Onderzoeksgroep

Expertise

Productontwikkeling en ontwerpen in een nieuwe tijd van productie - geïnspireerd door 3D printen, robotica en visualisatietechnieken als Augmented Reality. Nieuwe producten en diensten, nieuwe innovatiemethoden met geavanceerde productietechnieken. Waaronder mondmaskers en andere PBM (noodfabriek opgezet in 2020). Ontwerpondersteuning door Augemented/Virtuele Realiteit. O.a. met Flanders Make. Cultureel erfgoed en restauratie met digitale technieken.

ABN HaFreeS MVP Prototype. 01/01/2024 - 31/12/2024

Abstract

In dit project onderzochten we gedurende de eerste fase (IOF-POC ABN HaFrees Haalbaarheid) of het mogelijk was een handsfree kit te ontwikkelen voor de fiets. De voornaamste doelen hierbij waren gebruiksgemak en gesprekswaliteit bij een snelheid van meer dan 10 tot 15 km/h. We brachten hierbij de markt in kaart, waaruit duidelijk werd dat de eerste focus moet liggen op de functionele gebruiker (d.w.z. de professional die zijn werkgerelateerd pendelen per fiets wil gebruiken om ook te kunnen bellen met collega9s, klanten, enz.). De eerste testen toonden aan dat een significante onderdrukking van de windruis mogelijk is m.b.v. meerdere technieken (selectie van goede microfoons, de keuze van een optimale opstelling van elke individuele microfoon gecombineerd in een optimale configuratie, gepaste afscherming i.c.m. de juiste signaalverwerkingsalgoritmes). De technieken apart leveren op zich staand onvoldoende verbetering op, maar de delta is voldoende opdat de combinatie moet toelaten een kwalitatief gesprek te voeren tegen 25km/h. In deze tweede fase van het project, willen we een minium viable product (MVP) prototype ontwikkelen, dat moet toelaten (1) het product op zijn belangrijkste kwaliteiten te karakteriseren (2) het product te benchmarken tegen de concurrerende producten, (3) testen met het oog op gebruikersfeedback op te zetten en (4) de verdere richting van de valorisatie uit te tekenen. Een essentiële horde daarbij is de intellectuele bescherming van de technologie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Transformatie van evaluatiekaders en -tools voor een optimale economische en maatschappelijke herwaardering van ambachten (CRAFTING FUTURES). 01/10/2023 - 30/09/2027

Abstract

Crafting Futures onderzoekt en transformeert de beoordelings- en valideringsmechanismen waarmee ambachtelijke kennis en knowhow (AKK) wordt geëvalueerd, om de toegevoegde waarde ervan voor economie en samenleving te vergroten. Ambachten zijn hulpbronnen voor concurrentievermogen, innovatie, duurzame ontwikkeling en levenskwaliteit en dragen bij tot SDG's 4, 8 en 11. De diensten en instrumenten die nodig zijn voor de erkenning van de waarde ervan belemmeren echter de volle ontwikkeling van het economisch en maatschappelijk potentieel, aangezien zij AKK meestal reduceren tot cultureel erfgoed. Onze doelstellingen zijn 1) de tekortkomingen van de beoordelings- en valideringsmechanismen en -instrumenten te begrijpen en 2) de "evaluatierepertoires" en bijbehorende valideringsinstrumenten om te vormen. Dit gebeurt via interdisciplinair onderzoek en co-creatieve urban labs waarin we 1) de controverses rond de beoordeling en validatie van AKK in kaart brengen in ecosystemen waar ambachtslieden samenwerken met andere professionals (hoger onderwijs en maker spaces); 2) een nieuw theoretisch en conceptueel kader ontwikkelen dat wetenschappers in staat stelt AKK te begrijpen voorbij de erfgoedwaarde; 3) formats en instrumenten co-creëren die ambachtslieden en stakeholder zoals opleiders en ondernemers helpen om AKK effectiever en productiever te valoriseren (bedrijfsmodellen, certificaten, ... ), 4) aanbevelingen en plannen ontwerpen voor stedelijke en regionale overheden, die de integratie en de impact van AKK in economie en samenleving optimaliseren (via beroepskwalificaties, eigendomsrechten, ...), en 5) deze instrumenten duurzaam maken via een plan voor een Crafts Council Flanders, die de ambachtslieden ook vertegenwoordigt in besluitvormingsprocessen. Onze herziene formats en instrumenten worden ontwikkeld en getest in action research labs die een set "boundary cases" van onze stakeholders analyseren en experimenteren met hybride vakmanschap en 21e-eeuwse vaardigheden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Transformatie van ambachtelijke kennis voor een duurzaam, inclusief en economisch levensvatbaar erfgoed in Europa (Tracks4Crafts). 01/03/2023 - 28/02/2027

