Lopende projecten

Impactevaluatie in het sociaal werk. 01/11/2020 - 30/04/2022

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Meervoudige identiteiten en gedeelde gevoelens van verbondenheid? Een kwalitatieve longitudinale analyse van identiteitsvorming bij kinderen in een superdiverse stad. 01/10/2020 - 30/09/2022

Abstract

De diversifiëring van West-Europa op etnisch, cultureel en religieus vlak brengt verschillende uitdagingen met zich mee, zoals het bestaan van sociale en symbolische grenzen tussen verschillende sociale groepen. Over sociale grenzen, bijvoorbeeld de sociale ongelijkheid in het onderwijs, bestaat heel wat onderzoek. Hoe symbolische grenzen zich manifesteren en ontwikkelen is daarentegen minder onderzocht. Weinig is geweten over hoe superdiversiteit inspeelt op de identiteitsvorming en de zelfbeschrijving van kinderen in een Europese, grootstedelijke context. Dit onderzoek komt aan deze leemte tegemoet door de symbolische dimensie van diversiteit als uitgangspunt te nemen en te bestuderen hoe kinderen met zeer diverse achtergronden persoonlijke en collectieve identiteiten ontwikkelen in Antwerpen. Hoe construeren en beschrijven kinderen hun verschillende deelidentiteiten? Hoe hangt hun sociale positie samen met hun identiteitsvorming en zelfbeschrijving? Hoe ontwikkelen ze (al dan niet) gevoelens van verbondenheid in een samenleving die niet alleen superdivers is, maar sociale ongelijkheden ook voor een groot deel lijkt te reproduceren? En hoe hangen deze gevoelens van verbondenheid samen met hun welbevinden en toekomstaspiraties? Om deze vragen te beantwoorden, maken we gebruik van een kwalitatief, longitudinaal onderzoeksdesign waarbij we elfjarige kinderen twee jaar lang opvolgen. Vanuit een cultuursociologische benadering, onder andere geïnspireerd door Bourdieus werk, volgen we de heterogene groep kinderen in de transitie van het lager naar het secundair onderwijs. In deze periode houden we drie ronden diepte-interviews met de kinderen en schoolobservaties. Daarnaast nemen we interviews af met de ouders en organiseren we focusgroepen met de leerkrachten en vrienden om inzicht te krijgen in de rol van deze socialiserende actoren in de identiteitsvorming van kinderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Participatief en praktijkgericht onderzoek van het Gentse sociale middenveld. 02/04/2020 - 01/02/2021

Abstract

De stad Gent wil samen met het lokale sociale middenveld onderzoeken hoe de verhouding tussen lokale overheid en sociale middenveldorganisaties en de verhouding tussen sociale middenveldorganisaties onderling anders en beter georganiseerd en vormgegeven kan worden. De volgende vragen staan centraal. Wat de relatie tussen sociaal middenveld en overheid betreft gaat het om vragen over welke steun en ondersteuning organisaties van de stad verwachten, hoe organisaties administratief minder belast kunnen worden, hoe de lokale overheid over interne schotten heen kan werken en hoe het tot een duidelijke rolverdeling met het middenveld komt. Wat het sociale middenveld zelf betreft, worden vragen naar voor geschoven over de onderlinge afstemming van aanbod en activiteiten en de verhouding tussen vaak kleine zelforganisaties en grote, gevestigde organisaties.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Belangenbehartiging door non-profit organisaties in een post-co oratistische welvaartstaat: een mixed-method analyse. 01/01/2020 - 31/12/2023

Abstract

Dit onderzoek analyseert hoe non-profit organisaties (NPO's) hun strategieën van belangenbehartiging aanpassen aan de nieuwe context van de post-co oratistische welvaartstaat. De recente opkomst van marktmechanismen ondermijnt in toenemende mate de relatie tussen overheden en non-profit organisaties. We analyseren hoe NPO's in Vlaanderen de druk van deze veranderende context percipiëren, hoe en welke 'nieuwe' strategieën van belangenbehartiging ontwikkeld worden en in welke mate deze strategieën als effectief ervaren worden door beleidsmakers. We ontwikkelen een mixed method design. We starten met een regressieanalyse van nog niet geanalyseerde kwantitatieve survey data (van het CSI Flanders project) over de rol en strategieën van belangenbehartiging van Vlaamse NPO's en de marktgeoriënteerde context waarin ze opereren. Daarna willen we kwalitatief case study onderzoek uitvoeren om de perspectieven van NPO's op de mate waarin en hoe marktgeoriënteerde manieren van beheer hun rol van belangenbehartiging ondergraven. We plannen ook een experiment met vignetten van strategieën van belangenbehartiging die door NPO's toegepast worden om de effectiviteit van deze strategieën vanuit het perspectief van beleidsmakers te beoordelen. Tot slot worden alle inzichten uit deze mixed method studie samengebracht om een theorie te ontwikkelen over belangenbehartiging van NPO's in de context van een post-co oratistische welvaartstaat.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Begeleiding van ex-gedetineerden na vrijlating: een actieonderzoek 01/01/2020 - 31/12/2022

Abstract

We voeren een actieonderzoek uit naar de manier waarop professionele sociaal werkers en vrijwilligers kunnen samenwerken om ex-gedetineerden na vrijlating te begeleiden. Dit onderzoeksproject is een intensieve samenwerking tussen CAW Antwerpen, CAW de Kempen en Justitieel Welzijnswerk. De onderzoeker verricht een literatuurstudie, maakt een protocol op en evalueert dit protocol door observaties en kwalitatief onderzoek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Naar een sociologie van de hoop: transitienarratieven en interactierituelen in de klimaatrechtvaardigheidsbeweging. 01/11/2019 - 31/10/2021

Abstract

De overweldigende realiteit van klimaatverandering veroorzaakt vaak wanhoop en gelatenheid bij burgers. Door hoop te creëren, proberen sommige sociale bewegingen hier tegenin te gaan. Daarom onderzoekt dit project hoe de klimaatrechtvaardigheidsbeweging omgaat met hoop. Hiermee wil ik inzicht krijgen in de dynamieken van hoop en in de opkomende klimaatrechtvaardigheidsbeweging. Over beide onderwerpen is nu namelijk nog niet zoveel geweten. Mijn bijdrage is om hoop als een sociaal proces te zien, als iets tussen mensen, eerder dan als een abstract idee. Omdat hoop iets is dat mensen gezamenlijk denken en voelen, zal ik kijken naar hoe hoop in de praktijk samenhangt met twee sociologische concepten. Eerst onderzoek ik de transitienarratieven; de verhalen die mensen vertellen over hoe maatschappijen kunnen verduurzamen. Daarna kijk ik naar interactierituelen; de manieren waarop enthousiasme wordt gecreëerd in situaties zoals vergaderingen of betogingen van deze beweging. Vanuit deze theoretische invalshoeken zal ik twee cases onderzoeken: als eerste groepen voor klimaatrechtvaardigheid in België, en ten tweede de Groningse beweging tegen gaswinning. Hiervoor gebruik ik verschillende methoden: analyse van publieke documenten, het bijwonen en observeren van het functioneren van deze bewegingen, het interviewen van deelnemers ten slotte met een focusgroep. Met dit onderzoek wil ik bijdragen aan het uitbouwen van een academische en sociaal relevante sociologie van de hoop.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Milieukwesties en sociale klasse: Een multidimensionale en mixed methods benadering. 01/11/2019 - 31/10/2021

Abstract

Dit project onderzoekt de relatie tussen sociale klasse en milieubewustzijn. Milieubewustzijn omvat zowel attitudes over milieukwesties als milieuvriendelijk gedrag. De onderzoeksvraag luidt: "Hoe en waarom verschilt milieubewustzijn bij mensen uit verschillende sociale klassen?" Voorgaand onderzoek is overwegend ééndimensionaal. Ik argumenteer dat een multidimensionaal begrip van zowel sociale klasse als milieubewustzijn nodig is om de complexe relatie tussen beiden te begrijpen. Elke dimensie van milieubewustzijn kan een andere relatie hebben met de verschillende dimensies van sociale klasse. Sociale klasse omvat een economische, culturele, sociale en socio-professionele dimensie. Milieubewustzijn omvat een attitude-dimensie (de ernst van milieuproblemen, hun gevolgen, oorzaken en oplossingen) en een gedragsdimensie (gedragspraktijken en de reden waarom mensen ze uitvoeren). In dit project worden kwantitatieve en kwalitatieve gegevens gecombineerd in een mixed methods onderzoekdesign. Kwantitatief onderzoek zal vaststellen en vergelijken hoe de dimensies van sociale klasse relateren aan de dimensies van milieubewustzijn, gebaseerd op data (n= +/-1500) van de Vlaamse Sociaal-Culturele Verschuiving Survey (2010, 2016, 2017) en de International Social Survey Programme (2010). Kwalitatief onderzoek, gebaseerd op interview data, zoekt naar verklaringen om te begrijpen waarom sociale klasse gerelateerd is aan milieubewustzijn, om zo kwantitatieve bevindingen te verklaren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Klimaatsveranderingen en migratie: een vergelijkend kwalitatief onderzoek naar de perspectieven van eerste generatie migranten uit Democratische Republiek Congo, Marokko, Syrië en Somalië, woonachtig in België. 01/11/2019 - 31/10/2021

Abstract

Deze comparatieve studie van migratietrajecten van mensen uit Marokko, DR Congo, Somalië en Syrië die nu in België verblijven tracht te onderzoeken hoe veranderingen in de natuurlijke omgeving zich verhouden en hun migratietrajecten beïnvloeden. Omgevingsveranderingen zijn op een complexe wijze gerelateerd aan andere migratieredenen, zoals economische en politieke redenen, maar er is nog te weinig onderzoek naar hoe dit daadwerkelijk werkt. Dit onderzoek beoogt verschillende hiaten in de bestaande literatuur in te vullen. Zo bestaat er relatief weinig overlap tussen milieustudies en migratiestudies wanneer het gaat om klimaatmigratie. Bovendien is er nauwelijks onderzoek gedaan naar de meest gepaste methodologische aanpak om klimaatmigratie te bestuderen. Ten slotte wil dit onderzoek nagaan op welke manier bestaande modellen en theorieën over migratieaspiraties en -dynamieken aangepast kunnen worden om een theoretisch kader en een conceptueel model voor klimaatmigratie te ontwikkelen. De doelstellingen van dit onderzoek zijn innovatief, omdat ze een geschikte conceptuele en methodologische benadering voor het bestuderen van door het klimaat veroorzaakte migratieaspecten bestuderen, waarbij rekening gehouden wordt met zowel klimaatsveranderingen als migratiedynamieken. Centraal in het onderzoek staan de perspectieven van de respondenten op hun (gefragmenteerde) migratietrajecten en de wijze waarop deze zijn beïnvloed door de natuurlijke omgevingsfactoren).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Een kritisch perspectief op diversiteit op de werkvloer: discours, praktijken en identiteiten in non-profitorganisaties. 01/11/2019 - 31/10/2021

Abstract

Dit onderzoek tracht na te gaan op welke manier non-profit organisaties omgaan met een steeds diverser wordend personeelsbestand. Meer specifiek zal er aandacht worden besteed aan diversiteitsmanagement bij werknemers met een etnisch-culturele achtergrond in verschillende Vlaamse non-profitorganisaties. Hierbij worden twee doelstelling vooropgesteld. Dit onderzoek tracht allereerst vanuit een sociologisch en empirisch perspectief zicht te krijgen op het bestaande discours en de dominante strategieën omtrent diversiteitsmanagement en hoe deze vorm krijgen binnen een bredere structurele en maatschappelijke context. Daarnaast zal er ook aandacht besteed worden aan de perceptie en attitudes van etnisch-culturele minderheden ten aanzien van de bestaande diversiteitsmanagement praktijken. Het finale doel van dit onderzoekproject ten slotte, is het identificeren van strategieën en praktijken die inzetten op competenties en aandacht hebben voor de meerdere identiteiten van etnisch-culturele minderheden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Coördinatie van netwerken voor lokaal integratiebeleid: het belang van relationele kenmerken voor regime performantie en doelbereiking. 01/11/2019 - 30/10/2021

Abstract

De integratie van migranten is een complexe maatschappelijke uitdaging waarmee we vandaag geconfronteerd worden. Over zowel de oorzaken als de gevolgen is er onenigheid, maar wat we wel zeker weten, is dat het probleem niet binnen één beleidsdomein, en niet door de overheid alleen kan worden aangepakt. De overheid moet samenwerken met verenigingen en burgers om gezamenlijk een integratiebeleid tot stand te brengen. We vertrekken in dit onderzoek van de veronderstelling dat de doelstellingen van zo'n netwerk van partners tweevoudig zijn. Enerzijds is het de bedoeling om als netwerk standvastig en veerkrachtig te zijn. Het aantal actoren, de relaties tussen die actoren en de wil van actoren om in het netwerk mee te werken, zijn hier van belang. Anderzijds is het de bedoeling om bepaalde impliciete en expliciete doelstellingen te bereiken met het netwerk. In dit onderzoek zal worden nagegaan op welke manier een netwerk gecoördineerd kan worden om de doelstellingen te bereiken. Vijf Vlaamse centrumsteden zullen onderzocht worden. Op basis van documentanalyse, interviews en focusgroep gesprekken zal inzicht verworven worden in het lokaal integratiebeleid en de verhoudingen tussen de betrokken partners. Door middel van een netwerkanalyse zullen de verhoudingen tussen de partners in het lokaal integratiebeleid visueel worden weergegeven. Op basis van deze bevindingen zullen een aantal voorwaarden/goede praktijken op vlak van coördinatie gedetecteerd worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Een onscherp aftasten. 08/10/2019 - 07/10/2023

Abstract

De thematiek van het scherpe en het onscherpe is fundamenteel voor de act van het kijken/waarnemen. Dit gegeven is cruciaal voor het hoger kunstonderwijs, mijn sculpturaal werk, de kunst en de maatschappij. Het fantoomstatuut, de relatie tot onze herinneringen, het intieme karakter en de mogelijkheid tot interpretatie trekken mij aan in het onscherpe. Door mij eerst te verdiepen in de betekenis van het onscherpe en scherpe binnen de fotografie, zal ik vervolgens als beeldhouwer kijken hoe dit zich tot de beeldhouwkunst verhoudt. Zo wil ik tot een eigen gefundeerde visie over 'het onscherpe' komen. Concreet wil ik in dit project opzoek naar de aanwezigheid van het onscherpe in authentieke foto's uit mijn familiealbums van de jaren 1970 en 1980. Via de act van uitvergroten en uitsnijden zal ik tot nieuwe foto's komen. Huiselijkheid, geheimzinnigheid, intimiteit, tactiliteit en abstractie zullen deze nieuwe foto's domineren. Vanuit de nieuwe onscherpe beelden voortgebracht door de familiefoto's wil ik tot tactiele sculpturen en installaties komen die een wazigheid genereren. Hoe verhoudt scherpte-onscherpte zich tot het geheugen dat vorm krijgt door visuele media zoals familiealbums? Wat is de rol van focus en onscherpte binnen de beeldhouwkunst versus de fotografie? En wat doet dit effect met onze herinneringen? Hoe verhoudt scherpte –onscherpte zich tot de tactiele ruimte en hoe verhoudt 'het belichaamde zijn' in een tactiele omgeving zich tot het sculpturale? Hoe positioneert zich dat tot andere media? Het zijn slechts enkele onderzoeksvragen die ik zal behandelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Non-profits als voorvechters van maatschappelijke verandering? Een mixed-method onderzoek naar de politieke rol van non-profit organisaties. 01/10/2019 - 30/09/2023

Abstract

Non-profitorganisaties (NPO's) hanteren een politieke rol en streven naar maatschappelijke verandering. Onderzoek toont aan dat NPO's op basis van diverse strategieën het beleid trachten te beïnvloeden (Al-Mog Bar & Schmid, 2014). Beleidsbeïnvloeding of advocacy wordt gedefinieerd als het gebruiken van verschillende strategieën en tactieken 'die proberen de beslissingen van een institutionele elite te beïnvloeden ten behoeve van een collectief belang' (Kimberlin, 2010). Aan de andere kant is er, vooral buiten het veld van non-profit onderzoek, veel gereflecteerd over de veranderende aard van de politieke rol van NPO's, waarbij met name wordt verwezen naar leefstijl, deliberatieve en agonistische politiek (Beck, 1997; Fung & Wright, 2001; Mouffe, 2005). Deze literatuur suggereert een mogelijke verschuiving in de strategieën en tactieken van non-profitorganisaties. Deze studie combineert deze twee onderzoekstradities en draagt zo bij tot het wetenschappelijke debat over de politieke rol van NPO's. We identificeren de factoren die ten grondslag liggen aan het engagement in (a) politieke belangenbehartiging en (b) burgerbewustzijn over publieke kwesties, zoals waargenomen door NPO's in Vlaanderen (de noordelijke regio van België). We hanteren een mixed method onderzoek. De kwantitatieve regressieanalyse is gebaseerd op gegevens die zijn verzameld door middel van een survey bij NPO's (N = 496) die op Vlaams niveau actief zijn op het gebied van welzijn, sociale economie en sociaal-cultureel werk. Deze survey was onderdeel van het SBO onderzoek CSI Flanders. Vervolgens willen we onze bevindingen testen en verfijnen door middel van diepte-interviews met NPO-coördinatoren, sociaal werkers en vrijwilligers. Deze studie draagt op twee manieren bij tot non-profit onderzoek. In de eerste plaats put deze studie uit relevante inzichten over de veranderende politieke strategieën van NPO's, buiten het veld van non-profit management, om het begrip van de politieke rol van NPO's te verrijken. Ten tweede komt deze studie tegemoet aan de vraag naar meer mixed method studies op het gebied van non-profit management om de inherente zwakheden van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden te compenseren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Naar een nieuw concept voor digitale risicocommunicatie over persoonlijke blootstelling aan milieugevaarlijke stoffen (REPORT-BACK 2.0). 01/10/2019 - 30/09/2021

Abstract

Voorbereidend (interdisciplinair) wetenschappelijk onderzoek, het uitwerken van een concept én het testen in de praktijk van een digitale 'Report-Back 2.0' tool: een semi-geautomatiseerde, gepersonaliseerde rapportering van individuele humane biomonitoringresultaten aan studiedeelnemers.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Een generalistische benadering vooor sociaal werk 01/10/2018 - 31/12/2021

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds het Europees Sociaal Fonds. UA levert de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Evaluatieonderzoek langetermijnparticipatie in het project voor oppervlakteberging. 08/11/2017 - 07/01/2022

Abstract

Na het indienen van hun eindrapporten en de regeringsbeslissing in 2006 dachten de partnerschappen STORA en MONA na over hun toekomstige rol. Beide wilden in hun huidige vorm blijven voortbestaan en het project ook na de ontwerpfase verder opvolgen, net als de door hen gestelde voorwaarden. Sindsdien is er eigenlijk geen formele aanleiding meer geweest om over de toekomst na te denken. 2017 dient zich aan als een goed moment om dat wel te doen. In afwachting van de nucleaire vergun-ning door het FANC, werken NIRAS en de partnerschappen immers aan een maatschappelijke vergun-ning: een volwaardige overeenkomst tussen NIRAS, STORA en MONA en de gemeenten Dessel en Mol over de volledige uitvoering en exploitatie van de geïntegreerde oppervlaktergingsinstallatie. Deze vergunning moet bekrachtigen dat alle voorwaarden worden ingevuld en dat groen licht kan worden gegeven voor de uitvoering van de oppervlakteberging. Praktische vragen daarbij zijn onder meer: • Welke rol zien de partnerschappen voor zichzelf weggelegd in de volgende fase? Hoe worden de taken verdeeld? • Is louter opvolgen genoeg of wil men actief participeren, mee uitbaten? • Welke voorwaarden zijn ingevuld? Welke voorwaarden verdienen een update? Is er een ak-koord over de trajecten voor blijvende opvolging die voorliggen? • Hoeveel geld gaat er naar elk deelproject? Onze bijdrage zal erin bestaan de interpretaties van participatie die de verschillende betrokkenen bij het cAt-project erop nahouden, in kaart te brengen. Aan dit conceptuele kader willen we, in de mate van het mogelijke samen met de ondervraagde stakeholders, organisatorische implicaties voor de toe-komst verbinden. De lange termijn kwestie en de beslissingen die er rond nieuwe governance-modellen en budgettering genomen moeten worden, zijn telkens te herleiden tot het noodgedwongen afwegen van flexibiliteit en institutionalisering.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Europees Humaan Biomonitoring Initiatief (HBM4EU) 01/01/2017 - 31/12/2021

Abstract

HBM4EU is een gezamenlijk initiatief van 28 landen, het European Environment Agency en de Europese Commissie, co-funded gefinancierd in het kader van het Horizon 2020-programma. De doelstelling is de coordinatie en capaciteitsuitbouw voor humane biomonitoring in Europa. HBM4EU streeft de kennisontwikkeling na over de huidige blootstelling van burgers aan chemische stoffen en de gezondheidseffecten daarvan met het oog op beleidsontwikkeling, zowel Europees als nationaal.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Afgelopen projecten

Sociale impactmeting. 04/10/2019 - 31/12/2020

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de stad Antwerpen. UA levert de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

3XG Gezondheidsonderzoek in Dessel, Mol en Retie 2019-2020. 01/04/2019 - 31/12/2020

Abstract

3xG staat voor 'Gezondheid - Gemeenten - Geboorten' en volgt longitudinaal de (milieu)gezondheid op van 300 pasgeborenen in de regio Dessel, Mol en Retie van bij de geboorte. De studie is één van de meerwaardeprojecten die de lokale partnerschappen STORA (Dessel) en MONA (Mol) op eigen initiatief hebben verbonden aan de geïntegreerde oppervlakteberging van laag- en middelactief kortlevend radioactief afval (kortweg categorie A-afval). NIRAS, de nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen, werkt het project van de geïntegreerde berging (het cAt-project) uit in samenspraak met de partnerschappen. De 3xG studie meet met de techniek van humane biomonitoring de blootstelling aan milieuvervuilende stoffen in het lichaam van de opgroeiende kinderen. Daarnaast worden ziekte- en sterftecijfers van de regio opgevolgd en geanalyseerd. Universiteit Antwerpen staat in voor de sociaalwetenschappelijke onderzoekskant.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ondersteunend onderzoek voor het 2019 rapport van het Europees Milieuagentschap 'on environment, health and well-being. 15/10/2018 - 31/12/2019

Abstract

Het project heeft twee objectieven: 1) het aanvullen van een literatuurstudie rond 'Chemicals, multiple stressors in deprived urban areas, and green space' vanuit een sociaalwetenschappelijk perspectief, 2) het opstarten van statistische analyses op de Europese DEMOCOPHES data over de relatie tussen biomonitoringsdata en sociaaleconomische indicatoren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Meervoudige identiteiten en gedeelde gevoelens van verbondenheid? Een kwalitatieve longitudinale analyse van identiteitsvorming bij kinderen in een superdiverse stad. 01/10/2018 - 30/09/2020

Abstract

De diversifiëring van West-Europa op etnisch, cultureel en religieus vlak brengt verschillende uitdagingen met zich mee, zoals het bestaan van sociale en symbolische grenzen tussen verschillende sociale groepen. Over sociale grenzen, bijvoorbeeld de sociale ongelijkheid in het onderwijs, bestaat heel wat onderzoek. Hoe symbolische grenzen zich manifesteren en ontwikkelen is daarentegen minder onderzocht. Weinig is geweten over hoe superdiversiteit inspeelt op de identiteitsvorming en de zelfbeschrijving van kinderen in een Europese, grootstedelijke context. Dit onderzoek komt aan deze leemte tegemoet door de symbolische dimensie van diversiteit als uitgangspunt te nemen en te bestuderen hoe kinderen met zeer diverse achtergronden persoonlijke en collectieve identiteiten ontwikkelen in Antwerpen. Hoe construeren en beschrijven kinderen hun verschillende deelidentiteiten? Hoe hangt hun sociale positie samen met hun identiteitsvorming en zelfbeschrijving? Hoe ontwikkelen ze (al dan niet) gevoelens van verbondenheid in een samenleving die niet alleen superdivers is, maar sociale ongelijkheden ook voor een groot deel lijkt te reproduceren? En hoe hangen deze gevoelens van verbondenheid samen met hun welbevinden en toekomstaspiraties? Om deze vragen te beantwoorden, maken we gebruik van een kwalitatief, longitudinaal onderzoeksdesign waarbij we elfjarige kinderen twee jaar lang opvolgen. Vanuit een cultuursociologische benadering, onder andere geïnspireerd door Bourdieus werk, volgen we de heterogene groep kinderen in de transitie van het lager naar het secundair onderwijs. In deze periode houden we drie ronden diepte-interviews met de kinderen en schoolobservaties. Daarnaast nemen we interviews af met de ouders en organiseren we focusgroepen met de leerkrachten en vrienden om inzicht te krijgen in de rol van deze socialiserende actoren in de identiteitsvorming van kinderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De reïntegratie van gedetineerden: project Brug Binnen Buiten 01/10/2018 - 30/06/2019

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Informatiesessie en toelichting wetenschappelijk onderzoek aangaande pilootprojecten geïntegreerd breed onthaal op de GBO-denkdag voor regionale beleidsmedewerkers. 04/09/2018 - 17/12/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Nieuwe autoriteit in de buurt. 01/09/2018 - 30/09/2020

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds het EMMAUS. UA levert de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Iedereen beschermd, werken aan onderbescherming vanuit geïntegreerde basisvoorzieningen. 01/09/2018 - 31/08/2019

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds SAM. UA levert de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De werkalliantie tussen justitieassistenten en justitiabelen in de context van daderbegeleiding: een mixed-methods benadering. 01/09/2018 - 30/08/2019

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds het FWO. UA levert de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in het onderzoeksproject.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek naar voorwaarden voor en kenmerken van een gedragen governance proces voor het langetermijnbeheer van het B&C-afval. 20/06/2018 - 19/09/2019

Abstract

Intergenerationele solidariteit vormt één van de voornaamste drijfveren om vandaag reeds te starten met het lange termijn beheer van hoog radioactief afval. Geologische berging wordt daarbij steevast naar voren geschoven als referentieoplossing, zo ook in het NIRAS Afvalplan. De implementatie daarvan loopt echter over meerdere generaties. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de volgende generaties noopt er dan ook toe om bewust om te gaan met de uitdaging om nu voorzieningen te treffen bij de procesinrichting; voorzieningen die toelaten om toekomstige generaties maatschappelijke actoren betrokken te houden over de lange periode die zich uitstrekt van een beleidsbeslissing inzake geologische berging tot het sluiten van een dergelijke installatie. De integratie van dit lange termijn perspectief in het ontwerp van een besluitvormingstraject, waarbinnen voldoende flexibiliteit ten aanzien van maatschappelijke evoluties (met inbegrip van technologie) wordt voorzien, is dan ook een opdracht die zich opdringt. De Europese richtlijn 2011/70/Euratom verplicht elke Europese lidstaat om tegen augustus 2015 een nationaal programma aan te nemen voor het langetermijn beheer van radioactief afval. De focus ligt daarbij op hoogradioactief afval en gebruikte splijtstof. De Richtlijn vermeldt ter zake geologische berging als referentieoplossing (dit in tegenstelling tot ondiepe berging voor laag- en middelactief afval), maar erkent evenwel de autonomie van de lidstaten over het beheer van hun radioactief afval. Het NIRAS Afvalplan kan in wezen worden beschouwd als een voorbereidend document dat als basis dient voor een Belgisch programma. Tot op heden werd evenwel geen formele politieke beslissing aan het afvalplan gekoppeld. Richtlijn 2011/70/Euratom werd ondertussen wel omgezet naar Belgische wetgeving, waarin o.a. de verantwoordelijkheden over dit proces worden vastgelegd. De Europese Richtlijn legt de Lidstaten immers niet enkel op keuzes te maken inzake het langetermijn beheer, maar vraagt ook expliciet dat 'milestones en timeframes' (art 12.c) worden opgenomen en dat de noodzakelijke opportuniteiten aan stakeholders moeten worden gegeven om te participeren in het besluitvormingsproces (art. 10.2). Deze principes werden overgenomen in de Belgische wet, maar daarmee nog niet geoperationaliseerd. Middels dit onderzoek willen we NIRAS handvaten aanreiken om, samen met de belangrijkste stakeholders, vorm te geven aan een governance proces voor het langetermijn beheer van het Belgische hoogradioactief afval. We gebruiken hier bewust de notie governance, om aan te duiden dat het om meer gaat dan een technisch en bestuurlijk beheren. Hoe kan een proces ontworpen worden dat voldoende robuust én flexibel is om een veilig beheer van dit afval blijvend te garanderen, vandaag en in de toekomst? De centrale onderzoeksvraag luidt dan ook als volgt: Hoe kan intergenerationele stakeholderbetrokkenheid bij het langetermijn beheer van het categorie B&C afval bewust en actief vormgegeven worden? Het organiseren van intergenerationele stakeholderbetrokkenheid stelt een duidelijke fundamenteel wetenschappelijke vraag binnen de literatuur, maar heeft ook praktische implicaties op de strategische oriëntatie die vandaag de dag gevolgd dient te worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

3xG Gezondheidsonderzoek in Dessel, Mol en Retie 2018. 01/01/2018 - 31/12/2018

Abstract

3xG staat voor 'Gezondheid - Gemeenten - Geboorten' en volgt de longitudinaal de (milieu)gezondheid van inwoners uit de regio Dessel, Mol en Retie op van bij de geboorte. De studie is één van de meerwaardeprojecten die de lokale partnerschappen STORA (Dessel) en MONA (Mol) op eigen initiatief hebben verbonden aan de geïntegreerde oppervlakteberging van laag- en middelactief kortlevend radioactief afval (kortweg categorie A-afval). NIRAS, de nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen, werkt het project van de geïntegreerde berging (het cAt-project) uit in samenspraak met de partnerschappen. De 3xG studie meet blootstelling aan milieuvervuilende stoffen in het lichaam van 300 opgroeiende kinderen in de regio. Daarnaast worden ziekte- en sterftecijfers van de regio opgevolgd en geanalyseerd. In 2018 legt UAntwerpen de focus op: (i) het faciliteren van de externe communicatie van groepsresultaten over hormoonverstorende stoffen aan lokale actoren en het brede publiek. (ii) het opzetten van focus gesprekken met jonge kinderen (8-9 jaar) in 4 basisscholen in Dessel, Mol, Retie en Antwerpen om beter inzicht te krijgen in het kindperspectief op milieu en gezondheid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Sociale verschillen bij jongeren in blootstelling aan bisfenol A (STP2) en ftalaten (STP2&3). 01/12/2017 - 31/01/2018

Abstract

In dit verkennend onderzoek bestuderen we sociale verschillen in blootstelling aan hormoonverstorende stoffen (ftalaten en bisfenol A) die werden gemeten in de urine van 14-15 jarige jongeren in Vlaanderen. De metingen gebeurden in het kader van het Steunpunt Milieu en Gezondheid in de periode 2007 en 2014. De bestaande metingen zullen verder worden gestratificeerd naar sociale en etnische parameters (opleiding, inkomen, geboorteland). Samen met UHasselt en VITO worden multiple regressie modellen opgebouwd om de associaties tussen sociaal/etnische indicatoren en concentraties aan hormoon verstorende stoffen zo gedetailleerd mogelijk in kaart te brengen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Advies m.b.t. impactindicatoren op Europees niveau in het kader van het HBM4EU-project - deel 2. 01/12/2017 - 31/01/2018

Abstract

Het betreft een adviserende opdracht rond het identificeren en formuleren van impact indicatoren voor de ontwikkeling van een humaan biomonitoringsprogramma op het Europese niveau, in de context van het HBM4EU project.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Disseminatie Generalistisch Werkt!. 01/09/2017 - 28/02/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds het Europees Sociaal Fonds. UA levert de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Updaten van de energiearmoede barometer met EU SILC data 2009 tem 2016. 02/06/2017 - 31/01/2018

