Onderzoeksgroep

Expertise

Expertisedomein Onderwijs: (1) vreemdetalenonderwijs: vakdidactiek Duits (DaF) en Engels (TEFL), CALL (2) onderwijskunde: urban education, multiperspectiviteit, binnenklasdifferentiatie Expertisedomein Taalkunde: (1) toegepaste taalkunde (zie expertisedomein onderwijs) (2) variationele taalkunde van het Duits

Het effect van Translanguaging in lezen op leerengagement in meertalig taalgericht vakonderwijs. 01/01/2024 - 31/12/2026

Abstract

Door de westerse demografische ontwikkelingen en de multiculturaliteit die ermee gepaard gaat, wordt monolinguale klasinteractie steeds zeldzamer. Leerlingen met diverse taal- en andere gerelateerde achtergronden vereisen optimale onderwijsmethoden, aangepast aan hun sterktes, noden en uitdagingen. Voor multilinguale taalpraktijken in contexten zoals vreemde/ tweedetaalonderwijs is de generieke term 'translanguaging' (TL) in gebruik. Met de snelle expansie van taalgericht vakonderwijs, dat in geïnstitutionaliseerde vorm in het secundair onderwijs bekendstaat als CLIL (Content and Language Integrated Learning) en EAL/AAL (English as an Additional Language/Afrikaans as an Additional Language) , doet meertaligheid zijn intrede in ons onderwijs, gepaard met een grote heterogeniteit van idiosyncratische TL-praktijken. Deze proliferatie maakt kritisch TL-onderzoek noodzakelijk en dringend, vooral omdat uit recent onderzoek blijkt dat leraren niet goed weten hoe ze met (de rol van) taal moeten omgaan en leesvaardigheid van leerlingen in gestaag verval is (PIRLS 2021). Gezien de lange geschiedenis van onderzoek naar meertaligheid in Zuid-Afrikaanse multilinguale klasgroepen, bieden deze een ideale want complementaire onderzoekscontext voor een empirische studie in Vlaams CLIL- en Zuid- Afrikaans EAL/AAL-onderwijs ter beantwoording van de vraag 'Wat is de impact van TL- praktijken op lezen in multilinguaal taalgericht vakonderwijs?'

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Effectief CLIL-onderwijs in Vlaanderen. Profielen van scholen en leerlingen, ervaren effecten en randvoorwaarden. 01/01/2024 - 28/02/2025

Abstract

Hoe ziet een effectieve methodiek voor CLIL (Content and Language Integrated Learning) eruit? In welke mate beantwoordt het CLIL-onderwijs in het Vlaamse secundair onderwijs aan deze kenmerken? En wat kunnen stakeholders doen om effectief CLIL-onderwijs te ondersteunen? Dit onderzoek ambieert om op basis van een mixed-methods-aanpak antwoorden te geven op deze vragen en doet dit in drie onderzoekslijnen: (1) een literatuuronderzoek (umbrella review) dat de kenmerken van effectief CLIL-onderwijs in kaart brengt; (2) een kwantitatief onderzoek waarin een Vlaanderenbrede survey enerzijds profielen identificeert van scholen die CLIL aanbieden en leerlingen die CLIL volgen (latent profile analysis), en anderzijds ervaren effecten en bepalende variabelen in kaart brengt (structural equation modeling); en (3) een verdiepend kwalitatief onderzoek dat bij een selectie van scholen (enerzijds scholen die 'effectief' CLIL-onderwijs aanbieden; anderzijds scholen die recent hun CLIL-aanbod stopzetten) aan de hand van een delphi-studie die kenmerken van effectief CLIL-onderwijs alsook de randvoorwaarden voor succesvolle implementatie in Vlaanderen identificeert. Dit onderzoek kan waardevolle input leveren aan de actoren die betrokken zijn bij CLIL in Vlaanderen. Ten eerste krijgen zij een evidence-informed inzicht in de kernelementen die de effectiviteit van CLIL-onderwijs beïnvloeden. Ten tweede verhelderen de resultaten in welke mate het Vlaamse CLIL-onderwijs aan deze kenmerken van effectiviteit beantwoordt, hoe deze effecten ervaren worden op verschillende niveaus (leerlingen, leerkrachten en schoolteams), en kunnen beleidsmakers op deze manier beslissingen nemen die op data gebaseerd zijn. Ten derde kan men scholen ondersteunen die met CLIL-onderwijs starten doordat dit project essentiële randvoor-waarden voor succesvolle implementatie in kaart brengt.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Fulbright beurs voor postdoctorale onderzoekers 2022. 01/09/2022 - 30/11/2022

