In 2016 werd ARIA hoogleraar Pascal Gielen laureaat van het Odysseusprogramma (FWO) en kreeg een bedrag toegekend van 2.269.236 euro voor een onderzoek naar ‘Sustainable Creativity in the Post-Fordist City’.

Het Team

Voor de uitvoering van o.a. dit onderzoek werd binnen ARIA het Culture Commons Quest Office (CCQO) opgericht, een interdisciplinair team met naast woordvoerder Pascal Gielen:

 • Drs. Arne Herman (musicoloog/filosoof): PhD-onderzoeksproject Musical Canonisation as a Performative Process
 • Drs. Giuliana Ciancio (kunstwetenschapper): PhD-onderzoeksproject Creativity in a Changing World
 • Dr. Hanka Otte (bestuurskundige): PostDoc-onderzoeksproject City Policy and Sustainable Creativity
 • Drs. Lara Garcia Diaz (kunstwetenschapper): PhD-onderzoeksproject Precarious and (Self)Organized: An Action Framework for Counter-Hegemonic Labour Organization
 • Drs. Louis Volont (socioloog): PhD-onderzoeksproject Artistic Constitutions of the Urban Commonwealth
 • Dr. Thijs Lijster (filosoof): PostDoc-onderzoeksproject The Future of the New
 • Drs. Walter van Andel (econoom): PhD-onderzoekproject Balancing the Creative Business Model
 • Katinka de Jonge: beeldend kunstenaar
 • Drs. Kato Everaert: PhD-onderzoeksproject Psychological and social risk factors for low back pain in dancers
 • Dr. Marlies De Munck (cultuurfilosoof): onderzoeksproject Culturele Commons Convoceren
 • Drs. Rodrigo Monteiro PhD onderzoeker

Lopende projecten

Wetenschap op de kermis: Kennis en technologie in West-Europa, 1850-1914 (SciFair). 01/10/2021 - 30/09/2026

Abstract

SciFair zal vernieuwend onderzoek verrichten naar de rol die rondtrekkende kermislieden speelden bij de overdracht en popularisering van wetenschap en technologie op West-Europese kermissen in de periode tussen 1850 en 1914. In een tijd toen moderne communicatiemiddelen nog in hun kinderschoenen stonden en slechts een minderheid van de bevolking kon lezen, waren grote groepen mensen voor hun informatievoorziening aangewezen op rondreizende voorstellingen en tentoonstellingen: in zogenaamde anatomische kabinetten, zoölogische en antropologische musea en wetenschappelijke theaters demonstreerden showmensen de 'wonderen der natuur' en spectaculaire wetenschappelijke ontwikkelingen. Het project stelt de hypothese voorop dat de kermis in deze periode niet louter een lokale volkstraditie was, maar een knooppunt voor internationale uitwisseling waarin rondreizend amusement een centrale en moderniserende rol speelde in de verspreiding en popularisering van wetenschap onder mensen over het hele sociale spectrum, steunend op efficiënte internationale netwerken. Om deze hypothese te testen, zal het project een meertalig en multidisciplinair team van onderzoekers samenbrengen dat methodologieën uit theater- en performance studies combineert met perspectieven uit de wetenschapsgeschiedenis, mediastudies en digitale geesteswetenschappen om praktijken van wetenschapsperformance over nationale grenzen heen te analyseren en transnationale netwerken van West- Europese kermistheaters in kaart te brengen. SciFair wil hierbij niet alleen expliciete didactische vertogen bestuderen, maar ook analyseren hoe impliciete kennis en sociale waarden over gezondheid, geslacht, natie, klasse of ras werden uitgedaagd of versterkt. Door de kermis als een performatief evenement te analyseren, zal het project bijdragen tot een beter begrip van de sociale en culturele rol van de kermis in de circulatie van kennis, media en visuele cultuur.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Project website

Vrouwen in negentiende-eeuwse populaire wetenschap en performance. 01/05/2021 - 30/04/2026