Abstract

Tracks4Crafts onderzoekt en transformeert de overdracht van traditionele ambachtelijke kennis (TAK) om de maatschappelijke en economische waardering van ambachten te vergroten en ze af te stemmen op een toekomstgerichte erfgoedbenadering in Europa. Als immaterieel cultureel erfgoed (ICE) kunnen ambachten en TAK worden beschouwd als middelen voor concurrentievermogen, innovatie, duurzame ontwikkeling en levenskwaliteit, die bijdragen tot SDG 4, 8 en 11. Toch blijven de instrumenten, formats en hulpmiddelen die nodig zijn om de overdracht en het gebruik van TAK te bevorderen achter, wat de volledige ontwikkeling van het potentieel ervan belemmert. Onze doelstellingen zijn de overdracht van TAK te verbeteren en om te vormen voor een effectievere economische en maatschappelijke waardering van ambachten. Dit wordt bereikt via 4 sporen, waarbij we (1) leerprocessen transformeren in fysieke ruimtes waarin ambachtslieden samenwerken (in hi-tech omgevingen, waaronder fablabs en maker spaces etc.), (2) nieuwe digitale technologieën ontwikkelen die de overdracht van TAK verbeteren en transformeren, (3) instrumenten produceren waarmee de waarde van de geproduceerde TAK kan worden vastgelegd en geoptimaliseerd (business modelling, certificering en eigendomsbescherming), en (4) netwerken creëren om de maatschappelijke en economische waarde van TAK te bevorderen en te verspreiden (bijv. via de CHARTER-alliantie). De output is gebaseerd op experimenten in 8 ambachtelijke ecosystemen waarin we formats voor leren en instrumenten voor certificering en validering ontwikkelen en testen waarin (1) de economische en culturele belemmeringen voor de traditionele overdracht van TAK worden aangepakt (o.a. het langdurige karakter van leren, de angst dat het ambacht verloren gaat...) en (2) het volledige potentieel van technologie wordt benut (o.a. voor het omzetten van belichaamde TAK in open-source kennis). Om ervoor te zorgen dat de oplossingen een brug slaan tussen het erfgoedperspectief en de economische en maatschappelijke behoeften en dat onze oplossingen gedeeld en overdraagbaar zijn, is onze aanpak sterk interdisciplinair en gebaseerd op processen van co-creatie met meerdere belanghebbenden (inclusief actieonderzoek).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ambacht 4.0 door augmented fabrication. 01/01/2023 - 31/12/2024

Abstract

Industrie 4.0 is gericht op cyber-fysieke productiesystemen. De meeste toepassingen zijn gericht op technische aspecten, zoals aanpassingsvermogen door flexibele automatisering (sensoren/robots), servitisatie van kapitaalgoederen en logistiek. In plaats daarvan richten wij ons op het verruimen van menselijke capaciteiten en welzijn door middel van een op de mensgericht ontwerponderzoek. Hiervoor gebruiken wij het paradigma van de "Wijze Beitel": locatie- en situatiebewuste ondersteuning die het traditionele maakproces verbeterd met computerondersteuning. Augmented Reality en hedendaags digitaal ontwerp spelen hierbij een belangrijke rol. Dit proefproject creëert een raamwerk voor wijze beitels, met nieuwe (publiceerbare) inzichten door experimenteel werk dat voor het komende jaar is gepland, alsmede door het medeorganiseren van workshops over modern vakmanschap om (inter)nationale industrie en beroepsonderwijsorganisaties/overheidsinstellingen erbij te betrekken (op Cumulus conferentie 2023 en een nog te bepalen eind 2023). Ons doel is een community/interest group rond dit kader te verzamelen en nieuw onderzoek definieren rond europese Horizon doelstelling" A humancentred and ethical development of digital and industrial technologies".