Abstract

Geglobaliseerde communicatie neemt in toenemende mate een schriftelijke vorm aan. Een positieve relatie tussen lezen en schrijven is empirisch aangetoond, hoewel meer onderzoek naar L2-schrijven nodig is. Aangezien lezen de best onderzochte taalvaardigheid is, is een op feiten gebaseerde schrijfpedagogie essentieel. Ons doel is om in TEXT EDITING IN GERMAN baanbrekende inzichten in geschreven tekstproductie en -redactie te presenteren door een Cognitieve Grammatica-perspectief toe te passen op Duitse L2 schrijfproducten van (jonge) volwassen schrijvers, waartoe een samenwerking met Prof. C. Arnett noopt. Het project omvatte ook het geven van lezingen over Duitse variationele linguistiek aan UC Davis.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Pilootproject ter versterking van de lerarenopleidingen, in nauwe relatie met actoren die instaan voor het verdere professionele continuüm van de leraar. 01/09/2021 - 31/08/2023

Abstract

Dit project versterkt de lerarenopleiding door een ICT-ondersteund leer-, evaluatie- en deelplatform voor de LIO (leraar in opleiding), diens mentor-coach en diens lerarenopleider(s). Dit instrument, het LIO-Platform, kan in elke lerarenopleiding zonder grote structurele aanpassingen toegevoegd worden aan de bestaande LIO-begeleiding en zal in dit pilootproject worden ontworpen, ontwikkeld, geïmplementeerd en wetenschappelijk geëvalueerd. Het doel is hiermee het zelfsturend leren van LIO-studenten te vergroten, de mentor-coach te versterken in de begeleiding van de LIO-studenten en de afstemming tussen LIO-student, mentor en de opleiding te faciliteren. Hiervoor bundelen we (1) de praktische ervaring met LIO-begeleiding van de lerarenopleidingen aan Universiteit Antwerpen (Master S.O.) en AP Hogeschool (Bachelor S.O.), (2) de wetenschappelijke expertise omtrent vakdidactiek, zelfregulerend leren en leergemeenschappen van de onderzoeksgroep Didactica en het expertisecentrum APERU, (3) de technologische ervaring met de ontwikkeling van een online tool voor leerprocesopvolging van Odisee Hogeschool, (4) de know how in expertisedeling onder onderwijsprofessionals van Onderwijsnetwerk Antwerpen (ONA) en van Centrum Nascholing onderwijs (CNO) en (5) de grote diversiteit aan schoolse partners in zowel (groot)stedelijke als minder geurbaniseerde contexten gespreid over de provincie Antwerpen. In functie van het opzetten van de samenwerking werden, over de provincie-, associatie- en netgrenzen heen, gesprekken gevoerd met deze verschillende partners die inhoudelijk op een complementaire manier het project versterken en de reikwijdte ervan verbreden. De samenwerking met enkele secundaire scholen wordt in deze projectaanvraag expliciet geformaliseerd door hen afzonderlijk te vermelden. Vertrekkende vanuit een probleemstelling die de projectpartners delen, stelt het pilootproject zich tot doel om (1) het zelfregulerend leren en de vakdidactische competentie van de LIO te versterken, (2) de LIO-begeleiding door de mentor-coach te stimuleren op het vlak van zelfregulerend leren en de vakdidactiek, en (3) de samenwerking op het vlak van LIO-begeleiding en -evaluatie tussen de mentor-coach en de lerarenopleiding te verbeteren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Effectief leesonderwijs in het basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen: identificatie en evaluatie van het praktijkmodel 'Lezen op school'. 01/05/2021 - 30/04/2023

Abstract

Dit project beoogt een wetenschappelijke analyse (verticaal en horizontaal) van de Lezen op School-projecten. In een eerste stap voeren we een systematische meta-review van effectief leesonderwijs, waarbij we zowel alle fases van het proces van leren lezen als andere belangrijke actoren buiten het onderwijs (voor zover zij een directe link met het onderwijs hebben) meenemen. Tegelijkertijd beschrijven we uitvoerig de projecten rond lezen op school. Op basis van de conclusies uit de meta-review wordt de mate bepaald waarmee deze projecten deze inzichten bevatten. Tot slot engageren we leerkrachten die via een professionaliseringstraject een praktijkrelevante inspiratiegids ontwikkelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