Abstract

De update van de energie-armoedebarometer gebeurt op basis van de meest recente data van de EU SILC enquête (Study on Income and Living Conditions). De berekeningswijze van de barometer staat beschreven in het volgende rapport: Delbeke, B., Holzhemer, L., Oosterlynck, S. en Meyer, S. (2014) Baromètre de la Précarité Energétique. Méthodologie et détails techniques. Antwerpen: UA-OASeS/Brussel: ULB-CEESE.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Kwalitatief onderzoek bij vluchtelingen naar samenleven in diversiteit. 22/05/2017 - 21/05/2018

Abstract

In de voorbije jaren kende België net als de rest van Europa een uitzonderlijk hoge instroom van asielzoekers en vluchtelingen. Die plotse instroom stelt zowel de gastgemeenschap als de vluchtelingen voor bijzondere uitdagingen. Een groot deel van de vluchtelingen komt aanvankelijk terecht in "aankomstwijken" in grote steden met een superdiverse bevolking, waar allerhande economische, religieuze en etnische breuklijnen dwars door elkaar lopen (Geldof 2015; Oosterlynck et al 2016; Saunders 2010). Ook de inkomende vluchtelingen zelf omvatten een bijzonder diverse groep van mensen met hogere en lagere opleidingsniveaus, geloofsgemeenschappen (van Sjiieten tot Evangelische Christenen) en etniciteiten (Koerden en Arabieren in Syrië, Pashtun en Tajik in Afghanistan en Tigrinya en Tiger in Eritrea). Terwijl vele vluchtelingen eerst in grote steden terechtkomen zijn er meer en meer die, soms pas na enige tijd, in kleinere gemeentes belanden. De vraag die dan rijst is hoe deze vluchtelingen kijken naar het samenleven met Belgen en mensen van andere nationaliteiten? Voelen zij zich thuis in de grote stad of in de kleine gemeente, en zoeken ze het contact met Belgen op? Beschouwen zij de stad of de gemeente als hun nieuwe thuis, of als een tijdelijke halte waar ze zonder veel keuze in zijn terechtgekomen? Hoe verlopen hun eerste contacten met Belgen, andere nieuwkomers en tweede generatie-migranten, en hoe veranderen die contacten doorheen de tijd? Welke rol spelen de netwerken die zij opbouwen in het leren van de taal, de toegang tot het verenigingsleven, onderwijs en de arbeidsmarkt? Welke spanningen ervaren zij tussen de normen en waarden van hun gastland en die van hun herkomstland? Hoe veranderen die spanningen doorheen de tijd? Welke gevolgen heeft dat voor de plek waar ze willen wonen? Zijn er verschillen tussen het samenleven in de grootstad en in kleine gemeentes? En tot slot: welke implicaties heeft dit voor de verschillende facetten van het lokale en Vlaamse integratiebeleid (inburgering, taal, huisvesting, onderwijs, werk)? Wij stellen voor om deze vragen te bestuderen aan de hand van drie aspecten van samenleven in diversiteit, die zijn toegespitst op de specifieke situatie van vluchtelingen: het uitbouwen van sociale netwerken, symbolisch grenswerk (identiteit) en ruimtelijke ervaringen. Hieronder belichten we de theoretische achtergrond van elk aspect en geven we ook aan hoe deze drie thema's met elkaar verbonden zijn. In sectie 2 gaan we dieper in op de methodologische aanpak, timing en beleidsimplicaties.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ontwikkeling van indicatoren voor de toegevoegde waarde van HBM voor het milieu & gezondheidsbeleid in Vlaamse, nationale en in Europese context. 01/05/2017 - 30/04/2018

Abstract

Dit project beoogt, op basis van een bevraging van de veronderstelde doelstellingen van humane biomonitoring (HBM), een set indicatoren te ontwikkelen die toelaat een beoordeling te maken van de toegevoegde waarde van HBM in Vlaanderen, niet alleen voor de Vlaamse context maar ook voor de nationale en Europese context.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Een beschrijvend en evaluerend onderzoek naar het Geïntegreerd Breed Onthaal. 01/04/2017 - 30/04/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds het Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin. UA levert aan het Steunpunt de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Praktijkgericht onderzoek voor gezinscoaches. 01/04/2017 - 01/10/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds CAW Antwerpen. UA levert aan CAW Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Advies m.b.t. impactindicatoren op Europees niveau in het kader van het HBM4EU project. 09/02/2017 - 31/12/2017

Abstract

Het betreft een adviserende opdracht rond het identificeren en formuleren van impact indicatoren voor de ontwikkeling van een humaan biomonitoringsprogramma op het Europese niveau, in de context van het HBM4EU project.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De Europese vluchtelingencontroverse als een kosmopolitische crisis: het ontstaan, de verspreiding en ontwikkeling van nieuwe morele en politieke denkbeelden en bewegingen. 01/01/2017 - 31/12/2019

Abstract

Vanaf de zomer van 2015 ontstond in Europa een vluchtelingencrisis die geleid heeft tot een breed scala aan controverses, gaande van dringende humanitaire noden tot de vermeende veiligheidsbedreiging die uitgaat van vluchtelingen. Burgers hebben op verschillende manieren gereageerd op deze controverses: sommigen werden van de ene dag op de andere humanitaire hulpverleners , terwijl anderen zich politiek engageerden door te protesteren en te manifesteren tegen de komst van asielzoekers in hun buurt. Dit onderzoeksproject gaat na hoe en in welke mate deze controverses over vluchtelingen hebben geleid tot nieuwe morele en politieke denkbeelden over 'onze' precieze verantwoordelijkheden tegenover 'vreemden'. Daartoe onderzoeken we de opkomst en ontwikkeling van vrijwilligersorganisaties of sociale bewegingen die ontstonden in reactie op drie soorten specifieke vluchtelingencontroverses : a) burgers die vluchtelingen helpen, deels door de afwezigheid van grote NGO's of nationale overheden (bvb. Duinkerke, Calais en Brussel); b) burgers die protesteren tegen de komst van vluchtelingen (bijvoorbeeld door de oprichting van nieuwe asielzoekerscentra); en c) controverses waar helpende en protesterende burgers met elkaar worden geconfronteerd (bijvoorbeeld Griekse eilanden, waar veel vluchtelingen aankomen). Om deze verschillende gevallen te onderzoeken, maken we gebruik van een multi-site, kwalitatief onderzoeksdesign en van methoden zoals diepte-interviews en participerende observatie. Dit zal ons toelaten om overtuigingen, motivaties en acties zo de burgers in aanzienlijke diepte te verkennen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Stadslandbouw als alternatief voor klassieke groenstructuren in een verstedelijkte omgeving: economische en ruimtelijke analyse. 01/01/2017 - 31/12/2018

Abstract

Onderzoeksdoelstelling: welke economische modellen zijn geschikt om via stadslandbouw de open groene ruimte in een verstedelijkte omgeving op een rendabele manier te onderhouden? Hoe kunnen economisch rendabele groenstructuren ingebouwd worden in een verstedelijkte omgeving?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Moslimidentiteiten uitgedaagd. Symbolisch grenswerk en de Islam in Vlaanderen. 01/10/2016 - 30/09/2020

Abstract

Steden over de hele wereld diversifiëren in snel tempo en een metropool als Antwerpen vormt geen uitzondering op deze trend. Tegen de achtergrond van de huidige vluchtelingencrisis, internationale conflicten in het Midden-Oosten en jihadi-salafistische terrorisme, zien vele 'autochtone' Vlamingen de groeiende aanwezigheid van moslims als een fundamentele bedreiging voor hun samenleving. Die samenleving wordt voorgesteld als een seculiere, of op zijn minst niet-islamitische samenleving. Niettemin blijven moslims vaak een marginale stem in deze publieke debatten en is er weinig geweten over hoe zij hun religieuze identiteiten (her)onderhandelen in een 'vijandige' sociale context. Enkele onderzoeken wijzen uit dat de vijandigheid tegenover moslims groeit, terwijl tegelijkertijd de religieuze identiteit voor vele Moslims steeds belangrijker wordt en door hen wordt aangevoeld als een cruciaal embleem van hun identiteit. Vele moslims wijzen echter de essentialiseringsprocessen die 'autochtone' Vlamingen op hen toepassen af omdat deze hen enkel op hun religieuze identiteit categoriseren. Het is deze tegenstrijdigheid die het huidige onderzoeksvoorstel wil aanpakken: hoe wordt de ethno-religieuze identiteit van moslims uitgedaagd en geherconstrueerd in alledaagse interacties tussen individuen alsook in het bredere publieke debat? Om deze processen te begrijpen, stellen we de volgende hypothese voor: een groeiende religieuze zelfidentificatie als moslim gaat gepaard met een verdere verslechtering van het publieke beeld over islam en moslimidentiteiten in het bijzonder. Om inzichten te verwerven in deze vaak onbewuste en moeilijk te vatten identiteits- en grensprocessen hebben we een multigefaseerd mixed method design ontworpen dat bestaat uit drie sequenties. Bovendien bestuderen wij deze processen in negen verschillende settings: vier secundaire scholen, een hoger onderwijs instelling en vier arbeidsmarktsettings om fijnmazig inzicht te verkrijgen, zowel op het individuele als op institutionele niveau (de socio-demografische samenstelling van de specifieke contexten en de open of conservatieve institutionele aanpak van diversiteit). Het innovatieve methodologisch kader ontwikkelt drie specifieke strategieën: we starten met een bredere survey om specifieke sociaalpsychologische profielen van respondenten te ontdekken die uitgebreider worden bestudeerd in de twee daaropvolgende fasen. Een aantal respondenten met specifieke profielen worden verder bevraagd in diepte-interviews waarbij gebruik wordt gemaakt van de foto Q-methodologie om het grenswerk vanuit het perspectief van het individu te bestuderen. In een laatste fase worden personen uitgenodigd deel te nemen aan "confronterende" focus-groepsdiscussies om na te gaan hoe grens- en identiteitswerk in interactionele contexten worden heronderhandeld wanneer individuen met significante anderen worden geconfronteerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Effectiviteitsanalyse van het waterbeleid. 01/09/2016 - 31/05/2017

Abstract

In het offerteverzoek worden vragen gesteld bij de effectiviteit van het Vlaamse waterkwaliteitsbeleid. Bereiken we de doelen wel en doen we dat met de juiste middelen (instrumenten)? Hoe zit het met de doel-middel ratio: werken we wel efficiënt met onze schaarse middelen? En achterliggend klinkt de bezorgdheid: hoe gaan we in tijden van budgettaire schaarste, de (dure) rekening van het waterkwaliteitsbeleid blijven betalen? Dit onderzoeksproject beoogt een eerste verkenning te maken van de effectiviteit van het gevoerde overheidsbeleid, door het bijeenbrengen van bestaande informatie over de beleidseffectiviteit en het bevragen van experts (deskundigen binnen de overheid en academische experts). Deze eerste verkenning is belangrijk als input voor en ter voorbereiding van het maatschappelijk debat dat de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, in samenwerking met de maatschappelijke adviesraden, op latere termijn zal organiseren. We onderlijnen dat dit onderzoek, voornamelijk gebaseerd op expert judgement, slechts een deel van het antwoord kan bieden op de effectiviteitsvraag. De ambitie van het onderzoek is uitdrukkelijk niet om een technische, cijfermatige analyse te maken van de effectiviteit van het beleid. De ambitie is wel een sociaal-constructivistische analyse te maken waarin, op basis van argumenten en overwegingen van deskundigen en de overkoepelende reflecties van de onderzoekers, een kwalitatieve analyse wordt gemaakt van het waterkwaliteitsbeleid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Expertenopdracht LABO Ruimte Stedelijk systeem kust - ontwerpend onderzoek naar transformaties van de bebouwde omgeving in de kustzone. 01/09/2016 - 31/03/2017

Abstract

'Stedelijk Systeem Kust' is een ontwerpend onderzoek naar mogelijke transformaties van de bebouwde omgeving in de Belgische kustgemeenten en aanpalende hinterlandgemeenten, om te komen tot een robuust stedelijk systeem.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project Brug Binnen Buiten. 01/09/2016 - 15/11/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Uitvoeren van een stapsgewijze beleidsdoorwerking (faseplan) van de resultaten van de 3de Vlaamse humane biomonitoringcampagne uitgevoerd in het kader van het 3de generatie steunpunt Milieu en Gezondheid – deel Algemeen Vlaanderen. 18/07/2016 - 18/07/2018

Abstract

Humane biomonitoring, het 'meten van milieuvervuiling en gezondheidseffecten in de mens' is een nieuwe hoeksteen in de wetenschappelijke onderbouw voor het Vlaamse milieugezondheidsbeleid. Sinds 2001 werden drie grootschalige humane-biomonitoringscampagnes uitgevoerd door het Steunpunt Milieu en Gezondheid in opdracht van de Vlaamse overheid. Dit project, 'het faseplan' heeft tot doel om via co-productie van actoren uit wetenschap, beleid en burgermaatschappij de doorwerking van de wetenschappelijke onderzoeksresultaten naar het beleid te faciliteren. Hiervoor wordt zowel ingezet op een verdere analyse en interpretatie van de onderzoeksresultaten als op consultatie en overleg met belanghebbenden over milieugezondheidsrisico's in Vlaanderen en de beschrijving van concrete beleidsacties. Deze opdracht zal in eerste instantie focussen op de resultaten van de Vlaamse HBM-campagne 2012-2015 (bij pasgeborenen, jongeren en ouderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Benchmark et analyse des écarts pour la planification d'urgence externe relative au risque SEVESO. 01/07/2016 - 31/12/2016

Abstract

Dit exploratieve onderzoek bevat twee grote luiken, beiden kwalitatief van aard. In deel 1 bevragen we (via semi-gestructureerde interviews en een online Delphi-enquête) Belgische actoren betrokken bij de externe noodplanning voor hogedrempel Sevesobedrijven over de grootste knelpunten inzake externe noodplanning. Zo willen we een nationaal overzicht verkrijgen, met oog voor regionale verschillen en de diverse behoeften van actoren met operationele/administratieve functies. In deel 2 wordt middels een schriftelijke vragenlijst en telefonische interviews met contactpersonen in 5 opgegeven landen (Denemarken, Duitsland, Nederland, Frankrijk en Zwitserland) in kaart gebracht hoe men in deze landen externe noodplanning voor Sevesobedrijven organiseert. De thema's waarover we vragen stellen, zijn de opmaak en toepassing van de plannen zelf, opleiding en oefeningen, beschikbaarheid van middelen en organisatie van de communicatie met het publiek. Rond deze thema's zullen de onderzoekers verbeterpunten, best practices en aanbevelingen formuleren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Literatuuronderzoek naar buurttypologieën en buurteffecten. 03/05/2016 - 02/05/2017

Abstract

Al decennialang proberen beleidsmakers en sociale organisaties via ingrepen op buurtniveau bewoners betere levenskansen te bieden, de samenhang in de samenleving te verhogen en/of de leefomgeving te verbeteren. Een van de cruciale uitgangspunten voor buurtgerichte interventies is de idee dat er 'buurteffecten' bestaan. Een buurteffect betekent dat de kenmerken van een buurt (bv. voorzieningenniveau, imago, aanwezige sociale netwerken) onafhankelijk van iemands persoonlijke kenmerken (bv. scholingsniveau, beroep van ouders) een impact hebben op de levenskansen van haar bewoners. In dit eerste inleidende deel zullen we uitleggen waarom onderzoekers en beleidsmakers de buurt als een potentieel belangrijk niveau van analyse en interventie zien. De buurt vertelt ons iets over de sociale ongelijkheid die verscholen zit achter ruimtelijke ongelijkheid en het effect daarvan op de levens kansen van mensen. Ze is echter ook een platform voor gemeenschapsvorming. In het tweede deel van dit rapport gaan we dieper in op de wetenschappelijke inzichten rond buurt effecten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Het updaten van de energiearmoede barometer met EU SILC data 2012, 2014, 2015. 17/03/2016 - 01/10/2016

Abstract

De update van de energie-armoedebarometer gebeurt op basis van de meest recente data van de EU SILC enquête (Study on Income and Living Conditions). De berekeningswijze van de barometer staat beschreven in het volgende rapport: Delbeke, B., Holzhemer, L., Oosterlynck, S. en Meyer, S. (2014) Baromètre de la Précarité Energétique. Méthodologie et détails techniques. Antwerpen: UA-OASeS/Brussel: ULB-CEESE.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Steunpunt Milieu en Gezondheid (2016-2020). 01/01/2016 - 31/12/2020

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Solidariteit in diversiteit: gemeenschap, plaats en burgerschap. 01/01/2016 - 31/12/2020

Abstract

This scientific research network will stimulate inter-disciplinary and cross-national dialogue around the appropriate theoretical and methodological tools to study innovative forms of solidarity in diversity. On the one hand, we will critically question the 'loss of community argument' by re-examining the potential of classical sociological theories to come up with alternative sources of solidarity in diversity and by exploring how cultural differences can be bridged through democratic learning, community building and pedagogical interventions. On the other hand, we will investigate a more dynamic understanding of 'citizenship as practice' and the related importance of places as sites for the everyday negotiation of diverse subjects' claims. As such, the scientific research community will be structured around two inter-related and interdisciplinary themes: 1.) learning solidarity through community building and 2.) practicing citizenship in place.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Civil Society Innovation in Flanders- investigating and designing new models of social (CSI-Flanders). 01/01/2016 - 31/12/2019

Abstract

Het wetenschappelijke doel van CSI Flanders is om de veranderende omgeving waarin CSOs functioneren in kaart te brengen, en om de impact van die veranderingen te analyseren en evalueren op drie niveaus: de relatie CSO-burger, de relatie CSO-overheid, en het interne functioneren van CSOs. Daarnaast willen we innoverende praktijken van dienstverlening en politiek werk identificeren en analyseren. Uit de wetenschappelijke stand van zaken blijkt voornamelijk de volgende evoluties waargenomen kunnen worden die impact hebben op de bovenstaande drie niveaus: de trends naar 'managerialisme', instrumentalisering, decentralisatie en depolitisering (in de relatie met overheden), het toegenomen consumentisme, de (super)diversiteit, de individualisering en de depolitisering (in de relatie met burgers). Voor wat betreft het interne functioneren stellen we toenemende hybridisering van rollen functies vast, druk op de missie en strategie, en de toenemend roep naar innovatief management.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project Brug Binnen Buiten. 01/01/2016 - 30/04/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds CAW Antwerpen. UA levert aan CAW Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Actualisering visiematrix van de stadsmonitor. 01/01/2016 - 26/05/2016

Abstract

Deze opdracht heeft als doel om de visiematrix van Vlaamse stadsmonitor te actualiseren door: - Na te gaan of de matrixvorm valabel blijft om een visie over een leefbare en duurzame stad in beeld te brengen; indien de matrixvorm niet valabel blijkt te zijn, wordt een aangepaste vorm uitgewerkt; - Na te gaan of de intenties en de bekommernissen nog beantwoorden aan de huidige visie over een leefbare en duurzame stad; indien nodig, worden intenties en bekommernissen geschrapt of wordt de formulering aangepast; - Na te gaan welke nieuwe ontwikkelingen in steden niet opgenomen zijn in de intenties en de bekommernissen; indien nodig, deze opnemen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Lokale netwerken vrijetijdsparticipatie mensen in armoede. 15/12/2015 - 15/06/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds DEMOS. UA levert aan DEMOS de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Bibliotheekkrediet Sociale en Humane Wetenschappen (Faculteit Sociale Wetenschappen). 01/10/2015 - 31/12/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De onzichtbare stad in kaart gebracht. Ruimtelijke manifestaties van sub-Saharisch Afrikaanse diaspora in de middelgrote stad in Europa (case-study België). 01/10/2015 - 30/09/2018

Abstract

Terwijl de migratie van sub-Sahara Afrika naar Europa omnipresent is in de media, met honderden migranten die wekelijks in boten op Lampedusa aankomen, lijkt de aanwezigheid van Afrikaanse migranten in Europese steden bijna onzichtbaar. Dit onderzoeksvoorstel streeft naar het visualiseren van de 'onzichtbare' ruimtes die door de sub-Sahara Afrikaanse migranten in secundaire of 'middelgrote steden' in België worden bezet. De focus ligt op de plaatsen die bewoond of dagelijks worden gebruikt door Afrikaanse migranten, zoals het huis, de kerk of de winkel. Aangezien Afrikaanse migranten voornamelijk bestaande gebouwen in de stad bezetten, zal dit onderzoek laten zien hoe ze deze gebouwen hebben getransformeerd en toegeëigend. Dit wordt gedaan door middel van een gedetailleerde studie van de buiten- en binnenkant van de gebouwen, waarbij aandacht wordt besteed aan zowel de fysieke aspecten als het gebruik van de gebouwen. Om beter te begrijpen hoe Afrikaanse migranten gebruik maken van gebouwen in Belgische steden en ze transformeren, kijken we ook naar vergelijkbare praktijken in hun landen van herkomst, maar ook in andere Europese landen waar ze gezinnen of economische contacten hebben. Dit onderzoek zal ook de locatie van de gebouwen in de stad laten zien om te kijken of de vestigingspatronen van sub-Saharese Afrikaanse migranten verschillen van meer gevestigde immigrantengroepen, zoals Turkse of Marokkaanse mensen. Tenslotte zullen we nagaan in hoeverre Afrikaanse migranten, los van enige overheidsinterventie, hebben bijgedragen aan de vernieuwing van de stad door de vervallen gebouwen te bezetten en te upgraden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Literatuurstudie in kader van het project "Over samenwerken in het sociaal werk: sterke netwerken voor het Brusselse justitieel welzijnswerk". 15/09/2015 - 15/09/2016

Abstract

Justitieel welzijnswerk Brussel voorziet hulpverlening aan ongeveer 1600 gedetineerden binnen drie Brusselse gevangenissen. Dit onderzoek beoogt het analyseren en versterken van het netwerk justitieel welzijnswerk in Brussel. We analyseren de rollen die sociaal werkers opnemen in het netwerk van Brusselse diensten voor justitieel welzijnswerk. Daarnaast bekijken we hoe dit netwerk kan omgaan met spanningen die de sociaal werkers ervaren bij het opnemen van hun specifieke rol?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Geschiedenis van kernenergie en samenleving (HONEST). 01/09/2015 - 28/02/2019

Abstract

HoNESt is een driejarig, interdisciplinair onderzoeksproject. Het bestudeert de dynamiek in de relatie tussen maatschappij en technologie in de ontwikkelingen inzake nucleaire technologie over de laatste 60 jaar. Hoe we als burgers en als maatschappij omgaan met nucleaire technologie veranderd doorheen de tijd, maar is evenzeer bepaald door de lokale, nationale en transnationale context. Door dit nader te bekijken, wil HoNEST bijdragen aan het huidige debat over de energiebronnen van de toekomst en een transitie naar betaalbare, veilige en schone energie productie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Generalistisch WERKT! 01/09/2015 - 31/08/2017

Abstract

Dit onderzoeksproject heeft als doelstelling het ontwikkelen van een generalistische methodiek in een specialistische organisatie. We voeren een kwalitatief actieonderzoek uit in twee organisaties die gericht zijn op het activeren van kwetsbare doelgroepen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Uitvoeren van SWOT analyse van de milieubeleidsevaluatie in Vlaanderen. 01/09/2015 - 17/12/2015

Abstract

Het Vlaams Evaluatieplatform (VEP) organiseert op 17 december 2015, naar aanleiding van het internationaal jaar van de evaluatie, een studiedag waarin de ontwikkelingen inzake beleidsevaluatie gedurende het voorbije decennium worden besproken. Het VEP wil een reflectie brengen over wat was, wat is, en wat de toekomst brengt inzake beleidsevaluatie. De dienst MIRA, onderdeel van de Vlaamse Milieumaatschappij en expert leefmilieu, natuur en energie in het organiserend comité van VEP, werd aangesproken om: (1) een presentatie of werktekst aan te leveren met een SWOT-analyse voor leefmilieu, natuur en energie en (2) tijdens de studiedag een parallelle sessie te organiseren van anderhalf uur, over leefmilieu, natuur en energie. In dat kader is de Universiteit Antwerpen geëngageerd voor een onderzoeks- en begeleidsopdracht waarin volgende stappen worden gezet: (1) een klein aantal interviews bij een aantal sleutelactoren in het beleidsdomein om de SWOT-elementen te helpen identificeren; (2) verwerking van de resultaten in een draftnotitie, voor feedback naar de sleutelactoren, en (3) een participatief opzet van de sessie over leefmilieu op 17 december, met voorstelling van de SWOT-resultaten en één of twee bijdragen 'uit het veld', gevolgd door een panelgesprek rond statements die stimulerend zijn voor verbetering van de organisatie rond milieubeleidsevaluatie in Vlaanderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Development and Demonstration of monitoring strategies and technologies for geological disposal (Modern2020). 01/06/2015 - 31/05/2019

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Het updaten van de energiearmoede barometer in 2015. 12/03/2015 - 31/12/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Uitvoeren van een stapsgewijze beleidsdoorwerking (fasenplan) van de resultaten van het 3de Vlaamse humane biomonitoringscampagne (HBM-campagne) uitgevoered ikv 3de generatie steunpunt Milieu & Gezondheid - Gentse Kanaalzone. 05/01/2015 - 05/10/2016

Abstract

De opdracht behelst het ontwikkelen van een concept voor en doorlopen van een fasenplan over geselecteerde wetenschappelijke resultaten van de 3de cyclus Vlaamse humane biomonitoring (niveau Vlaanderen en Gentse kanaalzone). Het betreft zowel de inhoudelijk wetenschappelijke begeleiding als de procedurele begeleiding en wetenschappelijke evaluatie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Haalbaarheidsonderzoek Biomonitoring i.k.v. 3xG gezondheidsonderzoek in Dessel, Mol en Retie. 01/01/2015 - 31/12/2016

Abstract

Het team van Universiteit Antwerpen coördineert binnen het consortium het sociaalwetenschappelijke onderzoek. In dit stadium gaat het vooral om onderzoeksondersteuning bij de beleidsvertaling van de biomonitoringresultaten 3xG enerzijds (fasenplan) en de communicatiestrategie voor de groep van deelnemers en de ruimere lokale gemeenschap anderzijds.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Begeleidingsopdracht product-dienstsystemen. 01/01/2015 - 31/12/2016

Abstract

De onderzoeks- en begeleidings-opdracht "economie van de toekomst" wordt uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen in opdracht van The Shift vzw, een platform dat partnerschappen tussen zijn leden stimuleert en helpt bij co-creatie van een duurzamere samenleving en economie. Het onderzoek bouwt verder op het visievormend werk dat door KBC-milieudenktank ARGUS werd ontwikkeld in 2015. Het doel van deze studie is tweeledig. Eerst en vooral beoogt het rapport 'Economie van de toekomst. Visies en opportuniteiten voor een duurzaamheidstransitie' bij te dragen aan de visievorming over hoe de duurzaamheidstransitie op economisch vlak eruit ziet. Door de veelheid aan expertentaal rond de economie van de toekomst (circulaire economie, deeleconomie, sociale innovatie, 'next economy'…), zien mensen het bos niet altijd meer door de bomen. Scherpte krijgen in de discussie over welke visie we hebben over de economie van morgen is daarom belangrijk. Ten tweede ambieert het rapport 'werven' te identificeren: concrete ideeën en startpunten om samenwerking te stimuleren rond knelpunten voor de economie van morgen. De werven zijn gesitueerd in de domeinen van (1) bewustwording, ook bedrijfsintern; (2) bedrijfsexterne ondersteuning, in de vorm van financiering of aansprakelijkheidsregelingen, (3) ruimtelijke aspecten van de economie van de toekomst, bv. via distributie en logistiek in steken en (4) het opruimen van wettelijk-fiscale barrières.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Uitvoeren van een pilootproject en uitwerken van een preventiestrategie rond sociale ongelijkheid. 19/12/2014 - 31/12/2016

Abstract

Uitwerken van een pilootproject en innoverende strategie om personen met een lage SES die door de overheid moeilijk worden bereikt, te informeren en te sensibiliseren rond milieu en gezondheid met maximale persoonlijke gezondheidswinst.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Monitoring (kansen voor) burgerbetrokkenheid, in het bijzonder in de context van het Antwerpse havengebied. 15/10/2014 - 15/10/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksovereenkomst tussen enerzijds UA en anderzijds het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. UA levert aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en suggesties voor het opvolgen van burgerbetrokkenheid bij omgevingsdossiers die verband houden met de haven, met inbegrip van een duurzaamheidsindicator.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Migratie en de politiek van stedelijk burgerschap: contrasterende configuraties van macht. 01/10/2014 - 30/09/2016

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De constructie van morele en politieke (on) verantwoordelijkheden t.o.v. Syrische en Afghaanse vluchtelingen. Een sociologische discoursanalyse van hoe de Belgische media, het publiek, het middenveld en de politiek omgaan met vluchtelingen. 01/10/2014 - 30/09/2016

Abstract

Dit onderzoeksproject analyseert de sociaal-culturele condities van moreel kosmopolitisme: hoe en wanneer welke individuen zich verantwoordelijk voelen voor het welzijn van verre anderen. Aan de hand van kwalitatieve case studies worden verschillende kosmopolitische groepen onder de loep genomen: buitenlandjournalisten, vluchtelingenwerkers en jongeren die op uitwisseling geweest zijn. Voor individuen binnen deze groepen wordt gereconstrueerd hoe zij tot hun opvattingen over mondiale verantwoordelijkheid gekomen zijn."

