Het Culture Commons Quest Office (CCQO) is een interdisciplinaire onderzoeksgemeenschap van kunstenaars, activisten, academici en commoners binnen het Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA – Universiteit Antwerpen).

De blik van het CCQO is gericht op de interactie tussen cultuur en maatschappij met speciale aandacht voor de commons en het semipublieke domein als derde ruimte tussen de overheid en de markt, tussen de private en de publieke sfeer. We zien onderzoek als een queeste waarbij de werkelijkheid niet enkel bestudeerd en omschreven wordt maar ook samen gecreëerd op de grens tussen verbeelding en realiteit. We zien cultuur als een zingevende praxis die de onderbouw van iedere samenleving vormt. Mensen geven met cultuur zowel zin aan hun eigen leven als aan artistieke, ecologische, economische, politieke en sociale praktijken.

Het CCQO ondersteunt onderzoek over, in en met de kunsten dat bovenop de traditionele academische output kan resulteren in artistieke voorstellingen, tentoonstellingen, films, romans, ontwerpen, podcasts, opiniestukken, essays, boeken en atlassen. Het CCQO verstrekt ook beleidsadvies en neemt actief deel aan de duurzame en op commons gebaseerde transformatie van organisaties, leef- en werkomgevingen.

CCQOfficers werken samen op vrijwillige basis of worden ondersteund door zelf verworven fondsen gaande van traditionele culturele en academische fondsen (ERC, Horizon, Creative Europe, FWO, BOF, academische fondsen, culturele beurzen) tot fondsen via onderzoek en andere overeenkomsten met culturele organisaties en uiteenlopende overheden.


The CCQOfficers

 • Prof. Dr. Pascal Gielen (cultuursocioloog)
 • Dr. Arne Herman (musicoloog/filosoof): PhD-onderzoeksproject Musical Canonisation as a Performative Process
 • Drs. Giuliana Ciancio (kunstwetenschapper): PhD-onderzoeksproject Creativity in a Changing World
 • Dr. Lara Garcia Diaz (kunstwetenschapper): PhD-onderzoeksproject Precarious and (Self)Organized: An Action Framework for Counter-Hegemonic Labour Organization
 • Dr. Thijs Lijster (filosoof): PostDoc-onderzoeksproject The Future of the New
 • Dr. Walter van Andel (econoom): PhD-onderzoekproject Balancing the Creative Business Model
 • Katinka de Jonge: beeldend kunstenaar
 • Drs. Kato Everaert: PhD-onderzoeksproject Psychological and social risk factors for low back pain in dancers
 • Dr. Marlies De Munck (cultuurfilosoof): onderzoeksproject Culturele Commons Convoceren
 • Dr. Arturo Cancio Ferruz, PostDoc onderzoeker
 • Drs. Aart van der Maas, PhD onderzoeker
 • Drs. Annelys de Vet, PhD onderzoeker
 • Drs. Bart Caron, PhD onderzoeker
 • Dr. Maria Francesca De Tullio, PostDoc onderzoeker
 • Drs. Robin Vanbesien, PhD onderzoeker
 • Drs. Sarah Vanhee, PhD onderzoeker
 • Drs. Vivi Touloumidi, PhD onderzoeker

Partners

 • Dr. Hanka Otte (bestuurskundige): PostDoc-onderzoeksproject City Policy and Sustainable Creativity
 • Dr. Louis Volont (socioloog): PhD-onderzoeksproject Artistic Constitutions of the Urban Commonwealth

Onderzoeksgroep

Expertise

Cultuursociologisch onderzoek in de domeinen van creatieve arbeid, cultuurpolitiek, kritische theorie, civiele actie en de kunsten.