Abstract

Dit deelproject van Science at the Fair (www.scifair.eu) onderzoekt een onderbelicht aspect van de sociale, culturele en artistieke rol van vrouwen in kermisgemeenschappen en hun invloed op de circulatie van kennis en beeldcultuur in het negentiende-eeuwse Europa. Net als in andere culturele gebieden is de rol van vrouwen in de negentiende-eeuwse showbusiness slecht gedocumenteerd. Iconografische bronnen zoals schilderijen, affiches, prenten of foto's geven een indicatie, maar moeten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Afbeeldingen van vrouwen in wervende publicitaire aankondigingen bevestigen en versterken vaak een aantal stereotypen. De artieste wordt meestal afgebeeld als de bevallige assistente. Gekleed in glamoureuze, onthullende kostuums lijkt haar rol beperkt tot het assisteren van haar man en het aandragen van rekwisieten. In sommige gevallen gaat haar elegante lichaam in rook op of wordt ze in stukken gezaagd. In rondtrekkende kermisfamilies namen vrouwen daarentegen van oudsher deel aan alle aspecten van het bedrijf, terwijl hun namen zelden vermeld staan in de archiefstukken. Kermisgemeenschappen lieten vrouwen toe en moedigden hen zelfs aan om meerdere rollen op te nemen, zowel op als achter het podium, met inbegrip van alle traditioneel mannelijke jobs, zoals het besturen van voertuigen en het verrichten van handenarbeid, alsook het onderhouden van de financiële en huishoudelijke kant van het ambulante leven, in sommige gevallen de wereld rond. Dit project wil deze hardnekkige vrouwelijke stereotypen in de historiografie van populaire wetenschap en performance herzien, en bij uitbreiding de aandacht vestigen op het gezelschap, de familie, de troupe en de onzichtbare mensen in de coulissen van het reizende theater.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Project website

Onderzoek Constituent Museum. 18/12/2020 - 31/12/2021

Abstract

Het Constituent Museum is een opdracht van het MuHKA aan Dr. Marlies De Munck en Prof. Dr. Pascal Gielen om de organisatorische structuur van het museum en de relaties met de samenleving meer 'constituerend' te maken. Dat wil zeggen meer democratisch, open en meer horizontaal.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Anthony Braxtons tricentrisch eenheidsdenkconstruct in de naoorlogse kunstmuziek. 01/12/2020 - 30/11/2024

Abstract

De perceptie van de canon van naoorlogse westerse kunstmuziek wordt vandaag nog steeds sterk bepaald door een geconstrueerde dichotomie. Die houdt de westerse kunstmuziek gescheiden van evoluties en radicale experimenten in jazz en zwarte Amerikaanse muziek. Het zeer uitgebreide oeuvre en het filosofische gedachtegoed van de Amerikaanse componist Anthony Braxton, wat hij zijn Tri-Centric Thought Unit Construct (TCTUC) noemt, kan hierbij als de metaforische olifant in de kamer gezien worden. Dit unieke oeuvre wordt tot op vandaag genegeerd als deel van een grotere canon van naoorlogse westerse kunstmuziek en als dusdanig ook zelden uitgevoerd. Dit onderzoeksproject neemt Anthony Braxton's TCTUC als vertrekpunt om te kijken hoe ik vanuit mijn praktijk als uitvoerder kan bijdragen tot een verbreding van deze canon. Als uitvoerder zal ik enkele specifieke werken uit Braxtons catalog of work benaderen volgens de eigen voorwaarden van zijn TCTUC. De bedoeling is om op een performante wijze een canon verbreding mogelijk te maken door deze werken van Braxton als specifieke case-studies op de agenda te zetten van relevante actoren zoals de conservatoriumopleidingen, de hedendaagse en experimentele muziekscene en via opnames en andere media. Tegelijkertijd zal ik aan de hand van Braxtons filosofische gedachtegoed (Tri-Axium Writings) en enkele recente teksten (George Lewis, Benjamin Piekut, Georgina Born, e.a.) de hiaten binnen het bestaand discours omtrent naoorlogse westerse kunstmuziek aankaarten. De uitkomsten zullen zich doorheen dit onderzoeksproject tonen in de vorm van concerten, lezingen, artikelen, workshops en opnames.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Van individuele tot collectieve creatie. Hoe kunst het individu kan versterken en een rol kan spelen in de transitie naar een sociaal rechtvaardige, duurzame samenleving. 08/10/2019 - 07/10/2023

