Beleidsvoorbereidend Onderzoek (Federaal)

Op federaal niveau zet de FOD Wetenschapsbeleid (Belspo) (meerjarige) onderzoeksprogramma’s op om de regering betrouwbare en valabele gegevens te leveren waarmee zij onderbouwde beslissingen kan nemen op het gebied van een aantal prioritair gedefinieerde onderzoeksgebieden zoals duurzame ontwikkeling, strijd tegen de klimaatwijzigingen, biodiversiteit, energie, gezondheid, mobiliteit en de informatiemaatschappij. Periodiek worden er open oproepen uitgeschreven vanuit Belspo voor het indienen van onderzoeksvoorstellen, bijvoorbeeld:

Nationale Bank van België (NBB)

Nationale Bank van België (NBB) Via haar Speciaal Fonds verstrekt de NBB jaarlijks een beperkte financiële steun aan de Belgische universiteiten voor wetenschappelijk onderzoek dat een economische of financiële inslag heeft. Via het bureau Onderzoeksraad draagt de universiteit de projectvoorstellen voor. Gelet op het sinds enkele jaren teruggeschroefde budget omvat de jaarlijkse voordracht modaal één project. De Nationale Bank van België schrijft voor dat een gedeeltelijke ondersteuning van het aangevraagde project ook reeds uit andere middelen beschikbaar moet zijn).

Francqui-Stichting

Het doel van de Francqui-Stichting bestaat erin het prestige van de onbaatzuchtige fundamentele navorsing aan te moedigen. Hiertoe verleent zij aan onze vorsers een onbetwistbare morele steun. De statuten vermelden duidelijk dat haar objectief erin bestaat "de ontwikkeling van het hoger onderwijs en van het wetenschappelijk onderzoek in België te bevorderen".

Impliciet houdt dit ook in dat de interuniversitaire samenwerking wordt aangemoedigd.