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Steun voor de consolidatie van het Belgische platform tegen energiearmoede . 28/05/2014 - 31/08/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds KBS. UA levert aan KBS de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Bestuderen en inventariseren van internationale literatuur rond levensstijlfactoren, die associaties vertonen met socio-economische status (SES). 01/05/2014 - 31/12/2014

Abstract

Het project "Bestuderen en inventariseren van internationale literatuur rond levensstijlfactoren, die associaties vertonen met socio-economische status (SES)" zal de vakliteratuur screenen naar vaststellingen inzake variatie van levensstijlfactoren volgens de klassieke kernindicatoren opleidingsniveau, inkomen en beroepsstatus. Dit kan worden uitgebreid naar nieuwere indicatoren zoals sociaal kapitaal, sociaal werk en gezinssamenstelling. Zo wordt meer duidelijkheid gekregen over de levensstijlfactoren die verband houden met SES en milieublootstelling.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Evaluatieonderzoek langetermijnparticipatie in het cAT project NOCA 2014-0471 (2014-0681). 01/04/2014 - 31/03/2017

Abstract

Het voeren van onderzoek naar de continuering van inspraak en participatie bij de implementatie en operationalisering van het cAt-project, met behulp van in de literatuur beschikbare kaders en modellen en het peilen van verwachtingen van betrokken actoren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Wetenschap, Technologie en Samenleving. 01/01/2014 - 31/12/2018

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Wetenschap, Technologie en Samenleving. 01/01/2014 - 31/12/2018

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Geïntegreerde netwerken in de strijd tegen kinderarmoede: een mixed-methods onderzoek naar netwerk governance en perspectieven van beleidsmakers, sociaal werkers en gezinnen in armoede (INCh). 01/12/2013 - 15/07/2018

Abstract

Op verschillende beleidsniveaus merkt men een groeiende consensus om kinderarmoede hoog op de beleidsagenda te plaatsen. Een belangrijk knelpunt waar zowel het beleid, sociaal werkers als families met jonge kinderen in de dagelijkse praktijk mee worden geconfronteerd is de historische fragmentatie van zowel dienstverlening als beleid. Verschillende inspanningen werden reeds geleverd om deze fragmentering tegen te gaan, voornamelijk door het organiseren van geïntegreerde netwerken van diverse hulpverleningsorganisaties. In dit project wordt de manier onderzocht waarop deze geïntegreerde netwerken worden georganiseerd en hoe hun functioneren wordt gepercipieerd door zowel beleidsmakers, sociaal werkers als de families die hiermee in contact komen. De ploeg gaat op zoek naar de manier waarop netwerken kunnen ingezet worden in de strijd tegen kinderarmoede. Het centrale concept van dit project is de term 'netwerkintegratie'.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Generatie en gender energy-armoede: realiteit en sociaal beleid (2GENDERS). 01/10/2013 - 31/12/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoeksproject inzake de opleiding en de specialisatie van de beroepsmensen uit de gezondheidssector in milieugeneeskunde en medische milieukunde. 01/04/2013 - 31/10/2013

Abstract

Onderzoek naar de opleiding en de bewustmaking van beroepsmensen uit de gezondheidszorgsector inzake milieugeneeskunde en medische milieukunde, in het kader van het Belgische NEHAP 2009-2013 (in opdracht van de gemengde Interministeriële Conferentie Milieu en Gezondheid). Het onderzoek moet toelaten diverse aanbevelingen te formuleren: - aanbevelingen over de haalbaarheid om milieugezondheid te includeren in de opleiding van medische professionals, zowel studenten als zij die reeds werkzaam zijn in de sector. - aanbevelingen rond tools en instrumenten om de aandacht voor milieugezondheid te ondersteunen in de dagelijkse medische of gezondheidspraktijk. - aanbevelingen over de minimale kennis en vaardigheden in de curricula van opleidingen voor medische professionals (met inbegrip van verplegers en vroedvrouwen).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Besturen van stedelijke diversiteit: creëren van sociale samenhang, sociale mobiliteit en economische prestaties in hedendaagse hypergediversifieerde steden (DIVERCITIES). 01/03/2013 - 28/02/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Diversiteit en Gemeenschapsvorming (DieGem). 01/01/2013 - 31/12/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Wetenschappelijke advisering bij de werking van de lokale partnerschappen in de gemeenten Dessel en Mol en ondersteuning bij het uitvoeren van hun opdracht in het participatieproces (ontwerpfase cAT-project). 01/01/2013 - 31/12/2013

Abstract

Het voeren van onderzoek naar mogelijke manieren voor het concretiseren van de lokale voorwaarden inzake de continuering van inspraak en participatie, verbonden aan het implementeren van het cAT-project.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Energie-armoede en energie-efficiëntie. 18/12/2012 - 31/12/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Versterking en herziening van Europese praktijken bij overstromingsgevaar. Naar aangepaste en duurzame beleidsafspraken inzake overstromingsrisco's (STAR-FLOOD). 01/10/2012 - 31/03/2016

Abstract

Dit onderzoeksprogramma beoogt overheden en andere stakeholders in kwetsbare stedelijke aglomeraties in Europa te ondersteunen door gepaste en resiliënte beleidsarrangementen voor overstromingsrisicobeheer te identificeren en te ontwerpen. Het finale doel van het programma is ontwerpprincipes te ontwikkelen voor zulke arrangementen en daaruit implicaties af te leiden voor beleid en regelgeving op de schaal van de Europese Unie, haar lidstaten, regionale overheden en publiek-private partnerschappen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Migratie en de politiek van stedelijk burgerschap: een vergelijkende analyse van vier Belgische steden (1974-2012). 01/10/2012 - 30/09/2014

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Gemeenschappen zonder burgers. Een sociologische analyse van de discursieve constructie van morele status in Belgische asielcentra. 01/10/2012 - 30/09/2014

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Uitwerking en verdieping van onderzoek dat zich richt op hinderbeleving, betrokkenheid en participatie, in het bijzonder in de context van het Antwerps havengebied. 16/07/2012 - 15/07/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksovereenkomst tussen enerzijds UA en anderzijds Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. UA levert aan Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen de resultaten van een kwalitatieve onderzoek naar types van hinderbeleving bij diverse soorten residenten in de regio (zowel op linker- als rechteroever) en de duiding van strategieën om met hinderbeleving en burgerbetrokkenheid om te gaan.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Stad en stadsregio: de samenhang in de ruimtelijke ontwikkeling van Antwerpen en de Kempen, 1950-1990. 01/07/2012 - 30/09/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Provincie Antwerpen. UA levert aan de Provincie Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Wetenschappelijke dienstverlening binnen het Engaged Project. 14/06/2012 - 14/06/2014

Abstract

Via dit project van wetenschappelijke dienstverlening, adviseert UA het Nederlandse ECN in het kader van het project "End repository Network Geared towards Actor Groups involvement and Effective Decision making". Daarin wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een framework voor het opstellen van een eerste 'safety case' in het kader van de eindberging van het Nederlandse radioactieve afval. Dit gebeurt door middel van een stakeholder analyse en scenario ontwikkeling voor participatie van betrokken actoren in de besluitvorming.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Armoedebestrijding in Europa: het sociaal beleid en innovatie (IMPROVE). 01/03/2012 - 29/02/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Uitvoeren van een stapsgewijze beleidsdoorwerking (fasenplan) van de resultaten van de 2de Vlaamse humane biomonitoringscampagne uitgevoered ikv 2de generatie steunpunt Milieu & Gezondheid. 16/01/2012 - 15/07/2013

Abstract

De onderhavige opdracht behelst het doorlopen van het faseplan met betrekking tot geselecteerde resultaten van de 2de cyclus van het Vlaams humaan biomonitoringprogramma. Het betreft zowel de inhoudelijk wetenschappelijke begeleiding als de procedurele begeleiding van de coproductie om de kennis wetenschappelijk en sociaal robuust te vertalen in beleidsaanbevelingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Steunpunt VLAS (2012-2015). 01/01/2012 - 31/12/2015

Abstract

Vlaams Armoedesteunpunt (VLAS). Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Steunpunt Ruimte - Duurzame Ruimte Vlaanderen (2012-2015). 01/01/2012 - 31/12/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Steunpunt Milieu en Gezondheid (2012-2015) 01/01/2012 - 31/12/2015

Abstract

Het Steunpunt 2012-2015 is een interuniversitair consortium van onderzoeksteams die zijn gespecialiseerd in milieugezondheid. Verschillende disciplines werken samen aan lange termijnonderzoeksopdrachten: toxicologen, medici, epidemiologen en sociologen. Dit 3e generatie steunpunt staat enerzijds in het teken van de referentiebiomonitoring bij drie leeftijdsgroepen, representatief voor heel Vlaanderen en anderzijds de vergelijking met biomonitoring in het aandachtsgebied Gentse kanaalzone. De onderzoeksgroep van prof. Loots staat in voor beleidsvoorbereidend onderzoek, risicocommunicatie en risk governance. Er worden methodieken ontwikkeld om het wetenschappelijk onderzoek zelf (opzet én groepsresultaten) enerzijds meer transparant te maken voor de betrokkenen en anderzijds om uitdrukkelijk (het perspectief van) belanghebbenden bij het onderzoek te mobiliseren, zowel lokaal als bovenlokaal. Ook aandacht voor sociale diversiteit en milieuongelijkheid zijn punten van onderzoek. In dit laatste verband wordt niet alleen statistisch onderzoek gevoerd maar ook geëxperimenteerd met een aanvullende recruteringsstrategie. Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Steunpunt Milieu - Duurzaam Materialenbeheer (SuMMa) (2012-2015) . 01/01/2012 - 31/12/2015

Abstract

Als één van de drie pijlers van het Vlaams Materialen Programma, onderzoekt het Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer (SuMMa) hoe de transitie naar Duurzaam Materialenbeheer tot stand gebracht kan worden. Hoe kan het gedrag in de maatschappij bijgestuurd worden zodat hedendaagse materiaalnoden vervuld kunnen worden zonder het natuurlijk systeem te ontwrichten of toekomstige belangen in het gedrang te brengen? Hoe kunnen de milieu effecten van materialen over de hele levenscyclus beperkt worden? Binnen SuMMa is UA verantwoordelijk voor de cluster "Systeemanalyse" en draagt daarmee bij tot het verduidelijken van de onderliggende maatschappelijke en politieke mechanismen die het transitieproces aansturen. De transitie naar een duurzamer materialenbeheer wordt vanuit twee kernvragen benadert. De eerste kernvraag gaat over het bepalen en het afperken van het duurzaam materialen systeem. Wat bedoelen actoren als ze spreken over Duurzaam Materialenbeheer? Wat zijn de verschillen tussen de verschillende stakeholders? Wat is de rol van de overheid in deze transitie? De tweede kernvraag gaat over het internationaal en Europees niveau. Wat zijn de thema's die op Europees vlak naar voren komen over Duurzaam Materialenbeheer en hoe positioneert Vlaanderen zich in dit internationaal netwerk?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ontwikkeling en evaluatie van richtlijnen om de impact en risico's van klimaatverandering te beoordelen en adequate maatregelen voor te stellen, toegepast op de provincie Limpopo (Zuid-Afrika). 08/12/2011 - 07/06/2012

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het project onderzoekt institutionele belemmeringen en opportuniteiten voor de doorwerking van kennis over de kwetsbaarheid van gemeenschappen in politiek en beleid van zuidelijk Afrika, met de Southern African Development Community's (SADC's) Vulnerability Assessment Committee (VAC) als gevalstudie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Sociologische analyse van milieuvraagstukken en van omgevingsbeleid. 01/12/2011 - 30/09/2012

Abstract

Dit project onderzoekt aan welke voorwaarden moet worden voldaan en welke stappen dienen doorlopen opdat een plan of programma op realistische, efficiënte en maatschappelijk gedragen manier kan worden vertaald in een concreet project. Daarbij zal zowel naar inhoudelijke als proces elementen worden gekeken. Allereerst wordt een theoretisch kader ontwikkeld om onder meer volgende vragen te behandelen: (a) In welke mate en op welke basis kan van een gegeven plan of programma worden vastgesteld of de meeste pertinente belangen werden meegenomen bij de opmaak en deliberatie (bv. middels een publieke consultatie) ervan? (b) Werden de meest pertinente probleempunten, door de diverse betrokken actoren aangehaald, op adequate wijze mee in rekening genomen? (c) Op welke criteria kan men pertinentie en adequaatheid beoordelen? Vervolgens wordt het door NIRAS opgemaakte "Afvalplan" als casus bestudeerd. Daarbij zal worden nagegaan in welke mate dit plan (en de manier waarop het tot stand is gekomen) erin geslaagd is een antwoord te bieden op uiteenlopende verwachtingen omtrent het beheer van het hoogradioactief afval in België en hoe het door diverse actoren werd ontvangen. Zo zal onder meer een analyse gebeuren van de ingediende reacties tijdens het openbaar onderzoek van 2010, alsook een media-analyse van de berichtgeving in de pers omtrent het "Afvalplan" in de periode 2009-2011. Het onderzoek naar de totstandkoming van het "Afvalplan" en het daarrond gevoerde consultatieproces zal worden aangevuld met een comparatieve analyses van vergelijkbare beslissingstrajecten rond hetzelfde type afval in enkele andere landen (met name: Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Canada). Op basis van deze analyses zullen lessen worden getrokken en aanbevelingen geformuleerd omtrent mogelijke pistes voor het verdere verloop van het besluitvormingsproces in deze materie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Evaluatie van beschikbare gegevens over aanwezigheid van gechloreerde verbindingen in lokaal geteelde voeding en de relevantie ervan voor humane belasting als basis voor een ontwerp actieplan afgestemd op de beoogde doelgroepen. 01/10/2011 - 31/07/2012

Abstract

De studie heeft als doel: de evaluatie van beschikbare gegevens over aanwezigheid van gechloreerde verbindingen in lokaal geteelde voeding en de relevantie ervan voor de gezondheid.De literatuur over hedendaagse risk governance vormde de leidraad om de beschikbare kennis niet alleen samen te vatten maar ook te beoordelen via een ruime consultatie van experten en stakeholders.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Methodiekenhandboek lokale kinderarmoedebestrijding: verzamelen en beschrijven van goede voorbeelden over armoedebestrijding op lokaal niveau, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren. 01/09/2011 - 29/02/2012

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Vl. Min. Welzijn, Volksgezondheid & Gezin. UA levert aan Vl. Min. Welzijn, Volksgezondheid & Gezin de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Sensibilisering door een jubileumboekje "ik ben arm" 01/09/2011 - 31/12/2011

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Vlaamse Overheid. UA levert aan Vlaamse Overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Expertnota welvaartstraat/open grenzen. 29/03/2011 - 28/03/2012

Abstract

De relevantie van deze nota schuilt in een uitgesproken nood aan inzichten in hoe de hoge druk op de huidige welvaartsstaat en haar hulpverleningsdiensten kan worden verlicht. OCMW's, CAW's en andere diensten worden geconfronteerd met een toenemend aantal probleemsituaties met een verhoogde complexiteit en diversiteit. De expertnota moet een basis vormen waarop diverse hulpverleningsorganisaties en beleidsmakers zich kunnen baseren om hun aanbod en regelgeving bij te sturen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

(Internationale) Socio-technische uitdagingen voor de uitvoering van geologische berging (INSOTEC). 01/03/2011 - 31/07/2014

Abstract

INSOTEC betracht de belangrijkste socio-politieke uitdagingen te identificeren voor de implementatie van geologische berging en het samenspel technologische uitdagingen. Het zal de IGD-TP concrete aanbevelingen doen over hoe deze onderling verweven socio-technische uitdagingen het hoofd te bieden. De grootste uitdaging vandaag licht in het aanpassen van het generieke concept van geologische berging aan de reële wereld, aan een natuurlijke en maatschappelijke omgeving waarin het wordt ingebed en waarmee het volledige afvalbeheerssysteem een duurzame lange termijn relatie dient op te bouwen en te onderhouden. Deze uitdaging het hoofd bieden, betekent het nastreven van een sterke en blijvende connectie tussen de technische en maatschappelijke aspecten van het radioactief afvalbeheer.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project boek FACIT. 25/02/2011 - 01/11/2012

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Provincie Antwerpen. UA levert aan de Provincie Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Wetenschappelijke ondersteuning van de kinderdimensie in de Armoedebarometer 2011, selectie en analyse van de indicatoren voor de opvolging van het beleid en ondersteuning bij de ontwikkeling van beleidsadvies. 01/01/2011 - 30/12/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Kinderrechtencommissariaat. UA levert aan Kinderrechtencommissariaat de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Uitvoering van een toekomstgerichte woonanalyse van de gemeente Schilde. 02/12/2010 - 01/12/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Gemeente Schilde. UA levert aan de Gemeente Schilde de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Colloquium "De plaats van de Islam in het nieuwe Europa". 29/10/2010 - 31/01/2011

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds CISO. UA levert aan CISO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Internationaal colloquium "Welke plaats voor de islam in het nieuwe Europa?" 25/10/2010 - 24/10/2011

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds ECICV. UA levert aan ECICV de resultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Participatie in wetenschap en technologie: de constructie van participatie in een participatieve Technology Assessment 01/10/2010 - 30/06/2012

Abstract

Dit onderzoek stelt zich tot doel na te gaan hoe betrokkenen in een iTA-opzet de betekenis van participatie discursief onderhandelen in afweging van de wijze waarop de notie in institutionele discoursen en in iTA wordt uitgedragen. De doelstelling vertaalt zich in drie onderzoeksvragen (OV): (1) Welke invullingen van participatie zijn te onderscheiden in de institutionele discoursen rond wetenschap, technologie en maatschappij en hoe verhouden deze zich tot de wijze waarop participatie voorgesteld wordt in iTA-literatuur? (2) Hoe worden de verschillende interpretaties in antwoord (1) gereproduceerd, dan wel gecontesteerd en getransformeerd in de directe interacties binnen NanoSoc? (3) Hoe nopen de bevindingen van (2) tot een heroverweging van het participatieconcept en de bijhorende iTA-aanpak?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Externe evaluatie van de MIRA-publicatie 'Milieuverkenning 2030'. 23/08/2010 - 31/12/2010

Abstract

In december 2009 publiceerde de Vlaamse Milieumaatschappij, meer bepaald het team verantwoordelijk voor de milieurapportering (het MIRA-team), het rapport Milieuverkenning 2030. De Milieuverkenning 2030 bevat een beschrijving van de verwachte ontwikkelingen van het milieu volgens een aantal relevant geachte scenario's, zowel bij ongewijzigd als bij gewijzigd beleid. In dit onderzoeksproject onderzoekt de Universiteit Antwerpen hoe deze publicatie werd ontvangen bij het doelpubliek. Het MIRA-team wil: (1) een duidelijk beeld over de wijze waarop de lezers van de Milieuverkenning 2030 het document evalueren, zowel wat betreft de inhoud, het proces als de vormgeving, (2) weten of de Milieuverkenning 2030 een goede insteek geeft voor het milieubeleid in Vlaanderen en het maken van strategische keuzes op langere termijn, en (3) concrete suggesties voor een conceptnota die zal ontwikkeld worden met het oog op een nieuwe editie van de Milieuverkenning, te publiceren in 2013.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Stedelijke sociale uitdagingen. 25/06/2010 - 03/12/2010

Abstract

De algemene doelstellingen zijn het analyseren en begrijpen met welke toekomstige uitdagingen verschillende soorten van Europese steden zullen worden geconfronteerd en welke aanpak succesvol kan zijn om ze aan te pakken. De overkoepelende vraag is welke rol het cohesiebeleid kan en moet spelen in dit verband.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Welke Islam voor welk Europa? 03/06/2010 - 31/10/2010

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Koning Boudewijnstichting. UA levert aan de Koning Boudewijnstichting de onderzoeksresultaten naar de studie "Welke Islam voor welk Europa?" onder de voorwaarden zoals vastgelegd in het contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Governance van klimaatadaptatie in Vlaanderen. 15/04/2010 - 31/03/2011

Abstract

Dit project is het vervolg op de voorstudie "Evaluability assessment van het Vlaams klimaatadaptatiebeleid" die eerder werd uitgevoerd. De vraag die in dit onderzoek centraal staat, is: hoe gaat Vlaanderen - ondanks of niettegenstaande wetenschappelijke onzekerheden - aan de slag met het probleem van de klimaatadaptatie? Ageert Vlaanderen, en welke overwegingen maakt het daarbij? Welke factoren remmen het adaptatieproces en welke factoren zijn stimulerend?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Haalbaarheidsstudie Biomonitoring "3xG". 18/03/2010 - 31/12/2014

Abstract

In de periode 2010-2012 zal een consortium van VITO (coördinator), PIH, VUB en UA, de haalbaarheid onderzoeken om voor meerdere jaren omgevings- en levensstijlgerelateerde gezondheidsaspecten op te volgen bij kinderen die geboren worden in de Vlaamse regio Dessel-Mol-Retie. Dit opvolgingsproject is een uitdrukkelijk gestelde voorwaarde van de plaatselijke bevolking bij het geïntegreerde bergingsproces van laag- en middenactief kortlevend radioactief afval in de regio. Bedoeling is op een statistische manier, en dus op groepsniveau, uitspraken te doen over het gezondheidsprofiel van de regio. Dit kan met humane biomonitoring, een techniek die de blootstelling meet en vroegtijdige gezondheidseffecten van milieuvervuilende stoffen in het lichaam. In de periode 2010-2012 zullen metingen gebeuren in het navelstrengbloed en de urine van 200 moeders en hun pasgeboren baby's. Dit wordt de eerste geboortecohorte. Aan de biomonitoring zullen vragenlijstgegevens gekoppeld worden over voeding en leefgewoontes. Daarnaast zullen specifieke gegevens over ziekte en sterfte in de regio verzameld worden en vergeleken met Vlaamse gegevens. Uit de resultaten zullen aanbevelingen volgen met het oog op een betere gezondheid in de regio. Het uitgangspunt van het programma op langere termijn (na 2012) is de opvolging van de kinderen van de eerste geboortecohorte tot de leeftijd van 18 jaar. Dit houdt in dat de kinderen opnieuw onderzocht worden op een leeftijd van ongeveer zeven jaar en wanneer ze jongvolwassen zijn. Wanneer we elke vijf jaar opnieuw een cohorte baby's rekruteren, zullen we vergelijkingen kunnen maken met de eerste geboortecohorte die we in 2011-2012 rekruteren. Tijdens de haalbaarheidsstudie zal een scenario worden uitgewerkt voor deze longitudinale opvolging. Ook voor de interpretatie en (beleids)vertaling van de resultaten van de humane biomonitoring zal een scenario ontwikkeld worden, bestaande uit een lokaal stappenplan dat beleidsmakers kan helpen bij het uitwerken van specifieke acties rond gezondheidspreventie. De project omvat dus zowel de conceptontwikkeling van een plaatselijk gezondheidsprofiel (op korte en lange termijn) en een interpretatiekader, als de realisatie van een eerste reeks metingen en update van sterfte- en ziektegegevens. Het onderzoeksteam bewaakt samen met een extern wetenschappelijk comité de wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel. De strategie om tot een verantwoord en haalbaar concept te komen veronderstelt echter evenzeer de samenwerking met en advisering door de lokale actoren over het design en de uitvoering van de studie. Hiervoor zal het onderzoeksteam onder meer een lokale adviesgroep samenstellen en faciliteren. Lokale samenwerking is eveneens ingebouwd via de Stuurgroep van de studie, waarin de initiatiefnemers Niras, de lokale partnerschappen, de gemeentebesturen en het lokaal gezondheidsoverleg (LOGO-MMK) zitting hebben.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Impact van 10 jaar Europese Ontmoetingen van mensen die in armoede leven. 15/02/2010 - 31/08/2010

Abstract

De belangrijkste doelstelling van het project is het beschrijven en analyseren van de impact van tien jaren van Europese bijeenkomsten van mensen die in armoede leven. Een andere focus richt zich op de verbetering van de participatiemodellen in het overheidsbeleid ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Evaluatie van de steun van het Europees Sociaal Fonds voor gendergelijkheid. 04/01/2010 - 03/01/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds FGB. UA levert aan FGB de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Netwerken en hulpverlening: het OCMW van Antwerpen als case. 01/01/2010 - 31/12/2013

Abstract

In dit onderzoek onderzoeken we de manier waarop de hulpverleners van dit OCMW hun cliënten naar activering begeleiden. De is de centrale onderzoeksvraag van voorliggend project luidt: "Hoe beïnvloeden hulpverleningsnetwerken op het buurtniveau de hulpverlening van de sociale centra van het OCMW van Antwerpen?"

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Decenniumdoelen 2017. Actualisering van indicatoren voor de opvolging van het beleid en ondersteuning bij de ontwikkeling van beleidsadvies. 01/01/2010 - 30/12/2013

Abstract

Het doel van dit project is een vervolg-barometer opstellen die de vooruitgang/achteruitgang van de 6 decenniumdoelen ten opzichte van de nulmeting weergeeft, en tevens de evolutie in de secundaire indicatoren. Daarnaast ook een verklaring geven van de verschillende factoren die bij de evoluties een rol spelen, met de nadruk op de beleidsinspanningen, en ondersteuning bij de ontwikkeling van beleidsadvies.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Evaluability assessment van het Vlaams klimaatadaptatiebeleid. 15/12/2009 - 28/02/2010

Abstract

De evaluability assessment heeft tot doel, in samenspraak tussen het MIRA-team en de Universiteit van Antwerpen: - lnititatieven te nemen die het engagement van de betrokkenen in het onderzoek verzekeren; - Antwoorden te formuleren op vragen en opmerkingen die rijzen bij het onderzoek om vervolgens (in coproductie tussen MlRA en de UA) oplossingen of alternatieven uit te werken. - Praktische afspraken te maken over timing van het onderzoek en datatoelevering. De evaluability assessment heeft niet tot doel de wenselijkheid van het onderzoek te beoordelen maar wel de modaliteiten ervan te bepalen na verkenning van de huidige (beleids)context.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Supplement Federaal Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting. 01/12/2009 - 01/11/2010

Abstract

De Universiteit Antwerpen verzorgt voor rekening van de POD Maatschappelijke Integratie een supplement aan het jaarlijkse Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting waarbij er specifieke aandacht wordt geschonken aan de federale bevoegdheden. Het supplement zal niet uitsluitend de voor de hand liggende bevoegdheden bestuderen, met name de sociale zekerheid en de sociale bescherming, maar eveneens Justitie, Gezinsbeleid, Gehandicaptenbeleid, Financiën. Er wordt ook telkens een link voorzien voor de verschillende thema's met het Europese niveau.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Etude concernant l'inventaire des informations sollicitées auprès des CPAS par les différents niveaux de pouvoir. 01/12/2009 - 28/02/2010

Abstract

De studie "administratieve vereenvoudiging binnen de OCMW's" bestudeert de administratieve gegevens die de OCMW's aan de verschillende overheidsdiensten moeten bezorgen, zowel op het federale, het gemeenschaps- en het gewestelijk niveau. We proberen in deze studie deze gegevens zo exhaustief mogelijk te inventariseren. Deze studie heeft als doel een vermindering van de administratieve belasting van de OCMW's te realiseren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Mensen, plaatsen, beleid en trajecten sociale bijstand. Een gemengde multilevel analysemethode van de sociale bijstand-trajecten in Vlaanderen en de gevolgen daarvan voor de beleidsvorming. 01/11/2009 - 31/10/2010

Abstract

Dit onderzoek focust op bijstandstrajecten en de link tussen ruimtelijke kenmerken en maatschappelijke dienstverlening in de context van de OCMW's in Vlaanderen. De maatschappelijke finaliteit is om de doelmatigheid van de dienstverlening te verhogen en de brug te slaan tussen de ruimtelijke en sociale beandering van maatschappelijke problemen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Projet d'Aviculture dans la commune rurale d'Ouled Daoud Azkhanine au Maroc. 01/10/2009 - 31/03/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds UNDP. UA levert aan UNDP de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Evaluatie opmaak bekkenbeheerplannen. 04/05/2009 - 28/08/2009

Abstract

Deze opdracht heeft tot doel op basis van een evaluatie elementen voor verbetering te leveren voor de volgende plancycli van de bekkenbeheerplannen. Gefinancierd door de afdeling Haven- en Waterbeleid van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, worden een 20tal interviews afgenomen met belangrijke actoren in het integraal waterbeleid. De aandacht wordt toegespitst op het proces en de organisatie van de planvorming; verbetervoorstellen worden verzameld.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De opvolging van ontwikkelingen inzake de veilige werking van repositories en opgevoerde sluiting (MODERN). 01/05/2009 - 31/10/2013

Abstract

Het MoDeRn project beoogt te voorzien in een referentiekader voor de ontwikkeling en mogelijke implementatie van monitoring activiteit, met inbegrip van het betrekken van geïnteresseerde actoren en burgers (stakeholders) tijdens diverse fasen van het proces van berging van radioactief afval, m.n. tijdens de voorafgaande site verkenning; de constructie, exploitatie en gefaseerde sluiting van de installatie; alsook in de fase van institutionele controle na de sluiting van de installatie. Het project kent een interdisciplinaire aanpak, met medewerking van zowel technisch-wetenschappelijke experts, als onderzoekers uit de sociale wetenschappen. Middels complementaire en gezamenlijke onderzoeksinspanningen tracht het project tot een beter begrip te komen van monitoring activiteiten en beschikbare technologieën die toepasbaar zijn in de context van een bergingsinstallatie; alsook aanbevelingen te doen met betrekking tot daaraan gerelateerde consultaties van betrokken actorengroepen en burgers.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Gezondheids- en Milieu Netwerk.(HENVINET) 01/01/2009 - 30/04/2010

Abstract

De voertaal van dit Europees project is het Engels. To protect the health of populations and individuals, policies need to integrate environmental and health issues. The aim of HENVINET is to support such informed policy making. HENVINET will review, exploit and disseminate knowledge on environmental health issues based on research and practices, for wider use by relevant stakeholders.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Hoe omgaan met de complexiteit van mileuvraagstrukken. 01/01/2009 - 01/11/2009

Abstract

De bijdrage gaat in op de vraag hoe om te gaan met de complexiteit van milieuvraagstukken zoals die aan de orde zijn in tal van MIRA-producten. De traditionele wetenschappelijke benadering wordt steeds vaker ter discussie gesteld, zeker wat betreft maatschappelijke en beleidsrelevantie. Er is nood aan alternatieven. Erkenning van de inherente complexiteit van bijvoorbeeld milieuthema's is hiertoe een eerste stap. Vervolgens stelt zich de vraag hoe we op een relevante en meer transparante wijze met beperkte kennis rond die belangwekkende thema's om kunnen gaan en te communiceren. Twee cases dienen ter illustratie: de manier waarop het Intergovernmental Panel on Climate Change tot onderzoeksconclusies komt en het Vlaams Steunpunt Milieu en Gezondheid bij de interpretatie van resultaten uit de humane biomonitoring.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Open raam op innovatieve materiaaltechnologie voor een duurzaam Vlaams productielandschap. 01/12/2008 - 30/06/2013

Abstract

Het project wil bedrijven stimuleren om hun processen en producten duurzamer te maken door weloverwogen toepassing van materiaaltechnologie. Daartoe zet het project consortium achtereenvolgens vier stappen. Eerst onderzoeken we welke hefbomen voor bedrijven van belang zijn om te kunnen starten met het gebruik van innovatieve materialen. We zoeken en beschrijven diverse concrete voorbeelden. Bedrijven die over hun ervaringen willen getuigen, benaderen we met interviews en een mini-enquête. De lessen die we trekken uit de bevraging van concrete bedrijven maken we bekend aan een breed geïnteresseerd publiek. Als de betrokken bedrijven daarmee instemmen, worden hun getuigenissen gecommuniceerd tijdens workshops. We hopen dat de presentatie van getuigenissen en succesverhalen andere bedrijven stimuleert om zelf nieuwe inspanningen te leveren voor duurzaam ondernemen, via de toepassing van innovatieve materialen in processen en producten. Bedrijven die zich geïnteresseerd tonen in de toepassing van nieuwe materiaaltechnologieën willen we graag een eindje op weg helpen. Om de specifieke mogelijkheden in een concreet bedrijf te verkennen, onderzoeken we het groeipotentieel van (geïnteresseerde) bedrijven op het gebied van duurzaam materiaalgebruik. Daarvoor ontwikkelen we in dit project een opportuniteitsscan. In een volgende en laatste stap nemen we opportuniteiten inzake innovatief materiaalgebruik samen met de bedrijven op. Onze materiaalexperts ondersteunen de betrokken bedrijven bij het uitwerken van hun businesscase. Dat gebeurt in een zogenaamd implementatietraject. We schenken daarbij gelijke aandacht aan de drie dimensies van duurzaamheid: planet, people en profit. Samengevat, 1) door in te zoomen a) op de betekenis die bedrijven zelf toekennen aan duurzaamheid en b) op redenen en overwegingen van bedrijven om bepaalde materiaaltechnologieën te gebruiken, en 2) door ons te concentreren op kennisdiffusie naar en tussen bedrijven, willen we doordringen tot de 'maakindustrie' in Vlaanderen, en dit met het oog op het realiseren van duurzame ontwikkeling.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Studie duurzame activering binnen de Belgische OCMW's. 20/10/2008 - 01/10/2009

Abstract

Het doel is op kwalitatief en kwantitatief niveau het traject te kunnen bestuderen van personen die geactiveerd werden door de Belgische OCMW's. Het leefloon, het equivalent leefloon en de verschillende activeringssubsidies die door de POD Maatschappelijke Integratie beheerd worden, vormen een onderdeel van de sociale zekerheid. Het is op basis van de Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming dat het traject van de geactiveerde OCMW-cliënten moet worden onderzocht.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Participatie in weteschap en technologie: de betekenisconstructie van participatie in een interactief Technology Assessment-opzet. 01/10/2008 - 30/09/2010

Abstract

Dit onderzoek stelt zich tot doel na te gaan hoe betrokkenen in een iTA-opzet de betekenis van participatie discursief onderhandelen in afweging van de wijze waarop de notie in institutionele discoursen en in iTA wordt uitgedragen. De doelstelling vertaalt zich in drie onderzoeksvragen (OV): (1) Welke invullingen van participatie zijn te onderscheiden in de institutionele discoursen rond wetenschap, technologie en maatschappij en hoe verhouden deze zich tot de wijze waarop participatie voorgesteld wordt in iTA-literatuur? (2) Hoe worden de verschillende interpretaties in antwoord (1) gereproduceerd, dan wel gecontesteerd en getransformeerd in de directe interacties binnen NanoSoc? (3) Hoe nopen de bevindingen van (2) tot een heroverweging van het participatieconcept en de bijhorende iTA-aanpak?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Interculturalisering van de hulpverlening. Op zoek naar de specificiteit van hulpverlening aan personen van vreemde herkomst in armoede. 01/01/2008 - 31/12/2009

Abstract

In dit verkennend onderzoek worden 50 professionele hulpverleners bevraagd over hun visie en ervaringen met hulpverlening aan arme gezinnen van vreemde herkomst. We brengen hun noden en behoeften om hiermee om te gaan in de praktijk van de hulpverlening in kaart en zoeken naar best practices inzake interculturalisering in het sociaal werk.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De investeringen in de vierde Kondratieff-cyclus en de woon-en werksatisfactie van (creatieve) bewoners. 01/01/2008 - 31/12/2009