Abstract

Praktijkgericht onderzoek op het gebied van beeldende kunst die vraagtekens zet bij de werkmethoden en de processen die in een oeuvre worden gebruikt, van individuele tot collectieve creatie. Mijn visie is om samen producties te ontwikkelen die zowel hun ervaring als visie uitdragen, en die op zichzelf staan als kunstwerken. In dit onderzoek wil ik dat proces ondervragen, wat het opbrengt voor de gemeenschap en voor de kunstwereld, in het geval van mijn drie meest recente projecten (één sculptuur, twee films): 1. 'Skull3' (Moskou Biënnale, 2015), een installatie gebouwd met kunstenaars / niet-kunstenaars; 2. 'The Return of the Swallows' (Brussel, 1999-2004), een multimediaproject met migranten / vluchtelingengemeenschappen, 3. 'Ik keek naar de witte honden van de dageraad' (Duncormick-IRL, 2015-2017), mijn nieuwste filmproject waarbij ik het collectieve geheugen en het begrip 'onttovering' van een vissersgemeenschap gebruikte als basis voor het creëren van artistieke werk. Ik zal de volgende elementen ontwikkelen voor mijn theoretisch en artistiek kader (deze elementen zullen elkaar snijden en resoneren met elkaar): 1.Trauma en veerkracht, 2.De rol van de kunsten in gemeenschapsontwikkeling, 3. De kunstenaar als agent in de gemeenschap. De gegevens die ik zal analyseren zijn mijn eigen schetsen/ opnames van het dialogische proces zoals het is ontwikkeld, en de visuele gegevens van de projecten zelf: daarom zal ik de autoethnografische methodologie gebruiken. Ik zal het werk van Beuys onderzoeken, in het bijzonder de uitgebreide kunstopvatting, die iemands waarden, attitudes en denkwijzen omvat en deze in een hedendaagse context plaatst. Ik zal proberen na te gaan 'of' een kunstenaar een meer geëngageerde, actieve rol in de maatschappij kan spelen, waar hij / zij een 'partizaan van het werkelijke' wordt, waar we door het collectieve werk in deze projecten het individualisme in onze reflexen en kritisch kunnen ontwrichten in al zijn facetten, van auteurisme tot neoliberalisme tot marktgestuurde globalisering.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Ontwapenend Design van Palestina 08/10/2019 - 07/10/2023

Abstract

Hoe kan design een instrument zijn voor politiek activisme en solidariteit? Hoe kan iemand kritisch ontwerpen in een complexe gepolitiseerde realiteit? Hoe kunnen ontwerppraktijken een manier zijn om zich tegen onderdrukking te verzetten, en hoe kan ontwerpen ingezet worden als strategie voor duurzame posities in onstabiele samenlevingen? Deze vragen zijn relevant geworden in mijn praktijk, met name door veel te werken in Palestina en met Palestijnse kunstenaars en ontwerpers. Voortbouwend op deze ervaringen en betrokkenheid wil ik condities definiëren om de sociale, politieke en emancipatorische impact van design te versterken. Een deelvraag is hoe educatieve modellen kunnen worden ontwikkeld die dergelijke ontwerppraktijken stimuleren, en uiteindelijk tot ontwerp educatie kan komen die de economische, politieke en artistieke onafhankelijkheid van ontwerpers versterkt, vooral voor mensen in gemarginaliseerde posities. Gecombineerd met literatuuronderzoek naar alternatieve scholen en ontwerp praktijken in onderdrukte samenlevingen, zal ik samenwerkingsmodellen ontwikkelen waarin ontwerpers, ambachten en het politieke elkaar ontmoeten. Specifieke omstandigheden zullen worden geformuleerd en getest worden in samenwerking met Disarming Design uit Palestina, de Birzeit-universiteit in Palestina, het Sandberg Instituut in Amsterdam en vooral de Sint Lucas School of Arts. Deze bevindingen zullen resulteren in een publicatie die het potentieel voor een ontwerp-mentaliteit toont die weerbaarheid, solidariteit en gelijkheid ondersteunt, en ten tweede tot de oprichting van een nieuwe design school in Palestina.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Afgelopen projecten

Deelname projectgroep CJSM Vlaamse Brede Heroverweging. 25/02/2021 - 30/06/2021

Abstract

De Vlaamse Brede Heroverweging (VBH) beoogt een grondige doorlichting van de diverse uitgavenposten en waar relevant kostendekkingsgraden binnen de Vlaamse Begroting. Dit heeft tot doel om de kwaliteit van de publieke financiën te verbeteren op vlak van efficiëntie en effectiviteit. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor wetenschappelijk onderbouwde inzichten. Die inzichten kunnen bestaan uit reeds uitgevoerd onderzoek maar kunnen ook nieuw onderzoek vergen. Bovendien zal telkens ook medewerking vanuit de beleidsdomeinen vereist zijn. Deze mededeling heeft tot doel om de governance van de VBH te beschrijven. Daarnaast worden een aantal begeleidende maatregelen uitgewerkt. Die maatregelen overstijgen de VBH, maar zijn noodzakelijk om de doorlichting te kunnen uitvoeren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

De Rol van Burgerparticipatie in Stedelijk Ontwerp: Op Zoek naar Duurzame Samenwerkingsverbanden in Boston 11/01/2021 - 30/09/2021