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Museum Monitoring Tool (MuMo-project). 01/07/2022 - 31/08/2024

Abstract

Klimaatmonitoring voor musea/kunstobjecten met behulp van LORA, gebaseerd op een eerder traject met het ModeMuseum. Open source hardware/software traject gericht op diverse meetopties, idealiter compatibel met SOLID voor dataretentie. In samenwerking met iMec Gent en MoMu.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Nexor - Cyber-fysische systemen ten bate van de vierde industriële revolutie 01/01/2021 - 31/12/2026

Abstract

De vierde industriële revolutie (Industrie 4.0 zoals het vaak wordt genoemd) wordt aangedreven door extreme digitalisatie, mogelijk gemaakt door een enorme rekenkracht, gestuurd door slimme machines en draadloze netwerken. In de laatste zes jaar heeft Nexor — een multidisciplinair samenwerkingsverband tussen vier Antwerpse onderzoekslaboratoria — daar een solide portfolio opgebouwd. Momenteel versterken we het consortium om ons toe te laten door te groeien tot een gevestigde waarde in het Europese landschap. Het voorliggende projectvoorstel beschrijft onze plannen voor 2021 - 2026, met de expliciete bedoeling om industriële partners in staat te stellen hun Industrie 4.0 uitdagingen aan te pakken. We volgen daarbij een vraaggedreven aanpak, om toekomstige partners te overtuigen onze innovatieve ideeën op te pikken. We mikken daarbij onder andere op gezamenlijke onderzoeksprojecten (TRL5—7) en licentieovereenkomsten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

ABN HaFreeS Haalbaarheid. 01/09/2022 - 31/12/2023

Abstract

Met dit project zetten we de eerste stappen naar een nieuwe handsfree communicatieset voor op de fiets. De belangrijkste voordelen van onze oplossing ten opzichte van de huidige oplossingen zijn gesprekskwaliteit en gebruiksgemak. Gesprekskwaliteit is ons belangrijkste verkoopargument: windruis, verkeerslawaai en contactgeluid belemmeren comfortabel bellen bij snelheden van meer dan 10 tot 15 km/u met de huidige oplossingen; we willen deze tekortkomingen aanpakken met behulp van technologische bouwstenen die binnen Cosys-lab in andere toepassingsdomeinen al enkele ontwikkelingsstappen hebben kunnen doorlopen. We hebben een drievoudig doel: a) de haalbaarheid van de technologie aantonen, b) beginnen met een marktstudie en c) de eerste activiteiten uitvoeren om een intensieve gebruikerinteractie in latere projecten mogelijk te maken. Ook gaan we aan de slag met de voorbereiding van het ontwerp van een minimum viable product (MVP) prototype. Deze activiteiten zijn een essentiële eerste stap om te bepalen of het de moeite waard is om de valorisatie van deze oplossing in een spin-off na te streven. Als blijkt dat de technologie werkt en het valorisatiepotentieel aan onze verwachtingen voldoet, zullen we in latere projecten verdere stappen ondernemen om een diep marktinzicht, een overtuigend MVP-prototype en een solide waardeketen te ontwikkelen. Deze elementen zijn nodig om ons einddoel te bereiken: het starten van een spin-off, louter met met fondsen verzameld in een crowdfundingcampagne.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

IOF Valorisatiemanager Productontwikkeling. 01/09/2022 - 30/09/2023

Abstract

De Antwerp Design Factory is onderdeel van het Department Productontwikkeling en gelieerd aan de prototyping faciliteiten/labos. Valorisatie van de Antwerp Design Factory (productisation van onderzoek, kennis-intensieve innovatietrajecten, pre-incubation). Netwerk naar industrie & coordinatie van projecten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Een Taxonomie voor Multi-Motion Systemen 26/08/2022 - 31/01/2023

Abstract

Vanuit Flanders Make is er een vraag naar een taxonomie van bestaande en toekomstige multi-motion systemen. Deze taxonomie wordt neergezet in een deels visuele en deels woordelijke taal, en heeft als doel om de interne communicatie binnen Flanders Make rond multi-motion systemen te vergemakkelijken en faciliteren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Productontwikkeling met het oog op intuïtieve manuele assemblage. 01/10/2021 - 30/09/2023

Abstract

In de onderzoeksgroep design.nexus van UGent werd er tijdens een doctoraat een methodiek ontwikkeld om het manuele assemblage proces te vereenvoudigen en intuïtiever te maken en dit reeds vanuit productontwikkeling. Binnen het Tetra project is het de bedoeling om deze methodiek te implementeren in diverse bedrijfscontexten en op diverse producten. De bedrijfsspecifieke factoren dienen in kaart gebracht worden om de methodiek in functie van deze factoren te optimaliseren alsook de impact van de methodiek in diverse bedrijfscontexten te kwantificeren. Ook worden er in het project demonstrator case(s) en opleidingstool(s) uitgewerkt die ontwerpers in bedrijven in staat stellen de methodiek eenvoudig en op maat te implementeren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Francqui Leerstoel 2021-2022 Prof. Ann Dooms. 01/10/2021 - 30/09/2022

Abstract

De Francqui leerstoel van prof. Dooms zal zich richten op recente ontwikkelingen op het gebied van discrete wiskunde en aanverwante gebieden (met name deep learning, versterkingsleren) presenteren. Aangezien dit gasthoogleraarschap is gehuisvest in de Faculteit Ontwerpwetenschappen, zullen in een reeks van 10 lezingen verschillende toepassingen van design en creativiteit besproken. Verder is Ann Dooms betrokken bij een workshop tijdens de internationale designweek (IDW 2022), getiteld "Computer says YES".

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

AI-gedreven VR-training in een adaptieve gebruikerscontext. 01/01/2021 - 31/12/2022

Abstract

Voorliggend project zal AI en 3D scanning technieken introduceren bij de ontwikkeling van VR-opleidingen. Door Proofs of concept (POC's) en user cases wordt geïllustreerd hoe VR-trainingen effectiever gemaakt kunnen worden om motivatie en kennisoverdracht bij werknemers te optimaliseren. Dit project richt zich in eerste instantie tot 50 KMO's die VR-trainingssimulaties ontwikkelen. Daarnaast behoren 129 opleidings- en vormingscentra die trainingen aanbieden en attesten afleveren tot de doelgroep.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Verschaalbaar maatsystem voor mondmaskers. 01/01/2021 - 31/05/2022

Abstract

Dit project richt zich op het probleem dat er geen 'one size fits all' FFP2/FFP3 mondmasker bestaat. Dit doen we door een maatsysteem te ontwikkelen voor (jong)volwassenen op basis van anthropometrische databanken en 3D scannen van hoofdvormen van zorgpersoneel. Ontwerp, prototypes en testing zal worden gedaan aan de Antwerp Design Factory. Als validatie zullen zowel kwalitatieve als kwantitatieve metingen worden gedaan met eindgebruikers, gericht op comfort en functionaliteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Demonstrators voor Flanders Make 2020 30/09/2020 - 23/11/2020

Abstract

Innovatieve visualisatie in a demonstrator, to empower communication between stakeholders of abstract design and optimisation algorithms, developed at Flanders Make Codesigns. Based on research through design approach and to be exhibited during the Danders Make "Top Tech on tour"

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Design & optimisation cluster toolchains 01/06/2020 - 31/12/2020