Abstract

Het onderzoeksvoorstel heeft de volgende doelstellingen: - het uitvoeren en ordenen van een data-verzameling over het al dan niet samenvallen van de vierde Kondratieff lange-termijncyclus en de stedenbouwkundige investeringspatronen in Amsterdam en Antwerpen, - het verduidelijken hoe en waarom de bovenstaande investeringspatronen de aantrekkelijkheid van een metropool voor haar bewoners (inzonderheid de creatieve klasse zoals gedefinieerd door R. Florida) fundamenteel kunnen veranderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ontwikkeling van een Vlaamse armoedebarometer, als instrument voor een effectiever en efficiënter armoedebestrijdingsbeleid. 15/12/2007 - 31/10/2008

Onderzoek rond Zuid-Afrikaanse samenwerking betreffende cultuur, jeugd en sport gefocust op vier lokale gemeenschapscentra voor de periode 2007-2009. 15/12/2007 - 31/10/2008

Abstract

De wetenschappelijke ondersteuning van dit samenwerkingsproject is erop gericht om de output van het project op verschillende momenten, in haar verschillende dimensies en op verschillende manieren zichtbaar te maken. De nagestreeefde doelstellingen van het project zijn immers situeren zich op verschillende niveaus m.n. - op het niveau van de participanten: Het project wil een bijdrage leveren tot de emancipatie van jongeren via de ontwikkeling van vaardigheden, al dan niet van economische aard; - op het niveau van de centra: De geselecteerde centra ontwikkelen hun werking opdat zijn een schakelfunctie kunnen vervullen in het lokale cultuur-, jeugd- en sportbeleid; - op het niveau van de netwerken tussen de centra en andere lokale actoren: efficiëntie en duurzaamheid zijn cruciale principes. Inbedding van de activiteiten van de centra in de lokale gemeenschap kan een instrument zijn om dit te realiseren. Dit impliceert de uitbouw van relaties met onder andere lokale overheden; - op het niveau van de lokale werking en de link met het nationale niveau: de centra zullen informatie over de verworven ervaringen verspreiden op nationaal niveau en werken aan de ontwikkeling van een Zuid-Afrikaans netwerk.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Actualisatie Hoofdstuk II (Armoede en sociale uitsluiting in de Vlaamse context) uit het VAP 2005-2009. 15/12/2007 - 15/01/2008

Wijzigende wederzijdse interculturele betrokkenheid van de Marokkaanse Diaspora in Vlaanderen. 01/12/2007 - 14/09/2008

Abstract

De literatuur- en documentstudie moet hoofdzakelijk inzichten opleveren omtrent de karakteristieken van het huidige tijdvak en betreffende de uiteenlopende en wijzigende posities daarin van de verschillende generaties autochtonen en allochtonen in Vlaanderen. Diepte-interviews binnen een weloverwogen selectie van bevoorrechte getuigen uit de verschillende relevante categorieën van actoren zullen toelaten de grote krachtlijnen van de processen van wederzijdse interculturele betrokkenheid van de Marokkaanse diaspora in Vlaanderen te detecteren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek naar noden en behoeften van vrouwen van vreemde herkomst die zich in een armoedesituatie bevinden. 01/05/2007 - 15/07/2008

Abstract

In dit project zullen we ons concentreren op de armoedesituatie van allochtone vrouwen. We concentreren ons op de spanningsvolle verhouding tussen de leefomstandigheden van de vrouwen in armoede, hun waarden en normen en de gedragspatronen die ze ontwikkelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Haalbaarheidsstudie over de toekomst van de sociale voorzieningen voor zeelieden in de haven van Antwerpen. 01/02/2007 - 01/05/2007

Steunpunt Milieu en Gezondheid (2007-2011). 01/01/2007 - 31/12/2011

Abstract

Het ondezoeksprogramma 2007-2011 is de verderzetting van het Steunpunt Milieu en Gezondheid 2001-2006: Sociaalwetenschappelijk onderzoek en procesbegeleiding in het interuniversitair consortium Milieu en Gezondheid, in het bijzonder voor de humane biomonitoring, voor de risicocommunicatie daarbij en opzet van een Fasenplan voor Actie (structuur geven aan co-design van onderzoek en de interpretatie van onderzoeksresultaten uit de humane biomonitoring). Nieuwe onderwerpen in dit steunpunt zijn de selectie(procedure) voor hot spots in Vlaanderen (en tevens uitvoering van HBM in Menen en Genk-Zuid) voor humaan biomonitoringsonderzoek en onderzoek naar sociale ongelijkheid in de context van milieu en gezondheid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Diversiteit en pluraliteit in de publieke ruimte: sociaal leren en burgerschap. 01/01/2007 - 31/12/2011

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2007. 01/01/2007 - 31/12/2007

Abstract

Het doel van dit project is het inventariseren en systematiseren van bestaand materiaal over armoede en sociale uitsluiting en het opsporen en aanvullen van lacunes.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Normen voor kwaliteitsvol maatschappelijk werk. 01/11/2006 - 31/10/2007

Abstract

We onderzoeken in dit project hoe binnen de algemene wettelijke en reglementaire context van de RMI-wet een kwaliteitsvolle hulpverlening kan ontstaan en we ontwikkelen de minimale normen die nodig zijn om kwaliteitsvol maatschappelijk werk door OCMW's te verzekeren. De onderzoeksfinaliteit is een inventarisering en advisering in functie van kwaliteitsvolle begeleiding van de trajecten naar maatschappelijke integratie. Eveneens zullen een aantal beleidsscenario's worden ontwikkeld die betrekking hebben op de regelementering en de omkadering voor wat maatschappelijk werk betreft.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Revisie van het moderne. Potenties van het modernistische hoogbouwpatrimonium. 01/10/2006 - 30/09/2009

Abstract

In dit project wordt de problematiek van de woning en de woonomgeving in modernistische hoogbouwwijken onderzocht. Het onderzoek plaatst zich binnen een breder spectrum van onderzoek (sociologie, sociale geografie) naar de ruimtelijke en sociale problemen die zich vandaag stellen in de hoogbouwwijken, gerealiseerd na de tweede wereldoorlog. Het bestaande onderzoek wordt in dit project gecomplementeerd, door een specifiek architectuurwetenschappelijk perspectief (architectuurgeschiedenis, - theorie en ontwerpend onderzoek) te openen op de problematiek van het hedendaagse wonen in naoorlogse modernistische hoogbouwwijken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De levensloop volgens Matteüs. Een onderzoek naar de impact van instituties op de sociale stratificatie over de levensloop. 01/10/2006 - 31/12/2008

Actualisatie Hoofdstuk II (Armoede en sociale uitsluiting in de Vlaamse context) uit het VAP 2005-2009 op basis van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2006. 01/10/2006 - 15/01/2007

Statistieken omtrent schuldoverlast bij schuldbemiddelingsdiensten: analyse van vragenlijst & rapportering eerste gegevens. 15/03/2006 - 30/11/2006

Doorlichting projecten KBS-Armoedefonds 2002-2005. 03/03/2006 - 01/06/2006

Abstract

De hoofdopdracht van dit project bestaat uit het detecteren van nieuwe en/of vernieuwende projecten, die een meerwaarde kunnen bieden bij het verkennen van toekomstige speerpunten in de armoedebestrijding in België. Hiertoe worden de Nederlandstalige projecten geanalyseerd die in de jaren 2002 tot 2005 een financiële tegemoetkoming ontvingen vanuit het Armoedefonds.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Armoede in de Belgische pers (1985-2005): de representatie van de arme binnen een individueel of een maatschappelijk schuldmodel? 01/03/2006 - 31/12/2007

Abstract

In dit onderzoek wordt nagegaan hoe de Belgische pers 'armoede' en 'de arme' voorstelt. Welke verschillen en evoluties merken we in de representatie van armoede? Leggen de media de verantwoordelijkheid voor armoede impliciet of expliciet bij de arme zelf of bij de maatschappij? Een kwantitatieve en kwalitatieve inhoudsanalyse wordt toegepast op berichten over armoede van vier Nederlands- en vier Franstalige kranten in de periode van 1985 tot 2005.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Armoede bij allochtonen. 01/02/2006 - 31/10/2007

Abstract

Alleen al de geschatte omvang van de armoede bij allochtonen verantwoordt onderzoek naar het leven van allochtonen in armoede: het betreft een dringend sociaal probleem, waarover het beleid nauwelijks is geïnformeerd. Door een studie van armoede bij allochtonen wordt het mogelijk om beter zicht op en inzicht in de specificiteit én gemeenschappelijkheid van armoedeprocessen en -situaties bij autochtonen en allochtonen te krijgen: een comparatief perspectief doet (eindelijk) zijn intrede.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Wetenschappelijke follow-up van drie pilootprojecten van paritaire huurcommissies in Brussel, Charleroi en Gent. 01/02/2006 - 01/04/2007

Islamitische interpretaties als hefbomen bij de emancipatie van moslima's. 01/01/2006 - 31/12/2009

Abstract

In dit onderzoek zal worden nagegaan in hoeverre jonge moslimvrouwen in Vlaanderen op zoek gaan naar religieuze antwoorden op moderne, Westerse samenlevingsproblemen. Wat zijn de middelen en strategieën die zij gebruiken om allereerst te interpreteren en vervolgens hun persoonlijke interpretarie(s) draagkracht te geen ? Dit onderzoeksproject schenkt aandacht aan vrouwen en hun rol in het vormgeven van nieuwe verhoudingen binnen de islamitische Sunni orthodoxie, een onderwerp dat ook in opinievormingen aangaande islam een rol speelt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Paritaire huurcommissies. 01/01/2006 - 01/04/2007

Abstract

Het project betreft een onderzoek inzake de implementatie van pilootprojecten betreffende paritaire huurcommissies in opdracht van de Belgische Federale Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Strijd tegen de Armoede en Sociale Economie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2006. 01/01/2006 - 31/12/2006

Abstract

Inventarisatie en systematisering van bestaand materiaal over armoede en sociale uitsluiting; opsporen en aanvullen van lacunes.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Exclusion in kind and in mind. Een sociologisch onderzoek naar het verband tussen armoede en depressie vanuit een multidimensioneel armoedeperspectief. 01/01/2006 - 31/12/2006

Abstract

Op basis van het Belgische Huishoudenpanel en de Nationale Gezondheidsenquête van 2001 wordt de aanwezigheid en ontwikkeling van depressies bekeken vanuit een multidimensioneel armoedeperspectief. Dit bracht ons tot de vaststelling dat specifieke vormen van armoede meer dan andere deprimerend zijn, of omgekeerd, door een depressie worden veroorzaakt. Armoede blijkt deprimerend te zijn als een acute, chronische, maar ook als een voorbije ervaring. Omgekeerd blijkt dat depressies niet alleen de kans op een confrontatie met armoede vergroten, maar dat ze ook een barrière vormen om uit de armoede te ontsnappen. In de relatie tussen armoede en depressie speelt relatieve deprivatie een belangrijke rol.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Etude des effets de l'institution d'un barème uniforme de recouvrement auprès des débiteurs d'aliments de personnes âgées en maison de repos. 01/01/2006 - 31/08/2006

Nieuwe migraties en nieuwe migranten in België. 01/12/2005 - 30/11/2008

Familiehereniging: kwantitatieve en kwalitatieve analyse van tendensen en profielen. 01/10/2005 - 30/11/2006

Woonbehoeftenonderzoek voor Willebroek. 06/07/2005 - 01/01/2006

Aandacht in 't Kwadraat. 01/07/2005 - 30/06/2006

Actualisering van het Vooruitgangsrapport 2001 voor de periode 2001-2004. 02/05/2005 - 15/06/2005

Maatschappelijk georiënteerd werkprogramma voor het langetermijnbeheer van categorie B en C afval en CARL project. 18/04/2005 - 18/04/2007

Abstract

Deeltaak 1: Begeleiden en adviseren van NIRAS bij de voorbereiding en uitwerking van een maatschappelijk georiënteerd werkprogramma voor het langetermijnbeheer van categorie B en C afval. De focus ligt daarbij op het uitwerken van voorstellen voor de concrete invulling van een participatieproces rond deze thematiek en de uitwerking daarvan in de praktijk; en dit in nauwe samenwerking met de betrokkenen. Deeltaak 2: Onderzoek en coördinatie van het CARL project, een internationaal sociaal wetenschappelijk onderzoeksproject rond publieke participatie in het beheer van radioactief afval. Dit komt neer op het opmaken van een landenrapport over de huidge stand van zaken in België en het in een verdere fase verder uitdiepen van bepaalde, nog af te bakenen topics, in een comparatieve studie over de deelnemende landen (België, Canada, Slovenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk) heen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Interacties, ideeën en strategieën. De implicaties van interacties tussen Vlaamse en Europese gelijkekansenbewegingen voor het gelijkekansenbeleid : visies van het middenveld. 01/04/2005 - 30/09/2005

Abstract

Een belangrijke doelstelling van dit onderzoeksproject was om meer inzicht te krijgen in de rol van (transnationale) sociale bewegingen (vrouwen- en holebi-organisaties) en nieuwe middelen van communicatie en netwerking bij de ontwikkeling en implementatie van gelijke kansenbeleid. Het eindrapport van bovengenoemd onderzoek, wil een aantal beleidsvoorstellen uit de ervaringen van de onderzochte vrouwen- en hoIebi-organisaties distilleren. Met dit valorisatieproject willen we nagaan in hoe verre deze voorstellen weerspiegelen wat er in het Vlaamse midden veld leeft. De hier voorgestelde opvolging van het onderzoeksproject heeft namelijk de bedoeling de reacties van het midden veld op de beschrijving van hun netwerken en op de beleidsvoorstellen te verzamelen. Door rriddel van een interactieve methodologie van diepte-interviews en focusgroepen kan deze opvolging van het onderzoek het terrein sensibiliseren. De betrokken respondenten krijgen meer inforrnatie over de mogelijkheden voor hun wensen in het beleid, dankzij de nieuwe ontwikkelingen op Europees en Vlaams vlak. Deze kennisoverdracht zal al gebeuren in de interviewsituaties. Het resultaat voor de overheid is een diepere kennis van de behoeften van de belangrijkste actoren en hun meningen over het beleid, en een verfijning en afstemming van de beleidsvoorstellen van het voorgaande onderzoek dankzij de input van het midden veld. Verder krijgen de wetenschappers van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid een nauwketiriger beeld van de adoren, dankzij de diepte-interviews. Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid wenst met de valorisatie van dit onderzoek een beter inzicht te krijgen in de dynamiek die speelt bij de ontwikkeling van ideeen en strategieen van gelijke kansenorganisaties en hoe deze actoren hun eigen relaties tot andere gelijke kansengroepen zien.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Actualisatie van het hoofdstuk "Armoede en sociale uitsluiting in de Vlaamse context" uit het VAP 2004 voor het VAP 2005. 25/03/2005 - 15/06/2005

Evaluatie van het lokale waterbeleid (in het kader van het Milieu- en natuurrapport Vlaanderen MIRA-BE 2005). 01/03/2005 - 15/07/2005

Haalbaarheidsstudie Vrouwenhuis. 01/02/2005 - 31/03/2005

Abstract

Het project bestaat uit twee studies die de bedoeling hebben het emancipatiebeleid van de Stad Antwerpen te ondersteunen. De specifieke doelstellingen worden als volgt geformuleerd : - Een vergelijking van bestaande initiatieven wat betreft Vrouwenhuizen in Vlaanderen (met daarbij oog voor de toegankelijkheid van die initiatieven, het financiële plaatje, de gebruikers, ...) en een inventaris van de haalbaarheid van een dergelijk initiatief in Antwerpen. - Diversiteitsgevoelig maken van de dataverzameling van de Stad Antwerpen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2005. 01/01/2005 - 31/12/2005

Abstract

Inventarisatie en systematisering van bestaand materiaal over armoede en sociale uitsluiting; opsporen en aanvullen van lacunes.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Huwelijksmigratie : migratie en huwelijksdynamiek. 01/01/2005 - 30/04/2005

Abstract

België kent een grote migrantengemeenschap. Zij hebben zich permanent in België gevestigd, maar huwen vaak nog over de grenzen heen met personen uit de herkomstlanden. Deze huwelijksmigratie is bijna de enige wettelijke manier om een verblijfsvergunning in België te krijgen en dus het belangrijkste migratiekanaal. Het koppelen van een huwelijk aan migratie verloopt echter niet altijd probleemloos. De gezinsvormers worden vaak met relatie- en andere problemen geconfronteerd. Dit onderzoek probeert de bestaande literatuur over dit onderwerp in kaart te brengen. Daarnaast bekijkt het de bestaande onderzoeksinstituten in de herkomstlanden die over deze materie onderzoek doen en verzamelt het cijfermatieriaal op het Marokkaanse consulaat in België omtrent huwelijksmigratie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Samenstelling van een informatiebundel m.b.t. juridische, wettelijke, sociale, sociologische, maatschappelijke elementen inzake de informele arbeid van clandestienen die in België verblijven. 01/01/2005 - 28/02/2005

Evaluatie van de inhoudelijke en financiële aspecten van het Vlaams inburgeringsbeleid. 15/12/2004 - 30/11/2006

Wetenschappelijke, logistieke en administratieve voorbereiding en uitvoering van een zomercursus met als thema : "Faith-based Radicalism : Christianity, Islam and Judaism between constructive activism and destructive fanaticism". 01/12/2004 - 31/12/2006

ESF - project Coalition voor Turkse laaggeschoolde vrouwen. 01/12/2004 - 30/09/2005

De evaluatie van de beleidsmaatregelen uit de Nationale Actieplannen Sociale Insluiting 2001-2003 en 2003-2005 voor het thema "Menswaardig Inkomen". 01/12/2004 - 28/02/2005

Grenzen en mogelijkheden van armoedebestrijding. Een analyse van dertig jaar Belgisch interactief armoedebeleid. 01/10/2004 - 30/09/2006

Abstract

In dit doctoraatsproject wordt onderzocht welke bijdrage het overheidsbeleid in België tot op heden geleverd heeft. Het Belgische armoedebeleid zal hiertoe vanaf het einde van de jaren zestig worden gereconstrueerd. Met uitzondering van enkele vingeroefeningen is dit niet eerder gebeurd. Wie waren en zijn de dominante actoren in de bepaling van het beleid? Welke (machts)middelen en maatregelen werden/worden ingezet binnen welke maatschappelijke context en met welke finaliteit? Op basis van het theoretisch kader wordt dit beleid geanalyseerd op haar merites inzake machts- en welzijnsherverdeling. De conceptualisering van de machteloosheid van armen en de theoretische mogelijkheden voor de versterking van hun positie worden ook empirisch getoetst in het werkveld, waarin armen een centrale plaats innemen. Een onderzoek wordt uitgevoerd bij bevoorrechte getuigen, in het bijzonder de Verenigingen waar armen het woord nemen en de opgeleide ervaringsdeskundigen in de armoede.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Tweesprakencyclus : Een Wereld van (On)verschil - Diversiteit en Marginalisering van Zuid tot Noord. 01/10/2004 - 31/12/2004

Deskundigenadvies aangaande de positionering van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen in de islam en meer in het bijzonder wat betreft de problematiek van de sluier. 16/09/2004 - 16/11/2004

Origins of security and insecurity : the interplay of housing systems with, jobs, household structures, finance and social security. (OSIS) 01/04/2004 - 30/09/2006

Lokale Integrale Veiligheidsanalyse. (LIVA) 15/02/2004 - 15/02/2005

Het begeleiden van NIRAS bij de voorbereiding van het participatie- en besluitvormingsproces inzake de berging van categorie B en C afval en de begeleiding bij de voorbereiding en uitwerking van een "Strategic Environmental Impact Assessment". 01/02/2004 - 31/01/2005

Gemeentelijk woondossier. 01/01/2004 - 31/12/2008

Abstract

Iin opdracht van de vijf Vlaamse provinciebesturen wordt jaarlijks voor alle gemeenten een woondossier samengesteld. Elk dossier bestaat uit twee luiken, nl. een kwantitatieve en een kwalitatieve fiche. Aan de hand van het woondossier wordt de betrokken besturen een instrument aangereikt om te kunnen komen tot een objectieve en waarheidsgetrouwe probleemformulering omtrent de woonsituatie in hun gemeente en/of provincie. Vanaf 2004 geldt de samenwerkingsovereenkomst enkel nog voor de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De multi-dimensionele meting van armoede in Europa: een comparatieve en longtitudinale analyse. 01/01/2004 - 31/12/2007

Abstract

Zowel in sociaal-wetenschappelijke als in beleidskringen groeide de laatste jaren de overtuiging dat de verschillende concepten die gehanteerd worden in het onderzoek naar armoede multi-dimensionaal van aard zijn. Deze multi-dimensionaliteit omhelst twee aspecten. Ten eerste kan armoede zich manifesteren op één of meerdere levensdomeinen. Ten tweede wijzen paneldata op het dynamische karakter van armoede: de meerderheid van de `armen' gemeten op een bepaald moment in de tijd bevindt zich slechts gedurende een korte periode in armoede. Het is in eerste instantie de bedoeling van dit onderzoek om, op basis van het European Community Household Panel, na te gaan in welke mate het mogelijk is een meervoudige armoede-index op te stellen voor de EU-landen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2004. 01/01/2004 - 31/12/2004

Abstract

Inventarisatie en systematisering van bestaand materiaal over armoede en sociale uitsluiting; opsporen en aanvullen van lacunes.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De islamisering van de moderniteit: Islamisme en/of Islamitisch reveil bij studenten en rond plaatsen van eredienst van Marokkaanse en Turkse herkomst in België. 01/01/2004 - 31/12/2004

Abstract

Het gaat om een verlenging van een eerder goedgekeurd FWO-project (zie P105/P00527) die gelegitimeerd wordt door het verder uitwerken van de bestaande vraagstelling en anderzijds door het invoegen van enkele bijkomende onderzoeksvragen en onderzoekstechnieken (islambeleving op het organisatorisch niveau van moskeën)

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Actualisering van hoofdstuk II (Armoede en sociale uitsluiting in de Vlaamse context) uit het VAP 2003 op basis van het nieuwe jaarboek. 10/12/2003 - 20/01/2004

Nieuwe migranten op de arbeidsmarkt. 01/12/2003 - 31/10/2005

Inventaris recent onderzoek in Vlaanderen op het domein van "welzijn, gezondheid, zorg en hulpverlening". 01/12/2003 - 31/12/2003

Abstract

Deze opdracht kadert in het vooronderzoek voor actualisatie van het strategisch plan ethisch-culturele minderheden (onderaanneming; opdrachtgever: KULeuven). Het is de bedoeling deze inventaris van onderzoek (sinds 1996) te confronteren met een inventaris van maatregelen die door de opdrachtgever wordt aangeleverd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Knelpunten en evoluties in het woonbeleid in Vlaanderen. 13/11/2003 - 13/12/2003

De meer-dimensionele meting van armoede en sociale uitsluiting. Een evaluatie van de representativiteit van surveys en de mogelijkheden van socio-economische administratieve databanken. 01/10/2003 - 30/09/2005

Vergelijkend onderzoek naar de opvang en behandeling van autochtone en allochtone jongeren met gedrags- en/of psychische problemen. 01/08/2003 - 31/07/2004

Abstract

De promotor werkt bij wijze van onderaanneming mee aan dit project waarvan het UZA opdrachtgever is en de Minister van Sociale Zaken hoofdopdrachtgever is. De studie zal vooreerst de literatuur rond de bestaande jeugdhulpverlening (toegankelijkheid en kwaliteit van de hulpverlening aan autochtone en allochtone jongeren) en rond de gedwongen jeugdhulpverlening bestuderen). Verder omvat de studie een bevraging van bevoorrechte getuigen, een dossierstudie van jeugdrechtbanken en diepte-interviews en analyses van autochtone en allochtone jongeren tijdens en na repressieve vormen van hulpverlening.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Grenzen en mogelijkheden van armen als actor in het Belgisch armoedebeleid 01/04/2003 - 30/04/2005

Uitwerking van een academische partnerwerking met Turkije en Marokko en wetenschappelijke begeleiding van de studenten UA. 01/04/2003 - 31/03/2004

Abstract

Deze opdracht kadert in de activiteiten van de Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking (USOS). De begeleiding gebeurt in het kader van de USOS activiteiten op het terrein van de universitaire ontwikkelingssamenwerking.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Dynamieken aan de onderkant van de samenleving. Een onderzoek naar de rol van depressie in de sociale mobiliteitsprocessen van inkomensarme Belgen. 01/01/2003 - 31/12/2004

Abstract

Het verband tussen armoede en depressie werd al vaker bestudeerd, maar bijna uitsluitend vanuit een statisch armoedeperspectief: armoede als een langdurige of zelf permanente realiteit die zich concentreert bij gemarginaliseerde groepen in de maatschappij. Dit traditionele beeld over armoede wordt sinds de beschikbaarheid van nationale panels (1980, 1990) en de ontwikkeling van een dynamisch armoedeparadigma evenwel steeds vaker in vraag gesteld: armoede blijkt bijzonder dynamisch te zijn en dringt met verschillende frequentie en duur tot diep in de middenklasse door. Vanuit dit nieuwe paradigma gaan we na of armoede zich in België in gelijkaardige dynamische patronen uit als in het buitenland, daarna gaan we op zoek naar de plaats en rol van depressiviteit in deze processen. Na een toetsing van de sociale selectie-hypothese stellen we volgende onderzoeksvragen:

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ontwikkelen van een instrument voor een lokale veiligheidsanalyse t.b.v. de beleidscel Preventie van de stad Antwerpen. 01/01/2003 - 31/10/2003

Abstract

Het maken van ee lokale veiligheidsanalyse voor een stad als Antwerpen is gezien haar diversiteit aan problematieken niet eenvoudig. OASeS zal de beleidscel Preventie dan ook ondersteunen bij het ontwikkelen van een instrument om tot een betrouwbare veiligheidsanalyse te komen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Redactie tekst als voorbereiding van het eindrapport voor het tweede toekomstverkennend congres inzake de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. 15/10/2002 - 15/11/2003

Grenzen en mogelijkheden van armoedebestrijding. Een analyse van dertig jaar Belgisch interactief armoedebeleid. 01/10/2002 - 30/09/2004

Abstract

In dit doctoraatsproject wordt onderzocht welke bijdrage het overheidsbeleid in België tot op heden geleverd heeft. Het Belgische armoedebeleid zal hiertoe vanaf het einde van de jaren zestig worden gereconstrueerd. Met uitzondering van enkele vingeroefeningen is dit niet eerder gebeurd. Wie waren en zijn de dominante actoren in de bepaling van het beleid? Welke (machts)middelen en maatregelen werden/worden ingezet binnen welke maatschappelijke context en met welke finaliteit? Op basis van het theoretisch kader wordt dit beleid geanalyseerd op haar merites inzake machts- en welzijnsherverdeling. De conceptualisering van de machteloosheid van armen en de theoretische mogelijkheden voor de versterking van hun positie worden ook empirisch getoetst in het werkveld, waarin armen een centrale plaats innemen. Een onderzoek wordt uitgevoerd bij bevoorrechte getuigen, in het bijzonder de Verenigingen waar armen het woord nemen en de opgeleide ervaringsdeskundigen in de armoede.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak voor natuurbehoud in Vlaanderen. 15/07/2002 - 14/01/2004

Abstract

Opstellen van een korf van indicatoren voor het meten van het maatschappelijk draagvlak voor natuurbehoud in Vlaanderen Methodiek voor evaluatie van beleid inzake maatschappelijk draagvlak voor natuurbehoud in Vlaanderen

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Wetenschappelijke evaluatie van het YEPP-project (Youth Empowerment Patnership Programme) in Antwerpen-Noord. 01/05/2002 - 01/09/2004

Monografie: "Huisvesting en leefomgeving; Atlas: Habitat." 01/01/2002 - 31/12/2005

Abstract

Doel van dit project is een sociologische en geografisch-ruimtelijke benadering van huisvesting en leefomgeving met als uiteindelijk doel een unieke integratie van resultaten en aandachtspunten door de multidisciplinaire samenwerking en complementaire competentie van onderzoekers uit beide onderzoeksdomeinen en dit ten dienst van het beleid (genereren van beleidsvoorbereidende informatie). Onderzoekspartners zijn: D. Vanneste (KULeuven) en I. Thomas (UCL). De sociologische benadering (Luc Goossens) beoogt inzicht in de actuele huisvestingskwestie (woningvraagstuk) als onderdeel van en gemodelleerd door een verstedelijkte mondiale samenleving die zich ook in België manifesteert.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Steunpunt Milieu & Gezondheid. 01/10/2001 - 31/12/2009

Abstract

Zie continuering in het Steunpunt Milieu en Gezondheid 2007-2011 (project 21603)

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Steunpunt Milieubeleidswetenschappen (2001-2006). 01/10/2001 - 31/12/2006

Abstract

Theoretisch en empirisch onderzoek milieubeleid Valoriseren expertise Bundelen expertise uit verschillende disciplines Opleiden jonge onderzoek(st)ers

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Steunpunt Gelijkekansenbeleid. 01/10/2001 - 31/12/2006

Abstract

Het steunpunt wil de Vlaamse overheid wetenschappelijk ondersteunen op het vlag van gelijke kansen. Dit gebeurt door op een geïntegreerde manier multidisciplinaire expertise en onderzoekspotentieel te ontwikkelen en ter beschikking stellen. Tevens wil het steunpunt de gegevens, de analyses en onderzoeksresultaten gestructureerd en gericht ontsluiten naar de doelgroepen, andere actoren en het brede publiek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De Islamisering van de moderniteit: Islamisme en/of Islamitisch reveil bij studenten en rond plaatsen van eredienst van Marokkaanse en Turkse herkomst in België 01/01/2001 - 31/12/2003

Abstract

Met dit onderzoek gaan we na in hoeverre Islamisme een factor is in het leven van studenten van Marokkaanse en Turkse herkomst aan Vlaamse universiteiten en ten tweede in hoeverre islamisme verklaard kan worden als een middenklasse fenomeen dat optreedt in periodes van versnelde sociale en maatschappelijke verandering. We onderzoeken in hoeverre deze Islambeleving zich concreet vertaalt in de sociale netwerken van de jongeren, zowel op nationaal als internationaal niveau. Daarnaast richten we ons op vier specifieke plaatsen van collectief uitgedrukte eredienst-fundamentalisme, i.c. moskeeën, en integreren dat in zijn ruimer weefsel. De specificiteit van de Islambeleving bij jongens en meisjes en de invloed vanuit het land van herkomst op deze Islambeleving worden eveneens onderzocht. Dit gebeurt aan de hand van een veldonderzoek op basis van de methode van participerende observatie en netwerkanalyse. Hierbij maken we gebruik van theoretische ontwikkelingen met betrekking tot Islam, sociale netwerken en ethno-nationalisme.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Het begeleiden van de oprichting en de werking van de lokale partnerschappen in de gemeenten Dessel en Mol. 01/12/2000 - 31/12/2013

Abstract

- Het sociaalwetenschappelijk begeleiden van de werking van de lokale partnerschappen in de gemeenten Dessel en Mol en deze te ondersteunen bij het uitvoeren van hun opdracht. - Het adviseren van de opdrachtgever bij de verdere uitvoering van zijn werkprogramma en meer specifiek: (a) bij de concrete invulling van het participatieproces in de projectfase (b) bij het concretiseren van de lokale bergingsvoorwaarden inzake de continuering van inspraak en participatie (c) bij het actief vooruitdenken rond volgende fasen in het proces. - Een permanente evaluatie van het lopende participatieproces en toetsing aan beschikbare (theoretische) kaders en modellen, alsook aan ervaringen in het buitenland.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Vormen en trajecten van armoede in de Europese Unie (European Community Household Panel) 01/01/2000 - 31/12/2003

Abstract

Uitbreiding van het conceptueel kader rond armoede en een longitudinaal en comparatief opzet van het onderzoek zullen leiden naar een vernieuwende analyse van het European Community Household Panel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Lopende projecten