Abstract

Dit post-doc project gaat op zoek naar verduurzaming binnen participatieve stadsontwikkeling in Boston. Het onderzoekt de strategieën die burgers, planners en professionele designers implementeren om hun belangen op elkaar af te stemmen. Fase 1 (verkenning) bestaat uit interviews met burgers. Fase 2 (uitdieping) bestaat uit focus groups met planners, burgers en designers. Fase 3 (consolidatie) is erop gericht om de resultaten te verspreiden in Boston's scene van participatief stadsontwerp. Het project is een intermediaire stap naar de ontwikkeling van het 'Design Beyond Boundaries' online platform.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Culturele Commons Convoceren. 01/12/2019 - 30/11/2021

Abstract

Cultureel Commons Convoceren is een pilot-onderzoek ter voorbereiding van een nieuwe Horizon 2020 aanvraag. Dit onderzoek heeft tot doel om (1) de onderzoeksmethode 'convoking' (Haiven & Khasnabish, 2014) te testen en dit via (2) één of twee case-studies in de culturele sector. Via het onderzoek analyseren en evalueren we op proefondervindelijke wijze de relatie tussen wetenschappelijk onderzoek en culturele praktijken (van creatieve professionals en culturele organisaties). Er is vaak te veel afstand tussen wetenschappelijk onderzoek en de culturele praktijk, of, meer algemeen, tussen universiteiten en samenlevingen. Culturele professionals profiteren meestal niet veel van academisch onderzoek in de geesteswetenschappen. De validatie- en creditsystemen van universiteiten moedigen de academische interesse in onderzoek vaak niet aan waardoor nuttige resultaten voor kunstenaars uitblijven. Door de onderzoeksmethode van 'convocatie' (Haiven & Khasnabish, 2014) en door te experimenteren met de principes van 'commoning', waaronder creative commons, peer-to-peer kennisuitwisseling en open source verspreiding, wil deze studie nagaan hoe een academische onderzoeksagenda beter kan aansluiten bij onderzoeksvragen van de culturele sector. Hoe kan wetenschappelijk onderzoek concrete maatschappelijke belangen dienen en tegelijkertijd de noodzakelijke kwaliteitscriteria handhaven die door wetenschappelijke en artistieke normen worden vereist? Onderzoeksprofessoren Marlies De Munck en Pascal Gielen zullen in samenwerking met de culturele sector case-studies opzetten en ermee experimenteren. Daarbij ontwerpt, bewaakt en evalueert de onderzoeker een model voor onderzoek in samenwerkingsverband (met onderzoeksobjecten). Het vinden van een balans tussen maatschappelijke belangen en wetenschappelijke en artistieke waarden is hierbij het overkoepelende doel. Om de reikwijdte van het onderzoek te beperken, zal het zich concentreren op één a twee culturele organisaties met creatieve professionals die zich bezighouden met commoning-praktijken en geïnteresseerd zijn in de theoretische en empirische resultaten van het onderzoek. De resultaten zullen echter breder relevant zijn voor culturele domeinen, cultureel en wetenschappelijk beleid, de geesteswetenschappen en universiteiten in het algemeen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Project website

Culturele en creatieve Ruimten en Steden 01/11/2018 - 28/02/2021

Abstract

Dit onderzoek focust op de relatie en mediatie tussen top-down bestuur en bottom-up culturele initiatieven vanuit een juridisch perspectief. De postdoc onderzoeker Maria Francesca De Tullio analyseert en ontwikkelt juridische regelgeving van/voor 'commoning' praktijken en van/voor regionale en stedelijke cultuuroverheden die volgens de principes van de commons hun beleid willen vormgeven.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Dienstverleningsovereenkomt met vzw Kunsthuis Opera Vlaanderen voor Arne Herman - Requiem en La Clemenza di Tito 18/02/2018 - 03/06/2018

Abstract

Het gaat hier louter om het delen van onderzoeksinformatie via lezingen, inleidingen bij concerten. De onderzoeksinformatie komt van het onderzoek dat Arne Herman uit voort in het kader van het duurzame creativiteit onderzoek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Duurzame creativiteit in de postfordistische stad 01/10/2016 - 30/09/2021

Abstract

Centraal in dit onderzoek staat hoe creatieve arbeiders kunnen bijdragen aan de 'commons' of het gemeen van een stad, en, hoe stedelijke overheden kunnen bijdragen aan een creative biotoop in hun stad. Hoe kunnen we creativiteit duurzaam garanderen. Wat hebben kunstenaars en andere creatieve beroepen nodig om op lange termijn te overleven. Welke organisatievormen en welk (cultuur)beleid garandeert duurzaamheid. Het onderzoek wordt uitgevoerd in verschillende Europese steden waaronder Amsterdam, Antwerpen, Barcelona, Berlijn en Londen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Fitting inside COVID-19. Aesthetic Resilience of Contemporary Music facing a Pandemic Crisis (2020-2021)

