Het doel van de Francqui-Stichting bestaat erin het prestige van de onbaatzuchtige fundamentele navorsing aan te moedigen. Hiertoe verleent zij aan onze vorsers een onbetwistbare morele steun. De statuten vermelden duidelijk dat haar objectief erin bestaat "de ontwikkeling van het hoger onderwijs en van het wetenschappelijk onderzoek in België te bevorderen".

Impliciet houdt dit ook in dat de interuniversitaire samenwerking wordt aangemoedigd.

Voor het academiejaar 2021-2022 heeft de UAntwerpen de eer om volgende laureaten van een Binnenlandse Francqui Leerstoel te mogen verwelkomen:

 • Leerstoel aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen
  Prof. dr. Ann Dooms, Vrije Universiteit Brussel
  Promotor prof. dr. Jouke Verlinden 
  Inaugurale lezing: 22 februari 2022 – 19 uur online

 • Leerstoel aan de Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen
  Prof. dr. Per Sangild (University of Copenhagen)
  Promotor. Prof. dr. Chris Van Ginneken 
  Inaugurale lezing: TBA

Van 2021 tot 2024 treedt de volgende professor op als Francqui Onderzoekshoogleraar

 • Leerstoel aan de Faculteit Sociale Wetenschappen:
  Prof. dr. Stefaan Walgrave – UAntwerpen
  Inaugurale lezing: TBA

Van 2019 tot 2022 treedt de volgende professor op als Collen-Francqui Onderzoekshoogleraar:

 • Leerstoel aan de Faculteit Wetenschappen:
  Prof. dr. Bert Maes – UAntwerpen
  Inaugurale lezing: maandag 15 juni 2020 – 18 uur, Stadscampus – De Grauwzusters – Promotiezaal (wordt uitgesteld)

Francqui-Collen Prijs 2020 voor Biomedische Wetenschappen:

 • Prof. dr. Bart Loeys - Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Voor het academie jaar 2019-2020 treedt de volgende professor op als International Collen-Francqui Professor:

 • Leerstoel aan de Faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen:
  Prof. dr. Philippe De Wals Université Laval
  Promotoren
  : Prof. dr. Philippe Beutels en prof. dr. Pierre Van Damme
 • Inaugurale lezing: woensdag 11 maart 2020 – 18 uur, Campus Drie Eiken –
  Gebouw O – Lokaal O.O8 (wordt uitgesteld)

Mandaten van Francqui Onderzoekshoogleraar

De Francqui-Stichting stelt aan de universiteit periodiek een mandaat van Francqui Onderzoekshoogleraar ter beschkking voor een periode van 3 jaar. Met dit mandaat geeft de Stichting de mogelijkheid aan een hoogleraar of aan een jonge vorser zich volop te wijden aan het onderzoek, met een verminderde onderwijsopdracht.

Het mandaat richt zich tot vorsers, voor wie een vermindering van de onderwijsopdracht een meerwaarde betekent voor de universiteit van de kandidaat; het richt zich, in bijzonder, tot hoogleraren of jonge vorsers van uitzonderlijk hoog niveau, wiens onderzoek behoort tot een actueel en belangwekkend onderzoeksdomein en wiens wetenschappelijke en internationale uitstraling bijdraagt tot een verhoogd aanzien van de Instelling.

Leerstoelen - Binnenlands

Op voorstel van de universiteiten, kent de Francqui-Stichting elk jaar een aantal  Francqui-Leerstoelen toe. Deze zijn bedoeld om de uitnodiging mogelijk te maken van een professor van een andere Belgische Universiteit, voor een reeks van tien lesuren. Deze worden niet gezien als een deel van het gewone onderwijs, maar eerder als een aanvulling.

Het zijn de universiteiten zelf die de bekleder van een  Francqui-Leerstoel uitnodigen.  De Francqui-Stichting betaalt aan de titularis van een Francqui-Leerstoel het honorarium voor deze tien lessen. 

Elk jaar worden 2 leerstoelen toegekend aan elke volledige universiteit van ons land.  De Raad van Bestuur van de Francqui-Stichting heeft in 2008 beslist dat één van deze twee mag toevertrouwd worden aan een buitenlandse hoogleraar, die dus verbonden is aan een buitenlandse instelling (voor praktische redenen liefst een Europese).

Leerstoelen - International Francqui Professor

Elk jaar kent de Francqui-Stichting 3 International Francqui Professor Leerstoelen toe, die het verblijf van een buitenlandse geleerd in België moeten mogelijk maken gedurende een ononderbroken periode van 3 tot 6 maanden.

De verdeling van deze 3 leerstoelen is als volgt: 

 • 1 voor de  exacte wetenschappen;
 • 1 voor de  humane wetenschappen;
 • 1 voor de  biologische en medische wetenschappen.

Aanvragen moeten ingediend worden door minstens 2 Belgische Universiteiten, waarvan er 1 ("Onthaalinstelling") instaat voor de praktische en administratieve aspecten.

De International Francqui Professor Leerstoel richt zich tot onderzoekers van een zeer hoog niveau en met een wereldreputatie. De bedoeling van deze leerstoel is hoogleraren uit te nodigen, die in andere omstandigheden niet naar België zouden komen.

Prijzen

De  Francqui-Prijs wordt jaarlijks uitgereikt. Deze prijs moet gezien worden als een aanmoediging voor een jonge wetenschapper, eerder dan als de bekroning van een loopbaan, daarom werd de leeftijdsgrens gesteld op 50 jaar.

Deze prijs wordt in beurtrol achtereenvolgens toegekend aan de exacte wetenschappen, de humane  wetenschappen en de biologische- en medische wetenschappen.

Kandidaten voor deze prijs kunnen worden voorgedragen, ofwel door 2 leden van een Koninklijke Belgische Academie die behoren tot het vakgebied van de voorgedragen kandidaat, ofwel door een vroegere Laureaat van de prijs.

Enkel personen van Belgische nationaliteit komen in aanmerking voor de Francqui-Prijs.  Een persoon die voor deze prijs voorgedragen werd, komt niet meer in aanmerking tenzij na 3 jaar.