Abstract

• Vanuit Flanders Make is er een vraag naar een classificatie van de huidige en toekomstige tools die het cluster Design & Optimisation ontwikkelt om het ontwerpproces van multidisciplinaire systemen te vergemakkelijken. • Deze classificatie is multi-dimensioneel, mits gebaseerd op verschillende parameters. Ze moet begrijpbaar zijn voor een groot publiek, en tegelijk voldoende nuance bevatten om discussie tussen experten uit te lokken. • Deze classificatie moet vertaald worden in een coherente, grafische beeldtaal die kan gebruikt worden door onderzoekers en business developers van Flanders Make. • De classificatie en beeldtaal worden in eerst instantie intern gebruikt door Flanders Make. Het doel ervan is om een duidelijk overzicht te geven van de beschikbare tools, en om deze tools makkelijk in te passen in de targets van de roadmap. Daarnaast dienen de classificatie en beeldtaal ook als aanschouwelijk en begrijpbaar hulpmiddel om de inhoud van de tools uit te leggen aan de prospects en klanten van Flanders Make. Aan de hand van de gepresenteerde classificatie kunnen de juiste vragen gesteld worden aan de klant, en kunnen de voor hem relevante tools worden uitgefilterd. Hiertoe wil Flanders Make tevens een reeks use cases genereren van voltooide projecten. Voor elke use case dient een slide te worden opgesteld die met tekst, foto's en grafiek een toepassing toont waarin 1 of meerdere tools werden gebruikt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontwerpmethodiek voor demonstratoren. 01/05/2020 - 30/04/2024

Abstract

Dit project richt zich op het ontwikkelen van een methodologie voor demonstratoren, een nieuw fenomeen in de ontwerp wetenschappen. Het zal gebruikmaken van digitale fabricage. en zal worden getest in een research through design methode

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Een ontwerpmethodologie voor massa-personalisatie met additieve productietechnologie. 01/05/2020 - 31/10/2020

Abstract

De huidige consumptiemaatschappij is in verandering, met een toename van bewustwording en verwachtingspatroon van het individu. Massa-gepersonaliseerde productie (MP) kan hier een oplossing voor bieden, consumentenproducten worden op maat gemaakt, op het moment dat er behoefte aan is. Traditionele manieren van productontwikkeling schieten tekort, er is honger naar een systematische ontwerpmethodologie die MP mogelijk maakt. De hypothese van dit project is dat een dynamische producttemplate kan worden geconfigureerd om gebruikersvoorkeuren en antropometrische data te verwerken tot een robuuste output. Het doel is om deze methodologie verder uit te werken en toe te passen in drie toepassingen. De tweede case studie hiervan is geïnitieerd tijden een eerste bezoek aan de Universiteit Antwerpen en zal worden vervolmaakt tijdens het aangevraagde traject van 6 maanden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Batterijen project noodvoorziening batterij, elektriciteit, electronica en e-solutions. 09/04/2020 - 12/05/2020

Abstract

Tijdens een van de eerste golven van de covid-19 uitbraak kwam het zorgsysteem en in het bijzonder de intensive care unit zwaar onder druk. Hierdoor waren er onder meer capaciteitsproblemen in de zorgverstrekking vb door tekort aan personeel maar ook in de energievoorziening van active respiratoire beschermingsmiddelen (paprs). Onze medewerkers Sam Smedts en Jochen Vleugels konden dit oplossen door slimme inzet van CAD/CAM en enkele elektrische componenten. Dit kleine maar belangrijke project "heeft er toe bijgedragen dat geen enkele medewerker in de icu met covid besmet is geraakt tijdens deze periode", dixit UZA, onze opdrachtgever in dit toegeleverd, oplossingsgericht onderzoeksproject.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Snelle ontwikkeling van FFP2-FFP mondmaskers. 16/03/2020 - 15/03/2021

Abstract

Dit project startte begin maart toen er ernstige tekorten dreigde in beschermende mondmaskers, naar aanleiding van de COVID-pandemie. Het doel was om voldoende FFP2 en FFP3 maskers te voorzien voor zorgverstrekkers. Het team aan de Antwerp Design Factory startte onmidellijk een parallel R&D traject waarbij modelontwikkeling, materiaalvoorziening, productie en validatie simultaan werden uitgevoerd om snel te prototypen, valideren en bij te sturen. De standaard regelgeving (EN 149) werd vertaald in een protocol voor nood-validatie in samenspraak met FAGG en FOD economie. Na één maand waren er twee modellen: voor industriële productie (gebogen naden) en voor personalisatie en noodproductie (rechte naden). De modellen werden extern gevalideerd door IFA en Mensura. De uiteindelijke lijn produceert 5000 FFP2 maskers in een 38 uren shift met 8 operatoren. Ze is semi geautomatiseerd en extreem compact, met mogelijkheid om sommige stappen te delokaliseren. De maskers zijn voorzien aan UZA en ZNA om zorgverstrekkers te beschermen en aan Provincie Antwerpen om mee het contact tracing programma te helpen opzetten. Daarnaast is er een donatie aan het Rode Kruis Libanon.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