Abstract:

In this research project, we will not only analyze the aesthetic effects of the COVID-19 measures on contemporary music production and its reception. Together with two musicians from the Belgian-based Nadar ensemble, we will use the insights gained from the selected cases to further investigate whether and how the challenges posed by the coronavirus pandemic can lead to more resilient artistic practices that can halt or slow down the ongoing process of aesthetic precarization. By experimenting with different virtual concert settings of FITTINGinSIDE, a production from Nadar ensemble, we want to actively test the effects on the aesthetic resilience of artistic production and on the perception by the audience.

With this encompassing approach, we want to address two central questions: (1) How to improve the aesthetic resilience of music productions in the face of the corona pandemic restrictions? And (2) how to improve the relationship with the public of contemporary music concerts in this new reality?

The project "Fitting inside Covid" is funded through the Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH) program of the EU. 

Project team: 

Dr. Marlies de Munck

Project website:

https://ccqo.eu/2020/10/29/fitting-inside-covid-19-ccqo-recieves-dariah-grant/

Onderzoeksgroep

Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Expertise

Cultuursociologisch onderzoek in de domeinen van creatieve arbeid, cultuurpolitiek, kritische theorie, civiele actie en de kunsten.

Onderzoek Constituent Museum. 18/12/2020 - 31/12/2021

Abstract

Het Constituent Museum is een opdracht van het MuHKA aan Dr. Marlies De Munck en Prof. Dr. Pascal Gielen om de organisatorische structuur van het museum en de relaties met de samenleving meer 'constituerend' te maken. Dat wil zeggen meer democratisch, open en meer horizontaal.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Anthony Braxtons tricentrisch eenheidsdenkconstruct in de naoorlogse kunstmuziek. 01/12/2020 - 30/11/2024

Abstract

De perceptie van de canon van naoorlogse westerse kunstmuziek wordt vandaag nog steeds sterk bepaald door een geconstrueerde dichotomie. Die houdt de westerse kunstmuziek gescheiden van evoluties en radicale experimenten in jazz en zwarte Amerikaanse muziek. Het zeer uitgebreide oeuvre en het filosofische gedachtegoed van de Amerikaanse componist Anthony Braxton, wat hij zijn Tri-Centric Thought Unit Construct (TCTUC) noemt, kan hierbij als de metaforische olifant in de kamer gezien worden. Dit unieke oeuvre wordt tot op vandaag genegeerd als deel van een grotere canon van naoorlogse westerse kunstmuziek en als dusdanig ook zelden uitgevoerd. Dit onderzoeksproject neemt Anthony Braxton's TCTUC als vertrekpunt om te kijken hoe ik vanuit mijn praktijk als uitvoerder kan bijdragen tot een verbreding van deze canon. Als uitvoerder zal ik enkele specifieke werken uit Braxtons catalog of work benaderen volgens de eigen voorwaarden van zijn TCTUC. De bedoeling is om op een performante wijze een canon verbreding mogelijk te maken door deze werken van Braxton als specifieke case-studies op de agenda te zetten van relevante actoren zoals de conservatoriumopleidingen, de hedendaagse en experimentele muziekscene en via opnames en andere media. Tegelijkertijd zal ik aan de hand van Braxtons filosofische gedachtegoed (Tri-Axium Writings) en enkele recente teksten (George Lewis, Benjamin Piekut, Georgina Born, e.a.) de hiaten binnen het bestaand discours omtrent naoorlogse westerse kunstmuziek aankaarten. De uitkomsten zullen zich doorheen dit onderzoeksproject tonen in de vorm van concerten, lezingen, artikelen, workshops en opnames.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Van individuele tot collectieve creatie. Hoe kunst het individu kan versterken en een rol kan spelen in de transitie naar een sociaal rechtvaardige, duurzame samenleving. 08/10/2019 - 07/10/2023