Impactevaluatie in het sociaal werk. 01/11/2020 - 30/04/2022

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Meervoudige identiteiten en gedeelde gevoelens van verbondenheid? Een kwalitatieve longitudinale analyse van identiteitsvorming bij kinderen in een superdiverse stad. 01/10/2020 - 30/09/2022

Abstract

De diversifiëring van West-Europa op etnisch, cultureel en religieus vlak brengt verschillende uitdagingen met zich mee, zoals het bestaan van sociale en symbolische grenzen tussen verschillende sociale groepen. Over sociale grenzen, bijvoorbeeld de sociale ongelijkheid in het onderwijs, bestaat heel wat onderzoek. Hoe symbolische grenzen zich manifesteren en ontwikkelen is daarentegen minder onderzocht. Weinig is geweten over hoe superdiversiteit inspeelt op de identiteitsvorming en de zelfbeschrijving van kinderen in een Europese, grootstedelijke context. Dit onderzoek komt aan deze leemte tegemoet door de symbolische dimensie van diversiteit als uitgangspunt te nemen en te bestuderen hoe kinderen met zeer diverse achtergronden persoonlijke en collectieve identiteiten ontwikkelen in Antwerpen. Hoe construeren en beschrijven kinderen hun verschillende deelidentiteiten? Hoe hangt hun sociale positie samen met hun identiteitsvorming en zelfbeschrijving? Hoe ontwikkelen ze (al dan niet) gevoelens van verbondenheid in een samenleving die niet alleen superdivers is, maar sociale ongelijkheden ook voor een groot deel lijkt te reproduceren? En hoe hangen deze gevoelens van verbondenheid samen met hun welbevinden en toekomstaspiraties? Om deze vragen te beantwoorden, maken we gebruik van een kwalitatief, longitudinaal onderzoeksdesign waarbij we elfjarige kinderen twee jaar lang opvolgen. Vanuit een cultuursociologische benadering, onder andere geïnspireerd door Bourdieus werk, volgen we de heterogene groep kinderen in de transitie van het lager naar het secundair onderwijs. In deze periode houden we drie ronden diepte-interviews met de kinderen en schoolobservaties. Daarnaast nemen we interviews af met de ouders en organiseren we focusgroepen met de leerkrachten en vrienden om inzicht te krijgen in de rol van deze socialiserende actoren in de identiteitsvorming van kinderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Participatief en praktijkgericht onderzoek van het Gentse sociale middenveld. 02/04/2020 - 01/02/2021

Abstract

De stad Gent wil samen met het lokale sociale middenveld onderzoeken hoe de verhouding tussen lokale overheid en sociale middenveldorganisaties en de verhouding tussen sociale middenveldorganisaties onderling anders en beter georganiseerd en vormgegeven kan worden. De volgende vragen staan centraal. Wat de relatie tussen sociaal middenveld en overheid betreft gaat het om vragen over welke steun en ondersteuning organisaties van de stad verwachten, hoe organisaties administratief minder belast kunnen worden, hoe de lokale overheid over interne schotten heen kan werken en hoe het tot een duidelijke rolverdeling met het middenveld komt. Wat het sociale middenveld zelf betreft, worden vragen naar voor geschoven over de onderlinge afstemming van aanbod en activiteiten en de verhouding tussen vaak kleine zelforganisaties en grote, gevestigde organisaties.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Belangenbehartiging door non-profit organisaties in een post-co oratistische welvaartstaat: een mixed-method analyse. 01/01/2020 - 31/12/2023

Abstract

Dit onderzoek analyseert hoe non-profit organisaties (NPO's) hun strategieën van belangenbehartiging aanpassen aan de nieuwe context van de post-co oratistische welvaartstaat. De recente opkomst van marktmechanismen ondermijnt in toenemende mate de relatie tussen overheden en non-profit organisaties. We analyseren hoe NPO's in Vlaanderen de druk van deze veranderende context percipiëren, hoe en welke 'nieuwe' strategieën van belangenbehartiging ontwikkeld worden en in welke mate deze strategieën als effectief ervaren worden door beleidsmakers. We ontwikkelen een mixed method design. We starten met een regressieanalyse van nog niet geanalyseerde kwantitatieve survey data (van het CSI Flanders project) over de rol en strategieën van belangenbehartiging van Vlaamse NPO's en de marktgeoriënteerde context waarin ze opereren. Daarna willen we kwalitatief case study onderzoek uitvoeren om de perspectieven van NPO's op de mate waarin en hoe marktgeoriënteerde manieren van beheer hun rol van belangenbehartiging ondergraven. We plannen ook een experiment met vignetten van strategieën van belangenbehartiging die door NPO's toegepast worden om de effectiviteit van deze strategieën vanuit het perspectief van beleidsmakers te beoordelen. Tot slot worden alle inzichten uit deze mixed method studie samengebracht om een theorie te ontwikkelen over belangenbehartiging van NPO's in de context van een post-co oratistische welvaartstaat.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Begeleiding van ex-gedetineerden na vrijlating: een actieonderzoek 01/01/2020 - 31/12/2022

Abstract

We voeren een actieonderzoek uit naar de manier waarop professionele sociaal werkers en vrijwilligers kunnen samenwerken om ex-gedetineerden na vrijlating te begeleiden. Dit onderzoeksproject is een intensieve samenwerking tussen CAW Antwerpen, CAW de Kempen en Justitieel Welzijnswerk. De onderzoeker verricht een literatuurstudie, maakt een protocol op en evalueert dit protocol door observaties en kwalitatief onderzoek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Naar een sociologie van de hoop: transitienarratieven en interactierituelen in de klimaatrechtvaardigheidsbeweging. 01/11/2019 - 31/10/2021

Abstract

De overweldigende realiteit van klimaatverandering veroorzaakt vaak wanhoop en gelatenheid bij burgers. Door hoop te creëren, proberen sommige sociale bewegingen hier tegenin te gaan. Daarom onderzoekt dit project hoe de klimaatrechtvaardigheidsbeweging omgaat met hoop. Hiermee wil ik inzicht krijgen in de dynamieken van hoop en in de opkomende klimaatrechtvaardigheidsbeweging. Over beide onderwerpen is nu namelijk nog niet zoveel geweten. Mijn bijdrage is om hoop als een sociaal proces te zien, als iets tussen mensen, eerder dan als een abstract idee. Omdat hoop iets is dat mensen gezamenlijk denken en voelen, zal ik kijken naar hoe hoop in de praktijk samenhangt met twee sociologische concepten. Eerst onderzoek ik de transitienarratieven; de verhalen die mensen vertellen over hoe maatschappijen kunnen verduurzamen. Daarna kijk ik naar interactierituelen; de manieren waarop enthousiasme wordt gecreëerd in situaties zoals vergaderingen of betogingen van deze beweging. Vanuit deze theoretische invalshoeken zal ik twee cases onderzoeken: als eerste groepen voor klimaatrechtvaardigheid in België, en ten tweede de Groningse beweging tegen gaswinning. Hiervoor gebruik ik verschillende methoden: analyse van publieke documenten, het bijwonen en observeren van het functioneren van deze bewegingen, het interviewen van deelnemers ten slotte met een focusgroep. Met dit onderzoek wil ik bijdragen aan het uitbouwen van een academische en sociaal relevante sociologie van de hoop.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Milieukwesties en sociale klasse: Een multidimensionale en mixed methods benadering. 01/11/2019 - 31/10/2021

Abstract

Dit project onderzoekt de relatie tussen sociale klasse en milieubewustzijn. Milieubewustzijn omvat zowel attitudes over milieukwesties als milieuvriendelijk gedrag. De onderzoeksvraag luidt: "Hoe en waarom verschilt milieubewustzijn bij mensen uit verschillende sociale klassen?" Voorgaand onderzoek is overwegend ééndimensionaal. Ik argumenteer dat een multidimensionaal begrip van zowel sociale klasse als milieubewustzijn nodig is om de complexe relatie tussen beiden te begrijpen. Elke dimensie van milieubewustzijn kan een andere relatie hebben met de verschillende dimensies van sociale klasse. Sociale klasse omvat een economische, culturele, sociale en socio-professionele dimensie. Milieubewustzijn omvat een attitude-dimensie (de ernst van milieuproblemen, hun gevolgen, oorzaken en oplossingen) en een gedragsdimensie (gedragspraktijken en de reden waarom mensen ze uitvoeren). In dit project worden kwantitatieve en kwalitatieve gegevens gecombineerd in een mixed methods onderzoekdesign. Kwantitatief onderzoek zal vaststellen en vergelijken hoe de dimensies van sociale klasse relateren aan de dimensies van milieubewustzijn, gebaseerd op data (n= +/-1500) van de Vlaamse Sociaal-Culturele Verschuiving Survey (2010, 2016, 2017) en de International Social Survey Programme (2010). Kwalitatief onderzoek, gebaseerd op interview data, zoekt naar verklaringen om te begrijpen waarom sociale klasse gerelateerd is aan milieubewustzijn, om zo kwantitatieve bevindingen te verklaren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Klimaatsveranderingen en migratie: een vergelijkend kwalitatief onderzoek naar de perspectieven van eerste generatie migranten uit Democratische Republiek Congo, Marokko, Syrië en Somalië, woonachtig in België. 01/11/2019 - 31/10/2021

Abstract

Deze comparatieve studie van migratietrajecten van mensen uit Marokko, DR Congo, Somalië en Syrië die nu in België verblijven tracht te onderzoeken hoe veranderingen in de natuurlijke omgeving zich verhouden en hun migratietrajecten beïnvloeden. Omgevingsveranderingen zijn op een complexe wijze gerelateerd aan andere migratieredenen, zoals economische en politieke redenen, maar er is nog te weinig onderzoek naar hoe dit daadwerkelijk werkt. Dit onderzoek beoogt verschillende hiaten in de bestaande literatuur in te vullen. Zo bestaat er relatief weinig overlap tussen milieustudies en migratiestudies wanneer het gaat om klimaatmigratie. Bovendien is er nauwelijks onderzoek gedaan naar de meest gepaste methodologische aanpak om klimaatmigratie te bestuderen. Ten slotte wil dit onderzoek nagaan op welke manier bestaande modellen en theorieën over migratieaspiraties en -dynamieken aangepast kunnen worden om een theoretisch kader en een conceptueel model voor klimaatmigratie te ontwikkelen. De doelstellingen van dit onderzoek zijn innovatief, omdat ze een geschikte conceptuele en methodologische benadering voor het bestuderen van door het klimaat veroorzaakte migratieaspecten bestuderen, waarbij rekening gehouden wordt met zowel klimaatsveranderingen als migratiedynamieken. Centraal in het onderzoek staan de perspectieven van de respondenten op hun (gefragmenteerde) migratietrajecten en de wijze waarop deze zijn beïnvloed door de natuurlijke omgevingsfactoren).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Een kritisch perspectief op diversiteit op de werkvloer: discours, praktijken en identiteiten in non-profitorganisaties. 01/11/2019 - 31/10/2021

Abstract

Dit onderzoek tracht na te gaan op welke manier non-profit organisaties omgaan met een steeds diverser wordend personeelsbestand. Meer specifiek zal er aandacht worden besteed aan diversiteitsmanagement bij werknemers met een etnisch-culturele achtergrond in verschillende Vlaamse non-profitorganisaties. Hierbij worden twee doelstelling vooropgesteld. Dit onderzoek tracht allereerst vanuit een sociologisch en empirisch perspectief zicht te krijgen op het bestaande discours en de dominante strategieën omtrent diversiteitsmanagement en hoe deze vorm krijgen binnen een bredere structurele en maatschappelijke context. Daarnaast zal er ook aandacht besteed worden aan de perceptie en attitudes van etnisch-culturele minderheden ten aanzien van de bestaande diversiteitsmanagement praktijken. Het finale doel van dit onderzoekproject ten slotte, is het identificeren van strategieën en praktijken die inzetten op competenties en aandacht hebben voor de meerdere identiteiten van etnisch-culturele minderheden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Coördinatie van netwerken voor lokaal integratiebeleid: het belang van relationele kenmerken voor regime performantie en doelbereiking. 01/11/2019 - 30/10/2021

Abstract

De integratie van migranten is een complexe maatschappelijke uitdaging waarmee we vandaag geconfronteerd worden. Over zowel de oorzaken als de gevolgen is er onenigheid, maar wat we wel zeker weten, is dat het probleem niet binnen één beleidsdomein, en niet door de overheid alleen kan worden aangepakt. De overheid moet samenwerken met verenigingen en burgers om gezamenlijk een integratiebeleid tot stand te brengen. We vertrekken in dit onderzoek van de veronderstelling dat de doelstellingen van zo'n netwerk van partners tweevoudig zijn. Enerzijds is het de bedoeling om als netwerk standvastig en veerkrachtig te zijn. Het aantal actoren, de relaties tussen die actoren en de wil van actoren om in het netwerk mee te werken, zijn hier van belang. Anderzijds is het de bedoeling om bepaalde impliciete en expliciete doelstellingen te bereiken met het netwerk. In dit onderzoek zal worden nagegaan op welke manier een netwerk gecoördineerd kan worden om de doelstellingen te bereiken. Vijf Vlaamse centrumsteden zullen onderzocht worden. Op basis van documentanalyse, interviews en focusgroep gesprekken zal inzicht verworven worden in het lokaal integratiebeleid en de verhoudingen tussen de betrokken partners. Door middel van een netwerkanalyse zullen de verhoudingen tussen de partners in het lokaal integratiebeleid visueel worden weergegeven. Op basis van deze bevindingen zullen een aantal voorwaarden/goede praktijken op vlak van coördinatie gedetecteerd worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Een onscherp aftasten. 08/10/2019 - 07/10/2023

Abstract

De thematiek van het scherpe en het onscherpe is fundamenteel voor de act van het kijken/waarnemen. Dit gegeven is cruciaal voor het hoger kunstonderwijs, mijn sculpturaal werk, de kunst en de maatschappij. Het fantoomstatuut, de relatie tot onze herinneringen, het intieme karakter en de mogelijkheid tot interpretatie trekken mij aan in het onscherpe. Door mij eerst te verdiepen in de betekenis van het onscherpe en scherpe binnen de fotografie, zal ik vervolgens als beeldhouwer kijken hoe dit zich tot de beeldhouwkunst verhoudt. Zo wil ik tot een eigen gefundeerde visie over 'het onscherpe' komen. Concreet wil ik in dit project opzoek naar de aanwezigheid van het onscherpe in authentieke foto's uit mijn familiealbums van de jaren 1970 en 1980. Via de act van uitvergroten en uitsnijden zal ik tot nieuwe foto's komen. Huiselijkheid, geheimzinnigheid, intimiteit, tactiliteit en abstractie zullen deze nieuwe foto's domineren. Vanuit de nieuwe onscherpe beelden voortgebracht door de familiefoto's wil ik tot tactiele sculpturen en installaties komen die een wazigheid genereren. Hoe verhoudt scherpte-onscherpte zich tot het geheugen dat vorm krijgt door visuele media zoals familiealbums? Wat is de rol van focus en onscherpte binnen de beeldhouwkunst versus de fotografie? En wat doet dit effect met onze herinneringen? Hoe verhoudt scherpte –onscherpte zich tot de tactiele ruimte en hoe verhoudt 'het belichaamde zijn' in een tactiele omgeving zich tot het sculpturale? Hoe positioneert zich dat tot andere media? Het zijn slechts enkele onderzoeksvragen die ik zal behandelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Non-profits als voorvechters van maatschappelijke verandering? Een mixed-method onderzoek naar de politieke rol van non-profit organisaties. 01/10/2019 - 30/09/2023

Abstract

Non-profitorganisaties (NPO's) hanteren een politieke rol en streven naar maatschappelijke verandering. Onderzoek toont aan dat NPO's op basis van diverse strategieën het beleid trachten te beïnvloeden (Al-Mog Bar & Schmid, 2014). Beleidsbeïnvloeding of advocacy wordt gedefinieerd als het gebruiken van verschillende strategieën en tactieken 'die proberen de beslissingen van een institutionele elite te beïnvloeden ten behoeve van een collectief belang' (Kimberlin, 2010). Aan de andere kant is er, vooral buiten het veld van non-profit onderzoek, veel gereflecteerd over de veranderende aard van de politieke rol van NPO's, waarbij met name wordt verwezen naar leefstijl, deliberatieve en agonistische politiek (Beck, 1997; Fung & Wright, 2001; Mouffe, 2005). Deze literatuur suggereert een mogelijke verschuiving in de strategieën en tactieken van non-profitorganisaties. Deze studie combineert deze twee onderzoekstradities en draagt zo bij tot het wetenschappelijke debat over de politieke rol van NPO's. We identificeren de factoren die ten grondslag liggen aan het engagement in (a) politieke belangenbehartiging en (b) burgerbewustzijn over publieke kwesties, zoals waargenomen door NPO's in Vlaanderen (de noordelijke regio van België). We hanteren een mixed method onderzoek. De kwantitatieve regressieanalyse is gebaseerd op gegevens die zijn verzameld door middel van een survey bij NPO's (N = 496) die op Vlaams niveau actief zijn op het gebied van welzijn, sociale economie en sociaal-cultureel werk. Deze survey was onderdeel van het SBO onderzoek CSI Flanders. Vervolgens willen we onze bevindingen testen en verfijnen door middel van diepte-interviews met NPO-coördinatoren, sociaal werkers en vrijwilligers. Deze studie draagt op twee manieren bij tot non-profit onderzoek. In de eerste plaats put deze studie uit relevante inzichten over de veranderende politieke strategieën van NPO's, buiten het veld van non-profit management, om het begrip van de politieke rol van NPO's te verrijken. Ten tweede komt deze studie tegemoet aan de vraag naar meer mixed method studies op het gebied van non-profit management om de inherente zwakheden van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden te compenseren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Naar een nieuw concept voor digitale risicocommunicatie over persoonlijke blootstelling aan milieugevaarlijke stoffen (REPORT-BACK 2.0). 01/10/2019 - 30/09/2021

Abstract

Voorbereidend (interdisciplinair) wetenschappelijk onderzoek, het uitwerken van een concept én het testen in de praktijk van een digitale 'Report-Back 2.0' tool: een semi-geautomatiseerde, gepersonaliseerde rapportering van individuele humane biomonitoringresultaten aan studiedeelnemers.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Een generalistische benadering vooor sociaal werk 01/10/2018 - 31/12/2021

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds het Europees Sociaal Fonds. UA levert de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Evaluatieonderzoek langetermijnparticipatie in het project voor oppervlakteberging. 08/11/2017 - 07/01/2022

Abstract

Na het indienen van hun eindrapporten en de regeringsbeslissing in 2006 dachten de partnerschappen STORA en MONA na over hun toekomstige rol. Beide wilden in hun huidige vorm blijven voortbestaan en het project ook na de ontwerpfase verder opvolgen, net als de door hen gestelde voorwaarden. Sindsdien is er eigenlijk geen formele aanleiding meer geweest om over de toekomst na te denken. 2017 dient zich aan als een goed moment om dat wel te doen. In afwachting van de nucleaire vergun-ning door het FANC, werken NIRAS en de partnerschappen immers aan een maatschappelijke vergun-ning: een volwaardige overeenkomst tussen NIRAS, STORA en MONA en de gemeenten Dessel en Mol over de volledige uitvoering en exploitatie van de geïntegreerde oppervlaktergingsinstallatie. Deze vergunning moet bekrachtigen dat alle voorwaarden worden ingevuld en dat groen licht kan worden gegeven voor de uitvoering van de oppervlakteberging. Praktische vragen daarbij zijn onder meer: • Welke rol zien de partnerschappen voor zichzelf weggelegd in de volgende fase? Hoe worden de taken verdeeld? • Is louter opvolgen genoeg of wil men actief participeren, mee uitbaten? • Welke voorwaarden zijn ingevuld? Welke voorwaarden verdienen een update? Is er een ak-koord over de trajecten voor blijvende opvolging die voorliggen? • Hoeveel geld gaat er naar elk deelproject? Onze bijdrage zal erin bestaan de interpretaties van participatie die de verschillende betrokkenen bij het cAt-project erop nahouden, in kaart te brengen. Aan dit conceptuele kader willen we, in de mate van het mogelijke samen met de ondervraagde stakeholders, organisatorische implicaties voor de toe-komst verbinden. De lange termijn kwestie en de beslissingen die er rond nieuwe governance-modellen en budgettering genomen moeten worden, zijn telkens te herleiden tot het noodgedwongen afwegen van flexibiliteit en institutionalisering.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Europees Humaan Biomonitoring Initiatief (HBM4EU) 01/01/2017 - 31/12/2021

Abstract

HBM4EU is een gezamenlijk initiatief van 28 landen, het European Environment Agency en de Europese Commissie, co-funded gefinancierd in het kader van het Horizon 2020-programma. De doelstelling is de coordinatie en capaciteitsuitbouw voor humane biomonitoring in Europa. HBM4EU streeft de kennisontwikkeling na over de huidige blootstelling van burgers aan chemische stoffen en de gezondheidseffecten daarvan met het oog op beleidsontwikkeling, zowel Europees als nationaal.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Afgelopen projecten

Sociale impactmeting. 04/10/2019 - 31/12/2020

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de stad Antwerpen. UA levert de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

3XG Gezondheidsonderzoek in Dessel, Mol en Retie 2019-2020. 01/04/2019 - 31/12/2020

Abstract

3xG staat voor 'Gezondheid - Gemeenten - Geboorten' en volgt longitudinaal de (milieu)gezondheid op van 300 pasgeborenen in de regio Dessel, Mol en Retie van bij de geboorte. De studie is één van de meerwaardeprojecten die de lokale partnerschappen STORA (Dessel) en MONA (Mol) op eigen initiatief hebben verbonden aan de geïntegreerde oppervlakteberging van laag- en middelactief kortlevend radioactief afval (kortweg categorie A-afval). NIRAS, de nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen, werkt het project van de geïntegreerde berging (het cAt-project) uit in samenspraak met de partnerschappen. De 3xG studie meet met de techniek van humane biomonitoring de blootstelling aan milieuvervuilende stoffen in het lichaam van de opgroeiende kinderen. Daarnaast worden ziekte- en sterftecijfers van de regio opgevolgd en geanalyseerd. Universiteit Antwerpen staat in voor de sociaalwetenschappelijke onderzoekskant.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ondersteunend onderzoek voor het 2019 rapport van het Europees Milieuagentschap 'on environment, health and well-being. 15/10/2018 - 31/12/2019

Abstract

Het project heeft twee objectieven: 1) het aanvullen van een literatuurstudie rond 'Chemicals, multiple stressors in deprived urban areas, and green space' vanuit een sociaalwetenschappelijk perspectief, 2) het opstarten van statistische analyses op de Europese DEMOCOPHES data over de relatie tussen biomonitoringsdata en sociaaleconomische indicatoren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Meervoudige identiteiten en gedeelde gevoelens van verbondenheid? Een kwalitatieve longitudinale analyse van identiteitsvorming bij kinderen in een superdiverse stad. 01/10/2018 - 30/09/2020

Abstract

De diversifiëring van West-Europa op etnisch, cultureel en religieus vlak brengt verschillende uitdagingen met zich mee, zoals het bestaan van sociale en symbolische grenzen tussen verschillende sociale groepen. Over sociale grenzen, bijvoorbeeld de sociale ongelijkheid in het onderwijs, bestaat heel wat onderzoek. Hoe symbolische grenzen zich manifesteren en ontwikkelen is daarentegen minder onderzocht. Weinig is geweten over hoe superdiversiteit inspeelt op de identiteitsvorming en de zelfbeschrijving van kinderen in een Europese, grootstedelijke context. Dit onderzoek komt aan deze leemte tegemoet door de symbolische dimensie van diversiteit als uitgangspunt te nemen en te bestuderen hoe kinderen met zeer diverse achtergronden persoonlijke en collectieve identiteiten ontwikkelen in Antwerpen. Hoe construeren en beschrijven kinderen hun verschillende deelidentiteiten? Hoe hangt hun sociale positie samen met hun identiteitsvorming en zelfbeschrijving? Hoe ontwikkelen ze (al dan niet) gevoelens van verbondenheid in een samenleving die niet alleen superdivers is, maar sociale ongelijkheden ook voor een groot deel lijkt te reproduceren? En hoe hangen deze gevoelens van verbondenheid samen met hun welbevinden en toekomstaspiraties? Om deze vragen te beantwoorden, maken we gebruik van een kwalitatief, longitudinaal onderzoeksdesign waarbij we elfjarige kinderen twee jaar lang opvolgen. Vanuit een cultuursociologische benadering, onder andere geïnspireerd door Bourdieus werk, volgen we de heterogene groep kinderen in de transitie van het lager naar het secundair onderwijs. In deze periode houden we drie ronden diepte-interviews met de kinderen en schoolobservaties. Daarnaast nemen we interviews af met de ouders en organiseren we focusgroepen met de leerkrachten en vrienden om inzicht te krijgen in de rol van deze socialiserende actoren in de identiteitsvorming van kinderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De reïntegratie van gedetineerden: project Brug Binnen Buiten 01/10/2018 - 30/06/2019

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Informatiesessie en toelichting wetenschappelijk onderzoek aangaande pilootprojecten geïntegreerd breed onthaal op de GBO-denkdag voor regionale beleidsmedewerkers. 04/09/2018 - 17/12/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Nieuwe autoriteit in de buurt. 01/09/2018 - 30/09/2020

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds het EMMAUS. UA levert de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Iedereen beschermd, werken aan onderbescherming vanuit geïntegreerde basisvoorzieningen. 01/09/2018 - 31/08/2019

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds SAM. UA levert de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De werkalliantie tussen justitieassistenten en justitiabelen in de context van daderbegeleiding: een mixed-methods benadering. 01/09/2018 - 30/08/2019

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds het FWO. UA levert de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in het onderzoeksproject.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek naar voorwaarden voor en kenmerken van een gedragen governance proces voor het langetermijnbeheer van het B&C-afval. 20/06/2018 - 19/09/2019

Abstract

Intergenerationele solidariteit vormt één van de voornaamste drijfveren om vandaag reeds te starten met het lange termijn beheer van hoog radioactief afval. Geologische berging wordt daarbij steevast naar voren geschoven als referentieoplossing, zo ook in het NIRAS Afvalplan. De implementatie daarvan loopt echter over meerdere generaties. De verantwoordelijkheid ten opzichte van de volgende generaties noopt er dan ook toe om bewust om te gaan met de uitdaging om nu voorzieningen te treffen bij de procesinrichting; voorzieningen die toelaten om toekomstige generaties maatschappelijke actoren betrokken te houden over de lange periode die zich uitstrekt van een beleidsbeslissing inzake geologische berging tot het sluiten van een dergelijke installatie. De integratie van dit lange termijn perspectief in het ontwerp van een besluitvormingstraject, waarbinnen voldoende flexibiliteit ten aanzien van maatschappelijke evoluties (met inbegrip van technologie) wordt voorzien, is dan ook een opdracht die zich opdringt. De Europese richtlijn 2011/70/Euratom verplicht elke Europese lidstaat om tegen augustus 2015 een nationaal programma aan te nemen voor het langetermijn beheer van radioactief afval. De focus ligt daarbij op hoogradioactief afval en gebruikte splijtstof. De Richtlijn vermeldt ter zake geologische berging als referentieoplossing (dit in tegenstelling tot ondiepe berging voor laag- en middelactief afval), maar erkent evenwel de autonomie van de lidstaten over het beheer van hun radioactief afval. Het NIRAS Afvalplan kan in wezen worden beschouwd als een voorbereidend document dat als basis dient voor een Belgisch programma. Tot op heden werd evenwel geen formele politieke beslissing aan het afvalplan gekoppeld. Richtlijn 2011/70/Euratom werd ondertussen wel omgezet naar Belgische wetgeving, waarin o.a. de verantwoordelijkheden over dit proces worden vastgelegd. De Europese Richtlijn legt de Lidstaten immers niet enkel op keuzes te maken inzake het langetermijn beheer, maar vraagt ook expliciet dat 'milestones en timeframes' (art 12.c) worden opgenomen en dat de noodzakelijke opportuniteiten aan stakeholders moeten worden gegeven om te participeren in het besluitvormingsproces (art. 10.2). Deze principes werden overgenomen in de Belgische wet, maar daarmee nog niet geoperationaliseerd. Middels dit onderzoek willen we NIRAS handvaten aanreiken om, samen met de belangrijkste stakeholders, vorm te geven aan een governance proces voor het langetermijn beheer van het Belgische hoogradioactief afval. We gebruiken hier bewust de notie governance, om aan te duiden dat het om meer gaat dan een technisch en bestuurlijk beheren. Hoe kan een proces ontworpen worden dat voldoende robuust én flexibel is om een veilig beheer van dit afval blijvend te garanderen, vandaag en in de toekomst? De centrale onderzoeksvraag luidt dan ook als volgt: Hoe kan intergenerationele stakeholderbetrokkenheid bij het langetermijn beheer van het categorie B&C afval bewust en actief vormgegeven worden? Het organiseren van intergenerationele stakeholderbetrokkenheid stelt een duidelijke fundamenteel wetenschappelijke vraag binnen de literatuur, maar heeft ook praktische implicaties op de strategische oriëntatie die vandaag de dag gevolgd dient te worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

3xG Gezondheidsonderzoek in Dessel, Mol en Retie 2018. 01/01/2018 - 31/12/2018

Abstract

3xG staat voor 'Gezondheid - Gemeenten - Geboorten' en volgt de longitudinaal de (milieu)gezondheid van inwoners uit de regio Dessel, Mol en Retie op van bij de geboorte. De studie is één van de meerwaardeprojecten die de lokale partnerschappen STORA (Dessel) en MONA (Mol) op eigen initiatief hebben verbonden aan de geïntegreerde oppervlakteberging van laag- en middelactief kortlevend radioactief afval (kortweg categorie A-afval). NIRAS, de nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen, werkt het project van de geïntegreerde berging (het cAt-project) uit in samenspraak met de partnerschappen. De 3xG studie meet blootstelling aan milieuvervuilende stoffen in het lichaam van 300 opgroeiende kinderen in de regio. Daarnaast worden ziekte- en sterftecijfers van de regio opgevolgd en geanalyseerd. In 2018 legt UAntwerpen de focus op: (i) het faciliteren van de externe communicatie van groepsresultaten over hormoonverstorende stoffen aan lokale actoren en het brede publiek. (ii) het opzetten van focus gesprekken met jonge kinderen (8-9 jaar) in 4 basisscholen in Dessel, Mol, Retie en Antwerpen om beter inzicht te krijgen in het kindperspectief op milieu en gezondheid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Sociale verschillen bij jongeren in blootstelling aan bisfenol A (STP2) en ftalaten (STP2&3). 01/12/2017 - 31/01/2018

Abstract

In dit verkennend onderzoek bestuderen we sociale verschillen in blootstelling aan hormoonverstorende stoffen (ftalaten en bisfenol A) die werden gemeten in de urine van 14-15 jarige jongeren in Vlaanderen. De metingen gebeurden in het kader van het Steunpunt Milieu en Gezondheid in de periode 2007 en 2014. De bestaande metingen zullen verder worden gestratificeerd naar sociale en etnische parameters (opleiding, inkomen, geboorteland). Samen met UHasselt en VITO worden multiple regressie modellen opgebouwd om de associaties tussen sociaal/etnische indicatoren en concentraties aan hormoon verstorende stoffen zo gedetailleerd mogelijk in kaart te brengen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Advies m.b.t. impactindicatoren op Europees niveau in het kader van het HBM4EU-project - deel 2. 01/12/2017 - 31/01/2018

Abstract

Het betreft een adviserende opdracht rond het identificeren en formuleren van impact indicatoren voor de ontwikkeling van een humaan biomonitoringsprogramma op het Europese niveau, in de context van het HBM4EU project.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Disseminatie Generalistisch Werkt!. 01/09/2017 - 28/02/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds het Europees Sociaal Fonds. UA levert de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Updaten van de energiearmoede barometer met EU SILC data 2009 tem 2016. 02/06/2017 - 31/01/2018

