Onderzoeksgroep

Expertise

Thomas Vanoutrive analyseert transportbeleid en aanverwante thema's gebruik makende van een ruime waaier aan technieken en methodes waaronder statistische technieken (multilevel modelling, spatial econometrics, factor analysis, social network analysis,...), kwalitatieve methoden (interviews, document analyse,...), en Geografische Informatiesystemen (GIS). Hij is eveneens betrokken bij het burgerwetenschapsproject Straatvinken waarbij burgers het verkeer tellen.

Het volgen van de groei en impact van het bestelsysteem voor kant-en-klare maaltijden in België. 01/01/2023 - 31/12/2026

Abstract

In het afgelopen decennium is de voedselmarkt erg veranderd met maaltijdbezorgdiensten die langzaam doordringen in verschillende grote steden, hoewel de groei van deze diensten in België relatief recent is. Er is echter een reëel risico dat het huidige maaltijdbezorgingssysteem een negatieve impact heeft op de voedingspatronen en de gezondheid van de consumenten, naast de implicaties voor de lokale retail. Bovendien kan dit aanbod eveneens leiden tot een grotere sociale gradiënt in gezondheid (bv. door een negatieve impact op de lokale voedelvoorziening). Dit project heeft als doel om het maaltijdbezorgingssysteem te bestuderen, met daarbij een focus op de drijfveren van en de implicaties voor zowel consumenten als lokale retailers. Aangezien maaltijdbezorgdiensten in de toekomst aanwezig zullen blijven, zal de gegenereerde kennis worden gebruikt om oplossingen te ontwikkelen ter bevordering van positieve veranderingen in het systeem, zoals bijvoorbeeld een makkelijkere toegang tot gezonde maaltijden en winstgevende mogelijkheden voor lokale retailers. In dit onderzoeksproject zal een systeembenadering gehanteerd worden met daarbij specifieke aandacht voor het verzekeren dat het maaltijdbezorgingssysteem de voedselongelijkheid niet vergroot.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Op weg naar straatdata. 01/12/2021 - 30/11/2023

Abstract

Sinds 2018 genereert het burgerwetenschapsproject Straatvinken gegevens over verkeer en leefbaarheid op straatniveau. Dit resulteerde in verschillende rijke databanken. Het doel van dit project is om deze gegevens te valoriseren voor maatschappelijk relevant onderzoek. Ten eerste zal de gegevensverzameling en verwerkingsprocedure van de jaarlijkse verkeerstellingen worden geoptimaliseerd. Ten tweede zullen de gegevens van de Teltest (n = 1.000) geanalyseerd worden om de kwaliteit van de data verder te onderzoeken. Ten derde zullen de gegevens gebruikt worden om verschillen in het aantal en aandeel van verschillende vervoerswijzen in straten te verklaren, en dit in diverse soorten gebieden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Evalueren en verbeteren van TOD projecten in Belgische en Zweedse RURs. 01/10/2021 - 30/09/2024

Abstract

Het onderzoek ontwikkelt nieuwe inzichten over de interactie tussen generische, stedelijke TOD modellen en de sociaal-ruimtelijke contexten van RURs waarin de TOD projecten geïmplementeerd worden. Het project focust op (i) wie geeft TOD projecten vorm, met welke redenen en met welke sociale en landschappelijke impact; (ii) spanningen tussen de bestaande context en de verbeeldingen van TOD ontwikkelingsplannen. De cases: de RURs van Antwerpen en Stockholm/Uppsala.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

TOD voor inclusieve en duurzame ruraal-urbane regio's (TOD-IS-RUR). 01/01/2021 - 31/12/2024

Abstract

TOD-IS-RUR focust op Transit Oriented Development (TOD), met als doel publiek transport te conceptualiseren als ruggengraat voor sociaal inclusieve en duurzame verstedelijking in Europese ruraal-urbane regio's (RURs). Als Europa de transitie wil maken naar inclusieve en duurzame verstedelijkingspatronen, dan is de extensie van TOD naar RURs essentieel, omdat een groot deel van de Europeanen in RURs wonen/werken, en niet enkel in stadskernen. TOD-IS-RUR zet een interdisciplinair, intersectoraal, en internationaal netwerk op, met 9 beneficiaries en 12 partner organisations, die samen expert-level training voorzien in analyse en conceptualisatie van TOD in RURs, aan 10 Early Stage Researchers (ESRs).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Voorbereiden rapport met betrekking tot een gezonde en duurzame voedselomgeving. 01/02/2020 - 31/07/2020

Abstract

Aan de hand van een literatuurstudie wordt een conceptueel model opgesteld dat aangeeft hoe beleid op gewestelijk en lokaal niveau een impact kan hebben op het duurzame en gezonde karakter van de voedselomgeving van burgers.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Leefomgevingskwaliteit. 01/01/2020 - 29/02/2020

Abstract

Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid werkt aan een visie over leefomgevingskwaliteit. Dit vloeit voort uit de integratie van Ruimte Vlaanderen (RV) en Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) in het nieuwgevormde Departement Omgeving. Het expertenadvies 'Leefomgevingskwaliteit en Leefbare Straten' past in deze visievorming over leefomgevingskwaliteit, en legt de nadruk daarbij op mobiliteit, en het concept 'leefbare straten' (liveable streets) in het bijzonder. Aan de hand hiervan werd de inspiratienota 'Bestaande Inzichten rond Kwaliteit in de Context van de Leefomgeving' besproken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Voetgangersverkeer voorspellen op straatniveau. 01/07/2019 - 31/12/2020