Culture Talks - Commons 26/08/2022 - 30/06/2023

Abstract

De Vlaamse Regering stelde Pascal Gielen aan als curator van Cuture Talks - Commons. Een conferentie ter voorbereiding van een commons proof cultuurbeleid voor Vlaanderen. De conferentie zoomt in op economische, digitale en ruimtelijke commoning praktijken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Conflict in Transformatie (CONTRA). 01/04/2022 - 31/03/2025

Abstract

Polarisatie bedreigt het transformatievermogen van steden op een moment dat collectieve plannen voor een duurzamere en veerkrachtigere stedelijke toekomst nodig zijn. Het typische antwoord op polarisatie is het versterken van consensusvorming tussen belanghebbenden, maar het is bekend dat een dergelijke aanpak leidt tot vervreemding, spanningen met bestaande democratische instellingen en een toenemende kloof met de rechtspraktijk. CONTRA onderzoekt hoe het institutionaliseren van productieve conflicten het transformatieve vermogen kan vergroten dat nodig is in de overgang naar duurzamere steden. Door middel van een vergelijkende studie van stedenbouwkundige wetgeving en praktijken gericht op klimaattransitie in 4 landen (België; Nederland; Noorwegen en Polen), bestuderen we hoe er met conflicten wordt omgegaan en onderzoeken we het verband met politieke en juridische instellingen om te bepalen of conflicten worden onderdrukt of actief worden gebruikt voor duurzame transformatie. We testen ook nieuwe manieren om met conflicten om te gaan. CONTRA pioniert met een nieuw model van proeftuinen (Drama Labs) dat gebruik maakt van op theater gebaseerde methoden om te experimenteren met productieve conflicten. Door empirisch onderzoek te combineren met actie-onderzoek via de Drama Labs, speelt CONTRA in op thema 2 en 3 van de oproep door capaciteiten op te bouwen voor stedelijke transformatie die gebaseerd zijn op stedelijke leefbaarheid, inclusiviteit en actieve betrokkenheid van gemeenschappen, en op het verbeteren van niet-fysieke infrastructuur zoals bestuur en regelgevende processen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

'Connecting the dots': Onderzoek naar een geïntegreerd model voor traditionele en hedendaagse uitvoerende muzikale praxis. 01/12/2021 - 30/11/2025

Abstract

In 'Connecting the dots' worden de uitdagingen onderzocht die verbonden zijn aan het hedendaagse dualistische profiel van de klassiek geschoolde uitvoerende musicus. Als oplossing wordt een model voor muzikale praxis ontworpen dat traditionele en niet-traditionele artistieke en meta-artistieke vaardigheden structureel integreert. In het 19de-eeuwse formalistische perspectief was een perfecte vertolking van een partituur het ultieme doel voor een uitvoerend musicus. Lange tijd voldeed dit aan de verwachtingen van het publiek - dat zich richtte op virtuositeit - en van componisten, voor wie de uitvoerder diende als medium om hun werk op de meest accurate manier over te brengen. Maar de verwachtingen zijn veranderd, en de laatste decennia staat deze traditionele constructie onder druk. Dit stelt ons voor een fundamentele nood: de klassieke muziek-praktijk aanpassen aan de vereisten van vandaag, zonder de kwaliteit, de waarden en de tradities van het beroep te verliezen. Dit doctoraatsonderzoek richt zich op de mogelijkheden, kansen en uitdagingen die dit proces van herprofilering met zich meebrengt, en beoogt het ontwerpen van een geïntegreerd model dat de traditionele en niet-traditionele artistieke en meta-artistieke vaardigheden en competenties combineert. In tegenstelling tot de formalistische benadering, beschouwt het sociaal-culturele perspectief muziek als een functionele praxis binnen een specifieke sociaal-culturele situatie, een belichaamde en zeer diverse sociale praxis binnen een geïntegreerd netwerk van sociaal gesitueerde muzikanten en publiek. In dit onderzoeksproject worden artistieke creaties in niet-traditionele settingen ontwikkeld als een exemplarische context waar conventionele en innovatieve praktijken en verwachtingen elkaar ontmoeten. De interactieve processen van creatie, repetitie en uitvoering worden onderzocht om de mate en intensiteit te bepalen van participatieve zintuiglijke activiteiten die plaatsvinden tussen de verschillende actoren, hoe ze worden waargenomen en geïnterpreteerd, en wat de artistieke gevolgen zijn. Dit brengt ons bij de onderzoeksvraag: Welk(e) model(len) van muzikale praxis die traditionele uitvoeringspraktijk en métier verzoenen met hedendaagse vereisten kunnen worden ontworpen door onderzoek te doen naar de processen van participatieve sense-making in niet-traditionele artistieke creaties? Het onderzoek wordt gesitueerd in een reeks projecten over een periode van vier jaar. Elk project dient als een experiment waarin praktijkgericht onderzoek plaatsvindt. De artistieke praktijk vormt hierin een discours met bepaalde (impliciete) betekenissen, gevormd door artistieke handelingen. Tijdens het creatieve proces vullen kunstenaars deze betekenissen voortdurend in door (onbewust) artistieke doelen te stellen, keuzes te maken, (re)acties te ondernemen. Om individuele acties en hun impact te kunnen identificeren, analyseren en verbinden, moeten ze van een impliciet, intuïtief niveau naar een niveau van herkenning en begrip worden getrokken. Observaties van de artistieke praktijk leveren materiaal op, waarvan fragmenten worden geselecteerd voor 'stimulated recall' en discussie in semi-gestructureerde interviews. Op deze manier wordt inductief en participatief gezocht naar antwoorden op de vragen over wat (artistieke doelen, keuzes, acties, repercussies...?), hoe (is dit ontstaan en ontwikkeld?) en waarom (zijn er keuzes gemaakt, etc?). Het integreren van deze reflectieve laag in het creatieve proces vergroot de mogelijkheid om onderbouwde keuzes te maken, deze te integreren in proces en inhoud, en de intensiteit van de sense-making relatie te vergroten. De bevindingen van elk project zullen verwerkt worden in een rapport, en gebruikt worden in het volgende project. De resultaten zullen verder gebruikt worden in het ontwerp van een creatief-performatief proces-beschrijvingsmodel voor muzikale praxis.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Waarde en betekenis van civiel sociaal-cultureel actorschap voor de samenleving. 01/10/2021 - 31/03/2023