3DScan^3. 01/01/2020 - 31/12/2021

Abstract

Dit is een gezamenlijke aanvraag van onderzoeksgroepen aan de faculteit Ontwerpwetenschappen. Bij deze faculteit richt het onderzoek zich op de mens, in relatie tot artefacten zoals uit producten, cultureel erfgoed en gebouwen. Het punt dat deze onderzoeksactiviteiten met elkaar verbindt is schaal - de menselijke ervaringsschaal van de tastbare en visuele artefacten, die direct met het sensorische systeem kunnen worden waargenomen, zonder extra instrumenten (bijv. Een vergrootglas of telescoop). We willen ontworpen artefacten beschouwen, begrijpen en erover nadenken, gesitueerd op een schaal van millimeters tot kilometers. Voor alle onderzoeksgroepen zijn verbeterde digitaliseringssystemen nodig om met concurrerende instellingen mee te kunnen dingen, en in specifieke aspecten zal dit ons in staat stellen excellentie te ontwikkelen (in het bijzonder digitaal erfgoed / time machine en digitale modellering van het menselijk lichaam).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

LoRaWan MuseumLogger. 01/01/2020 - 30/06/2020

Abstract

In partnerschap met het Modemuseum te Antwerpen (MoMu) betreft dit innovatieve project de ontwikkeling van een open source datalogsysteem die d.m.v. soft- & hardware het klimaat in de museumdepots van MoMu zal monitoren (i.c. licht, luchtvochtigheid en temperatuur (lux, %RV, °C)) en zal alsook een visuele controle uitvoeren van onze insectenvallen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het LORA protocol om dataloggers langdurig op batteren te kunnen Omdat museumobjecten bij het MoMu in toenemende mate buitenhuis bewaard worden, moeten deze dataloggers vanuit een externe locatie benaderd kunnen worden. Met financiele ondersteunding van de Vlaamse overheid (Departement Cultuur, Jeugd en Media) wordt er ingezet op open hard- & software componenten, om zo zelf een datalogsysteem kunnen bouwen die kwaliteitsvolle data op maat van het museum aanlevert. Bovendien maakt deze open methodologie de datalogger 'modulair' en implementatie van een gelijkaardige setup voor een ander museum mogelijk en relatief goedkoop. MoMu realiseerde reeds enkele prototypes die de haalbaarheid van dit idee aantonen. In samenwerking met de UAntwerpen (Product Ontwikkeling: Antwerp Design Factory) willen we deze prototypes doorontwikkelen tot een echt functionerend product (Minimal Viable Product - MVP) dat effectief zal ingezet worden om de klimaatcontrole van MoMu's extern depot te verzorgen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontwikkeling en validatie van een gebruiksvriendelijke methode om immersieve technologieën maximaal te benutten in het productontwikkelingsproces. 01/11/2019 - 31/10/2023

Abstract

Het doel van dit onderzoek is om een gebruiksvriendelijke methode op te stellen voor productontwikkelaars om beter om te gaan met Virtual, Augmented Reality en/of Mixed reality (MR, het mengen van de echte en de virtuele wereld). Met andere woorden zullen we een methode definiëren en valideren om MR in te zetten in het productontwikkelingsproces. Het project is ontstaan uit de vaststelling dat het productontwikkelingsproces verbeterd kan worden door het gebruik van deze technologieën. Organische vormen (oppervlakken met niettriviale kromming) kunnen bijvoorbeeld direct in MR worden verwerkt en vervolgens worden afgestemd op flexibele productietechnieken zoals 3D printen, zodat de noodzaak van complexe en omslachtige schermmanipulaties bij digitaal tekenen wordt omzeild. De methode wordt opgesteld door de nieuwste ontwikkelingen rond VR te implementeren in verschillende stadia van het ontwerpproces: ideeëngeneratie, systeemontwerp, conceptontwerp, prototyping en productie. Voorziene verbeteringen zijn: verhoogde efficiëntie, betere communicatie, verbeterde perceptie (esthetiek), snellere verificatie, minder iteraties en snellere besluitvorming. Het resultaat word een methodologie die productontwikkelaars in staat stelt om beter te ontwerpen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Digitaal erfgoed voor slimme regio's (Time Machine). Test-case: Herentals en de Kleine Nete. 01/10/2019 - 30/09/2021