Abstract

Praktijkgericht onderzoek op het gebied van beeldende kunst die vraagtekens zet bij de werkmethoden en de processen die in een oeuvre worden gebruikt, van individuele tot collectieve creatie. Mijn visie is om samen producties te ontwikkelen die zowel hun ervaring als visie uitdragen, en die op zichzelf staan als kunstwerken. In dit onderzoek wil ik dat proces ondervragen, wat het opbrengt voor de gemeenschap en voor de kunstwereld, in het geval van mijn drie meest recente projecten (één sculptuur, twee films): 1. 'Skull3' (Moskou Biënnale, 2015), een installatie gebouwd met kunstenaars / niet-kunstenaars; 2. 'The Return of the Swallows' (Brussel, 1999-2004), een multimediaproject met migranten / vluchtelingengemeenschappen, 3. 'Ik keek naar de witte honden van de dageraad' (Duncormick-IRL, 2015-2017), mijn nieuwste filmproject waarbij ik het collectieve geheugen en het begrip 'onttovering' van een vissersgemeenschap gebruikte als basis voor het creëren van artistieke werk. Ik zal de volgende elementen ontwikkelen voor mijn theoretisch en artistiek kader (deze elementen zullen elkaar snijden en resoneren met elkaar): 1.Trauma en veerkracht, 2.De rol van de kunsten in gemeenschapsontwikkeling, 3. De kunstenaar als agent in de gemeenschap. De gegevens die ik zal analyseren zijn mijn eigen schetsen/ opnames van het dialogische proces zoals het is ontwikkeld, en de visuele gegevens van de projecten zelf: daarom zal ik de autoethnografische methodologie gebruiken. Ik zal het werk van Beuys onderzoeken, in het bijzonder de uitgebreide kunstopvatting, die iemands waarden, attitudes en denkwijzen omvat en deze in een hedendaagse context plaatst. Ik zal proberen na te gaan 'of' een kunstenaar een meer geëngageerde, actieve rol in de maatschappij kan spelen, waar hij / zij een 'partizaan van het werkelijke' wordt, waar we door het collectieve werk in deze projecten het individualisme in onze reflexen en kritisch kunnen ontwrichten in al zijn facetten, van auteurisme tot neoliberalisme tot marktgestuurde globalisering.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Ontwapenend Design van Palestina 08/10/2019 - 07/10/2023

Abstract

Hoe kan design een instrument zijn voor politiek activisme en solidariteit? Hoe kan iemand kritisch ontwerpen in een complexe gepolitiseerde realiteit? Hoe kunnen ontwerppraktijken een manier zijn om zich tegen onderdrukking te verzetten, en hoe kan ontwerpen ingezet worden als strategie voor duurzame posities in onstabiele samenlevingen? Deze vragen zijn relevant geworden in mijn praktijk, met name door veel te werken in Palestina en met Palestijnse kunstenaars en ontwerpers. Voortbouwend op deze ervaringen en betrokkenheid wil ik condities definiëren om de sociale, politieke en emancipatorische impact van design te versterken. Een deelvraag is hoe educatieve modellen kunnen worden ontwikkeld die dergelijke ontwerppraktijken stimuleren, en uiteindelijk tot ontwerp educatie kan komen die de economische, politieke en artistieke onafhankelijkheid van ontwerpers versterkt, vooral voor mensen in gemarginaliseerde posities. Gecombineerd met literatuuronderzoek naar alternatieve scholen en ontwerp praktijken in onderdrukte samenlevingen, zal ik samenwerkingsmodellen ontwikkelen waarin ontwerpers, ambachten en het politieke elkaar ontmoeten. Specifieke omstandigheden zullen worden geformuleerd en getest worden in samenwerking met Disarming Design uit Palestina, de Birzeit-universiteit in Palestina, het Sandberg Instituut in Amsterdam en vooral de Sint Lucas School of Arts. Deze bevindingen zullen resulteren in een publicatie die het potentieel voor een ontwerp-mentaliteit toont die weerbaarheid, solidariteit en gelijkheid ondersteunt, en ten tweede tot de oprichting van een nieuwe design school in Palestina.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Deelname projectgroep CJSM Vlaamse Brede Heroverweging. 25/02/2021 - 30/06/2021

Abstract

De Vlaamse Brede Heroverweging (VBH) beoogt een grondige doorlichting van de diverse uitgavenposten en waar relevant kostendekkingsgraden binnen de Vlaamse Begroting. Dit heeft tot doel om de kwaliteit van de publieke financiën te verbeteren op vlak van efficiëntie en effectiviteit. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor wetenschappelijk onderbouwde inzichten. Die inzichten kunnen bestaan uit reeds uitgevoerd onderzoek maar kunnen ook nieuw onderzoek vergen. Bovendien zal telkens ook medewerking vanuit de beleidsdomeinen vereist zijn. Deze mededeling heeft tot doel om de governance van de VBH te beschrijven. Daarnaast worden een aantal begeleidende maatregelen uitgewerkt. Die maatregelen overstijgen de VBH, maar zijn noodzakelijk om de doorlichting te kunnen uitvoeren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

