Doctoraatsmandaten bij de Schools of Arts

Voorwaarden

De aanvrager van een doctoraatsmandaat is kunstenaar of ontwerper en houder van een relevant Masterdiploma (of gelijkgesteld equivalent) in de Beeldende Kunsten, Muziek of Podiumkunsten. Hij/zij verricht onderzoek met vraagstellingen en methodologie gesitueerd in of voortkomend uit de eigen artistieke of ontwerpmatige praktijk, en met de nodige zin voor discursiviteit.

Het ingediende doctoraatsvoorstel dient te passen binnen de visie van ARIA. Verder kan er door de Schools of Arts een artistieke toelatingsproef georganiseerd worden.

Doctoraatsmandaten bij de Koninklijke Academie Antwerpen

In 2021 zullen twee doctoraatsmandaten ter beschikking gesteld worden door de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen/AP Hogeschool (start 15/09/2021). Tewerkstelling 70%: 50% onderzoeksopdracht + 20% onderwijsopdracht. 

Het ingediende doctoraatsvoorstel dient aan te sluiten bij de missie/visie van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, deze mee te onderschrijven en verder te ontwikkelen.

Een eerste mandaat is open voor alle doctoraatsvoorstellen in het domein van de Beeldende Kunsten. 

Een tweede mandaat wordt toegekend aan een doctoraatsvoorstel in het domein van de Vrije Grafiek:

De oproep voor het doctoraatsmandaat in de Vrije grafische Kunsten richt zich specifiek op artistiek onderzoek dat, enerzijds, zich verhoudt tot de (her)positionering van vrije grafiek in het hedendaagse kunstenlandschap en de relatie (raakvlakken en onderscheid) met andere vormen van kunstexpressie, en dat anderzijds daarover een bredere discussie op gang kan brengen. Verwacht wordt dat in het voorstel de specificiteit van het medium in vraag gesteld wordt en mogelijkheden of variaties verkend worden die vrije grafiek als kunstmedium kunnen bestendigen en levensvatbaar houden in de toekomst door nieuwe impulsen en infusies te stimuleren. Kandidaten reiken in hun aanvraag pistes aan die de grenzen van autonome grafische kunstexpressie kunnen visualiseren, en die kunnen blootleggen welke aanhechtingen er zijn met andere vrije beeldende kunsten alsook meer toegepaste creatieve media.

Verwacht wordt dat de kandidaat-onderzoeker ruime praktijkervaring in grafiek als kunstenaar/ontwerper en vanuit die positie een breed perspectief heeft ontwikkeld op een veelheid van aspecten van dit medium (bijvoorbeeld het multiple, het origineel versus de kopie, de specifiek communicatieve kracht van elk sub-medium, serendipiteit binnen de indirecte expressievorm, ‘slow creativity’-processen, visuele communicatie, …). De kandidaat-onderzoeker heeft eveneens bewezen ervaring met het voeren van onderzoek in de eigen artistieke praktijk, in het bijzonder met betrekking tot de hierboven genoemde focus en doelstelling van het doctoraatsmandaat. Daarnaast kan hij/zij hedendaagse formats en allerlei publicitaire vormen voorleggen die de beoogde discussie kunnen voeden met een complexere lezing, waarbij zowel de maker als het publiek worden uitgedaagd om opnieuw na te denken over de functionaliteit van grafiek als communicator en als volwaardige artistieke taal.

Aanvragen dienen te gebeuren via het Aanvraagformulier Doctoraatsmandaat. Heb je vragen over dit formulier of de procedure, contacteer diensthoofd onderzoek Els De bruyn: els.debruyn@ap.be.

Het formulier bezorg je aan het diensthoofd onderzoek, Els De bruyn, els.debruyn@ap.be

Deadline voor indienen: 1 maart 2021 om 12u 's middags - OPROEP AFGESLOTEN

Neem geruime tijd voor de deadline contact op met de voorzitter(s) van de onderzoeksgroep(en) waar je aansluiting bij wenst zodat zij op de hoogte zijn van je aanvraag en je kunnen informeren of ze je aanvraag al dan niet willen ondersteunen. Onderzoeksgroepen kunnen ook assisteren in de zoektocht naar je twee promotoren. Ten laatste op 1 februari 2021 zou je één promotor uit de UAntwerpen en één uit de School of Arts bereid moeten hebben gevonden je kandidatuur en onderzoeksvoorstel te ondersteunen.