Abstract

Het sociaal-cultureel werk in Vlaanderen komt vandaag de dag onder steeds grotere druk te staan. Op lagere overheidsniveaus wordt het sociaal-cultureel beleid afgebouwd en op andere niveaus worden vragen gesteld bij de discretionaire ruimte en de rollen van het sociaal-cultureel werk. Steunpunt Socius vraagt een wetenschappelijke onderbouwing van de actuele waarde van sociaal-cultureel actorschap. Het gaat erom zicht te krijgen op het externe perspectief op sociaal-cultureel werk: welke waarden kennen marktspelers, overheden en andere middenveldspelers vandaag de dag toe aan sociaal-cultureel werk? In dit 1,5 jarige onderzoek werken Hiva (KU Leuven) en ARIA (UAntwerpen) samen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Anthony Braxtons tricentrisch eenheidsdenkconstruct in de naoorlogse kunstmuziek. 01/12/2020 - 30/11/2024

Abstract

De perceptie van de canon van naoorlogse westerse kunstmuziek wordt vandaag nog steeds sterk bepaald door een geconstrueerde dichotomie. Die houdt de westerse kunstmuziek gescheiden van evoluties en radicale experimenten in jazz en zwarte Amerikaanse muziek. Het zeer uitgebreide oeuvre en het filosofische gedachtegoed van de Amerikaanse componist Anthony Braxton, wat hij zijn Tri-Centric Thought Unit Construct (TCTUC) noemt, kan hierbij als de metaforische olifant in de kamer gezien worden. Dit unieke oeuvre wordt tot op vandaag genegeerd als deel van een grotere canon van naoorlogse westerse kunstmuziek en als dusdanig ook zelden uitgevoerd. Dit onderzoeksproject neemt Anthony Braxton's TCTUC als vertrekpunt om te kijken hoe ik vanuit mijn praktijk als uitvoerder kan bijdragen tot een verbreding van deze canon. Als uitvoerder zal ik enkele specifieke werken uit Braxtons catalog of work benaderen volgens de eigen voorwaarden van zijn TCTUC. De bedoeling is om op een performante wijze een canon verbreding mogelijk te maken door deze werken van Braxton als specifieke case-studies op de agenda te zetten van relevante actoren zoals de conservatoriumopleidingen, de hedendaagse en experimentele muziekscene en via opnames en andere media. Tegelijkertijd zal ik aan de hand van Braxtons filosofische gedachtegoed (Tri-Axium Writings) en enkele recente teksten (George Lewis, Benjamin Piekut, Georgina Born, e.a.) de hiaten binnen het bestaand discours omtrent naoorlogse westerse kunstmuziek aankaarten. De uitkomsten zullen zich doorheen dit onderzoeksproject tonen in de vorm van concerten, lezingen, artikelen, workshops en opnames.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Van individuele tot collectieve creatie. Hoe kunst het individu kan versterken en een rol kan spelen in de transitie naar een sociaal rechtvaardige, duurzame samenleving. 08/10/2019 - 07/10/2023

