren, in het bijzonder m.b.t. Comité voor Preventie en Bescherming;
 • Kan je  gevaren en risico’s op een systematische wijze opsporen, analyseren en evalueren en vertalen naar concrete, haalbare maatregelen teneinde de gevaren en risico’s  uit te schakelen of verminderen;
 • Heb je voldoende kennis en ben je bekwaam om de juiste methodiek te selecteren wanneer een risicoanalyse wordt uitgevoerd;
 • Ben je bekwaam om incidenten en arbeidsongevallen te analyseren en de oorzaken te achterhalen teneinde de krachtlijnen van het welzijnsbeleid te ontwikkelen en een doeltreffend en efficiënt dynamisch risicobeheersingsysteem te kunnen voorstellen;
 • Kan je welzijnsbevorderende maatregelen ontwik­kelen, uitwerken en nadien evalueren;
 • Kan je advies geven bij de uitbouw van een welzijnsbeleid in jouw organisatie en bezit je over vaardigheden om anderen hierin te begeleiden en coachen;
 • Kan je omgaan met weerstanden ten overstaan van de visie op het welzijnsbeleid van jouw organisatie;
 • Begrijp je de rol van context- en omgevingsfactoren bij de analyse van de diverse mogelijke problematieken;
 • Weet je hoe je veiligheidsgedrag op de werkvloer kan bevorderen en behouden en hoe je een veiligheidscul­tuur kan uitbouwen;
 • Heb je de nodige kennis en vaardigheden om de elementen van welzijn op het werk te integreren in kwaliteitszorgsystemen en andere managementsystemen van het bedrijf
 • Weet je het veiligheids- en preventiebeleid van jouw organisatie te plaatsen binnen het algemeen strategisch beleid van jouw organisatie.

Evaluatie en getuigschrift

Na het succesvol afleggen van de examens voor de basis- en de specialisatiemodule, voldoende aanwezig te zijn tijdens de lessen en te voldoen aan de voorwaarden ontvang je een attest van de multidisciplinaire basisvorming en/of behaal je het getuigschrift van de aanvullende vorming tot preventieadviseur niveau 1.

Basismodule

 • JEOAvV: schriftelijk open boek examen op het einde van de module.
 • TAvV: paper over een zelf gekozen topic binnen bepaalde voorwaarden, af te geven op het einde van de module.
 • MAvV: groepsopdracht met presentatie voor de lessen ergonomie; mondeling examen op het einde van de module.

Specialisatiemodule

 • Organisatie: mondeling examen met schriftelijke voorbereiding op het einde van het 1ste academiejaar
 • Techniek: groepsopdracht met presentatie en schriftelijk examen
 • Mens: individuele paper en schriftelijk examen

Let op: de evaluatievormen zijn onder voorbehoud, wijzigingen zijn nog mogelijk.