Hieronder vinden doctorandi belangrijke informatie over cruciale aspecten van hun rol en verantwoordelijkheden op het gebied van intellectuele eigendom en confidentialiteit. Neem even de tijd om vertrouwd te geraken met de volgende belangrijke punten:

1. Omgaan met vertrouwelijke informatie

Tijdens je onderzoeksactiviteiten zou je vertrouwelijke informatie kunnen tegenkomen van de universiteit of onze externe partners. Het is heel belangrijk dat je die als vertrouwelijk behandelt tenzij er expliciet aangegeven werd dat dit niet nodig is. We gaan uit van het principe dat nieuwe informatie steeds vertrouwelijk is totdat het tegendeel is bewezen. Je engagement naar vertrouwelijkheid toe is cruciaal voor het vertrouwen en de integriteit binnen onze instelling. Je arbeidscontract bevat ook een clausule rond confidentialiteit.

2. Nieuwe uitvindingen rapporteren

Tijdens het uitvoeren van je doctoraatsproject zal je ongetwijfeld nieuwe ontdekkingen doen of innoveren. We moedigen open communicatie en samenwerking aan. Daarom dienen alle nieuwe bevindingen aan je promotor te worden gerapporteerd, die jou zal begeleiden bij de gepaste procedure om deze bevindingen door te geven aan de Valorisatiedienst van UAntwerpen (Technology Transfer Office - TTO).

3. Eigenaarschap van uitvindingen

Houd er rekening mee dat, overeenkomstig de toepasbare wetten en regelgeving, alle ontdekkingen die door universitaire medewerkers worden gedaan, als eigendom van de universiteit worden beschouwd. Dit omvat ook de intellectuele eigendom die voortvloeit uit jouw werk. We engageren ons om een omgeving te stimuleren waarin je innovaties kunnen schitteren. De universiteit zal de nodige ondersteuning voorzien voor de ontwikkeling van je ontdekkingen en voor het verdere gebruik ervan voor een positieve impact op de economie en de samenleving.

4. Valorisatiedienst (TTO)

De Valorisatiedienst (TTO) is verantwoordelijk voor de bescherming en het beheer van onze intellectuele eigendom en mag als enige dienst overeenkomsten onderhandelen met investeerders en licentiehouders betreffende jouw ontdekkingen. De Valorisatiedienst speelt een cruciale rol bij de ontwikkeling, bescherming en commercialisatie van de intellectuele eigendom.

5. Training en ondersteuning

We begrijpen dat de complexiteit van confidentialiteit, intellectuele eigendom en commercialisatie uitdagend kan lijken, maar je kan er gerust in zijn dat de Valorisatiedienst je hierbij zal helpen. De Valorisatiedienst biedt training, coaching en begeleiding bij het omgaan met confidentiële informatie, bij het begrijpen van de processen m.b.t. de bescherming en het gebruik van intellectuele eigendom, en bij het doeltreffend op de markt brengen van innovaties. Vind meer informatie op Pintra.

Neem in geval van vragen of indien je hulp nodig hebt met een van deze zaken contact op met de Valorisatiedienst (TTO) via valorisatie@uantwerpen.be of vind meer informatie op: https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoek/informatie-voor-bedrijven/.