Abstract

Praktijkgericht onderzoek op het gebied van beeldende kunst die vraagtekens zet bij de werkmethoden en de processen die in een oeuvre worden gebruikt, van individuele tot collectieve creatie. Mijn visie is om samen producties te ontwikkelen die zowel hun ervaring als visie uitdragen, en die op zichzelf staan als kunstwerken. In dit onderzoek wil ik dat proces ondervragen, wat het opbrengt voor de gemeenschap en voor de kunstwereld, in het geval van mijn drie meest recente projecten (één sculptuur, twee films): 1. 'Skull3' (Moskou Biënnale, 2015), een installatie gebouwd met kunstenaars / niet-kunstenaars; 2. 'The Return of the Swallows' (Brussel, 1999-2004), een multimediaproject met migranten / vluchtelingengemeenschappen, 3. 'Ik keek naar de witte honden van de dageraad' (Duncormick-IRL, 2015-2017), mijn nieuwste filmproject waarbij ik het collectieve geheugen en het begrip 'onttovering' van een vissersgemeenschap gebruikte als basis voor het creëren van artistieke werk. Ik zal de volgende elementen ontwikkelen voor mijn theoretisch en artistiek kader (deze elementen zullen elkaar snijden en resoneren met elkaar): 1.Trauma en veerkracht, 2.De rol van de kunsten in gemeenschapsontwikkeling, 3. De kunstenaar als agent in de gemeenschap. De gegevens die ik zal analyseren zijn mijn eigen schetsen/ opnames van het dialogische proces zoals het is ontwikkeld, en de visuele gegevens van de projecten zelf: daarom zal ik de autoethnografische methodologie gebruiken. Ik zal het werk van Beuys onderzoeken, in het bijzonder de uitgebreide kunstopvatting, die iemands waarden, attitudes en denkwijzen omvat en deze in een hedendaagse context plaatst. Ik zal proberen na te gaan 'of' een kunstenaar een meer geëngageerde, actieve rol in de maatschappij kan spelen, waar hij / zij een 'partizaan van het werkelijke' wordt, waar we door het collectieve werk in deze projecten het individualisme in onze reflexen en kritisch kunnen ontwrichten in al zijn facetten, van auteurisme tot neoliberalisme tot marktgestuurde globalisering.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontwapenend Design van Palestina 08/10/2019 - 07/10/2023

Abstract

Hoe kan design een instrument zijn voor politiek activisme en solidariteit? Hoe kan iemand kritisch ontwerpen in een complexe gepolitiseerde realiteit? Hoe kunnen ontwerppraktijken een manier zijn om zich tegen onderdrukking te verzetten, en hoe kan ontwerpen ingezet worden als strategie voor duurzame posities in onstabiele samenlevingen? Deze vragen zijn relevant geworden in mijn praktijk, met name door veel te werken in Palestina en met Palestijnse kunstenaars en ontwerpers. Voortbouwend op deze ervaringen en betrokkenheid wil ik condities definiëren om de sociale, politieke en emancipatorische impact van design te versterken. Een deelvraag is hoe educatieve modellen kunnen worden ontwikkeld die dergelijke ontwerppraktijken stimuleren, en uiteindelijk tot ontwerp educatie kan komen die de economische, politieke en artistieke onafhankelijkheid van ontwerpers versterkt, vooral voor mensen in gemarginaliseerde posities. Gecombineerd met literatuuronderzoek naar alternatieve scholen en ontwerp praktijken in onderdrukte samenlevingen, zal ik samenwerkingsmodellen ontwikkelen waarin ontwerpers, ambachten en het politieke elkaar ontmoeten. Specifieke omstandigheden zullen worden geformuleerd en getest worden in samenwerking met Disarming Design uit Palestina, de Birzeit-universiteit in Palestina, het Sandberg Instituut in Amsterdam en vooral de Sint Lucas School of Arts. Deze bevindingen zullen resulteren in een publicatie die het potentieel voor een ontwerp-mentaliteit toont die weerbaarheid, solidariteit en gelijkheid ondersteunt, en ten tweede tot de oprichting van een nieuwe design school in Palestina.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Deelname projectgroep CJSM Vlaamse Brede Heroverweging. 25/02/2021 - 30/06/2021