De Rol van Burgerparticipatie in Stedelijk Ontwerp: Op Zoek naar Duurzame Samenwerkingsverbanden in Boston 11/01/2021 - 30/09/2021

Abstract

Dit post-doc project gaat op zoek naar verduurzaming binnen participatieve stadsontwikkeling in Boston. Het onderzoekt de strategieën die burgers, planners en professionele designers implementeren om hun belangen op elkaar af te stemmen. Fase 1 (verkenning) bestaat uit interviews met burgers. Fase 2 (uitdieping) bestaat uit focus groups met planners, burgers en designers. Fase 3 (consolidatie) is erop gericht om de resultaten te verspreiden in Boston's scene van participatief stadsontwerp. Het project is een intermediaire stap naar de ontwikkeling van het 'Design Beyond Boundaries' online platform.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Culturele Commons Convoceren. 01/12/2019 - 30/11/2021

Abstract

Cultureel Commons Convoceren is een pilot-onderzoek ter voorbereiding van een nieuwe Horizon 2020 aanvraag. Dit onderzoek heeft tot doel om (1) de onderzoeksmethode 'convoking' (Haiven & Khasnabish, 2014) te testen en dit via (2) één of twee case-studies in de culturele sector. Via het onderzoek analyseren en evalueren we op proefondervindelijke wijze de relatie tussen wetenschappelijk onderzoek en culturele praktijken (van creatieve professionals en culturele organisaties). Er is vaak te veel afstand tussen wetenschappelijk onderzoek en de culturele praktijk, of, meer algemeen, tussen universiteiten en samenlevingen. Culturele professionals profiteren meestal niet veel van academisch onderzoek in de geesteswetenschappen. De validatie- en creditsystemen van universiteiten moedigen de academische interesse in onderzoek vaak niet aan waardoor nuttige resultaten voor kunstenaars uitblijven. Door de onderzoeksmethode van 'convocatie' (Haiven & Khasnabish, 2014) en door te experimenteren met de principes van 'commoning', waaronder creative commons, peer-to-peer kennisuitwisseling en open source verspreiding, wil deze studie nagaan hoe een academische onderzoeksagenda beter kan aansluiten bij onderzoeksvragen van de culturele sector. Hoe kan wetenschappelijk onderzoek concrete maatschappelijke belangen dienen en tegelijkertijd de noodzakelijke kwaliteitscriteria handhaven die door wetenschappelijke en artistieke normen worden vereist? Onderzoeksprofessoren Marlies De Munck en Pascal Gielen zullen in samenwerking met de culturele sector case-studies opzetten en ermee experimenteren. Daarbij ontwerpt, bewaakt en evalueert de onderzoeker een model voor onderzoek in samenwerkingsverband (met onderzoeksobjecten). Het vinden van een balans tussen maatschappelijke belangen en wetenschappelijke en artistieke waarden is hierbij het overkoepelende doel. Om de reikwijdte van het onderzoek te beperken, zal het zich concentreren op één a twee culturele organisaties met creatieve professionals die zich bezighouden met commoning-praktijken en geïnteresseerd zijn in de theoretische en empirische resultaten van het onderzoek. De resultaten zullen echter breder relevant zijn voor culturele domeinen, cultureel en wetenschappelijk beleid, de geesteswetenschappen en universiteiten in het algemeen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Project website

Het verduidelijken van de rol van psychologische en sociale factoren in lage rugklachten bij intens fysieke adolescenten: een case studie bij vrouwelijke pre-professionele dansers. 01/07/2019 - 31/12/2020