Abstract

Wandelen heeft nog steeds de status van een alledaagse, banale activiteit met geen duidelijke onderzoeksagenda. Nochtans is wandelen een gezonde, duurzame vervoerswijze die bijdraagt aan de levendigheid van straten en buurten. Dit project draagt bij tot de kennis over wandelen door middel van een kwantitatieve analyse van wandelverkeer op straatniveau.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Burgerwetenschapsproject 'Straatvinken'. 23/04/2019 - 01/05/2020

Abstract

Straatvinken is een burgerwetenschapsproject waarin burgers het verkeer in hun straat tellen gedurende één uur. Deze subsidie ondersteunt het telmoment van mei 2019. Naast het verwerken en communiceren van de gegevens, werd er ook een verkeersleefbaarheidsbevraging uitgevoerd. Meer informatie is terug te vinden op www.straatvinken.be

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Bereikbaarheidsarmoede in de stedelijke periferie vanuit het perspectief van transport en rechtvaardigheid. 01/10/2018 - 30/09/2021

Abstract

Dit project is gericht op het beter begrijpen van bereikbaarheidsarmoede in de stedelijke periferie om zo bij te dragen aan de theorievorming over transport en rechtvaardigheid. In lijn met de literatuur over transport en sociale uitsluiting ligt de nadruk op bereikbaarheidsarmoede aangezien mensen over voldoende bereikbaarheid moeten beschikken om te kunnen deelnemen aan de samenleving. Drie internationale gevalstudies zullen worden uitgevoerd om concepten als 'onvoldoende bereikbaarheid' beter te bevatten. Dit draagt bij tot de discussie omtrent de centrale vraag in onderzoek over transport en rechtvaardigheid: hoeveel bereikbaarheid zijn we elkaar verschuldigd? Drie centrale kwesties verdienen daarbij onze speciale aandacht: paternalisme, productie en individuele rechten, en deze concepten vormen de leidraad voor het rond drie cases opgebouwde onderzoek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Gobelin: groenblauwe netwerken in Vlaanderen. 19/10/2017 - 18/10/2019

Abstract

Het doel van de opdracht is ten eerste om op basis van een gedegen wetenschappelijke onderbouwing vanuit de literatuur een door alle partners ondersteunde afbakening van het begrip groenblauwe netwerken te formuleren, gebaseerd op de doelen van biodiversiteit, klimaat en leefkwaliteit. Op basis van deze afbakening/definitie dient het bestaande groenblauwe netwerk en de potentie voor uitbreiding en kwalitatieve versterking in beeld te worden gebracht. Het laatste deel van de opdracht bestaat uit ontwerpend onderzoek, waaronder de uitwerking van concrete cases met als doel om de theorie in de praktijk te brengen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Hoeveel bereikbaarheid zijn we elkaar verschuldigd? 01/07/2017 - 31/12/2018

Abstract

Het concept bereikbaarheid legt de link tussen ruimtelijke planning en transportbeleid. Een centraal uitgangspunt is dat mensen effectief toegang moeten hebben tot diensten en activiteiten om volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving. Bereikbaarheidsbarrières kunnen organisatorisch of financieel zijn, maar in dit onderzoek ligt de nadruk op de transportdimensie. Kwalitatief onderzoek zal uitgevoerd worden om beter te begrijpen wat vervoersarmoede betekent, en om zo meer inzicht te krijgen in de kwestie van hoeveel en welke bereikbaarheid we elkaar verschuldigd zijn.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Vergunningenbeleid in Vlaanderen. 01/10/2016 - 05/12/2017

Abstract

Ruimte Vlaanderen lanceerde het bestek 'Vergunningenbeleid in Vlaanderen' (Bestek nr. RV-AOM/16/15) om op basis van de gemeentelijke vergunningenregisters een beter beeld te krijgen van het vergunningenbeleid in de praktijk, evoluties doorheen de tijd en de invloed van wijzigende wetgeving en beleid. Voorts dienen analyses ontsloten te worden en vormen ze de basis voor beleidsvorming. De vergunningenregisters hebben een rijkdom aan informatie van meer dan 50 jaar vergunningenbeleid en bieden inderdaad potentieel voor het toekomstig ruimtelijk beleid. Omwille van de overvloed aan 'ongestructureerde' data is er nu de uitdaging en drang om hier een duidelijk inzicht in te verkrijgen met oog op het strategisch inzetten van de stedenbouwkundige vergunning als instrument.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Openbaar vervoerbeleid: discours, bereikbaarheid en alternatieven. 01/10/2015 - 30/09/2016

Abstract

Het project 'Openbaar vervoerbeleid: discours, bereikbaarheid en alternatieven' onderzoekt waarom transportbeleid is wat het is. Verschillende meningen bestaan over de tekortkomingen en verdiensten van het gevoerde transportbeleid op verschillende plaatsen en tijdstippen. Dergelijke meningen en zienswijzen zijn onderdeel van vertogen die specifieke gezichtspunten hebben over problemen en oplossingen, en transportbeleid kan enkel begrepen worden als het resultaat van strategieën en hun eventuele implementatie. Openbaar vervoer werd geselecteerd als lens om transportbeleid beter te begrijpen aangezien het raakt aan verschillende belangrijke elementen zoals congestie, vervuiling, gelijkheid en billijkheid. Naast een analyse van vertogen van diverse actoren zoals transporteconomen en de milieubeweging, zal ook de impact van het mobiliteitsbeleid op het dagelijks leven van mensen worden onderzocht. Meer bepaald zal de toegang tot normale activiteiten als werk, winkels en gezondheidszorg aandacht krijgen in empirisch onderzoek. Tot slot wordt ook ingegaan op mogelijke alternatieven die doorheen de tijd naar voor werden geschoven maar niet dominant zijn geworden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject