• Artikel 1. Een tweejaarlijkse André Prims-Prijs, voor een bedrag van € 2.500, wordt ingesteld tot aanmoediging van vorsers wiens werk aanzienlijk bijdraagt tot de bevordering van het gezondheidsrecht.

  • Artikel 2. Worden slechts in aanmerking genomen voor de André Prims-Prijs: geheel of gedeeltelijk gepubliceerde oorspronkelijke werken over een aspect van het gezondheidsrecht.Gepubliceerde werken komen enkel in aanmerking indien ze werden uitgegeven gedurende de tweejaarlijkse periode voor dewelke de prijs wordt toegekend of gedurende de twee jaar die aan deze periode voorafgaan.De doctorale proefschriften mogen voor deze prijs in aanmerking worden genomen.Publicaties van de leden van de raad van beheer van de Vlaamse Vereniging voor Gezondheidsrecht of van de stuurgroep van AHLEC, de Antwerp Health Law and Ethics Chair, kunnen niet in aanmerking komen voor de André Prims-Prijs.
  • Artikel 3. De prijs wordt toegekend door een jury aangeduid door de Vlaamse Vereniging voor Gezondheidsrecht en door AHLEC
  • Artikel 4. De werken die voor deelname aan de wedstrijd worden ingediend, dienen te worden ingestuurd, in vijf exemplaren, ter attentie van Prof. Dr. Thierry Vansweevelt, Faculteit Rechten, Universiteit Antwerpen, Venusstraat 23, 2000 Antwerpen, uiterlijk op 1 maart 2023.De Vlaamse Vereniging voor Gezondheidsrecht en AHLEC zullen een periodieke en tijdige informatiecampagne voeren met betrekking tot de prijs, en dit onder meer ten aanzien van de relevante faculteiten en onderzoeksinstituten van de universiteiten.
  • Artikel 5. Bij het onderzoek van de ingediende werken zal de jury rekening houden met de wetenschappelijke waarde van de studie en met het belang ervan op de ontwikkeling van het gezondheidsrecht.De André Prims-Prijs mag niet worden verdeeld. Hij mag evenwel aan twee of meer auteurs tegelijk worden toegekend, indien de publicatie het resultaat is van een gemeenschappelijk werk. Indien de jury zou oordelen dat de verdienste van de ingediende werken onvoldoende is, zal de prijs voor die tweejaarlijkse periode niet worden toegekend.
  • Artikel 6. De stemming van de jury is geheim. De voordrachten, verslagen en voorstellen die betrekking hebben op de toekenning van de André Prims-Prijs mogen niet bekend worden gemaakt.

  • Artikel 7. De prijs wordt toegekend aan de auteur tijdens een plechtige uitreiking.

  • Artikel 8. Het is de laureaat van de prijs toegelaten bovenaan zijn werk te vermelden “laureaat van de André Prims-Prijs 20../20..”.

  • Artikel 9. De André Prims-Prijs kan toegekend worden in samenwerking met een sponsor, die zijn naam evenwel niet mag verbinden aan de prijs zelf. Het is de sponsor toegelaten om onder de bewoordingen “André Prims-Prijs” te vermelden dat deze prijs wordt toegekend met zijn steun voor het desbetreffende jaar waarin de prijs wordt toegekend.