Abstract

Het algemeen doel van dit onderzoek om de rol van psychologische van sociale factoren bij lage rugklachten (LRK) te bestuderen bij adolescenten die intens fysiek actief zijn. Door middel van een kwalitatieve onderzoeksdesign wensen we de psychologische en sociale risicofactoren in kaart te brengen. We gebruiken hiervoor pre-professionele adolescente dansers als case studie. Dit is de eerste aanzet naar fundamentele prospectieve studies waarbij de oorzaak van LRK grondig wordt bestudeerd in adolescenten. Lage rugklachten zijn de meest voorkomende redenen voor arbeidsongeschiktheid en dysfuncties. De prevalentie van LRK neemt spectaculair toe tijdens de adolescentie, vooral bij meisjes. De multidimensionale oorzaak (met inbegrip van biologische, psychologische en sociale factoren) is algemeen aanvaard bij volwassenen, maar werd zelden bestudeerd bij adolescenten. Dit is opmerkelijk, aangezien LRK tijdens de adolescentie een belangrijke risicofactor is voor het ontwikkelen van LRK op volwassen leeftijd. Elite pre-professionele dansers vormen een ideale studiegroep om de etiologie van LRK te bestuderen, aangezien het een homogene groep is wat betreft het niveau van fysieke activiteit en het een groep is met een verhoogd risico op het ontwikkelen van LRK tijdens de adolescentie. Het vernieuwend aspect van onderliggend onderzoeksvoorstel is het ontrafelen van de oorzaken van LRK vanuit een multidisciplinair perspectief in adolescenten met een verhoogd risico op het ontwikkelen van LRK tijdens een uitdagende periode in hun leven. De voorgestelde kwalitatieve onderzoeksmethodologie laat toe om risico factoren meer diepgaand te bestuderen, gezien het tekort aan gevalideerde vragenlijsten om psychologische en sociale factoren te bevragen bij adolescenten. De samenwerking tussen verschillende disciplines laat toe om een meer gedetailleerd inzicht te krijgen in de persoon als geheel, met inbegrip van individuele en contextuele factoren die LRK zouden kunnen verklaren in adolescenten die intens fysiek actief zijn. Dit project vormt de basis voor de voortzettingen van deze onderzoekslijn naar de meer fundamentele aspecten van LRK bij dansers en adolescenten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Culturele en creatieve Ruimten en Steden 01/11/2018 - 28/02/2021

Abstract

Dit onderzoek focust op de relatie en mediatie tussen top-down bestuur en bottom-up culturele initiatieven vanuit een juridisch perspectief. De postdoc onderzoeker Maria Francesca De Tullio analyseert en ontwikkelt juridische regelgeving van/voor 'commoning' praktijken en van/voor regionale en stedelijke cultuuroverheden die volgens de principes van de commons hun beleid willen vormgeven.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Dienstverleningsovereenkomt met vzw Kunsthuis Opera Vlaanderen voor Arne Herman - Requiem en La Clemenza di Tito 18/02/2018 - 03/06/2018

Abstract

Het gaat hier louter om het delen van onderzoeksinformatie via lezingen, inleidingen bij concerten. De onderzoeksinformatie komt van het onderzoek dat Arne Herman uit voort in het kader van het duurzame creativiteit onderzoek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Duurzame creativiteit in de postfordistische stad 01/10/2016 - 30/09/2021

Abstract

Centraal in dit onderzoek staat hoe creatieve arbeiders kunnen bijdragen aan de 'commons' of het gemeen van een stad, en, hoe stedelijke overheden kunnen bijdragen aan een creative biotoop in hun stad. Hoe kunnen we creativiteit duurzaam garanderen. Wat hebben kunstenaars en andere creatieve beroepen nodig om op lange termijn te overleven. Welke organisatievormen en welk (cultuur)beleid garandeert duurzaamheid. Het onderzoek wordt uitgevoerd in verschillende Europese steden waaronder Amsterdam, Antwerpen, Barcelona, Berlijn en Londen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Antwerps Onderzoeksinstituut voor de Kunsten (ARIA)

Elucidating psychological and social risk factors for low back pain in highly physically active adolescents: a case study in female pre-professional dancers, 2019-2020

Abstract

The general purpose of this study is to elucidate psychological and social risk factors for low back pain (LBP) in highly physically active adolescents. Using a qualitative research design, we will explore perceived causes (psychological and social) of LBP using female pre-professional dancers as a case study. This will lay the foundation for fundamental prospective studies examining causes of LBP in adolescents. Low back pain (LBP) is the leading cause of disability worldwide. The prevalence of LBP rapidly increases during adolescence, especially in females. The multidimensional nature (including biological, psychological and social factors) of LBP is widely recognized in adults, but has, despite the fact that LBP during adolescence is a risk factor for spinal pain in adulthood, rarely been investigated in adolescents. Elite adolescent dancers are a model population to unravel the etiology of adolescent LBP as they are a homogenous group that is highly physically active and that is at risk for developing LBP. The novelty of our approach is the unraveling of LBP from a multidisciplinary perspective in adolescents at risk for developing LBP in a challenging period of their life. The proposed qualitative methodology will allow to explore these factors in more depth, as validated questionnaires to examine psychological and social factors in adolescent dancers are lacking. The collaboration in this project between several disciplines will allow to obtain a more detailed insight in the person as a whole, including a great part of the individual and contextual factors underlying the etiology of LBP in highly active adolescents. More importantly, the results of the project will lay the foundation for the continuation of the research in the etiology of LBP in dancers and adolescents.

Researcher(s)

Research team(s)