Abstract

De update van de energie-armoedebarometer gebeurt op basis van de meest recente data van de EU SILC enquête (Study on Income and Living Conditions). De berekeningswijze van de barometer staat beschreven in het volgende rapport: Delbeke, B., Holzhemer, L., Oosterlynck, S. en Meyer, S. (2014) Baromètre de la Précarité Energétique. Méthodologie et détails techniques. Antwerpen: UA-OASeS/Brussel: ULB-CEESE.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Kwalitatief onderzoek bij vluchtelingen naar samenleven in diversiteit. 22/05/2017 - 21/05/2018

Abstract

In de voorbije jaren kende België net als de rest van Europa een uitzonderlijk hoge instroom van asielzoekers en vluchtelingen. Die plotse instroom stelt zowel de gastgemeenschap als de vluchtelingen voor bijzondere uitdagingen. Een groot deel van de vluchtelingen komt aanvankelijk terecht in "aankomstwijken" in grote steden met een superdiverse bevolking, waar allerhande economische, religieuze en etnische breuklijnen dwars door elkaar lopen (Geldof 2015; Oosterlynck et al 2016; Saunders 2010). Ook de inkomende vluchtelingen zelf omvatten een bijzonder diverse groep van mensen met hogere en lagere opleidingsniveaus, geloofsgemeenschappen (van Sjiieten tot Evangelische Christenen) en etniciteiten (Koerden en Arabieren in Syrië, Pashtun en Tajik in Afghanistan en Tigrinya en Tiger in Eritrea). Terwijl vele vluchtelingen eerst in grote steden terechtkomen zijn er meer en meer die, soms pas na enige tijd, in kleinere gemeentes belanden. De vraag die dan rijst is hoe deze vluchtelingen kijken naar het samenleven met Belgen en mensen van andere nationaliteiten? Voelen zij zich thuis in de grote stad of in de kleine gemeente, en zoeken ze het contact met Belgen op? Beschouwen zij de stad of de gemeente als hun nieuwe thuis, of als een tijdelijke halte waar ze zonder veel keuze in zijn terechtgekomen? Hoe verlopen hun eerste contacten met Belgen, andere nieuwkomers en tweede generatie-migranten, en hoe veranderen die contacten doorheen de tijd? Welke rol spelen de netwerken die zij opbouwen in het leren van de taal, de toegang tot het verenigingsleven, onderwijs en de arbeidsmarkt? Welke spanningen ervaren zij tussen de normen en waarden van hun gastland en die van hun herkomstland? Hoe veranderen die spanningen doorheen de tijd? Welke gevolgen heeft dat voor de plek waar ze willen wonen? Zijn er verschillen tussen het samenleven in de grootstad en in kleine gemeentes? En tot slot: welke implicaties heeft dit voor de verschillende facetten van het lokale en Vlaamse integratiebeleid (inburgering, taal, huisvesting, onderwijs, werk)? Wij stellen voor om deze vragen te bestuderen aan de hand van drie aspecten van samenleven in diversiteit, die zijn toegespitst op de specifieke situatie van vluchtelingen: het uitbouwen van sociale netwerken, symbolisch grenswerk (identiteit) en ruimtelijke ervaringen. Hieronder belichten we de theoretische achtergrond van elk aspect en geven we ook aan hoe deze drie thema's met elkaar verbonden zijn. In sectie 2 gaan we dieper in op de methodologische aanpak, timing en beleidsimplicaties.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ontwikkeling van indicatoren voor de toegevoegde waarde van HBM voor het milieu & gezondheidsbeleid in Vlaamse, nationale en in Europese context. 01/05/2017 - 30/04/2018

Abstract

Dit project beoogt, op basis van een bevraging van de veronderstelde doelstellingen van humane biomonitoring (HBM), een set indicatoren te ontwikkelen die toelaat een beoordeling te maken van de toegevoegde waarde van HBM in Vlaanderen, niet alleen voor de Vlaamse context maar ook voor de nationale en Europese context.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Een beschrijvend en evaluerend onderzoek naar het Geïntegreerd Breed Onthaal. 01/04/2017 - 30/04/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds het Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin. UA levert aan het Steunpunt de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Praktijkgericht onderzoek voor gezinscoaches. 01/04/2017 - 01/10/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds CAW Antwerpen. UA levert aan CAW Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Advies m.b.t. impactindicatoren op Europees niveau in het kader van het HBM4EU project. 09/02/2017 - 31/12/2017

Abstract

Het betreft een adviserende opdracht rond het identificeren en formuleren van impact indicatoren voor de ontwikkeling van een humaan biomonitoringsprogramma op het Europese niveau, in de context van het HBM4EU project.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De Europese vluchtelingencontroverse als een kosmopolitische crisis: het ontstaan, de verspreiding en ontwikkeling van nieuwe morele en politieke denkbeelden en bewegingen. 01/01/2017 - 31/12/2019

Abstract

Vanaf de zomer van 2015 ontstond in Europa een vluchtelingencrisis die geleid heeft tot een breed scala aan controverses, gaande van dringende humanitaire noden tot de vermeende veiligheidsbedreiging die uitgaat van vluchtelingen. Burgers hebben op verschillende manieren gereageerd op deze controverses: sommigen werden van de ene dag op de andere humanitaire hulpverleners , terwijl anderen zich politiek engageerden door te protesteren en te manifesteren tegen de komst van asielzoekers in hun buurt. Dit onderzoeksproject gaat na hoe en in welke mate deze controverses over vluchtelingen hebben geleid tot nieuwe morele en politieke denkbeelden over 'onze' precieze verantwoordelijkheden tegenover 'vreemden'. Daartoe onderzoeken we de opkomst en ontwikkeling van vrijwilligersorganisaties of sociale bewegingen die ontstonden in reactie op drie soorten specifieke vluchtelingencontroverses : a) burgers die vluchtelingen helpen, deels door de afwezigheid van grote NGO's of nationale overheden (bvb. Duinkerke, Calais en Brussel); b) burgers die protesteren tegen de komst van vluchtelingen (bijvoorbeeld door de oprichting van nieuwe asielzoekerscentra); en c) controverses waar helpende en protesterende burgers met elkaar worden geconfronteerd (bijvoorbeeld Griekse eilanden, waar veel vluchtelingen aankomen). Om deze verschillende gevallen te onderzoeken, maken we gebruik van een multi-site, kwalitatief onderzoeksdesign en van methoden zoals diepte-interviews en participerende observatie. Dit zal ons toelaten om overtuigingen, motivaties en acties zo de burgers in aanzienlijke diepte te verkennen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Stadslandbouw als alternatief voor klassieke groenstructuren in een verstedelijkte omgeving: economische en ruimtelijke analyse. 01/01/2017 - 31/12/2018

Abstract

Onderzoeksdoelstelling: welke economische modellen zijn geschikt om via stadslandbouw de open groene ruimte in een verstedelijkte omgeving op een rendabele manier te onderhouden? Hoe kunnen economisch rendabele groenstructuren ingebouwd worden in een verstedelijkte omgeving?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Moslimidentiteiten uitgedaagd. Symbolisch grenswerk en de Islam in Vlaanderen. 01/10/2016 - 30/09/2020

Abstract

Steden over de hele wereld diversifiëren in snel tempo en een metropool als Antwerpen vormt geen uitzondering op deze trend. Tegen de achtergrond van de huidige vluchtelingencrisis, internationale conflicten in het Midden-Oosten en jihadi-salafistische terrorisme, zien vele 'autochtone' Vlamingen de groeiende aanwezigheid van moslims als een fundamentele bedreiging voor hun samenleving. Die samenleving wordt voorgesteld als een seculiere, of op zijn minst niet-islamitische samenleving. Niettemin blijven moslims vaak een marginale stem in deze publieke debatten en is er weinig geweten over hoe zij hun religieuze identiteiten (her)onderhandelen in een 'vijandige' sociale context. Enkele onderzoeken wijzen uit dat de vijandigheid tegenover moslims groeit, terwijl tegelijkertijd de religieuze identiteit voor vele Moslims steeds belangrijker wordt en door hen wordt aangevoeld als een cruciaal embleem van hun identiteit. Vele moslims wijzen echter de essentialiseringsprocessen die 'autochtone' Vlamingen op hen toepassen af omdat deze hen enkel op hun religieuze identiteit categoriseren. Het is deze tegenstrijdigheid die het huidige onderzoeksvoorstel wil aanpakken: hoe wordt de ethno-religieuze identiteit van moslims uitgedaagd en geherconstrueerd in alledaagse interacties tussen individuen alsook in het bredere publieke debat? Om deze processen te begrijpen, stellen we de volgende hypothese voor: een groeiende religieuze zelfidentificatie als moslim gaat gepaard met een verdere verslechtering van het publieke beeld over islam en moslimidentiteiten in het bijzonder. Om inzichten te verwerven in deze vaak onbewuste en moeilijk te vatten identiteits- en grensprocessen hebben we een multigefaseerd mixed method design ontworpen dat bestaat uit drie sequenties. Bovendien bestuderen wij deze processen in negen verschillende settings: vier secundaire scholen, een hoger onderwijs instelling en vier arbeidsmarktsettings om fijnmazig inzicht te verkrijgen, zowel op het individuele als op institutionele niveau (de socio-demografische samenstelling van de specifieke contexten en de open of conservatieve institutionele aanpak van diversiteit). Het innovatieve methodologisch kader ontwikkelt drie specifieke strategieën: we starten met een bredere survey om specifieke sociaalpsychologische profielen van respondenten te ontdekken die uitgebreider worden bestudeerd in de twee daaropvolgende fasen. Een aantal respondenten met specifieke profielen worden verder bevraagd in diepte-interviews waarbij gebruik wordt gemaakt van de foto Q-methodologie om het grenswerk vanuit het perspectief van het individu te bestuderen. In een laatste fase worden personen uitgenodigd deel te nemen aan "confronterende" focus-groepsdiscussies om na te gaan hoe grens- en identiteitswerk in interactionele contexten worden heronderhandeld wanneer individuen met significante anderen worden geconfronteerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Effectiviteitsanalyse van het waterbeleid. 01/09/2016 - 31/05/2017

Abstract

In het offerteverzoek worden vragen gesteld bij de effectiviteit van het Vlaamse waterkwaliteitsbeleid. Bereiken we de doelen wel en doen we dat met de juiste middelen (instrumenten)? Hoe zit het met de doel-middel ratio: werken we wel efficiënt met onze schaarse middelen? En achterliggend klinkt de bezorgdheid: hoe gaan we in tijden van budgettaire schaarste, de (dure) rekening van het waterkwaliteitsbeleid blijven betalen? Dit onderzoeksproject beoogt een eerste verkenning te maken van de effectiviteit van het gevoerde overheidsbeleid, door het bijeenbrengen van bestaande informatie over de beleidseffectiviteit en het bevragen van experts (deskundigen binnen de overheid en academische experts). Deze eerste verkenning is belangrijk als input voor en ter voorbereiding van het maatschappelijk debat dat de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, in samenwerking met de maatschappelijke adviesraden, op latere termijn zal organiseren. We onderlijnen dat dit onderzoek, voornamelijk gebaseerd op expert judgement, slechts een deel van het antwoord kan bieden op de effectiviteitsvraag. De ambitie van het onderzoek is uitdrukkelijk niet om een technische, cijfermatige analyse te maken van de effectiviteit van het beleid. De ambitie is wel een sociaal-constructivistische analyse te maken waarin, op basis van argumenten en overwegingen van deskundigen en de overkoepelende reflecties van de onderzoekers, een kwalitatieve analyse wordt gemaakt van het waterkwaliteitsbeleid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Expertenopdracht LABO Ruimte Stedelijk systeem kust - ontwerpend onderzoek naar transformaties van de bebouwde omgeving in de kustzone. 01/09/2016 - 31/03/2017

Abstract

'Stedelijk Systeem Kust' is een ontwerpend onderzoek naar mogelijke transformaties van de bebouwde omgeving in de Belgische kustgemeenten en aanpalende hinterlandgemeenten, om te komen tot een robuust stedelijk systeem.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project Brug Binnen Buiten. 01/09/2016 - 15/11/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Uitvoeren van een stapsgewijze beleidsdoorwerking (faseplan) van de resultaten van de 3de Vlaamse humane biomonitoringcampagne uitgevoerd in het kader van het 3de generatie steunpunt Milieu en Gezondheid – deel Algemeen Vlaanderen. 18/07/2016 - 18/07/2018

Abstract

Humane biomonitoring, het 'meten van milieuvervuiling en gezondheidseffecten in de mens' is een nieuwe hoeksteen in de wetenschappelijke onderbouw voor het Vlaamse milieugezondheidsbeleid. Sinds 2001 werden drie grootschalige humane-biomonitoringscampagnes uitgevoerd door het Steunpunt Milieu en Gezondheid in opdracht van de Vlaamse overheid. Dit project, 'het faseplan' heeft tot doel om via co-productie van actoren uit wetenschap, beleid en burgermaatschappij de doorwerking van de wetenschappelijke onderzoeksresultaten naar het beleid te faciliteren. Hiervoor wordt zowel ingezet op een verdere analyse en interpretatie van de onderzoeksresultaten als op consultatie en overleg met belanghebbenden over milieugezondheidsrisico's in Vlaanderen en de beschrijving van concrete beleidsacties. Deze opdracht zal in eerste instantie focussen op de resultaten van de Vlaamse HBM-campagne 2012-2015 (bij pasgeborenen, jongeren en ouderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Benchmark et analyse des écarts pour la planification d'urgence externe relative au risque SEVESO. 01/07/2016 - 31/12/2016

Abstract

Dit exploratieve onderzoek bevat twee grote luiken, beiden kwalitatief van aard. In deel 1 bevragen we (via semi-gestructureerde interviews en een online Delphi-enquête) Belgische actoren betrokken bij de externe noodplanning voor hogedrempel Sevesobedrijven over de grootste knelpunten inzake externe noodplanning. Zo willen we een nationaal overzicht verkrijgen, met oog voor regionale verschillen en de diverse behoeften van actoren met operationele/administratieve functies. In deel 2 wordt middels een schriftelijke vragenlijst en telefonische interviews met contactpersonen in 5 opgegeven landen (Denemarken, Duitsland, Nederland, Frankrijk en Zwitserland) in kaart gebracht hoe men in deze landen externe noodplanning voor Sevesobedrijven organiseert. De thema's waarover we vragen stellen, zijn de opmaak en toepassing van de plannen zelf, opleiding en oefeningen, beschikbaarheid van middelen en organisatie van de communicatie met het publiek. Rond deze thema's zullen de onderzoekers verbeterpunten, best practices en aanbevelingen formuleren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Literatuuronderzoek naar buurttypologieën en buurteffecten. 03/05/2016 - 02/05/2017

Abstract

Al decennialang proberen beleidsmakers en sociale organisaties via ingrepen op buurtniveau bewoners betere levenskansen te bieden, de samenhang in de samenleving te verhogen en/of de leefomgeving te verbeteren. Een van de cruciale uitgangspunten voor buurtgerichte interventies is de idee dat er 'buurteffecten' bestaan. Een buurteffect betekent dat de kenmerken van een buurt (bv. voorzieningenniveau, imago, aanwezige sociale netwerken) onafhankelijk van iemands persoonlijke kenmerken (bv. scholingsniveau, beroep van ouders) een impact hebben op de levenskansen van haar bewoners. In dit eerste inleidende deel zullen we uitleggen waarom onderzoekers en beleidsmakers de buurt als een potentieel belangrijk niveau van analyse en interventie zien. De buurt vertelt ons iets over de sociale ongelijkheid die verscholen zit achter ruimtelijke ongelijkheid en het effect daarvan op de levens kansen van mensen. Ze is echter ook een platform voor gemeenschapsvorming. In het tweede deel van dit rapport gaan we dieper in op de wetenschappelijke inzichten rond buurt effecten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Het updaten van de energiearmoede barometer met EU SILC data 2012, 2014, 2015. 17/03/2016 - 01/10/2016

Abstract

De update van de energie-armoedebarometer gebeurt op basis van de meest recente data van de EU SILC enquête (Study on Income and Living Conditions). De berekeningswijze van de barometer staat beschreven in het volgende rapport: Delbeke, B., Holzhemer, L., Oosterlynck, S. en Meyer, S. (2014) Baromètre de la Précarité Energétique. Méthodologie et détails techniques. Antwerpen: UA-OASeS/Brussel: ULB-CEESE.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Steunpunt Milieu en Gezondheid (2016-2020). 01/01/2016 - 31/12/2020

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Solidariteit in diversiteit: gemeenschap, plaats en burgerschap. 01/01/2016 - 31/12/2020

Abstract

This scientific research network will stimulate inter-disciplinary and cross-national dialogue around the appropriate theoretical and methodological tools to study innovative forms of solidarity in diversity. On the one hand, we will critically question the 'loss of community argument' by re-examining the potential of classical sociological theories to come up with alternative sources of solidarity in diversity and by exploring how cultural differences can be bridged through democratic learning, community building and pedagogical interventions. On the other hand, we will investigate a more dynamic understanding of 'citizenship as practice' and the related importance of places as sites for the everyday negotiation of diverse subjects' claims. As such, the scientific research community will be structured around two inter-related and interdisciplinary themes: 1.) learning solidarity through community building and 2.) practicing citizenship in place.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Civil Society Innovation in Flanders- investigating and designing new models of social (CSI-Flanders). 01/01/2016 - 31/12/2019

Abstract

Het wetenschappelijke doel van CSI Flanders is om de veranderende omgeving waarin CSOs functioneren in kaart te brengen, en om de impact van die veranderingen te analyseren en evalueren op drie niveaus: de relatie CSO-burger, de relatie CSO-overheid, en het interne functioneren van CSOs. Daarnaast willen we innoverende praktijken van dienstverlening en politiek werk identificeren en analyseren. Uit de wetenschappelijke stand van zaken blijkt voornamelijk de volgende evoluties waargenomen kunnen worden die impact hebben op de bovenstaande drie niveaus: de trends naar 'managerialisme', instrumentalisering, decentralisatie en depolitisering (in de relatie met overheden), het toegenomen consumentisme, de (super)diversiteit, de individualisering en de depolitisering (in de relatie met burgers). Voor wat betreft het interne functioneren stellen we toenemende hybridisering van rollen functies vast, druk op de missie en strategie, en de toenemend roep naar innovatief management.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project Brug Binnen Buiten. 01/01/2016 - 30/04/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds CAW Antwerpen. UA levert aan CAW Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Actualisering visiematrix van de stadsmonitor. 01/01/2016 - 26/05/2016

Abstract

Deze opdracht heeft als doel om de visiematrix van Vlaamse stadsmonitor te actualiseren door: - Na te gaan of de matrixvorm valabel blijft om een visie over een leefbare en duurzame stad in beeld te brengen; indien de matrixvorm niet valabel blijkt te zijn, wordt een aangepaste vorm uitgewerkt; - Na te gaan of de intenties en de bekommernissen nog beantwoorden aan de huidige visie over een leefbare en duurzame stad; indien nodig, worden intenties en bekommernissen geschrapt of wordt de formulering aangepast; - Na te gaan welke nieuwe ontwikkelingen in steden niet opgenomen zijn in de intenties en de bekommernissen; indien nodig, deze opnemen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Lokale netwerken vrijetijdsparticipatie mensen in armoede. 15/12/2015 - 15/06/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds DEMOS. UA levert aan DEMOS de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Bibliotheekkrediet Sociale en Humane Wetenschappen (Faculteit Sociale Wetenschappen). 01/10/2015 - 31/12/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De onzichtbare stad in kaart gebracht. Ruimtelijke manifestaties van sub-Saharisch Afrikaanse diaspora in de middelgrote stad in Europa (case-study België). 01/10/2015 - 30/09/2018

Abstract

Terwijl de migratie van sub-Sahara Afrika naar Europa omnipresent is in de media, met honderden migranten die wekelijks in boten op Lampedusa aankomen, lijkt de aanwezigheid van Afrikaanse migranten in Europese steden bijna onzichtbaar. Dit onderzoeksvoorstel streeft naar het visualiseren van de 'onzichtbare' ruimtes die door de sub-Sahara Afrikaanse migranten in secundaire of 'middelgrote steden' in België worden bezet. De focus ligt op de plaatsen die bewoond of dagelijks worden gebruikt door Afrikaanse migranten, zoals het huis, de kerk of de winkel. Aangezien Afrikaanse migranten voornamelijk bestaande gebouwen in de stad bezetten, zal dit onderzoek laten zien hoe ze deze gebouwen hebben getransformeerd en toegeëigend. Dit wordt gedaan door middel van een gedetailleerde studie van de buiten- en binnenkant van de gebouwen, waarbij aandacht wordt besteed aan zowel de fysieke aspecten als het gebruik van de gebouwen. Om beter te begrijpen hoe Afrikaanse migranten gebruik maken van gebouwen in Belgische steden en ze transformeren, kijken we ook naar vergelijkbare praktijken in hun landen van herkomst, maar ook in andere Europese landen waar ze gezinnen of economische contacten hebben. Dit onderzoek zal ook de locatie van de gebouwen in de stad laten zien om te kijken of de vestigingspatronen van sub-Saharese Afrikaanse migranten verschillen van meer gevestigde immigrantengroepen, zoals Turkse of Marokkaanse mensen. Tenslotte zullen we nagaan in hoeverre Afrikaanse migranten, los van enige overheidsinterventie, hebben bijgedragen aan de vernieuwing van de stad door de vervallen gebouwen te bezetten en te upgraden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Literatuurstudie in kader van het project "Over samenwerken in het sociaal werk: sterke netwerken voor het Brusselse justitieel welzijnswerk". 15/09/2015 - 15/09/2016

Abstract

Justitieel welzijnswerk Brussel voorziet hulpverlening aan ongeveer 1600 gedetineerden binnen drie Brusselse gevangenissen. Dit onderzoek beoogt het analyseren en versterken van het netwerk justitieel welzijnswerk in Brussel. We analyseren de rollen die sociaal werkers opnemen in het netwerk van Brusselse diensten voor justitieel welzijnswerk. Daarnaast bekijken we hoe dit netwerk kan omgaan met spanningen die de sociaal werkers ervaren bij het opnemen van hun specifieke rol?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Geschiedenis van kernenergie en samenleving (HONEST). 01/09/2015 - 28/02/2019

Abstract

HoNESt is een driejarig, interdisciplinair onderzoeksproject. Het bestudeert de dynamiek in de relatie tussen maatschappij en technologie in de ontwikkelingen inzake nucleaire technologie over de laatste 60 jaar. Hoe we als burgers en als maatschappij omgaan met nucleaire technologie veranderd doorheen de tijd, maar is evenzeer bepaald door de lokale, nationale en transnationale context. Door dit nader te bekijken, wil HoNEST bijdragen aan het huidige debat over de energiebronnen van de toekomst en een transitie naar betaalbare, veilige en schone energie productie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Generalistisch WERKT! 01/09/2015 - 31/08/2017

Abstract

Dit onderzoeksproject heeft als doelstelling het ontwikkelen van een generalistische methodiek in een specialistische organisatie. We voeren een kwalitatief actieonderzoek uit in twee organisaties die gericht zijn op het activeren van kwetsbare doelgroepen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Uitvoeren van SWOT analyse van de milieubeleidsevaluatie in Vlaanderen. 01/09/2015 - 17/12/2015

Abstract

Het Vlaams Evaluatieplatform (VEP) organiseert op 17 december 2015, naar aanleiding van het internationaal jaar van de evaluatie, een studiedag waarin de ontwikkelingen inzake beleidsevaluatie gedurende het voorbije decennium worden besproken. Het VEP wil een reflectie brengen over wat was, wat is, en wat de toekomst brengt inzake beleidsevaluatie. De dienst MIRA, onderdeel van de Vlaamse Milieumaatschappij en expert leefmilieu, natuur en energie in het organiserend comité van VEP, werd aangesproken om: (1) een presentatie of werktekst aan te leveren met een SWOT-analyse voor leefmilieu, natuur en energie en (2) tijdens de studiedag een parallelle sessie te organiseren van anderhalf uur, over leefmilieu, natuur en energie. In dat kader is de Universiteit Antwerpen geëngageerd voor een onderzoeks- en begeleidsopdracht waarin volgende stappen worden gezet: (1) een klein aantal interviews bij een aantal sleutelactoren in het beleidsdomein om de SWOT-elementen te helpen identificeren; (2) verwerking van de resultaten in een draftnotitie, voor feedback naar de sleutelactoren, en (3) een participatief opzet van de sessie over leefmilieu op 17 december, met voorstelling van de SWOT-resultaten en één of twee bijdragen 'uit het veld', gevolgd door een panelgesprek rond statements die stimulerend zijn voor verbetering van de organisatie rond milieubeleidsevaluatie in Vlaanderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Development and Demonstration of monitoring strategies and technologies for geological disposal (Modern2020). 01/06/2015 - 31/05/2019

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Het updaten van de energiearmoede barometer in 2015. 12/03/2015 - 31/12/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Uitvoeren van een stapsgewijze beleidsdoorwerking (fasenplan) van de resultaten van het 3de Vlaamse humane biomonitoringscampagne (HBM-campagne) uitgevoered ikv 3de generatie steunpunt Milieu & Gezondheid - Gentse Kanaalzone. 05/01/2015 - 05/10/2016

Abstract

De opdracht behelst het ontwikkelen van een concept voor en doorlopen van een fasenplan over geselecteerde wetenschappelijke resultaten van de 3de cyclus Vlaamse humane biomonitoring (niveau Vlaanderen en Gentse kanaalzone). Het betreft zowel de inhoudelijk wetenschappelijke begeleiding als de procedurele begeleiding en wetenschappelijke evaluatie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Haalbaarheidsonderzoek Biomonitoring i.k.v. 3xG gezondheidsonderzoek in Dessel, Mol en Retie. 01/01/2015 - 31/12/2016

Abstract

Het team van Universiteit Antwerpen coördineert binnen het consortium het sociaalwetenschappelijke onderzoek. In dit stadium gaat het vooral om onderzoeksondersteuning bij de beleidsvertaling van de biomonitoringresultaten 3xG enerzijds (fasenplan) en de communicatiestrategie voor de groep van deelnemers en de ruimere lokale gemeenschap anderzijds.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Begeleidingsopdracht product-dienstsystemen. 01/01/2015 - 31/12/2016

Abstract

De onderzoeks- en begeleidings-opdracht "economie van de toekomst" wordt uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen in opdracht van The Shift vzw, een platform dat partnerschappen tussen zijn leden stimuleert en helpt bij co-creatie van een duurzamere samenleving en economie. Het onderzoek bouwt verder op het visievormend werk dat door KBC-milieudenktank ARGUS werd ontwikkeld in 2015. Het doel van deze studie is tweeledig. Eerst en vooral beoogt het rapport 'Economie van de toekomst. Visies en opportuniteiten voor een duurzaamheidstransitie' bij te dragen aan de visievorming over hoe de duurzaamheidstransitie op economisch vlak eruit ziet. Door de veelheid aan expertentaal rond de economie van de toekomst (circulaire economie, deeleconomie, sociale innovatie, 'next economy'…), zien mensen het bos niet altijd meer door de bomen. Scherpte krijgen in de discussie over welke visie we hebben over de economie van morgen is daarom belangrijk. Ten tweede ambieert het rapport 'werven' te identificeren: concrete ideeën en startpunten om samenwerking te stimuleren rond knelpunten voor de economie van morgen. De werven zijn gesitueerd in de domeinen van (1) bewustwording, ook bedrijfsintern; (2) bedrijfsexterne ondersteuning, in de vorm van financiering of aansprakelijkheidsregelingen, (3) ruimtelijke aspecten van de economie van de toekomst, bv. via distributie en logistiek in steken en (4) het opruimen van wettelijk-fiscale barrières.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Uitvoeren van een pilootproject en uitwerken van een preventiestrategie rond sociale ongelijkheid. 19/12/2014 - 31/12/2016

Abstract

Uitwerken van een pilootproject en innoverende strategie om personen met een lage SES die door de overheid moeilijk worden bereikt, te informeren en te sensibiliseren rond milieu en gezondheid met maximale persoonlijke gezondheidswinst.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Monitoring (kansen voor) burgerbetrokkenheid, in het bijzonder in de context van het Antwerpse havengebied. 15/10/2014 - 15/10/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksovereenkomst tussen enerzijds UA en anderzijds het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. UA levert aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en suggesties voor het opvolgen van burgerbetrokkenheid bij omgevingsdossiers die verband houden met de haven, met inbegrip van een duurzaamheidsindicator.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Migratie en de politiek van stedelijk burgerschap: contrasterende configuraties van macht. 01/10/2014 - 30/09/2016

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De constructie van morele en politieke (on) verantwoordelijkheden t.o.v. Syrische en Afghaanse vluchtelingen. Een sociologische discoursanalyse van hoe de Belgische media, het publiek, het middenveld en de politiek omgaan met vluchtelingen. 01/10/2014 - 30/09/2016

Abstract

Dit onderzoeksproject analyseert de sociaal-culturele condities van moreel kosmopolitisme: hoe en wanneer welke individuen zich verantwoordelijk voelen voor het welzijn van verre anderen. Aan de hand van kwalitatieve case studies worden verschillende kosmopolitische groepen onder de loep genomen: buitenlandjournalisten, vluchtelingenwerkers en jongeren die op uitwisseling geweest zijn. Voor individuen binnen deze groepen wordt gereconstrueerd hoe zij tot hun opvattingen over mondiale verantwoordelijkheid gekomen zijn."

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Steun voor de consolidatie van het Belgische platform tegen energiearmoede . 28/05/2014 - 31/08/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds KBS. UA levert aan KBS de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Bestuderen en inventariseren van internationale literatuur rond levensstijlfactoren, die associaties vertonen met socio-economische status (SES). 01/05/2014 - 31/12/2014

Abstract

Het project "Bestuderen en inventariseren van internationale literatuur rond levensstijlfactoren, die associaties vertonen met socio-economische status (SES)" zal de vakliteratuur screenen naar vaststellingen inzake variatie van levensstijlfactoren volgens de klassieke kernindicatoren opleidingsniveau, inkomen en beroepsstatus. Dit kan worden uitgebreid naar nieuwere indicatoren zoals sociaal kapitaal, sociaal werk en gezinssamenstelling. Zo wordt meer duidelijkheid gekregen over de levensstijlfactoren die verband houden met SES en milieublootstelling.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Evaluatieonderzoek langetermijnparticipatie in het cAT project NOCA 2014-0471 (2014-0681). 01/04/2014 - 31/03/2017

Abstract

Het voeren van onderzoek naar de continuering van inspraak en participatie bij de implementatie en operationalisering van het cAt-project, met behulp van in de literatuur beschikbare kaders en modellen en het peilen van verwachtingen van betrokken actoren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Wetenschap, Technologie en Samenleving. 01/01/2014 - 31/12/2018

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Wetenschap, Technologie en Samenleving. 01/01/2014 - 31/12/2018

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Geïntegreerde netwerken in de strijd tegen kinderarmoede: een mixed-methods onderzoek naar netwerk governance en perspectieven van beleidsmakers, sociaal werkers en gezinnen in armoede (INCh). 01/12/2013 - 15/07/2018

Abstract

Op verschillende beleidsniveaus merkt men een groeiende consensus om kinderarmoede hoog op de beleidsagenda te plaatsen. Een belangrijk knelpunt waar zowel het beleid, sociaal werkers als families met jonge kinderen in de dagelijkse praktijk mee worden geconfronteerd is de historische fragmentatie van zowel dienstverlening als beleid. Verschillende inspanningen werden reeds geleverd om deze fragmentering tegen te gaan, voornamelijk door het organiseren van geïntegreerde netwerken van diverse hulpverleningsorganisaties. In dit project wordt de manier onderzocht waarop deze geïntegreerde netwerken worden georganiseerd en hoe hun functioneren wordt gepercipieerd door zowel beleidsmakers, sociaal werkers als de families die hiermee in contact komen. De ploeg gaat op zoek naar de manier waarop netwerken kunnen ingezet worden in de strijd tegen kinderarmoede. Het centrale concept van dit project is de term 'netwerkintegratie'.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Generatie en gender energy-armoede: realiteit en sociaal beleid (2GENDERS). 01/10/2013 - 31/12/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoeksproject inzake de opleiding en de specialisatie van de beroepsmensen uit de gezondheidssector in milieugeneeskunde en medische milieukunde. 01/04/2013 - 31/10/2013

Abstract

Onderzoek naar de opleiding en de bewustmaking van beroepsmensen uit de gezondheidszorgsector inzake milieugeneeskunde en medische milieukunde, in het kader van het Belgische NEHAP 2009-2013 (in opdracht van de gemengde Interministeriële Conferentie Milieu en Gezondheid). Het onderzoek moet toelaten diverse aanbevelingen te formuleren: - aanbevelingen over de haalbaarheid om milieugezondheid te includeren in de opleiding van medische professionals, zowel studenten als zij die reeds werkzaam zijn in de sector. - aanbevelingen rond tools en instrumenten om de aandacht voor milieugezondheid te ondersteunen in de dagelijkse medische of gezondheidspraktijk. - aanbevelingen over de minimale kennis en vaardigheden in de curricula van opleidingen voor medische professionals (met inbegrip van verplegers en vroedvrouwen).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Besturen van stedelijke diversiteit: creëren van sociale samenhang, sociale mobiliteit en economische prestaties in hedendaagse hypergediversifieerde steden (DIVERCITIES). 01/03/2013 - 28/02/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Diversiteit en Gemeenschapsvorming (DieGem). 01/01/2013 - 31/12/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Wetenschappelijke advisering bij de werking van de lokale partnerschappen in de gemeenten Dessel en Mol en ondersteuning bij het uitvoeren van hun opdracht in het participatieproces (ontwerpfase cAT-project). 01/01/2013 - 31/12/2013

Abstract

Het voeren van onderzoek naar mogelijke manieren voor het concretiseren van de lokale voorwaarden inzake de continuering van inspraak en participatie, verbonden aan het implementeren van het cAT-project.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Energie-armoede en energie-efficiëntie. 18/12/2012 - 31/12/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Versterking en herziening van Europese praktijken bij overstromingsgevaar. Naar aangepaste en duurzame beleidsafspraken inzake overstromingsrisco's (STAR-FLOOD). 01/10/2012 - 31/03/2016

Abstract

Dit onderzoeksprogramma beoogt overheden en andere stakeholders in kwetsbare stedelijke aglomeraties in Europa te ondersteunen door gepaste en resiliënte beleidsarrangementen voor overstromingsrisicobeheer te identificeren en te ontwerpen. Het finale doel van het programma is ontwerpprincipes te ontwikkelen voor zulke arrangementen en daaruit implicaties af te leiden voor beleid en regelgeving op de schaal van de Europese Unie, haar lidstaten, regionale overheden en publiek-private partnerschappen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Migratie en de politiek van stedelijk burgerschap: een vergelijkende analyse van vier Belgische steden (1974-2012). 01/10/2012 - 30/09/2014

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Gemeenschappen zonder burgers. Een sociologische analyse van de discursieve constructie van morele status in Belgische asielcentra. 01/10/2012 - 30/09/2014

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Uitwerking en verdieping van onderzoek dat zich richt op hinderbeleving, betrokkenheid en participatie, in het bijzonder in de context van het Antwerps havengebied. 16/07/2012 - 15/07/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksovereenkomst tussen enerzijds UA en anderzijds Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. UA levert aan Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen de resultaten van een kwalitatieve onderzoek naar types van hinderbeleving bij diverse soorten residenten in de regio (zowel op linker- als rechteroever) en de duiding van strategieën om met hinderbeleving en burgerbetrokkenheid om te gaan.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Stad en stadsregio: de samenhang in de ruimtelijke ontwikkeling van Antwerpen en de Kempen, 1950-1990. 01/07/2012 - 30/09/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Provincie Antwerpen. UA levert aan de Provincie Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Wetenschappelijke dienstverlening binnen het Engaged Project. 14/06/2012 - 14/06/2014

Abstract

Via dit project van wetenschappelijke dienstverlening, adviseert UA het Nederlandse ECN in het kader van het project "End repository Network Geared towards Actor Groups involvement and Effective Decision making". Daarin wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een framework voor het opstellen van een eerste 'safety case' in het kader van de eindberging van het Nederlandse radioactieve afval. Dit gebeurt door middel van een stakeholder analyse en scenario ontwikkeling voor participatie van betrokken actoren in de besluitvorming.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Armoedebestrijding in Europa: het sociaal beleid en innovatie (IMPROVE). 01/03/2012 - 29/02/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Uitvoeren van een stapsgewijze beleidsdoorwerking (fasenplan) van de resultaten van de 2de Vlaamse humane biomonitoringscampagne uitgevoered ikv 2de generatie steunpunt Milieu & Gezondheid. 16/01/2012 - 15/07/2013

Abstract

De onderhavige opdracht behelst het doorlopen van het faseplan met betrekking tot geselecteerde resultaten van de 2de cyclus van het Vlaams humaan biomonitoringprogramma. Het betreft zowel de inhoudelijk wetenschappelijke begeleiding als de procedurele begeleiding van de coproductie om de kennis wetenschappelijk en sociaal robuust te vertalen in beleidsaanbevelingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Steunpunt VLAS (2012-2015). 01/01/2012 - 31/12/2015

Abstract

Vlaams Armoedesteunpunt (VLAS). Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Steunpunt Ruimte - Duurzame Ruimte Vlaanderen (2012-2015). 01/01/2012 - 31/12/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Steunpunt Milieu en Gezondheid (2012-2015) 01/01/2012 - 31/12/2015

Abstract

Het Steunpunt 2012-2015 is een interuniversitair consortium van onderzoeksteams die zijn gespecialiseerd in milieugezondheid. Verschillende disciplines werken samen aan lange termijnonderzoeksopdrachten: toxicologen, medici, epidemiologen en sociologen. Dit 3e generatie steunpunt staat enerzijds in het teken van de referentiebiomonitoring bij drie leeftijdsgroepen, representatief voor heel Vlaanderen en anderzijds de vergelijking met biomonitoring in het aandachtsgebied Gentse kanaalzone. De onderzoeksgroep van prof. Loots staat in voor beleidsvoorbereidend onderzoek, risicocommunicatie en risk governance. Er worden methodieken ontwikkeld om het wetenschappelijk onderzoek zelf (opzet én groepsresultaten) enerzijds meer transparant te maken voor de betrokkenen en anderzijds om uitdrukkelijk (het perspectief van) belanghebbenden bij het onderzoek te mobiliseren, zowel lokaal als bovenlokaal. Ook aandacht voor sociale diversiteit en milieuongelijkheid zijn punten van onderzoek. In dit laatste verband wordt niet alleen statistisch onderzoek gevoerd maar ook geëxperimenteerd met een aanvullende recruteringsstrategie. Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Steunpunt Milieu - Duurzaam Materialenbeheer (SuMMa) (2012-2015) . 01/01/2012 - 31/12/2015

Abstract

Als één van de drie pijlers van het Vlaams Materialen Programma, onderzoekt het Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer (SuMMa) hoe de transitie naar Duurzaam Materialenbeheer tot stand gebracht kan worden. Hoe kan het gedrag in de maatschappij bijgestuurd worden zodat hedendaagse materiaalnoden vervuld kunnen worden zonder het natuurlijk systeem te ontwrichten of toekomstige belangen in het gedrang te brengen? Hoe kunnen de milieu effecten van materialen over de hele levenscyclus beperkt worden? Binnen SuMMa is UA verantwoordelijk voor de cluster "Systeemanalyse" en draagt daarmee bij tot het verduidelijken van de onderliggende maatschappelijke en politieke mechanismen die het transitieproces aansturen. De transitie naar een duurzamer materialenbeheer wordt vanuit twee kernvragen benadert. De eerste kernvraag gaat over het bepalen en het afperken van het duurzaam materialen systeem. Wat bedoelen actoren als ze spreken over Duurzaam Materialenbeheer? Wat zijn de verschillen tussen de verschillende stakeholders? Wat is de rol van de overheid in deze transitie? De tweede kernvraag gaat over het internationaal en Europees niveau. Wat zijn de thema's die op Europees vlak naar voren komen over Duurzaam Materialenbeheer en hoe positioneert Vlaanderen zich in dit internationaal netwerk?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ontwikkeling en evaluatie van richtlijnen om de impact en risico's van klimaatverandering te beoordelen en adequate maatregelen voor te stellen, toegepast op de provincie Limpopo (Zuid-Afrika). 08/12/2011 - 07/06/2012

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Erasmus Mundus. UA levert aan Erasmus Mundus de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het project onderzoekt institutionele belemmeringen en opportuniteiten voor de doorwerking van kennis over de kwetsbaarheid van gemeenschappen in politiek en beleid van zuidelijk Afrika, met de Southern African Development Community's (SADC's) Vulnerability Assessment Committee (VAC) als gevalstudie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Sociologische analyse van milieuvraagstukken en van omgevingsbeleid. 01/12/2011 - 30/09/2012

Abstract

Dit project onderzoekt aan welke voorwaarden moet worden voldaan en welke stappen dienen doorlopen opdat een plan of programma op realistische, efficiënte en maatschappelijk gedragen manier kan worden vertaald in een concreet project. Daarbij zal zowel naar inhoudelijke als proces elementen worden gekeken. Allereerst wordt een theoretisch kader ontwikkeld om onder meer volgende vragen te behandelen: (a) In welke mate en op welke basis kan van een gegeven plan of programma worden vastgesteld of de meeste pertinente belangen werden meegenomen bij de opmaak en deliberatie (bv. middels een publieke consultatie) ervan? (b) Werden de meest pertinente probleempunten, door de diverse betrokken actoren aangehaald, op adequate wijze mee in rekening genomen? (c) Op welke criteria kan men pertinentie en adequaatheid beoordelen? Vervolgens wordt het door NIRAS opgemaakte "Afvalplan" als casus bestudeerd. Daarbij zal worden nagegaan in welke mate dit plan (en de manier waarop het tot stand is gekomen) erin geslaagd is een antwoord te bieden op uiteenlopende verwachtingen omtrent het beheer van het hoogradioactief afval in België en hoe het door diverse actoren werd ontvangen. Zo zal onder meer een analyse gebeuren van de ingediende reacties tijdens het openbaar onderzoek van 2010, alsook een media-analyse van de berichtgeving in de pers omtrent het "Afvalplan" in de periode 2009-2011. Het onderzoek naar de totstandkoming van het "Afvalplan" en het daarrond gevoerde consultatieproces zal worden aangevuld met een comparatieve analyses van vergelijkbare beslissingstrajecten rond hetzelfde type afval in enkele andere landen (met name: Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Canada). Op basis van deze analyses zullen lessen worden getrokken en aanbevelingen geformuleerd omtrent mogelijke pistes voor het verdere verloop van het besluitvormingsproces in deze materie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Evaluatie van beschikbare gegevens over aanwezigheid van gechloreerde verbindingen in lokaal geteelde voeding en de relevantie ervan voor humane belasting als basis voor een ontwerp actieplan afgestemd op de beoogde doelgroepen. 01/10/2011 - 31/07/2012

Abstract

De studie heeft als doel: de evaluatie van beschikbare gegevens over aanwezigheid van gechloreerde verbindingen in lokaal geteelde voeding en de relevantie ervan voor de gezondheid.De literatuur over hedendaagse risk governance vormde de leidraad om de beschikbare kennis niet alleen samen te vatten maar ook te beoordelen via een ruime consultatie van experten en stakeholders.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Methodiekenhandboek lokale kinderarmoedebestrijding: verzamelen en beschrijven van goede voorbeelden over armoedebestrijding op lokaal niveau, met bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren. 01/09/2011 - 29/02/2012

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Vl. Min. Welzijn, Volksgezondheid & Gezin. UA levert aan Vl. Min. Welzijn, Volksgezondheid & Gezin de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Sensibilisering door een jubileumboekje "ik ben arm" 01/09/2011 - 31/12/2011

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Vlaamse Overheid. UA levert aan Vlaamse Overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Expertnota welvaartstraat/open grenzen. 29/03/2011 - 28/03/2012

Abstract

De relevantie van deze nota schuilt in een uitgesproken nood aan inzichten in hoe de hoge druk op de huidige welvaartsstaat en haar hulpverleningsdiensten kan worden verlicht. OCMW's, CAW's en andere diensten worden geconfronteerd met een toenemend aantal probleemsituaties met een verhoogde complexiteit en diversiteit. De expertnota moet een basis vormen waarop diverse hulpverleningsorganisaties en beleidsmakers zich kunnen baseren om hun aanbod en regelgeving bij te sturen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

(Internationale) Socio-technische uitdagingen voor de uitvoering van geologische berging (INSOTEC). 01/03/2011 - 31/07/2014

Abstract

INSOTEC betracht de belangrijkste socio-politieke uitdagingen te identificeren voor de implementatie van geologische berging en het samenspel technologische uitdagingen. Het zal de IGD-TP concrete aanbevelingen doen over hoe deze onderling verweven socio-technische uitdagingen het hoofd te bieden. De grootste uitdaging vandaag licht in het aanpassen van het generieke concept van geologische berging aan de reële wereld, aan een natuurlijke en maatschappelijke omgeving waarin het wordt ingebed en waarmee het volledige afvalbeheerssysteem een duurzame lange termijn relatie dient op te bouwen en te onderhouden. Deze uitdaging het hoofd bieden, betekent het nastreven van een sterke en blijvende connectie tussen de technische en maatschappelijke aspecten van het radioactief afvalbeheer.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project boek FACIT. 25/02/2011 - 01/11/2012

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Provincie Antwerpen. UA levert aan de Provincie Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Wetenschappelijke ondersteuning van de kinderdimensie in de Armoedebarometer 2011, selectie en analyse van de indicatoren voor de opvolging van het beleid en ondersteuning bij de ontwikkeling van beleidsadvies. 01/01/2011 - 30/12/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Kinderrechtencommissariaat. UA levert aan Kinderrechtencommissariaat de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Uitvoering van een toekomstgerichte woonanalyse van de gemeente Schilde. 02/12/2010 - 01/12/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Gemeente Schilde. UA levert aan de Gemeente Schilde de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Colloquium "De plaats van de Islam in het nieuwe Europa". 29/10/2010 - 31/01/2011

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds CISO. UA levert aan CISO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Internationaal colloquium "Welke plaats voor de islam in het nieuwe Europa?" 25/10/2010 - 24/10/2011

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds ECICV. UA levert aan ECICV de resultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Participatie in wetenschap en technologie: de constructie van participatie in een participatieve Technology Assessment 01/10/2010 - 30/06/2012

Abstract

Dit onderzoek stelt zich tot doel na te gaan hoe betrokkenen in een iTA-opzet de betekenis van participatie discursief onderhandelen in afweging van de wijze waarop de notie in institutionele discoursen en in iTA wordt uitgedragen. De doelstelling vertaalt zich in drie onderzoeksvragen (OV): (1) Welke invullingen van participatie zijn te onderscheiden in de institutionele discoursen rond wetenschap, technologie en maatschappij en hoe verhouden deze zich tot de wijze waarop participatie voorgesteld wordt in iTA-literatuur? (2) Hoe worden de verschillende interpretaties in antwoord (1) gereproduceerd, dan wel gecontesteerd en getransformeerd in de directe interacties binnen NanoSoc? (3) Hoe nopen de bevindingen van (2) tot een heroverweging van het participatieconcept en de bijhorende iTA-aanpak?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Externe evaluatie van de MIRA-publicatie 'Milieuverkenning 2030'. 23/08/2010 - 31/12/2010

Abstract

In december 2009 publiceerde de Vlaamse Milieumaatschappij, meer bepaald het team verantwoordelijk voor de milieurapportering (het MIRA-team), het rapport Milieuverkenning 2030. De Milieuverkenning 2030 bevat een beschrijving van de verwachte ontwikkelingen van het milieu volgens een aantal relevant geachte scenario's, zowel bij ongewijzigd als bij gewijzigd beleid. In dit onderzoeksproject onderzoekt de Universiteit Antwerpen hoe deze publicatie werd ontvangen bij het doelpubliek. Het MIRA-team wil: (1) een duidelijk beeld over de wijze waarop de lezers van de Milieuverkenning 2030 het document evalueren, zowel wat betreft de inhoud, het proces als de vormgeving, (2) weten of de Milieuverkenning 2030 een goede insteek geeft voor het milieubeleid in Vlaanderen en het maken van strategische keuzes op langere termijn, en (3) concrete suggesties voor een conceptnota die zal ontwikkeld worden met het oog op een nieuwe editie van de Milieuverkenning, te publiceren in 2013.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Stedelijke sociale uitdagingen. 25/06/2010 - 03/12/2010

Abstract

De algemene doelstellingen zijn het analyseren en begrijpen met welke toekomstige uitdagingen verschillende soorten van Europese steden zullen worden geconfronteerd en welke aanpak succesvol kan zijn om ze aan te pakken. De overkoepelende vraag is welke rol het cohesiebeleid kan en moet spelen in dit verband.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Welke Islam voor welk Europa? 03/06/2010 - 31/10/2010

Abstract

Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Koning Boudewijnstichting. UA levert aan de Koning Boudewijnstichting de onderzoeksresultaten naar de studie "Welke Islam voor welk Europa?" onder de voorwaarden zoals vastgelegd in het contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Governance van klimaatadaptatie in Vlaanderen. 15/04/2010 - 31/03/2011

Abstract

Dit project is het vervolg op de voorstudie "Evaluability assessment van het Vlaams klimaatadaptatiebeleid" die eerder werd uitgevoerd. De vraag die in dit onderzoek centraal staat, is: hoe gaat Vlaanderen - ondanks of niettegenstaande wetenschappelijke onzekerheden - aan de slag met het probleem van de klimaatadaptatie? Ageert Vlaanderen, en welke overwegingen maakt het daarbij? Welke factoren remmen het adaptatieproces en welke factoren zijn stimulerend?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Haalbaarheidsstudie Biomonitoring "3xG". 18/03/2010 - 31/12/2014

Abstract

In de periode 2010-2012 zal een consortium van VITO (coördinator), PIH, VUB en UA, de haalbaarheid onderzoeken om voor meerdere jaren omgevings- en levensstijlgerelateerde gezondheidsaspecten op te volgen bij kinderen die geboren worden in de Vlaamse regio Dessel-Mol-Retie. Dit opvolgingsproject is een uitdrukkelijk gestelde voorwaarde van de plaatselijke bevolking bij het geïntegreerde bergingsproces van laag- en middenactief kortlevend radioactief afval in de regio. Bedoeling is op een statistische manier, en dus op groepsniveau, uitspraken te doen over het gezondheidsprofiel van de regio. Dit kan met humane biomonitoring, een techniek die de blootstelling meet en vroegtijdige gezondheidseffecten van milieuvervuilende stoffen in het lichaam. In de periode 2010-2012 zullen metingen gebeuren in het navelstrengbloed en de urine van 200 moeders en hun pasgeboren baby's. Dit wordt de eerste geboortecohorte. Aan de biomonitoring zullen vragenlijstgegevens gekoppeld worden over voeding en leefgewoontes. Daarnaast zullen specifieke gegevens over ziekte en sterfte in de regio verzameld worden en vergeleken met Vlaamse gegevens. Uit de resultaten zullen aanbevelingen volgen met het oog op een betere gezondheid in de regio. Het uitgangspunt van het programma op langere termijn (na 2012) is de opvolging van de kinderen van de eerste geboortecohorte tot de leeftijd van 18 jaar. Dit houdt in dat de kinderen opnieuw onderzocht worden op een leeftijd van ongeveer zeven jaar en wanneer ze jongvolwassen zijn. Wanneer we elke vijf jaar opnieuw een cohorte baby's rekruteren, zullen we vergelijkingen kunnen maken met de eerste geboortecohorte die we in 2011-2012 rekruteren. Tijdens de haalbaarheidsstudie zal een scenario worden uitgewerkt voor deze longitudinale opvolging. Ook voor de interpretatie en (beleids)vertaling van de resultaten van de humane biomonitoring zal een scenario ontwikkeld worden, bestaande uit een lokaal stappenplan dat beleidsmakers kan helpen bij het uitwerken van specifieke acties rond gezondheidspreventie. De project omvat dus zowel de conceptontwikkeling van een plaatselijk gezondheidsprofiel (op korte en lange termijn) en een interpretatiekader, als de realisatie van een eerste reeks metingen en update van sterfte- en ziektegegevens. Het onderzoeksteam bewaakt samen met een extern wetenschappelijk comité de wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel. De strategie om tot een verantwoord en haalbaar concept te komen veronderstelt echter evenzeer de samenwerking met en advisering door de lokale actoren over het design en de uitvoering van de studie. Hiervoor zal het onderzoeksteam onder meer een lokale adviesgroep samenstellen en faciliteren. Lokale samenwerking is eveneens ingebouwd via de Stuurgroep van de studie, waarin de initiatiefnemers Niras, de lokale partnerschappen, de gemeentebesturen en het lokaal gezondheidsoverleg (LOGO-MMK) zitting hebben.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Impact van 10 jaar Europese Ontmoetingen van mensen die in armoede leven. 15/02/2010 - 31/08/2010

Abstract

De belangrijkste doelstelling van het project is het beschrijven en analyseren van de impact van tien jaren van Europese bijeenkomsten van mensen die in armoede leven. Een andere focus richt zich op de verbetering van de participatiemodellen in het overheidsbeleid ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Evaluatie van de steun van het Europees Sociaal Fonds voor gendergelijkheid. 04/01/2010 - 03/01/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds FGB. UA levert aan FGB de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Netwerken en hulpverlening: het OCMW van Antwerpen als case. 01/01/2010 - 31/12/2013

Abstract

In dit onderzoek onderzoeken we de manier waarop de hulpverleners van dit OCMW hun cliënten naar activering begeleiden. De is de centrale onderzoeksvraag van voorliggend project luidt: "Hoe beïnvloeden hulpverleningsnetwerken op het buurtniveau de hulpverlening van de sociale centra van het OCMW van Antwerpen?"

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Decenniumdoelen 2017. Actualisering van indicatoren voor de opvolging van het beleid en ondersteuning bij de ontwikkeling van beleidsadvies. 01/01/2010 - 30/12/2013

Abstract

Het doel van dit project is een vervolg-barometer opstellen die de vooruitgang/achteruitgang van de 6 decenniumdoelen ten opzichte van de nulmeting weergeeft, en tevens de evolutie in de secundaire indicatoren. Daarnaast ook een verklaring geven van de verschillende factoren die bij de evoluties een rol spelen, met de nadruk op de beleidsinspanningen, en ondersteuning bij de ontwikkeling van beleidsadvies.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Evaluability assessment van het Vlaams klimaatadaptatiebeleid. 15/12/2009 - 28/02/2010

Abstract

De evaluability assessment heeft tot doel, in samenspraak tussen het MIRA-team en de Universiteit van Antwerpen: - lnititatieven te nemen die het engagement van de betrokkenen in het onderzoek verzekeren; - Antwoorden te formuleren op vragen en opmerkingen die rijzen bij het onderzoek om vervolgens (in coproductie tussen MlRA en de UA) oplossingen of alternatieven uit te werken. - Praktische afspraken te maken over timing van het onderzoek en datatoelevering. De evaluability assessment heeft niet tot doel de wenselijkheid van het onderzoek te beoordelen maar wel de modaliteiten ervan te bepalen na verkenning van de huidige (beleids)context.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Supplement Federaal Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting. 01/12/2009 - 01/11/2010

Abstract

De Universiteit Antwerpen verzorgt voor rekening van de POD Maatschappelijke Integratie een supplement aan het jaarlijkse Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting waarbij er specifieke aandacht wordt geschonken aan de federale bevoegdheden. Het supplement zal niet uitsluitend de voor de hand liggende bevoegdheden bestuderen, met name de sociale zekerheid en de sociale bescherming, maar eveneens Justitie, Gezinsbeleid, Gehandicaptenbeleid, Financiën. Er wordt ook telkens een link voorzien voor de verschillende thema's met het Europese niveau.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Etude concernant l'inventaire des informations sollicitées auprès des CPAS par les différents niveaux de pouvoir. 01/12/2009 - 28/02/2010

Abstract

De studie "administratieve vereenvoudiging binnen de OCMW's" bestudeert de administratieve gegevens die de OCMW's aan de verschillende overheidsdiensten moeten bezorgen, zowel op het federale, het gemeenschaps- en het gewestelijk niveau. We proberen in deze studie deze gegevens zo exhaustief mogelijk te inventariseren. Deze studie heeft als doel een vermindering van de administratieve belasting van de OCMW's te realiseren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Mensen, plaatsen, beleid en trajecten sociale bijstand. Een gemengde multilevel analysemethode van de sociale bijstand-trajecten in Vlaanderen en de gevolgen daarvan voor de beleidsvorming. 01/11/2009 - 31/10/2010

Abstract

Dit onderzoek focust op bijstandstrajecten en de link tussen ruimtelijke kenmerken en maatschappelijke dienstverlening in de context van de OCMW's in Vlaanderen. De maatschappelijke finaliteit is om de doelmatigheid van de dienstverlening te verhogen en de brug te slaan tussen de ruimtelijke en sociale beandering van maatschappelijke problemen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Projet d'Aviculture dans la commune rurale d'Ouled Daoud Azkhanine au Maroc. 01/10/2009 - 31/03/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds UNDP. UA levert aan UNDP de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Evaluatie opmaak bekkenbeheerplannen. 04/05/2009 - 28/08/2009

Abstract

Deze opdracht heeft tot doel op basis van een evaluatie elementen voor verbetering te leveren voor de volgende plancycli van de bekkenbeheerplannen. Gefinancierd door de afdeling Haven- en Waterbeleid van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, worden een 20tal interviews afgenomen met belangrijke actoren in het integraal waterbeleid. De aandacht wordt toegespitst op het proces en de organisatie van de planvorming; verbetervoorstellen worden verzameld.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De opvolging van ontwikkelingen inzake de veilige werking van repositories en opgevoerde sluiting (MODERN). 01/05/2009 - 31/10/2013

Abstract

Het MoDeRn project beoogt te voorzien in een referentiekader voor de ontwikkeling en mogelijke implementatie van monitoring activiteit, met inbegrip van het betrekken van geïnteresseerde actoren en burgers (stakeholders) tijdens diverse fasen van het proces van berging van radioactief afval, m.n. tijdens de voorafgaande site verkenning; de constructie, exploitatie en gefaseerde sluiting van de installatie; alsook in de fase van institutionele controle na de sluiting van de installatie. Het project kent een interdisciplinaire aanpak, met medewerking van zowel technisch-wetenschappelijke experts, als onderzoekers uit de sociale wetenschappen. Middels complementaire en gezamenlijke onderzoeksinspanningen tracht het project tot een beter begrip te komen van monitoring activiteiten en beschikbare technologieën die toepasbaar zijn in de context van een bergingsinstallatie; alsook aanbevelingen te doen met betrekking tot daaraan gerelateerde consultaties van betrokken actorengroepen en burgers.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Gezondheids- en Milieu Netwerk.(HENVINET) 01/01/2009 - 30/04/2010

Abstract

De voertaal van dit Europees project is het Engels. To protect the health of populations and individuals, policies need to integrate environmental and health issues. The aim of HENVINET is to support such informed policy making. HENVINET will review, exploit and disseminate knowledge on environmental health issues based on research and practices, for wider use by relevant stakeholders.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Hoe omgaan met de complexiteit van mileuvraagstrukken. 01/01/2009 - 01/11/2009

Abstract

De bijdrage gaat in op de vraag hoe om te gaan met de complexiteit van milieuvraagstukken zoals die aan de orde zijn in tal van MIRA-producten. De traditionele wetenschappelijke benadering wordt steeds vaker ter discussie gesteld, zeker wat betreft maatschappelijke en beleidsrelevantie. Er is nood aan alternatieven. Erkenning van de inherente complexiteit van bijvoorbeeld milieuthema's is hiertoe een eerste stap. Vervolgens stelt zich de vraag hoe we op een relevante en meer transparante wijze met beperkte kennis rond die belangwekkende thema's om kunnen gaan en te communiceren. Twee cases dienen ter illustratie: de manier waarop het Intergovernmental Panel on Climate Change tot onderzoeksconclusies komt en het Vlaams Steunpunt Milieu en Gezondheid bij de interpretatie van resultaten uit de humane biomonitoring.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Open raam op innovatieve materiaaltechnologie voor een duurzaam Vlaams productielandschap. 01/12/2008 - 30/06/2013

Abstract

Het project wil bedrijven stimuleren om hun processen en producten duurzamer te maken door weloverwogen toepassing van materiaaltechnologie. Daartoe zet het project consortium achtereenvolgens vier stappen. Eerst onderzoeken we welke hefbomen voor bedrijven van belang zijn om te kunnen starten met het gebruik van innovatieve materialen. We zoeken en beschrijven diverse concrete voorbeelden. Bedrijven die over hun ervaringen willen getuigen, benaderen we met interviews en een mini-enquête. De lessen die we trekken uit de bevraging van concrete bedrijven maken we bekend aan een breed geïnteresseerd publiek. Als de betrokken bedrijven daarmee instemmen, worden hun getuigenissen gecommuniceerd tijdens workshops. We hopen dat de presentatie van getuigenissen en succesverhalen andere bedrijven stimuleert om zelf nieuwe inspanningen te leveren voor duurzaam ondernemen, via de toepassing van innovatieve materialen in processen en producten. Bedrijven die zich geïnteresseerd tonen in de toepassing van nieuwe materiaaltechnologieën willen we graag een eindje op weg helpen. Om de specifieke mogelijkheden in een concreet bedrijf te verkennen, onderzoeken we het groeipotentieel van (geïnteresseerde) bedrijven op het gebied van duurzaam materiaalgebruik. Daarvoor ontwikkelen we in dit project een opportuniteitsscan. In een volgende en laatste stap nemen we opportuniteiten inzake innovatief materiaalgebruik samen met de bedrijven op. Onze materiaalexperts ondersteunen de betrokken bedrijven bij het uitwerken van hun businesscase. Dat gebeurt in een zogenaamd implementatietraject. We schenken daarbij gelijke aandacht aan de drie dimensies van duurzaamheid: planet, people en profit. Samengevat, 1) door in te zoomen a) op de betekenis die bedrijven zelf toekennen aan duurzaamheid en b) op redenen en overwegingen van bedrijven om bepaalde materiaaltechnologieën te gebruiken, en 2) door ons te concentreren op kennisdiffusie naar en tussen bedrijven, willen we doordringen tot de 'maakindustrie' in Vlaanderen, en dit met het oog op het realiseren van duurzame ontwikkeling.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Studie duurzame activering binnen de Belgische OCMW's. 20/10/2008 - 01/10/2009

Abstract

Het doel is op kwalitatief en kwantitatief niveau het traject te kunnen bestuderen van personen die geactiveerd werden door de Belgische OCMW's. Het leefloon, het equivalent leefloon en de verschillende activeringssubsidies die door de POD Maatschappelijke Integratie beheerd worden, vormen een onderdeel van de sociale zekerheid. Het is op basis van de Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming dat het traject van de geactiveerde OCMW-cliënten moet worden onderzocht.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Participatie in weteschap en technologie: de betekenisconstructie van participatie in een interactief Technology Assessment-opzet. 01/10/2008 - 30/09/2010

Abstract

Dit onderzoek stelt zich tot doel na te gaan hoe betrokkenen in een iTA-opzet de betekenis van participatie discursief onderhandelen in afweging van de wijze waarop de notie in institutionele discoursen en in iTA wordt uitgedragen. De doelstelling vertaalt zich in drie onderzoeksvragen (OV): (1) Welke invullingen van participatie zijn te onderscheiden in de institutionele discoursen rond wetenschap, technologie en maatschappij en hoe verhouden deze zich tot de wijze waarop participatie voorgesteld wordt in iTA-literatuur? (2) Hoe worden de verschillende interpretaties in antwoord (1) gereproduceerd, dan wel gecontesteerd en getransformeerd in de directe interacties binnen NanoSoc? (3) Hoe nopen de bevindingen van (2) tot een heroverweging van het participatieconcept en de bijhorende iTA-aanpak?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Interculturalisering van de hulpverlening. Op zoek naar de specificiteit van hulpverlening aan personen van vreemde herkomst in armoede. 01/01/2008 - 31/12/2009

Abstract

In dit verkennend onderzoek worden 50 professionele hulpverleners bevraagd over hun visie en ervaringen met hulpverlening aan arme gezinnen van vreemde herkomst. We brengen hun noden en behoeften om hiermee om te gaan in de praktijk van de hulpverlening in kaart en zoeken naar best practices inzake interculturalisering in het sociaal werk.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De investeringen in de vierde Kondratieff-cyclus en de woon-en werksatisfactie van (creatieve) bewoners. 01/01/2008 - 31/12/2009

Abstract

Het onderzoeksvoorstel heeft de volgende doelstellingen: - het uitvoeren en ordenen van een data-verzameling over het al dan niet samenvallen van de vierde Kondratieff lange-termijncyclus en de stedenbouwkundige investeringspatronen in Amsterdam en Antwerpen, - het verduidelijken hoe en waarom de bovenstaande investeringspatronen de aantrekkelijkheid van een metropool voor haar bewoners (inzonderheid de creatieve klasse zoals gedefinieerd door R. Florida) fundamenteel kunnen veranderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ontwikkeling van een Vlaamse armoedebarometer, als instrument voor een effectiever en efficiënter armoedebestrijdingsbeleid. 15/12/2007 - 31/10/2008

Onderzoek rond Zuid-Afrikaanse samenwerking betreffende cultuur, jeugd en sport gefocust op vier lokale gemeenschapscentra voor de periode 2007-2009. 15/12/2007 - 31/10/2008

Abstract

De wetenschappelijke ondersteuning van dit samenwerkingsproject is erop gericht om de output van het project op verschillende momenten, in haar verschillende dimensies en op verschillende manieren zichtbaar te maken. De nagestreeefde doelstellingen van het project zijn immers situeren zich op verschillende niveaus m.n. - op het niveau van de participanten: Het project wil een bijdrage leveren tot de emancipatie van jongeren via de ontwikkeling van vaardigheden, al dan niet van economische aard; - op het niveau van de centra: De geselecteerde centra ontwikkelen hun werking opdat zijn een schakelfunctie kunnen vervullen in het lokale cultuur-, jeugd- en sportbeleid; - op het niveau van de netwerken tussen de centra en andere lokale actoren: efficiëntie en duurzaamheid zijn cruciale principes. Inbedding van de activiteiten van de centra in de lokale gemeenschap kan een instrument zijn om dit te realiseren. Dit impliceert de uitbouw van relaties met onder andere lokale overheden; - op het niveau van de lokale werking en de link met het nationale niveau: de centra zullen informatie over de verworven ervaringen verspreiden op nationaal niveau en werken aan de ontwikkeling van een Zuid-Afrikaans netwerk.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Actualisatie Hoofdstuk II (Armoede en sociale uitsluiting in de Vlaamse context) uit het VAP 2005-2009. 15/12/2007 - 15/01/2008

Wijzigende wederzijdse interculturele betrokkenheid van de Marokkaanse Diaspora in Vlaanderen. 01/12/2007 - 14/09/2008

Abstract

De literatuur- en documentstudie moet hoofdzakelijk inzichten opleveren omtrent de karakteristieken van het huidige tijdvak en betreffende de uiteenlopende en wijzigende posities daarin van de verschillende generaties autochtonen en allochtonen in Vlaanderen. Diepte-interviews binnen een weloverwogen selectie van bevoorrechte getuigen uit de verschillende relevante categorieën van actoren zullen toelaten de grote krachtlijnen van de processen van wederzijdse interculturele betrokkenheid van de Marokkaanse diaspora in Vlaanderen te detecteren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek naar noden en behoeften van vrouwen van vreemde herkomst die zich in een armoedesituatie bevinden. 01/05/2007 - 15/07/2008

Abstract

In dit project zullen we ons concentreren op de armoedesituatie van allochtone vrouwen. We concentreren ons op de spanningsvolle verhouding tussen de leefomstandigheden van de vrouwen in armoede, hun waarden en normen en de gedragspatronen die ze ontwikkelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Haalbaarheidsstudie over de toekomst van de sociale voorzieningen voor zeelieden in de haven van Antwerpen. 01/02/2007 - 01/05/2007

Steunpunt Milieu en Gezondheid (2007-2011). 01/01/2007 - 31/12/2011

Abstract

Het ondezoeksprogramma 2007-2011 is de verderzetting van het Steunpunt Milieu en Gezondheid 2001-2006: Sociaalwetenschappelijk onderzoek en procesbegeleiding in het interuniversitair consortium Milieu en Gezondheid, in het bijzonder voor de humane biomonitoring, voor de risicocommunicatie daarbij en opzet van een Fasenplan voor Actie (structuur geven aan co-design van onderzoek en de interpretatie van onderzoeksresultaten uit de humane biomonitoring). Nieuwe onderwerpen in dit steunpunt zijn de selectie(procedure) voor hot spots in Vlaanderen (en tevens uitvoering van HBM in Menen en Genk-Zuid) voor humaan biomonitoringsonderzoek en onderzoek naar sociale ongelijkheid in de context van milieu en gezondheid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Diversiteit en pluraliteit in de publieke ruimte: sociaal leren en burgerschap. 01/01/2007 - 31/12/2011

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2007. 01/01/2007 - 31/12/2007

Abstract

Het doel van dit project is het inventariseren en systematiseren van bestaand materiaal over armoede en sociale uitsluiting en het opsporen en aanvullen van lacunes.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Normen voor kwaliteitsvol maatschappelijk werk. 01/11/2006 - 31/10/2007

Abstract

We onderzoeken in dit project hoe binnen de algemene wettelijke en reglementaire context van de RMI-wet een kwaliteitsvolle hulpverlening kan ontstaan en we ontwikkelen de minimale normen die nodig zijn om kwaliteitsvol maatschappelijk werk door OCMW's te verzekeren. De onderzoeksfinaliteit is een inventarisering en advisering in functie van kwaliteitsvolle begeleiding van de trajecten naar maatschappelijke integratie. Eveneens zullen een aantal beleidsscenario's worden ontwikkeld die betrekking hebben op de regelementering en de omkadering voor wat maatschappelijk werk betreft.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Revisie van het moderne. Potenties van het modernistische hoogbouwpatrimonium. 01/10/2006 - 30/09/2009

Abstract

In dit project wordt de problematiek van de woning en de woonomgeving in modernistische hoogbouwwijken onderzocht. Het onderzoek plaatst zich binnen een breder spectrum van onderzoek (sociologie, sociale geografie) naar de ruimtelijke en sociale problemen die zich vandaag stellen in de hoogbouwwijken, gerealiseerd na de tweede wereldoorlog. Het bestaande onderzoek wordt in dit project gecomplementeerd, door een specifiek architectuurwetenschappelijk perspectief (architectuurgeschiedenis, - theorie en ontwerpend onderzoek) te openen op de problematiek van het hedendaagse wonen in naoorlogse modernistische hoogbouwwijken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De levensloop volgens Matteüs. Een onderzoek naar de impact van instituties op de sociale stratificatie over de levensloop. 01/10/2006 - 31/12/2008

Actualisatie Hoofdstuk II (Armoede en sociale uitsluiting in de Vlaamse context) uit het VAP 2005-2009 op basis van het Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2006. 01/10/2006 - 15/01/2007

Statistieken omtrent schuldoverlast bij schuldbemiddelingsdiensten: analyse van vragenlijst & rapportering eerste gegevens. 15/03/2006 - 30/11/2006

Doorlichting projecten KBS-Armoedefonds 2002-2005. 03/03/2006 - 01/06/2006

Abstract

De hoofdopdracht van dit project bestaat uit het detecteren van nieuwe en/of vernieuwende projecten, die een meerwaarde kunnen bieden bij het verkennen van toekomstige speerpunten in de armoedebestrijding in België. Hiertoe worden de Nederlandstalige projecten geanalyseerd die in de jaren 2002 tot 2005 een financiële tegemoetkoming ontvingen vanuit het Armoedefonds.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Armoede in de Belgische pers (1985-2005): de representatie van de arme binnen een individueel of een maatschappelijk schuldmodel? 01/03/2006 - 31/12/2007

Abstract

In dit onderzoek wordt nagegaan hoe de Belgische pers 'armoede' en 'de arme' voorstelt. Welke verschillen en evoluties merken we in de representatie van armoede? Leggen de media de verantwoordelijkheid voor armoede impliciet of expliciet bij de arme zelf of bij de maatschappij? Een kwantitatieve en kwalitatieve inhoudsanalyse wordt toegepast op berichten over armoede van vier Nederlands- en vier Franstalige kranten in de periode van 1985 tot 2005.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Armoede bij allochtonen. 01/02/2006 - 31/10/2007

Abstract

Alleen al de geschatte omvang van de armoede bij allochtonen verantwoordt onderzoek naar het leven van allochtonen in armoede: het betreft een dringend sociaal probleem, waarover het beleid nauwelijks is geïnformeerd. Door een studie van armoede bij allochtonen wordt het mogelijk om beter zicht op en inzicht in de specificiteit én gemeenschappelijkheid van armoedeprocessen en -situaties bij autochtonen en allochtonen te krijgen: een comparatief perspectief doet (eindelijk) zijn intrede.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Wetenschappelijke follow-up van drie pilootprojecten van paritaire huurcommissies in Brussel, Charleroi en Gent. 01/02/2006 - 01/04/2007

Islamitische interpretaties als hefbomen bij de emancipatie van moslima's. 01/01/2006 - 31/12/2009

Abstract

In dit onderzoek zal worden nagegaan in hoeverre jonge moslimvrouwen in Vlaanderen op zoek gaan naar religieuze antwoorden op moderne, Westerse samenlevingsproblemen. Wat zijn de middelen en strategieën die zij gebruiken om allereerst te interpreteren en vervolgens hun persoonlijke interpretarie(s) draagkracht te geen ? Dit onderzoeksproject schenkt aandacht aan vrouwen en hun rol in het vormgeven van nieuwe verhoudingen binnen de islamitische Sunni orthodoxie, een onderwerp dat ook in opinievormingen aangaande islam een rol speelt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Paritaire huurcommissies. 01/01/2006 - 01/04/2007

Abstract

Het project betreft een onderzoek inzake de implementatie van pilootprojecten betreffende paritaire huurcommissies in opdracht van de Belgische Federale Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Strijd tegen de Armoede en Sociale Economie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2006. 01/01/2006 - 31/12/2006

Abstract

Inventarisatie en systematisering van bestaand materiaal over armoede en sociale uitsluiting; opsporen en aanvullen van lacunes.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Exclusion in kind and in mind. Een sociologisch onderzoek naar het verband tussen armoede en depressie vanuit een multidimensioneel armoedeperspectief. 01/01/2006 - 31/12/2006

Abstract

Op basis van het Belgische Huishoudenpanel en de Nationale Gezondheidsenquête van 2001 wordt de aanwezigheid en ontwikkeling van depressies bekeken vanuit een multidimensioneel armoedeperspectief. Dit bracht ons tot de vaststelling dat specifieke vormen van armoede meer dan andere deprimerend zijn, of omgekeerd, door een depressie worden veroorzaakt. Armoede blijkt deprimerend te zijn als een acute, chronische, maar ook als een voorbije ervaring. Omgekeerd blijkt dat depressies niet alleen de kans op een confrontatie met armoede vergroten, maar dat ze ook een barrière vormen om uit de armoede te ontsnappen. In de relatie tussen armoede en depressie speelt relatieve deprivatie een belangrijke rol.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Etude des effets de l'institution d'un barème uniforme de recouvrement auprès des débiteurs d'aliments de personnes âgées en maison de repos. 01/01/2006 - 31/08/2006

Nieuwe migraties en nieuwe migranten in België. 01/12/2005 - 30/11/2008

Familiehereniging: kwantitatieve en kwalitatieve analyse van tendensen en profielen. 01/10/2005 - 30/11/2006

Woonbehoeftenonderzoek voor Willebroek. 06/07/2005 - 01/01/2006

Aandacht in 't Kwadraat. 01/07/2005 - 30/06/2006

Actualisering van het Vooruitgangsrapport 2001 voor de periode 2001-2004. 02/05/2005 - 15/06/2005

Maatschappelijk georiënteerd werkprogramma voor het langetermijnbeheer van categorie B en C afval en CARL project. 18/04/2005 - 18/04/2007

Abstract

Deeltaak 1: Begeleiden en adviseren van NIRAS bij de voorbereiding en uitwerking van een maatschappelijk georiënteerd werkprogramma voor het langetermijnbeheer van categorie B en C afval. De focus ligt daarbij op het uitwerken van voorstellen voor de concrete invulling van een participatieproces rond deze thematiek en de uitwerking daarvan in de praktijk; en dit in nauwe samenwerking met de betrokkenen. Deeltaak 2: Onderzoek en coördinatie van het CARL project, een internationaal sociaal wetenschappelijk onderzoeksproject rond publieke participatie in het beheer van radioactief afval. Dit komt neer op het opmaken van een landenrapport over de huidge stand van zaken in België en het in een verdere fase verder uitdiepen van bepaalde, nog af te bakenen topics, in een comparatieve studie over de deelnemende landen (België, Canada, Slovenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk) heen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Interacties, ideeën en strategieën. De implicaties van interacties tussen Vlaamse en Europese gelijkekansenbewegingen voor het gelijkekansenbeleid : visies van het middenveld. 01/04/2005 - 30/09/2005

Abstract

Een belangrijke doelstelling van dit onderzoeksproject was om meer inzicht te krijgen in de rol van (transnationale) sociale bewegingen (vrouwen- en holebi-organisaties) en nieuwe middelen van communicatie en netwerking bij de ontwikkeling en implementatie van gelijke kansenbeleid. Het eindrapport van bovengenoemd onderzoek, wil een aantal beleidsvoorstellen uit de ervaringen van de onderzochte vrouwen- en hoIebi-organisaties distilleren. Met dit valorisatieproject willen we nagaan in hoe verre deze voorstellen weerspiegelen wat er in het Vlaamse midden veld leeft. De hier voorgestelde opvolging van het onderzoeksproject heeft namelijk de bedoeling de reacties van het midden veld op de beschrijving van hun netwerken en op de beleidsvoorstellen te verzamelen. Door rriddel van een interactieve methodologie van diepte-interviews en focusgroepen kan deze opvolging van het onderzoek het terrein sensibiliseren. De betrokken respondenten krijgen meer inforrnatie over de mogelijkheden voor hun wensen in het beleid, dankzij de nieuwe ontwikkelingen op Europees en Vlaams vlak. Deze kennisoverdracht zal al gebeuren in de interviewsituaties. Het resultaat voor de overheid is een diepere kennis van de behoeften van de belangrijkste actoren en hun meningen over het beleid, en een verfijning en afstemming van de beleidsvoorstellen van het voorgaande onderzoek dankzij de input van het midden veld. Verder krijgen de wetenschappers van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid een nauwketiriger beeld van de adoren, dankzij de diepte-interviews. Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid wenst met de valorisatie van dit onderzoek een beter inzicht te krijgen in de dynamiek die speelt bij de ontwikkeling van ideeen en strategieen van gelijke kansenorganisaties en hoe deze actoren hun eigen relaties tot andere gelijke kansengroepen zien.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Actualisatie van het hoofdstuk "Armoede en sociale uitsluiting in de Vlaamse context" uit het VAP 2004 voor het VAP 2005. 25/03/2005 - 15/06/2005

Evaluatie van het lokale waterbeleid (in het kader van het Milieu- en natuurrapport Vlaanderen MIRA-BE 2005). 01/03/2005 - 15/07/2005

Haalbaarheidsstudie Vrouwenhuis. 01/02/2005 - 31/03/2005

Abstract

Het project bestaat uit twee studies die de bedoeling hebben het emancipatiebeleid van de Stad Antwerpen te ondersteunen. De specifieke doelstellingen worden als volgt geformuleerd : - Een vergelijking van bestaande initiatieven wat betreft Vrouwenhuizen in Vlaanderen (met daarbij oog voor de toegankelijkheid van die initiatieven, het financiële plaatje, de gebruikers, ...) en een inventaris van de haalbaarheid van een dergelijk initiatief in Antwerpen. - Diversiteitsgevoelig maken van de dataverzameling van de Stad Antwerpen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2005. 01/01/2005 - 31/12/2005

Abstract

Inventarisatie en systematisering van bestaand materiaal over armoede en sociale uitsluiting; opsporen en aanvullen van lacunes.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Huwelijksmigratie : migratie en huwelijksdynamiek. 01/01/2005 - 30/04/2005

Abstract

België kent een grote migrantengemeenschap. Zij hebben zich permanent in België gevestigd, maar huwen vaak nog over de grenzen heen met personen uit de herkomstlanden. Deze huwelijksmigratie is bijna de enige wettelijke manier om een verblijfsvergunning in België te krijgen en dus het belangrijkste migratiekanaal. Het koppelen van een huwelijk aan migratie verloopt echter niet altijd probleemloos. De gezinsvormers worden vaak met relatie- en andere problemen geconfronteerd. Dit onderzoek probeert de bestaande literatuur over dit onderwerp in kaart te brengen. Daarnaast bekijkt het de bestaande onderzoeksinstituten in de herkomstlanden die over deze materie onderzoek doen en verzamelt het cijfermatieriaal op het Marokkaanse consulaat in België omtrent huwelijksmigratie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Samenstelling van een informatiebundel m.b.t. juridische, wettelijke, sociale, sociologische, maatschappelijke elementen inzake de informele arbeid van clandestienen die in België verblijven. 01/01/2005 - 28/02/2005

Evaluatie van de inhoudelijke en financiële aspecten van het Vlaams inburgeringsbeleid. 15/12/2004 - 30/11/2006

Wetenschappelijke, logistieke en administratieve voorbereiding en uitvoering van een zomercursus met als thema : "Faith-based Radicalism : Christianity, Islam and Judaism between constructive activism and destructive fanaticism". 01/12/2004 - 31/12/2006

ESF - project Coalition voor Turkse laaggeschoolde vrouwen. 01/12/2004 - 30/09/2005

De evaluatie van de beleidsmaatregelen uit de Nationale Actieplannen Sociale Insluiting 2001-2003 en 2003-2005 voor het thema "Menswaardig Inkomen". 01/12/2004 - 28/02/2005

Grenzen en mogelijkheden van armoedebestrijding. Een analyse van dertig jaar Belgisch interactief armoedebeleid. 01/10/2004 - 30/09/2006

Abstract

In dit doctoraatsproject wordt onderzocht welke bijdrage het overheidsbeleid in België tot op heden geleverd heeft. Het Belgische armoedebeleid zal hiertoe vanaf het einde van de jaren zestig worden gereconstrueerd. Met uitzondering van enkele vingeroefeningen is dit niet eerder gebeurd. Wie waren en zijn de dominante actoren in de bepaling van het beleid? Welke (machts)middelen en maatregelen werden/worden ingezet binnen welke maatschappelijke context en met welke finaliteit? Op basis van het theoretisch kader wordt dit beleid geanalyseerd op haar merites inzake machts- en welzijnsherverdeling. De conceptualisering van de machteloosheid van armen en de theoretische mogelijkheden voor de versterking van hun positie worden ook empirisch getoetst in het werkveld, waarin armen een centrale plaats innemen. Een onderzoek wordt uitgevoerd bij bevoorrechte getuigen, in het bijzonder de Verenigingen waar armen het woord nemen en de opgeleide ervaringsdeskundigen in de armoede.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Tweesprakencyclus : Een Wereld van (On)verschil - Diversiteit en Marginalisering van Zuid tot Noord. 01/10/2004 - 31/12/2004

Deskundigenadvies aangaande de positionering van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen in de islam en meer in het bijzonder wat betreft de problematiek van de sluier. 16/09/2004 - 16/11/2004

Origins of security and insecurity : the interplay of housing systems with, jobs, household structures, finance and social security. (OSIS) 01/04/2004 - 30/09/2006

Lokale Integrale Veiligheidsanalyse. (LIVA) 15/02/2004 - 15/02/2005

Het begeleiden van NIRAS bij de voorbereiding van het participatie- en besluitvormingsproces inzake de berging van categorie B en C afval en de begeleiding bij de voorbereiding en uitwerking van een "Strategic Environmental Impact Assessment". 01/02/2004 - 31/01/2005

Gemeentelijk woondossier. 01/01/2004 - 31/12/2008

Abstract

Iin opdracht van de vijf Vlaamse provinciebesturen wordt jaarlijks voor alle gemeenten een woondossier samengesteld. Elk dossier bestaat uit twee luiken, nl. een kwantitatieve en een kwalitatieve fiche. Aan de hand van het woondossier wordt de betrokken besturen een instrument aangereikt om te kunnen komen tot een objectieve en waarheidsgetrouwe probleemformulering omtrent de woonsituatie in hun gemeente en/of provincie. Vanaf 2004 geldt de samenwerkingsovereenkomst enkel nog voor de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De multi-dimensionele meting van armoede in Europa: een comparatieve en longtitudinale analyse. 01/01/2004 - 31/12/2007

Abstract

Zowel in sociaal-wetenschappelijke als in beleidskringen groeide de laatste jaren de overtuiging dat de verschillende concepten die gehanteerd worden in het onderzoek naar armoede multi-dimensionaal van aard zijn. Deze multi-dimensionaliteit omhelst twee aspecten. Ten eerste kan armoede zich manifesteren op één of meerdere levensdomeinen. Ten tweede wijzen paneldata op het dynamische karakter van armoede: de meerderheid van de `armen' gemeten op een bepaald moment in de tijd bevindt zich slechts gedurende een korte periode in armoede. Het is in eerste instantie de bedoeling van dit onderzoek om, op basis van het European Community Household Panel, na te gaan in welke mate het mogelijk is een meervoudige armoede-index op te stellen voor de EU-landen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2004. 01/01/2004 - 31/12/2004

Abstract

Inventarisatie en systematisering van bestaand materiaal over armoede en sociale uitsluiting; opsporen en aanvullen van lacunes.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De islamisering van de moderniteit: Islamisme en/of Islamitisch reveil bij studenten en rond plaatsen van eredienst van Marokkaanse en Turkse herkomst in België. 01/01/2004 - 31/12/2004

Abstract

Het gaat om een verlenging van een eerder goedgekeurd FWO-project (zie P105/P00527) die gelegitimeerd wordt door het verder uitwerken van de bestaande vraagstelling en anderzijds door het invoegen van enkele bijkomende onderzoeksvragen en onderzoekstechnieken (islambeleving op het organisatorisch niveau van moskeën)

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Actualisering van hoofdstuk II (Armoede en sociale uitsluiting in de Vlaamse context) uit het VAP 2003 op basis van het nieuwe jaarboek. 10/12/2003 - 20/01/2004

Nieuwe migranten op de arbeidsmarkt. 01/12/2003 - 31/10/2005

Inventaris recent onderzoek in Vlaanderen op het domein van "welzijn, gezondheid, zorg en hulpverlening". 01/12/2003 - 31/12/2003

Abstract

Deze opdracht kadert in het vooronderzoek voor actualisatie van het strategisch plan ethisch-culturele minderheden (onderaanneming; opdrachtgever: KULeuven). Het is de bedoeling deze inventaris van onderzoek (sinds 1996) te confronteren met een inventaris van maatregelen die door de opdrachtgever wordt aangeleverd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Knelpunten en evoluties in het woonbeleid in Vlaanderen. 13/11/2003 - 13/12/2003

De meer-dimensionele meting van armoede en sociale uitsluiting. Een evaluatie van de representativiteit van surveys en de mogelijkheden van socio-economische administratieve databanken. 01/10/2003 - 30/09/2005

Vergelijkend onderzoek naar de opvang en behandeling van autochtone en allochtone jongeren met gedrags- en/of psychische problemen. 01/08/2003 - 31/07/2004

Abstract

De promotor werkt bij wijze van onderaanneming mee aan dit project waarvan het UZA opdrachtgever is en de Minister van Sociale Zaken hoofdopdrachtgever is. De studie zal vooreerst de literatuur rond de bestaande jeugdhulpverlening (toegankelijkheid en kwaliteit van de hulpverlening aan autochtone en allochtone jongeren) en rond de gedwongen jeugdhulpverlening bestuderen). Verder omvat de studie een bevraging van bevoorrechte getuigen, een dossierstudie van jeugdrechtbanken en diepte-interviews en analyses van autochtone en allochtone jongeren tijdens en na repressieve vormen van hulpverlening.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Grenzen en mogelijkheden van armen als actor in het Belgisch armoedebeleid 01/04/2003 - 30/04/2005

Uitwerking van een academische partnerwerking met Turkije en Marokko en wetenschappelijke begeleiding van de studenten UA. 01/04/2003 - 31/03/2004

Abstract

Deze opdracht kadert in de activiteiten van de Universitaire Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking (USOS). De begeleiding gebeurt in het kader van de USOS activiteiten op het terrein van de universitaire ontwikkelingssamenwerking.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Dynamieken aan de onderkant van de samenleving. Een onderzoek naar de rol van depressie in de sociale mobiliteitsprocessen van inkomensarme Belgen. 01/01/2003 - 31/12/2004

Abstract

Het verband tussen armoede en depressie werd al vaker bestudeerd, maar bijna uitsluitend vanuit een statisch armoedeperspectief: armoede als een langdurige of zelf permanente realiteit die zich concentreert bij gemarginaliseerde groepen in de maatschappij. Dit traditionele beeld over armoede wordt sinds de beschikbaarheid van nationale panels (1980, 1990) en de ontwikkeling van een dynamisch armoedeparadigma evenwel steeds vaker in vraag gesteld: armoede blijkt bijzonder dynamisch te zijn en dringt met verschillende frequentie en duur tot diep in de middenklasse door. Vanuit dit nieuwe paradigma gaan we na of armoede zich in België in gelijkaardige dynamische patronen uit als in het buitenland, daarna gaan we op zoek naar de plaats en rol van depressiviteit in deze processen. Na een toetsing van de sociale selectie-hypothese stellen we volgende onderzoeksvragen:

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ontwikkelen van een instrument voor een lokale veiligheidsanalyse t.b.v. de beleidscel Preventie van de stad Antwerpen. 01/01/2003 - 31/10/2003

Abstract

Het maken van ee lokale veiligheidsanalyse voor een stad als Antwerpen is gezien haar diversiteit aan problematieken niet eenvoudig. OASeS zal de beleidscel Preventie dan ook ondersteunen bij het ontwikkelen van een instrument om tot een betrouwbare veiligheidsanalyse te komen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Redactie tekst als voorbereiding van het eindrapport voor het tweede toekomstverkennend congres inzake de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. 15/10/2002 - 15/11/2003

Grenzen en mogelijkheden van armoedebestrijding. Een analyse van dertig jaar Belgisch interactief armoedebeleid. 01/10/2002 - 30/09/2004

Abstract

In dit doctoraatsproject wordt onderzocht welke bijdrage het overheidsbeleid in België tot op heden geleverd heeft. Het Belgische armoedebeleid zal hiertoe vanaf het einde van de jaren zestig worden gereconstrueerd. Met uitzondering van enkele vingeroefeningen is dit niet eerder gebeurd. Wie waren en zijn de dominante actoren in de bepaling van het beleid? Welke (machts)middelen en maatregelen werden/worden ingezet binnen welke maatschappelijke context en met welke finaliteit? Op basis van het theoretisch kader wordt dit beleid geanalyseerd op haar merites inzake machts- en welzijnsherverdeling. De conceptualisering van de machteloosheid van armen en de theoretische mogelijkheden voor de versterking van hun positie worden ook empirisch getoetst in het werkveld, waarin armen een centrale plaats innemen. Een onderzoek wordt uitgevoerd bij bevoorrechte getuigen, in het bijzonder de Verenigingen waar armen het woord nemen en de opgeleide ervaringsdeskundigen in de armoede.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak voor natuurbehoud in Vlaanderen. 15/07/2002 - 14/01/2004

Abstract

Opstellen van een korf van indicatoren voor het meten van het maatschappelijk draagvlak voor natuurbehoud in Vlaanderen Methodiek voor evaluatie van beleid inzake maatschappelijk draagvlak voor natuurbehoud in Vlaanderen

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Wetenschappelijke evaluatie van het YEPP-project (Youth Empowerment Patnership Programme) in Antwerpen-Noord. 01/05/2002 - 01/09/2004

Monografie: "Huisvesting en leefomgeving; Atlas: Habitat." 01/01/2002 - 31/12/2005

Abstract

Doel van dit project is een sociologische en geografisch-ruimtelijke benadering van huisvesting en leefomgeving met als uiteindelijk doel een unieke integratie van resultaten en aandachtspunten door de multidisciplinaire samenwerking en complementaire competentie van onderzoekers uit beide onderzoeksdomeinen en dit ten dienst van het beleid (genereren van beleidsvoorbereidende informatie). Onderzoekspartners zijn: D. Vanneste (KULeuven) en I. Thomas (UCL). De sociologische benadering (Luc Goossens) beoogt inzicht in de actuele huisvestingskwestie (woningvraagstuk) als onderdeel van en gemodelleerd door een verstedelijkte mondiale samenleving die zich ook in België manifesteert.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Steunpunt Milieu & Gezondheid. 01/10/2001 - 31/12/2009

Abstract

Zie continuering in het Steunpunt Milieu en Gezondheid 2007-2011 (project 21603)

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Steunpunt Milieubeleidswetenschappen (2001-2006). 01/10/2001 - 31/12/2006

Abstract

Theoretisch en empirisch onderzoek milieubeleid Valoriseren expertise Bundelen expertise uit verschillende disciplines Opleiden jonge onderzoek(st)ers

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Steunpunt Gelijkekansenbeleid. 01/10/2001 - 31/12/2006

Abstract

Het steunpunt wil de Vlaamse overheid wetenschappelijk ondersteunen op het vlag van gelijke kansen. Dit gebeurt door op een geïntegreerde manier multidisciplinaire expertise en onderzoekspotentieel te ontwikkelen en ter beschikking stellen. Tevens wil het steunpunt de gegevens, de analyses en onderzoeksresultaten gestructureerd en gericht ontsluiten naar de doelgroepen, andere actoren en het brede publiek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

De Islamisering van de moderniteit: Islamisme en/of Islamitisch reveil bij studenten en rond plaatsen van eredienst van Marokkaanse en Turkse herkomst in België 01/01/2001 - 31/12/2003

Abstract

Met dit onderzoek gaan we na in hoeverre Islamisme een factor is in het leven van studenten van Marokkaanse en Turkse herkomst aan Vlaamse universiteiten en ten tweede in hoeverre islamisme verklaard kan worden als een middenklasse fenomeen dat optreedt in periodes van versnelde sociale en maatschappelijke verandering. We onderzoeken in hoeverre deze Islambeleving zich concreet vertaalt in de sociale netwerken van de jongeren, zowel op nationaal als internationaal niveau. Daarnaast richten we ons op vier specifieke plaatsen van collectief uitgedrukte eredienst-fundamentalisme, i.c. moskeeën, en integreren dat in zijn ruimer weefsel. De specificiteit van de Islambeleving bij jongens en meisjes en de invloed vanuit het land van herkomst op deze Islambeleving worden eveneens onderzocht. Dit gebeurt aan de hand van een veldonderzoek op basis van de methode van participerende observatie en netwerkanalyse. Hierbij maken we gebruik van theoretische ontwikkelingen met betrekking tot Islam, sociale netwerken en ethno-nationalisme.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Het begeleiden van de oprichting en de werking van de lokale partnerschappen in de gemeenten Dessel en Mol. 01/12/2000 - 31/12/2013

Abstract

- Het sociaalwetenschappelijk begeleiden van de werking van de lokale partnerschappen in de gemeenten Dessel en Mol en deze te ondersteunen bij het uitvoeren van hun opdracht. - Het adviseren van de opdrachtgever bij de verdere uitvoering van zijn werkprogramma en meer specifiek: (a) bij de concrete invulling van het participatieproces in de projectfase (b) bij het concretiseren van de lokale bergingsvoorwaarden inzake de continuering van inspraak en participatie (c) bij het actief vooruitdenken rond volgende fasen in het proces. - Een permanente evaluatie van het lopende participatieproces en toetsing aan beschikbare (theoretische) kaders en modellen, alsook aan ervaringen in het buitenland.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Vormen en trajecten van armoede in de Europese Unie (European Community Household Panel) 01/01/2000 - 31/12/2003

Abstract

Uitbreiding van het conceptueel kader rond armoede en een longitudinaal en comparatief opzet van het onderzoek zullen leiden naar een vernieuwende analyse van het European Community Household Panel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)