Side header image

Doctoreren in de Associatie

Het is mogelijk om aan de Universiteit Antwerpen te doctoreren in het kader van de Associatie in één van de volgende studiegebieden:

  • Audiovisuele en beeldende kunst
  • Muziek- en podiumkunsten
  • Nautische Wetenschappen

De voorwaarden zijn: 

  • één of meerdere hogescholen binnen de Associatie de bevoegdheid hebben tot het aanbieden van de graad van master in het studiegebied waarin het doctoraat wordt voorbereid;
  • het doctoraatsproject is ingebed in een onderzoeksomgeving, waarvan zowel de universiteit als één van de hogescholen van de Associatie deel uitmaken.

Procedure aanvraag tot doctoreren

Voordat je begint te doctoreren, kan je best de brochure "Doctoreren aan de Universiteit Antwerpen" eens doornemen.

Belangrijk is dat een doctoraat in het kader van de Associatie een gemeenschappelijke onderzoeksomgeving veronderstelt. De begeleiding van je doctoraat zal m.a.w. zowel vanuit de universiteit als de hogeschool komen. 
In een eerste fase is het daarom belangrijk dat je een promotor aan de universiteit en een (co)promotor aan de hogeschool zoekt. Wie uit de hogeschool komt heeft echter soms niet meteen een idee van wie aan de universiteit als promotor zou kunnen optreden. Het is een goed idee eerst eens te grasduinen door de verschillende onderzoeksgroepen van de universiteit. Indien je een geschikte kandidaat-promotor gevonden hebt, kan je er contact mee opnemen om eens over je project te praten. 

Van zodra je begeleiding aan de universiteit en de hogeschool hebt gevonden, kan je een aanvraag via de centrale studentenadministratie indienen. 

Samenstelling doctoraatscommissies en doctoraatsjury's

Het doctoraatsreglement van de Universiteit Antwerpen werd gewijzigd voor wat betreft de samenstelling van de doctoraatscommissies en doctoraatsjury's van doctorandi die een doctoraat voorbereiden in het kader van de Associatie. Tot 31 december 2012 kan voor de tweede promotor en voor max. 2 leden van de individuele doctoraatscommissie vereiste worden afgeweken voor personeelsleden van de hogeschool met een benoeming van Onderwijzend Personeel in graad 3 (zie arts. 16-19 van het centrale doctoraatsreglement van de Universiteit Antwerpen). Voor max. de helft van de leden van de jury kan eveneens, indien het om een doctoraat in het kader van de Associatie gaat, worden afgeweken van de doctoraatsvereiste. Dit geldt zowel voor personeelsleden van een hogeschool met een benoeming van Onderwijzend Personeel in graad 3, als voor externe leden, al moet de keuze in dit laatste geval duidelijk worden verantwoord door de promotor(en) (zie arts.26-28 van het centrale doctoraatsreglement van de Universiteit Antwerpen).

Andere bepalingen, o.a. doctoraatsopleiding

Voor het overige gelden voor doctorandi in het kader van de Associatie alle bepalingen die gelden voor andere doctorandi. Deze bepalingen kunnen worden teruggevonden in het algemene doctoraatsreglement van de Universiteit Antwerpen, de aanvullende facultaire reglementen  en op de webpagina van de Antwerpse Doctoraatsschool.

Contact

Georges Goffin Campus Middelheim - Gebouw A
M.A.201
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. 032653054
Fax 032653058
georges.goffin@uantwerpen.be