Visie

Een doctoraat aan de Universiteit Antwerpen vereist verregaande reflectie, inzicht en zelfontwikkeling die breder gaan dan het ontwikkelen van onderzoeksexpertise en het uitbouwen van pedagogische ervaring.

Via de doctoraatsopleiding ondersteunt de Universiteit Antwerpen haar doctoraatsonderzoekers bij het ontwikkelen van een brede waaier aan competenties en vormt zij hen tot veelzijdige professionals. De doctoraatsopleiding is verplicht maar flexibel en persoonlijk in te vullen op basis van de individuele noden.

De doctoraatsopleiding heeft tot doel om:

  • doctorandi te trainen in zowel onderzoeksvaardigheden als discipline-overschrijdende vaardigheden (‘transferable skills’);
  • het zelfbewustzijn van doctorandi te verhogen over hun talenten, capaciteiten en vaardigheden;
  • de meerwaarde van een doctoraat te begrijpen en dit uit te drukken in termen van competenties;
  • reflectie te stimuleren over carrièremogelijkheden en het uitwerken van individuele professionele doelstellingen.

Als onderdeel van de YUFE piloot ‘Doctoral Learning’ (Young Universities for the Future of Europe) zal de visie van het YUFE-DIOSI Model op Doctoral Learning (Developing and Implementing hands-on training on Open Science and Open Innovation) worden geïntegreerd in de bestaande UAntwerpen-visie op het doctoraatsonderzoek.

In het YUFE-DIOSI-model beoogt het doctoraatsonderzoek in zijn totaliteit vaardigheden/virtues binnen drie domeinen te ontwikkelen via formele en informele trainingen (fig. 1).

Het eerste domein omvat het verwerven van kennis op het hoogste niveau binnen een bepaald onderwerp (‘sophia’), het tweede en derde domein omvatten het verwerven van specifieke onderzoekstechnieken en disciplineoverschrijdende vaardigheden (‘technè’) en een aanpassingsvermogen om de gepaste kennis en technieken in te zetten in bepaalde situaties, zelfstandigheid, integriteit en maturiteit (‘phronesis’). Daarnaast wordt ook het belang van interdisciplinariteit benadrukt.

Fig. 1: YUFE-DIOSI vaardigheden/virtues Bron: Kersschot, 2021 gebaseerd op Mowbray & Halse, 2010. DC staat voor 'Doctoral Candidate'.

Competentieprofiel

De doctoraatsopleiding is gestructureerd door het gebruik van een competentieprofiel. Dit competentieprofiel is gebaseerd op de Joint Skills Statement, ontwikkeld door Vitae uit het Verenigd Koninkrijk en aangepast voor doctorandi aan de Universiteit Antwerpen. Deze competenties zijn belangrijk, zowel om het doctoraatsonderzoek tot een goed einde te brengen, als voor de uitbouw van de verdere loopbaan in een academische of niet-academische context. Het competentieprofiel is opgebouwd rond zeven verschillende categorieën:

A. Onderzoeksvaardigheden en -technieken
B. Aanpassen aan de onderzoeksomgeving
C. Onderzoeksmanagement
D. Persoonlijke doeltreffendheid
E. Communicatieve vaardigheden
F. Netwerken en teamwerk
G. Carrièremanagement

Podcast: 4 skills for researchers of the future

In deze podcast hoor je stafmedewerker Margaux Kersschot aan het woord over vaardigheden die onderzoekers in de toekomst nodig zullen hebben.

Competentieontwikkeling

Het competentieprofiel omvat per competentiecategorie een tabel. Elke tabel bevat de naam van de competentiecategorie en een omschrijving van de specifieke competenties die tot deze categorie behoren. De tabel wordt tot slot aangevuld met een aantal concrete voorbeelden van activiteiten en cursussen die kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van die bepaalde competentie. 

Raadpleeg het facultair doctoraatsreglement voor een lijst van de types activiteiten die in jouw doctoraatsprogramma aanvaard kunnen worden.

Overloop dit competentieprofiel aan het begin van je doctoraatstraject en schat voor jezelf in wat je sterke en minder sterke punten zijn. Op basis daarvan kan je bepalen welke competenties je zeker wil aanscherpen tijdens je doctoraatsopleiding. Doe dit in nauw overleg met je promotor(en).

De Antwerp Doctoral School heeft een eigen gevarieerd aanbod aan cursussen (het ADS-aanbod) die gratis zijn voor doctorandi die de doctoraatsopleiding volgen. Daarnaast organiseren ook andere diensten van de Universiteit Antwerpen cursussen die gevaloriseerd kunnen worden in het kader van de doctoraatsopleiding. Verder werd er in samenwerking met de vier andere Vlaamse universiteiten ook een interuniversitair opleidingsaanbod uitgewerkt. Ten slotte organiseren heel wat faculteiten, departementen, onderzoeksgroepen en individuele onderzoekers activiteiten die gericht zijn op de omkadering en opleiding van jonge onderzoekers (bv. domeinspecifieke training). Deze bottom-up georganiseerde activiteiten kunnen financieel ondersteund worden via de jaarlijkse OJO-call

Deelname aan opleidingen, congressen of summer schools kan je behoorlijk wat geld kosten. Om ervoor te zorgen dat je op eigen initiatief activiteiten in binnen- en buitenland kan ondernemen, kan je bij de Antwerp Doctoral School beroep doen op het opleidingskrediet.

De praktische informatie over de doctoraatsopleiding vind je terug onder Verplichtingen tijdens het doctoraat (jaarlijkse rapportering over de opleiding) en Voorbereiding van de verdediging (minimumvoorwaarden en afsluiten van de opleiding) van de Procedure Doctoreren.