Verkiezingen

De uitslag van de stemronde voor de centrale mandaten wordt op 15 mei 2024 bekendgemaakt op deze pagina. Momenteel kan je je niet kandidaatstellen, noch stemmen.

Beroepsprocedure

Art.VIII.1 Iedere student van UAntwerpen kan schriftelijk of elektronisch klacht indienen over het verloop van de verkiezingen bij het hoofd van het Departement Studentenvoorzieningen en dit binnen vijf kalenderdagen na bekendmaking van de resultaten. Het departementshoofd Studentenvoorzieningen maakt de klacht over aan de verkiezingscommissie om deze verder te behandelen. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan is de klacht niet ontvankelijk.

Toelichting bij het artikel: Het hoofd van het Departement Studentenvoorzieningen is Koenraad Keignaert. De vijf kalenderdagen lopen van 16 mei tot en met  21 mei 2024.

Art.VIII.2 De verkiezingscommissie behandelt alle klachten betreffende de verkiezingen en dit binnen zeven kalenderdagen na ontvangen van de klacht. Deze verkiezingscommissie kan, al dan niet na een klacht, een kandidaat die zich niet aan dit reglement hield uitsluiten van de verkiezing of diens mandaat als studentenvertegenwoordiger niet toekennen. De decaan van de administratieve hoofdinschrijving wordt bij het nemen van een beslissing geconsulteerd. De verkiezingscommissie beslist in consensus. De formele gemotiveerde beslissing wordt aan de student die klacht neerlegde schriftelijk of elektronisch meegedeeld binnen vijf kalenderdagen nadat de beslissing genomen is.

Toelichting bij het artikel: De kiescommissie vergadert op 22 mei 2024. Deze datum kan aangevuld worden met een nieuwe datum naargelang de tijd dat het onderzoek inneemt en/of het aantal klachten dat wordt ingediend. 

Art.VIII.3 Tegen de beslissing vermeld in art.VIII.2 is geen beroep mogelijk.

Werking Verkiezingsommissie

Titel VII: Verkiezingscommissie

Art. VII.1 De verkiezingscommissie waakt over het ordentelijk verloop van de verkiezingen en neemt indien nodig beslissingen die onmiddellijk van toepassing zijn om het correcte verloop van de verkiezingen te faciliteren of te vrijwaren.

Art. VII.2 De verkiezingscommissie bestaat uit minstens 4 en maximum 10 stemgerechtigde leden en een raadgevend lid vanuit het Departement ICT en Departement Studentenvoorzieningen. De universiteit streeft ernaar om een vertegenwoordiging in de verkiezingscommissie te voorzien vanuit iedere faculteit en minstens één student. Kandidaat-studentenvertegenwoordigers kunnen geen lid zijn. 

Art. VII.3 De samenstelling van de verkiezingscommissie wordt voorgelegd en goedgekeurd op de Algemene Vergadering van de Studentenraad.

Art. VII.4 Vanuit de leden van de verkiezingscommissie wordt een voorzitter aangeduid. Deze wordt aangesteld door de verkiezingscommissie zelf op de eerste voorbereidende vergadering van de verkiezingen. De voorzitter van de verkiezingscommissie vormt samen met 2 andere leden van de verkiezingscommissie, waarvan minstens 1 student, een noodcommissie. Deze noodcommissie wordt eveneens aangesteld door de leden van de verkiezingscommissie op de eerste voorbereidende vergadering van de verkiezingen. De studentenparticipatiecoach neemt de rol van secretaris op.

Art. VII.5 De verkiezingscommissie komt minstens tweemaal samen tijdens de verkiezingen. Op een eerste samenkomst wordt de procedure en de timing van de verkiezingen voorgelegd door de studentenparticipatiecoach en wordt er een voorzitter en noodcommissie aangeduid. Tijdens een tweede samenkomst die zo snel mogelijk na de laatste dag van de kandidaatstelling doorgaat worden de ingediende kandidaturen al dan niet ontvankelijk verklaard. Een derde samenkomst gaat enkel door indien er een klacht wordt ingediend over de verkiezingen bij het departementshoofd Studentenvoorzieningen.

Art. VII.6 De verkiezingscommissie controleert of de kiesdrempel van 10% al dan niet gehaald werd.

Art. VII.7 De leden van de verkiezingscommissie zijn in hun hoedanigheid door geheimhouding gebonden

(Uit het Participatie- en Werkingsreglement van de Studentenraad).

Verslag Verkiezingscommissie

Kandidaatstelling

De kandidaatstelling voor centrale mandaten bij de Studentenraad is gesloten en liep van 15 tot en met 28 april 2024. De stemperiode liep van 2 tot en met 12 mei 2024.

Mandaten

De huidige verkiezingen (april-mei) is die voor de centrale mandaten. Als stuver met een centraal mandaat, zetel je in de Algemene Vergadering van de Studentenraad als Onderwijsraad-stuver, Stuvoraad-stuver, facultair vertegenwoordiger, vrij verkozene of YUFE-stuver. 

Facultaire mandaten zoals Faculteitsraad, Departementsraad, Onderwijscommissie en Opleidingscommissie worden verkozen in september/oktober 2024. Klik dan hier als je een seintje wilt krijgen wanneer deze verkiezingen open zijn.

Kalender stuververkiezingen

Centrale mandaten (april-mei)

Bekendmaking lijst vacante mandaten
29 maart 2024
Kandidaatstelling
15 april - 28 april 2024
Bekendmaking kieslijsten
30 april 2024
Stemmings- en campagneperiode
2 mei - 12 mei 2024
Bekendmaking resultaten
15 mei 2024

Facultaire mandaten (september-oktober)

Bekendmaking lijst vacante mandaten
30 september 2024
Kandidaatstelling
30 september - 6 oktober 2024
Bekendmaking kieslijsten
8 oktober 2024
Stemmings- en campagneperiode
9 - 13 oktober 2024
Bekendmaking resultaten
16 oktober 2024