Abstract

De Vlaamse Brede Heroverweging (VBH) beoogt een grondige doorlichting van de diverse uitgavenposten en waar relevant kostendekkingsgraden binnen de Vlaamse Begroting. Dit heeft tot doel om de kwaliteit van de publieke financiën te verbeteren op vlak van efficiëntie en effectiviteit. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor wetenschappelijk onderbouwde inzichten. Die inzichten kunnen bestaan uit reeds uitgevoerd onderzoek maar kunnen ook nieuw onderzoek vergen. Bovendien zal telkens ook medewerking vanuit de beleidsdomeinen vereist zijn. Deze mededeling heeft tot doel om de governance van de VBH te beschrijven. Daarnaast worden een aantal begeleidende maatregelen uitgewerkt. Die maatregelen overstijgen de VBH, maar zijn noodzakelijk om de doorlichting te kunnen uitvoeren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De Rol van Burgerparticipatie in Stedelijk Ontwerp: Op Zoek naar Duurzame Samenwerkingsverbanden in Boston 11/01/2021 - 30/09/2021

Abstract

Dit post-doc project gaat op zoek naar verduurzaming binnen participatieve stadsontwikkeling in Boston. Het onderzoekt de strategieën die burgers, planners en professionele designers implementeren om hun belangen op elkaar af te stemmen. Fase 1 (verkenning) bestaat uit interviews met burgers. Fase 2 (uitdieping) bestaat uit focus groups met planners, burgers en designers. Fase 3 (consolidatie) is erop gericht om de resultaten te verspreiden in Boston's scene van participatief stadsontwerp. Het project is een intermediaire stap naar de ontwikkeling van het 'Design Beyond Boundaries' online platform.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek Constituent Museum. 18/12/2020 - 31/12/2021

Abstract

Het Constituent Museum is een opdracht van het MuHKA aan Dr. Marlies De Munck en Prof. Dr. Pascal Gielen om de organisatorische structuur van het museum en de relaties met de samenleving meer 'constituerend' te maken. Dat wil zeggen meer democratisch, open en meer horizontaal.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Culturele Commons Convoceren. 01/12/2019 - 30/11/2021

Abstract

Cultureel Commons Convoceren is een pilot-onderzoek ter voorbereiding van een nieuwe ERC aanvraag. Dit onderzoek heeft tot doel om (1) de onderzoeksmethode 'convoking' (Haiven & Khasnabish, 2014) te testen en dit via (2) één of twee case-studies in de culturele sector. Via het onderzoek analyseren en evalueren we op proefondervindelijke wijze de relatie tussen wetenschappelijk onderzoek en culturele praktijken (van creatieve professionals en culturele organisaties). Er is vaak te veel afstand tussen wetenschappelijk onderzoek en de culturele praktijk, of, meer algemeen, tussen universiteiten en samenlevingen. Culturele professionals profiteren meestal niet veel van academisch onderzoek in de geesteswetenschappen. De validatie- en creditsystemen van universiteiten moedigen de academische interesse in onderzoek vaak niet aan waardoor nuttige resultaten voor kunstenaars uitblijven. Door de onderzoeksmethode van 'convocatie' (Haiven & Khasnabish, 2014) en door te experimenteren met de principes van 'commoning', waaronder creative commons, peer-to-peer kennisuitwisseling en open source verspreiding, wil deze studie nagaan hoe een academische onderzoeksagenda beter kan aansluiten bij onderzoeksvragen van de culturele sector. Hoe kan wetenschappelijk onderzoek concrete maatschappelijke belangen dienen en tegelijkertijd de noodzakelijke kwaliteitscriteria handhaven die door wetenschappelijke en artistieke normen worden vereist? Onderzoeksprofessoren Marlies De Munck en Pascal Gielen zullen in samenwerking met de culturele sector case-studies opzetten en ermee experimenteren. Daarbij ontwerpt, bewaakt en evalueert de onderzoeker een model voor onderzoek in samenwerkingsverband (met onderzoeksobjecten). Het vinden van een balans tussen maatschappelijke belangen en wetenschappelijke en artistieke waarden is hierbij het overkoepelende doel. Om de reikwijdte van het onderzoek te beperken, zal het zich concentreren op één a twee culturele organisaties met creatieve professionals die zich bezighouden met commoning-praktijken en geïnteresseerd zijn in de theoretische en empirische resultaten van het onderzoek. De resultaten zullen echter breder relevant zijn voor culturele domeinen, cultureel en wetenschappelijk beleid, de geesteswetenschappen en universiteiten in het algemeen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Het verduidelijken van de rol van psychologische en sociale factoren in lage rugklachten bij intens fysieke adolescenten: een case studie bij vrouwelijke pre-professionele dansers. 01/07/2019 - 31/12/2020

