Tentamenprocedures en COVID-19 in studiecentrum Antwerpen

Indien je bent aangemeld voor een online tentamen (CBI/CBG), vragen we om rekening te houden met onderstaande punten:

 1. Door een upgrade van ons digitaal afname systeem is de wijze waarop toegang verleend wordt tot het digitale online tentamen gewijzigd. In plaats van je studentennummer, gebruik je nu je MijnOU inloggegevens. Indien je bij aanvang van het tentamen niet beschikt over deze inloggegevens, is het niet mogelijk deel te nemen aan het online tentamen.
 2. Zorg dat je uiterlijk 15 minuten voor de start van het tentamen aanwezig bent. Door de upgrade duurt het opstarten van het tentamen iets langer, waardoor laatkomers storend zijn voor de reeds aanwezige studenten. Dit betekent dat je op dinsdag ten laatste om 12.45 uur aanwezig mag zijn, op woensdag om 9.15 uur en op donderdag om 17.45 uur. Als je later komt dan de vermelde tijdstippen, kan je niet meer deelnemen.
 3. Rekening houdend met de huidige coronamaatregelen, vragen we om onderstaande benodigdheden zelf mee te brengen:
  • Schrijfgerief
  • Mondmasker
  • Woordenboek (indien nodig/toegestaan)
  • Rekenmachine (indien nodig/toegestaan)
  • Kladpapier is beschikbaar.
 4. Kan je niet aanwezig zijn? Laat het ons zo snel mogelijk weten door een mailtje te sturen naar info-ou@uantwerpen.be. Tijdens de openingsuren kan je ons ook telefonisch bereiken (+ 32 3 265 47 71).

Informatie over coronavirus

Maandag 23 maart 2020 heeft de Nederlandse regering de maatregelen uitgebreid en tot 1 juni alle openbare samenkomsten verboden. Dit heeft ook gevolgen voor ons onderwijs. De Open Universiteit heeft besloten om tot 1 juni 2020 geen fysiek onderwijs (tentamens en bijeenkomsten) meer aan te bieden. 

Voor alle cursussen wordt het (deel)tentamen vervangen door een andere tentamenvorm. Ook de CBI-tentamens krijgen een alternatief. Op deze manier willen we onze studenten de mogelijkheid bieden om cursussen af te ronden en studievertraging te voorkomen. In overleg met de Commissie voor de examens is gekozen voor drie alternatieven die studenten thuis kunnen doen tijdens de ‘coronaperiode’. De examinatoren bepalen (per cursus) welke vorm ze willen gebruiken. Dit zijn de drie vervangende tentamenvormen:

 1.  Individuele (schriftelijke) opdrachten (= bijzondere verplichting)
 2.  Online individueel mondeling tentamen, bijv. via skype
 3.  Online groepstentamen (online computertentamen - CBG).

De tentamenronde in het derde kwartiel zal dus anders van opzet en roostering zijn nu alle fysieke tentamens worden vervangen door een alternatief dat studenten thuis kunnen doen. Ook de cursussen met een CBI-tentamen krijgen een andere tentamenvorm.

Meer informatie vind je hier terug.

Kom je tentamen doen? Trek zeker een dikke trui aan. i.v.m. corona moeten we tijdens het tentamen het lokaal regelmatig verluchten. Voorkom dus dat je het te koud krijgt en doe vooral een dikke trui of vest aan.

Tentamens (examens)

In Nederland spreekt men over een tentamen i.p.v. een examen. Bij de Open Universiteit heb je een heel aantal verschillende tentamenvormen. In sommige opleidingen heb je voornamelijk CBI tentamens (multiple choice vragen op computer) en in andere opleidingen heb je meer schriftelijke, reguliere tentamens (open vragen).  Je vindt in de studiegidsen of in het studieaanbod hoe elke cursus getentamineerd wordt. Dit kan met een CBI-tentamen, CBG-tentamen, een regulier schriftelijk tentamen, mondeling tentamen of met een opdracht. Alle CBI en CBG tentamens vinden plaats in het studiecentrum Antwerpen. Reguliere tentamens vinden plaats in de gebouwen van de Universiteit Antwerpen. Indien je dit wilt, kan je ook het tentamen afleggen in een van de andere studiecentra.

Na het succesvol afronden van een cursus ontvang je een certificaat. Wil je (later) een volledige opleiding volgen, dan kan je de behaalde certificaten inbrengen in de opleiding. Een certificaat kan ook vrijstelling opleveren bij andere universiteiten of hogescholen.