Bijlage: Vlaamse onderzoeksdisciplinelijst

Doctoraatsmandaten bij het Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen kent in 2021 drie doctoraatsmandaten toe (halftijdse aanstelling als onderzoeksmedewerker gedurende vier academiejaren, start 15/09/2021). De oproep staat open voor onderzoeksvoorstellen in het domein van artistiek onderzoek in Muziek en Podiumkunsten. Er werden volgende aandachtgebieden geformuleerd:

  • Canon en repertoire in Podiumkunsten
  • Musiceren in interactie met technologie
  • Musician in society; maatschappelijke positie en rol van de muzikant in de samenleving

Deze aandachtgebieden geven interesses en noden weer vanuit de opleidingen, maar vormen geen bindend kader. Alle onderzoeksvoorstellen in Muziek en Podiumkunsten zullen evenwaardig geëvalueerd worden.

Het ingediende doctoraatsvoorstel dient aan te sluiten bij de missie/visie van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, deze mee te onderschrijven en verder te ontwikkelen.

Aanvragen dienen te gebeuren via het Aanvraagformulier Doctoraatsmandaat. Heb je vragen over dit formulier of de procedure, contacteer het diensthoofd onderzoek Kevin Voets kevin.voets@ap.be.

Het formulier bezorg je aan het diensthoofd onderzoek Kevin Voets, kevin.voets@ap.be

Deadline voor indienen: 1 maart 2021 om 12u 's middags - OPROEP AFGESLOTEN

Neem geruime tijd voor de deadline contact op met de voorzitter(s) van de onderzoeksgroep(en) waar je aansluiting bij wenst zodat zij op de hoogte zijn van je aanvraag en je kunnen informeren of ze je aanvraag al dan niet willen ondersteunen. Onderzoeksgroepen kunnen ook assisteren in de zoektocht naar je twee promotoren. Ten laatste op 1 februari 2021 zou je één promotor uit de UAntwerpen en één uit de School of Arts bereid moeten hebben gevonden je kandidatuur en onderzoeksvoorstel te ondersteunen.

Bijlage: Vlaamse onderzoeksdisciplinelijst

Doctoraatsmandaten bij Sint Lucas Antwerpen

In 2021, Sint Lucas School of Arts Antwerpen (KdG University College) is offering three PhD fellowships (start 01/09/2021). Employment: 50% research contract.

The first fellowship is limited to Jewellery. We are open to research projects that focus on one or more aspects of jewellery design, such as physicality, matter, ornamentation and symbolism, or to projects that explore the cultural and social meanings of jewellery. We are looking for a research project that will add to the promising potential of the research platform Precious Dialogue.

The second fellowship is limited to Digital Arts & Design. We are open to research projects that focus on computer art, internet art and generative art, especially in relation to AI, VR, and social media. We are looking for a research project that will add its outstanding quality to the strengths of the research platform EMRG.

The third fellowship is open to all other domains in the field of Visual Arts. We are looking for a research project that can join the research platforms The Hybrid Designer, Interpraxis or Horizontal Drawing.

Applications should be made by using the Application form. If you have any questions about the procedure or form, please contact the Research Coordinator: Ruth.Loos@kdg.be. The application form must be sent to the Research Coordinator Ruth Loos: Ruth.Loos@kdg.be

Final date of submission: 1 March 2021 at noon (12:00) - CALL CLOSED

Make sure your supervisors have confirmed their commitment and send them your proposal for feedback before February 1st. Please inform the research coordinator about your upcoming application and your two confirmed supervisors no later than February 1st.

Appendice: Flemish research discipline list

Doctoreren met externe financiering

Naast de bezoldigde mandaten, bestaat er bij de het Koninklijk Conservatorium Antwerpen de mogelijkheid om te doctoreren met externe financiering. Je reageert dan niet op een van de openstaande calls. De aanvraag verloopt eveneens via het hoofd onderzoek Kevin Voets (kevin.voets@ap.be). Er kan door de Schools of Arts een beperking van het aantal extern gefinancierde trajecten ingesteld worden. Win dus altijd vooraf informatie in.

Aanvragen dienen eveneens te gebeuren via het Aanvraagformulier Doctoraatsmandaat.

Bijlage: Vlaamse onderzoeksdisciplinelijst

Deadline voor indienen: 1 maart 2021 om 12u 's middags - OPROEP AFGESLOTEN