Na je centrale (her)inschrijving (incl. het samenstellen van het studieprogramma en de betaling van het studiegeld)  kan je registreren als werkstudent via SisA:

 • Ga naar het tabblad “Aanvragen”
 • Kies “Registratie als werkstudent”.

Hier vind je het volledige stappenplan. 

Centrum WeST ondersteunt de werkstudent en zijn studieleven. Als geregistreerde werkstudent kan je een aantal faciliteiten aanvragen en kan je van de dienstverlening voor werkstudenten gebruik maken. 

De Universiteit Antwerpen krijgt op haar beurt soms extra financiering voor geregistreerde werkstudenten. Hierdoor blijft het ook op langere termijn mogelijk om bepaalde opleidingen en faciliteiten aan te bieden, bestaande werkstudententrajecten uit te bouwen en nieuwe werkstudententrajecten op te starten.

Wat is een 'werkstudent' aan de Universiteit Antwerpen?

Werkstudenten zijn studenten die minstens de helft van een voltijdse opdracht werken, maar niet als jobstudent. Ze kunnen ook zelfstandige in hoofdberoep zijn, werken in het kader van gezinslast/mantelzorg, werkzoekende zijn of zelfstandig student met een studietoelage zijn.
 
Door het flexibiliseringsdecreet (2004) krijgen studenten die studie en werk combineren toch de kans om een diploma hoger onderwijs te behalen, een voortgezette opleiding te volgen, enz.

Kom ik in aanmerking voor registratie als werkstudent?

Je kan je registreren als werkstudent aan de Universiteit Antwerpen als je voldoet aan de volgende drie voorwaarden (zie hieronder). De voorwaarden voor registratie hebben betrekking op je werksituatie én je studiesituatie.

1.  Je kan je registreren als jouw werksituatie in onderstaande lijst voorkomt:

Je bent een student die

 • een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap en het statuut van zelfstandige student heeft
 • een uitkeringsgerechtigde werkzoekende is. De opleiding kadert (niet) binnen een door VDAB voorgesteld traject naar werk.
 • In het kader van gezinslast of mantelzorg, in dienstverband werkt met een omvang van minder dan de helft van een voltijdse opdracht
 • werkt als zelfstandige (of vrij beroep) in hoofdberoep
 • werkt in dienstverband met een omvang van minder dan 80 uren per maand maar minstens de helft van een voltijdse opdracht
 • werkt in dienstverband met een omvang van minstens 80 uren per maand

Noot: jobstudenten kunnen geen gebruik maken van extra faciliteiten (zie derde uitklapblokje).

2.  Je volgt één van volgende opleidingen:

 • Bacheloropleiding
 • Masteropleiding
 • Ma-na-ma opleiding
 • Postacademische vorming
 • Schakel- of voorbereidingsprogramma
 • Specifieke lerarenopleiding

3.  Je studeert met één van onderstaande studiecontracten

 • Diplomacontract (deeltijds of voltijds)
 • Combinatie van een examencontract (diplomagericht) en een creditcontract

Wat als ik niet voldoe aan alle registratievoorwaarden? 

Wanneer je niet voldoet aan alle voorwaarden, kan je geen gebruik maken van bijzondere onderwijs- en examenfaciliteiten voor werkstudenten. Je kan verder wel gebruik maken van de dienstverlening van Centrum WeST.

Werkstudent of jobstudent: wat is het verschil?

Je kan je registreren als werkstudent als je werkt (je hoofdstatuut in de sociale zekerheid is dat van werknemer, zelfstandige ...) en je daarnaast voltijds of deeltijds studeert.

Als studeren je primaire doelstelling is (je hebt het hoofdstatuut van student) en werken is daaraan duidelijk ondergeschikt, dan ben je een jobstudent. Je kan je in dat geval niet registreren als werkstudent. 

Werkstudenten die een opleiding volgen, hebben dus niet het hoofdstatuut van student in de sociale zekerheid. 

Meer informatie vind je in de brochure 'Flexibel studeren' op p. 22.

Heb je nog vragen rond het statuut van jobstudent? Contacteer de Sociale Dienst voor meer informatie. 

Werkstudent of student-ondernemer: wat is het verschil?

Om te registreren als werkstudent moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Als zelfstandige in bijberoep kan je je niet registreren als werkstudent aan de UAntwerpen. 

Indien je de studies combineert met het statuut van zelfstandige in bijberoep kan je je eventueel wel registreren als student-ondernemer. De voorwaarden voor het statuut student-ondernemer verschillen van de voorwaarden voor registratie als werkstudent. Als student-ondernemer kan je ook gebruik maken van een aantal faciliteiten. 

Meer informatie over studeren en ondernemen

Ben ik verplicht me elk academiejaar te registreren als werkstudent?

Indien je elk academiejaar wil genieten van de verschillende faciliteiten voor werkstudenten aan de Universiteit Antwerpen dien je de registratie elk academiejaar te hernieuwen via SisA. Enkel op die manier kan de juiste informatie doorgegeven worden aan de faculteiten.

De registratieperiode loopt tot en met 15 december. Indien je werksituatie in de loop van het academiejaar wijzigt, kan je ook nog registreren na de eerste examenperiode tot en met 15 april. Indien je na 15 december registreert als werkstudent krijg je enkel faciliteiten voor het tweede semester.