Per cursus heb je binnen de inschrijfduur van 12 maanden drie tentamenkansen. Bij de Open Universiteit zijn er twee soorten cursussen: 

Vaste cursussen: Het eerste tentamen vindt plaats aan het einde van het kwartiel waarin de begeleiding van de betreffende cursus afloopt (week 11). De twee andere tentamenkansen kan je vrij inplannen. 
Variabele cursussen: Bij een variabele cursus kan je zelf bepalen wanneer je het tentamen wilt doen binnen de inschrijfduur van 12 maanden. 

CBI-tentamens: drie tentamensessies per week (studiecentrum Antwerpen) 

Bij een individueel computergebaseerd tentamen (CBI-tentamen) kan je bijna op afspraak het tentamen afleggen. In Antwerpen zijn er drie mogelijke sessies per week. Je kan je tot uiterlijk twee weken voor de door jouw gekozen sessie online aanmelden (via www.ou.nl/mijnOU). 
De CBI-tentamensessies in Antwerpen zijn ingepland op:

 • dinsdag: 13.00 - 16.00 uur
 • woensdag: 09.30 - 12.30 uur
 • donderdag: 18.00 - 21.00 uur

Direct na het afleggen van het CBI-tentamen met multiple choice vragen krijg je het resultaat.

Schriftelijke reguliere tentamens en CBG-tentamens: 3 tot 5 tentamensessies per academiejaar

Op vaste data kan je in alle studiecentra reguliere en CBG-tentamens afleggen. Meestal zijn er per cursus drie tentamendata per jaar, alle data staan in de studiegidsen. De reguliere en CBG-tentamens gaan steeds door op werkdagen van 19u tot 22u. Om aan een regulier of CBG-tentamen deel te nemen, moet je minstens vijf weken voor het tentamen aanmelden. Hier volgt een overzicht van de uiterste aanmelddata. Het originele aanmeldingsformulier moet dan om 12u in het studiecentrum binnen zijn, online aanmelden kan tot de uiterste aanmelddatum via mijnOU (via www.ou.nl/mijnOU). 

Enkele dagen na het afleggen van het tentamen wordt het antwoordmodel toegevoegd aan yOUlearn.

 Tentamenweek 2019-2020

  Kwartielen 2019-2020

 Sluitingsdatum aanmelding 

 12-14 en 18 november 2019

  1: 1 september 2019 t/m 9 november 2020

16 oktober 2019

 3 t/m 6 februari 2020

  2: 18 november 2019 t/m 31 januari 2020

8 januari 2020

 20 t/m 23 april 2020

  3: 10 februari t/m 17 april 2020

25 maart 2020

6 t/m 9 juli 2020

  4: 27 april t/m 3 juli 2020

10 juni 2020

24 t/m 26 augustus 2020

  herkansingsweek kwartiel 1

29 juli 2020

Proeftentamens en antwoordmodellen

Sommige cursussen worden niet afgesloten met een tentamen, maar met een bijzondere verplichting. Dit kunnen verschillende opdrachten zijn: een schriftelijk werkstuk, een verslag van een practicum, bewijs van deelname aan een practicum ... De inhoud van de verplichting en de aanmeldingsprocedure vind je steeds terug op de cursussite. Mondelinge tentamens en opdrachten: op afspraak of op bepaalde data

Voor (bijna) elk CBI-tentamen vind je oefententamens op yOUlearn. Bij reguliere of CBG-tentamens vind je het vragen- en antwoordmodel van het laatste reguliere tentamen op yOUlearn Het antwoordmodel krijg je niet op de avond van het tentamen mee, maar kan je vanaf de tweede dag na het tentamen van de cursussite downloaden: http://youlearn.ou.nl. Vragen-en antwoordmodellen worden niet ter beschikking gesteld op het studiecentrum.

Online aanmelden voor tentamens

Je kan je digitaal aan- en afmelden voor een tentamen via mijnOU. Hier kan je ook de voortgang van jouw aanmelding volgen. Je kan je tot een bepaald moment voor het tentamen afmelden. Je gebruikt dan geen tentamenkans. De sluitingsdatum voor aan- of afmelden wordt op het scherm getoond. Voor studenten met een functiebeperking, studenten die langdurig buiten Europa verblijven of studenten in detentie gelden andere procedures en aan- en afmeldtermijnen.