Met de oprichting van ATA als een multidisciplinair en interfacultair centrum voor fiscale studies worden volgende doelstellingen betracht:

  • het leveren van een bijdrage aan de belastingwetenschap (s.l.) en derhalve aan de samenleving door fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek, academische vorming en wetenschappelijke dienstverlening op het domein van de belastingen in de ruime zin van het woord;
  • op een georganiseerde en gebundelde wijze meer zichtbaarheid geven aan de inspanningen die op het vlak van onderzoek, vorming en dienstverlening reeds door de verschillende onderzoeksgroepen, faculteiten, departementen en medewerkers werden geleverd op het terrein van de fiscaliteit;
  • zorgen voor duidelijke externe erkenning zowel internationaal als nationaal, van de fiscale deskundigheid en capaciteiten  die aanwezig zijn aan de Universiteit Antwerpen en aan de Antwerp Management School;
  • mobiliseren en versterken van het aanwezige potentieel aan onderzoekers en deskundigheid met het oog op het vormen van een voldoende kritische massa om de Universiteit Antwerpen en Antwerp Management School volwaardig te laten participeren in belangrijke internationale en nationale onderzoeksprogramma's;
  • bieden van een onafhankelijk, open en pluralistisch academisch platform waar ook wetenschappers van buiten de Universiteit Antwerpen en Antwerp Management School terecht kunnen voor multidisciplinair fiscaal onderzoek;
  • zorgen voor een duidelijk institutioneel academisch aanspreekpunt voor externen (individuele onderzoekers alsook onderzoeksinstellingen) op zoek naar onderzoek, vorming of dienstverlening;
  • het ontwikkelen en ondersteunen van specifieke vormingsinitiatieven op fiscaal vlak;
  • het instandhouden en activeren van een open en levensbeschouwelijk pluralistisch platform voor samenwerking tussen het academische milieu (universiteiten, hogescholen) en de samenleving (overheden, bedrijven, belangengroeperingen enz.).

De oprichting van ATA mag niet leiden tot de afbouw van bestaande initiatieven op het vlak van onderzoek, onderwijs of maatschappelijke dienstverlening, maar moet integendeel erop gericht zijn voor deze initiatieven - waar mogelijk - een meerwaarde te betekenen.

Verder naar onderzoekslijnen.
Verder naar leden.