Abstract

Het algemeen doel van dit onderzoek om de rol van psychologische van sociale factoren bij lage rugklachten (LRK) te bestuderen bij adolescenten die intens fysiek actief zijn. Door middel van een kwalitatieve onderzoeksdesign wensen we de psychologische en sociale risicofactoren in kaart te brengen. We gebruiken hiervoor pre-professionele adolescente dansers als case studie. Dit is de eerste aanzet naar fundamentele prospectieve studies waarbij de oorzaak van LRK grondig wordt bestudeerd in adolescenten. Lage rugklachten zijn de meest voorkomende redenen voor arbeidsongeschiktheid en dysfuncties. De prevalentie van LRK neemt spectaculair toe tijdens de adolescentie, vooral bij meisjes. De multidimensionale oorzaak (met inbegrip van biologische, psychologische en sociale factoren) is algemeen aanvaard bij volwassenen, maar werd zelden bestudeerd bij adolescenten. Dit is opmerkelijk, aangezien LRK tijdens de adolescentie een belangrijke risicofactor is voor het ontwikkelen van LRK op volwassen leeftijd. Elite pre-professionele dansers vormen een ideale studiegroep om de etiologie van LRK te bestuderen, aangezien het een homogene groep is wat betreft het niveau van fysieke activiteit en het een groep is met een verhoogd risico op het ontwikkelen van LRK tijdens de adolescentie. Het vernieuwend aspect van onderliggend onderzoeksvoorstel is het ontrafelen van de oorzaken van LRK vanuit een multidisciplinair perspectief in adolescenten met een verhoogd risico op het ontwikkelen van LRK tijdens een uitdagende periode in hun leven. De voorgestelde kwalitatieve onderzoeksmethodologie laat toe om risico factoren meer diepgaand te bestuderen, gezien het tekort aan gevalideerde vragenlijsten om psychologische en sociale factoren te bevragen bij adolescenten. De samenwerking tussen verschillende disciplines laat toe om een meer gedetailleerd inzicht te krijgen in de persoon als geheel, met inbegrip van individuele en contextuele factoren die LRK zouden kunnen verklaren in adolescenten die intens fysiek actief zijn. Dit project vormt de basis voor de voortzettingen van deze onderzoekslijn naar de meer fundamentele aspecten van LRK bij dansers en adolescenten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Culturele en creatieve Ruimten en Steden 01/11/2018 - 28/02/2021

Abstract

Dit onderzoek focust op de relatie en mediatie tussen top-down bestuur en bottom-up culturele initiatieven vanuit een juridisch perspectief. De postdoc onderzoeker Maria Francesca De Tullio analyseert en ontwikkelt juridische regelgeving van/voor 'commoning' praktijken en van/voor regionale en stedelijke cultuuroverheden die volgens de principes van de commons hun beleid willen vormgeven.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Dienstverleningsovereenkomt met vzw Kunsthuis Opera Vlaanderen voor Arne Herman - Requiem en La Clemenza di Tito 18/02/2018 - 03/06/2018