Abstract

Hoe kunnen we kennis uit het verleden inzetten bij het beantwoorden van ruimtelijke vragen vandaag? De digitale revolutie zorgt voor een exponentiële toename van precies lokaliseerbare data over de geschiedenis, archeologie en ontwikkeling van het landschap. Een digitale 'tijdmachine' komt zo binnen handbereik. Binnen de contouren van het Gebiedsprogramma Kleine Nete onderzoekt dit project hoe we digitaal beschikbare erfgoeddata ruimtelijk kunnen integreren en inzetbaar maken voor toekomstige ruimtelijke ontwikkeling.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Demonstrator CONCEVAL. 10/09/2019 - 30/12/2019

Abstract

Demonstratorontwikkeling voor een Flanders Make-project, gericht op generatief ontwerp en semi-automatische rangschikking van ontwerpvoorstellen. Betreft hardware en software om een "embodied" ervaring met het algoritme mogelijk te maken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Beter samenwerking tijdens calamiteitenbestrijding door mixed reality. 01/07/2019 - 31/12/2020

Abstract

We verwachten dat de professional van de toekomst gebruik zal maken van interactieve augmented reality (AR). Essentieel is de bruikbaarheid van dergelijke AR-systemen is, zeker in het geval van complexe taken. Dit voorstel richt zich op het uitdiepen van deze ondersteuning, namelijk het weergeven van informatie tijdens calamiteiten zoals bij de brandweer; in dergelijke gevallen moet het situationeel bewustzijn en samenwerkingsmogelijkheden in kaart worden gebracht, naast onderzoek naar de mogelijkheden om de natuurlijke perceptie uit te breiden met extra sensoren, ondersteuning ruimtelijk redeneren / in kaart brengen en door afstemming op afstand van een coördinator. De huidige wetenschappelijke stand der techniek biedt echter slechts beperkte richtlijnen en case-studies, maar geen inzichten in optimale augmentatie (ondersteuning door middel van AR). In dit voorstel richten wij ons op de mens, en de ondersteuning. De STRIMPRO zal ons in staat stellen om een ​​uitgebreid onderzoek en een baanbrekend experiment te starten, gepubliceerd in een juiste academische omgeving, terwijl professionals en hun toeleveringsketen betrokken worden bij de follow-up financiering.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

De inzet van 3D-technologie voor de restauratie van complexe kunstobjecten. 01/01/2019 - 31/12/2023

Abstract

Breekbare en zeer gedetailleerde objecten uit het culturele erfgoed, zoals gebeeldhouwde keramiek, kunnen niet handmatig worden hersteld zonder verdere schade. 3D-technologie kan een grote hulp zijn bij het reparatieproces. Dit omvat 3D-scannen, modelleren en 3D-printen. Een gerestaureerd object, dat wordt behandeld voor esthetische, commerciële of museale doeleinden en met duurzame materialen, heeft een algehele grotere waarde. Het voorgestelde onderzoek zou het bijvoorbeeld mogelijk maken om replica's van fijne en gedetailleerde sculpturen te produceren voor een betere tactiele zintuiglijke ervaring. Dit onderzoeksvoorstel heeft vier hoofddoelen: - Een methode ontwikkelen voor restauratoren door een digitale toolbox te creëren: wat voor soort scanning-, modellering- en printtechnieken zijn er beschikbaar en voor welk type gebeeldhouwd keramiek of andere kunstwerken kunnen ze worden gebruikt? - Daarom is er ook behoefte aan meer inzicht in de schade die aanwezig is in cultureel erfgoed, te beginnen met gebeeldhouwde keramische objecten. - Bepalen welke voorwaarden nodig zijn voor een goede reparatie: authenticiteit en andere waarden zijn belangrijk om te overwegen tijdens conservering en de ethische beslissing die hieruit voortvloeit heeft uiteindelijk invloed op het visuele resultaat. - Formulering en validatie van de methodologie door een verzameling van cases.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject