Toegepaste Ingenieurs­wetenschappen

Onderzoek

Onderzoek binnen de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen

Het onderzoek binnen de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen staat in het teken van interdisciplinaire samenwerking, duurzaamheid en technologische innovatie. Hierbij zijn de banden tussen universiteit en werkveld, de industrie in de brede zin, essentieel.

De faculteit telt op dit moment:

De band tussen de faculteit en de industrie is niet nieuw: laboratoria op industriële schaal, docenten met industrie-ervaring, bedrijfsbezoeken, stages en eindwerken in de industrie zijn van oudsher een vast onderdeel van de opleiding tot industrieel ingenieur. Deze toepassingsgerichtheid wordt sterk geapprecieerd door de industrie: het bedrijfsleven heeft nood aan ingenieurs met een oplossingsgerichte ingesteldheid, die zich tijdens hun opleiding zowel theoretische als praktische competenties hebben kunnen eigen maken. De band met de industrie vormt ook een duidelijke meerwaarde voor het onderzoek. Enerzijds haalt de industriële verwevenheid het onderzoek weg van het steriele onderzoekslaboratoriumkarakter en worden de resultaten van bij het begin getoetst aan harde industriële criteria (robuustheid, veiligheid, controleerbaarheid, schaalbaarheid, economische haalbaarheid, e.a.). Dit bevordert de directe doorstroming van de onderzoeksresultaten naar de industriële praktijk, onder meer in de vorm van spin-offs.

Onderzoek en ontwikkeling betekent voor de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen de verwevenheid van onderwijs, onderzoek en industrie, en vormt zo een echt innovatiebeleid. Vanuit deze visie geven de onderzoeksgroepen vorm aan het onderzoek binnen de faculteit. Hoewel elke onderzoeksgroep haar oorsprong kent in een van de opleidingen (bouwkunde, electronica/ICT, electromechanica, (bio)chemie), kijkt elk van hen uitdrukkelijk over de grenzen van de discipline, onderzoeksgroep, faculteit én universiteit.