Abstract

Het gaat hier louter om het delen van onderzoeksinformatie via lezingen, inleidingen bij concerten. De onderzoeksinformatie komt van het onderzoek dat Arne Herman uit voort in het kader van het duurzame creativiteit onderzoek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Duurzame creativiteit in de postfordistische stad 01/10/2016 - 30/09/2021

Abstract

Centraal in dit onderzoek staat hoe creatieve arbeiders kunnen bijdragen aan de 'commons' of het gemeen van een stad, en, hoe stedelijke overheden kunnen bijdragen aan een creative biotoop in hun stad. Hoe kunnen we creativiteit duurzaam garanderen. Wat hebben kunstenaars en andere creatieve beroepen nodig om op lange termijn te overleven. Welke organisatievormen en welk (cultuur)beleid garandeert duurzaamheid. Het onderzoek wordt uitgevoerd in verschillende Europese steden waaronder Amsterdam, Antwerpen, Barcelona, Berlijn en Londen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Fitting inside COVID-19. Aesthetic Resilience of Contemporary Music facing a Pandemic Crisis (2020-2021)

Abstract:

In this research project, we will not only analyze the aesthetic effects of the COVID-19 measures on contemporary music production and its reception. Together with two musicians from the Belgian-based Nadar ensemble, we will use the insights gained from the selected cases to further investigate whether and how the challenges posed by the coronavirus pandemic can lead to more resilient artistic practices that can halt or slow down the ongoing process of aesthetic precarization. By experimenting with different virtual concert settings of FITTINGinSIDE, a production from Nadar ensemble, we want to actively test the effects on the aesthetic resilience of artistic production and on the perception by the audience.

With this encompassing approach, we want to address two central questions: (1) How to improve the aesthetic resilience of music productions in the face of the corona pandemic restrictions? And (2) how to improve the relationship with the public of contemporary music concerts in this new reality?

The project "Fitting inside Covid" is funded through the Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH) program of the EU. 

Project team: 

Dr. Marlies de Munck

Project website:

https://ccqo.eu/2020/10/29/fitting-inside-covid-19-ccqo-recieves-dariah-grant/

Outcomes

Visited and analyzed (film) performances with subsequent panel discussions

Interviews with musicians and artistic directors

 • Thomas Moore, Pieter Matthyssens and Stefan Prins (Fitting Inside/Nadar) - 21-23 June 2021
 • Björn Schmelzer (Graindelavoix) – 13 November 2021

Public seminars and symposia with students, music professionals (critics, musicians, conductors, artistic directors)  and researchers (philosophy, art sciences and sociology)

DARIAH Conference Athens – 1-3 June

During the annual event, Pieter Matthynssens, Annemarie Peeters, Thomas Moore, and Wannes Gonnissen (sound engineer Nadar) presented the workings of Nadar in a 3-part lecture-performance. Matthynssens detailed the manner in which Nadar dealt with the various Covid-related lockdowns. Moore and Gonnissen performed the new lockdown version of Stefan Prins’FITTINGinSIDE. And, Peeters offered a reflection of both the Prins and another work premiered by Nadar in 2022, Michael Beil’s Hide to Show.

Reflections in national and international, popular and academic media (journals, books, radio, video) on art, digitalization, Covid-19

Articles:

 • Peeters, Annemarie. (2021) ‘Op wandel met Nadar: Nieuwe tijden, nieuwe media, nieuwe klanken’, RektoVerso: https://www.rektoverso.be/artikel/op-wandel-met-nadar-nieuwe-tijden-nieuwe-media-nieuwe-klanken
 • Peeters, Annemarie. (2022) “Taking a Walk beside Nadar.” Translated by Thomas R. Moore. Tempo, no. 300 (Forthcoming).
 • Moore, Thomas R., and Pascal Gielen. (2021) “The Politics of Conducting - Music and Practice.” Music & Practice 9. https://www.musicandpractice.org/the-politics-of-conducting/.
 • De Munck, M., en Pascal Gielen. (2021) “Cultuur, semipublieke ruimtes en intimiteit: de auratische stad”, Beeckman, L.; Corijn, E. en Stijn Oosterlynck (red.) De stad beter na corona. Reflecties over een gezondere en rechtvaardigere stad. VUB Press, pp. 205-213.
 • Gielen, P. (2021) “Kwetsbaarheid aan de macht: kunst in het digitale woke-tijdperk”, Streven: https://streventijdschrift.be/kwetsbaarheid-aan-de-macht/
 • Gielen, P. (2021) “The Power of vulnerability. Art in the Digital Woke Age”, Afterall, 52, pp. 55-62.
 • Gielen, P. (2021) “Reframing European Cultural Production: From Creative Industries towards Cultural Commons”, Common Ground, pp. 106-120.
 • Roelofs, J. & Gielen, P. (2021) “Waarom politiek niet zonder muziek kan? Zonder muziek is het leven een vergissing”, De Volkskrant.
 • Gielen, P. & Moore, T. (2022) “Hide to Show – Memefiing Live Music”, INSAM Journal for Contemporary Music, Art and Technology. (forthcoming).

Books:

 • De Munck, M. & Pascal Gielen (2022) Fragility. To Touch and Being Touched. Amsterdam: Valiz.
 • Philipp Dietachmair, Pascal Gielen & Georgia Nicolau (eds. – 2023) Sensing Earth – Cultural Production in the Post-Pandemic Era. Amsterdam: Valiz (forthcoming).

Interviews video, blog, podcast

Lectures

 • Marlies De Munck & Pascal Gielen - ‘Nearness – Art, Digitalization and Covid-19’ – Dnipro (Ukraine – 4 September 2021)
 • Pascal Gielen - ‘Culture, Semi-Public Spaces and Digitalization’ – Lviv (Ukraine – 13 October 2021) 
 • Pascal Gielen – video performance ‘Artistic Methods in the Digital Age’ - in the exhibition ‘Choosen Ignorance’ Akbank Salat, Istanbul – 7 December 2021 – 12 January 2022  https://drive.google.com/drive/folders/1txn_vmEEp95EXFi-erKXzXGzf8fkNMa6
 • Marlies De Munck & Pascal Gielen ‘Aesthetic Life beyond the Digital Desert’ at Articulate, Antwerp, 27 oktober 2021 https://www.ap-arts.be/en/node/3272
 • Marlies De Munck & Pascal Gielen ‘Fragility’, book presentation on Documenta 15,  Kassel, Germany, June 24, 2022.
 • Pascal Gielen – ‘Restoring the University as a Semi-Public Space’ On ‘Vernetzen und Zerstreuen’,  Freie Universität Berlin, Germany, July 6, 2022.
 • Pascal Gielen – ‘Comoning Politics – Art, Digitalization and the Aesthetics of Vulnerability’, Ohrid, North-Macedonia, September 19, 2022.


Elucidating psychological and social risk factors for low back pain in highly physically active adolescents: a case study in female pre-professional dancers, 2019-2020

Abstract

The general purpose of this study is to elucidate psychological and social risk factors for low back pain (LBP) in highly physically active adolescents. Using a qualitative research design, we will explore perceived causes (psychological and social) of LBP using female pre-professional dancers as a case study. This will lay the foundation for fundamental prospective studies examining causes of LBP in adolescents. Low back pain (LBP) is the leading cause of disability worldwide. The prevalence of LBP rapidly increases during adolescence, especially in females. The multidimensional nature (including biological, psychological and social factors) of LBP is widely recognized in adults, but has, despite the fact that LBP during adolescence is a risk factor for spinal pain in adulthood, rarely been investigated in adolescents. Elite adolescent dancers are a model population to unravel the etiology of adolescent LBP as they are a homogenous group that is highly physically active and that is at risk for developing LBP. The novelty of our approach is the unraveling of LBP from a multidisciplinary perspective in adolescents at risk for developing LBP in a challenging period of their life. The proposed qualitative methodology will allow to explore these factors in more depth, as validated questionnaires to examine psychological and social factors in adolescent dancers are lacking. The collaboration in this project between several disciplines will allow to obtain a more detailed insight in the person as a whole, including a great part of the individual and contextual factors underlying the etiology of LBP in highly active adolescents. More importantly, the results of the project will lay the foundation for the continuation of the research in the etiology of LBP in dancers and adolescents.

Researcher(s)

Research team(s)