VVOB action plan 2020 ASoE NKU KWAME NKRUMAH UNIVERSITY 25/09/2020 - 31/12/2023

Abstract

Dit VVOB-gefinancierde project tussen de Antwerp School of Education en de Kwame Nkrumah University (Kabwe, Zambia) laat toe om een gezamenlijk opgesteld actieplan ter versterking van het partnerschap uit te voeren. Onderwijsuitwisseling is een centraal onderdeel van het plan, dat bovendien bijdraagt tot een duurzame interinstitutionele band, waarbij studenten en personeel gelijkwaardig bijdragen tot het bereiken van de noodzakelijke groei in kwaliteitsprestaties (met het oog op een volgende VVOB-beurs). Binnen het project werken de partners aan interculturele competenties en diversiteit, wat een zeer belangrijke VVOB-doelstelling is (SchoolLinks). Daartoe en op het niveau van de leerlingen heeft het project zich vier doelen gesteld met betrekking tot mondiaal burgerschapsonderwijs (global citizenship education; GE), die het zal bereiken door middel van vier GE-activiteiten: (1) studenten worden voorbereid op de interculturele uitwisseling en de praktische omzetting van vaardigheden; (2) studenten nemen deel aan een uitwisselingsreis naar België / lopen stage in een middelbare school in België onder toezicht van de academische partners / nemen deel aan het ontvangen van Belgische studenten en personeel in hun lessen in een proces van internationalisering, culturele interactie en integratie; (3) studenten voeren een groepstaak uit om een verslag te maken (video, foto en schriftelijk) over de uitwisselingsactiviteit; (4) online vergaderingen en presentaties (omwille van COVID-19) tussen studenten en personeel van beide partneruniversiteiten. Op het niveau van het personeel heeft het project zich drie doelen gesteld met betrekking tot capaciteitsopbouw (capacity building; CB), die het zal bereiken door middel van drie CB-activiteiten: (1) personeel van beide instellingen zal paperpresentaties op conferenties over onderzoeksbevindingen bespreken; (2) KNU-personeel kan een Belgische docent uitnodigen om cursussen/gastcolleges te volgen en/of te geven en deel te nemen aan de evaluatie van lessen; (3) online-presentatie van lessen en deelname aan conferenties.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderwijsproject

Leerscenario's voor een inclusief taal- en cultuuronderwijs in superdiverse schoolklassen (E-Learnscene). 01/09/2020 - 31/08/2023

Abstract

Door tal van taalbeleidsinitiatieven enerzijds en nieuwe bevindingen van taalonderwijsonderzoek anderzijds werden de bestaande inputgerichte taalverwervings- en taalonderwijsmodellen vervangen door een output- en competentiegericht taalverwervings- en taalonderwijsperspectief dat ook de complexiteit en dynamiek van taalverwerving door meertaligen onderstreept. Bovenal echter heeft de invoering van het ERK (Raad van Europa, 2001) ertoe geleid dat de nationale leerplannen het leerprocesconcept hebben gewijzigd in de richting van een procesgericht perspectief op het leren van talen, en dat er pedagogische aspecten aan zijn toegevoegd zoals intercultureel leren, mediawijsheid en andere persoonsgebonden competenties (teamwork, kritisch denken). Ondanks al deze substantiële veranderingen zijn de meeste leerboeken en leermiddelen Duits nog steeds op het verleden gericht, wat het duidelijkst blijkt in landen met Duits als officiële taal (of als minderheidstaal) naast andere taalgemeenschappen (Italië, België, Polen enz.) en in landen met een toegenomen vraag naar Duits als vreemde taal (Zweden). In deze landen schiet de promotie van het Duits over het algemeen tekort, wat het duidelijkst naar voren komt in onderwijs dat tekortschiet qua innovatie en pedagogische maatregelen met bescheiden succes. Tegen deze achtergrond wil het project de expertise van een internationaal consortium op het gebied van Duits als vreemde en officiële taal gebruiken om leerscenario's te ontwikkelen, te implementeren en te evalueren, dewelke leraren in opleiding en leerkrachten didactische ondersteuning bieden voor samenwerkend en leerling-gecentreerd onderwijs in hedendaagse heterogene (superdiverse) klassen. De bundeling van expertise in een dergelijk transnationaal consortium zal een essentiële bijdrage leveren aan de betrokken nationale curricula (met name aan de systematische verbetering van de onderwijskwaliteit daarvan) en aldus tegemoetkomen aan de bijzondere behoeften van het Duits in de verschillende landen. Het project heeft de volgende doelstellingen: - Bevordering en ondersteuning van een alomvattende aanpak van het (aan)leren van talen, waarbij de diversiteit van de steeds meertaliger wordende klasgroepen positief wordt benut. - Ondersteuning van synergieën met onderzoeks- en innovatieactiviteiten en bevordering van nieuwe technologieën als incubatoren en aanjagers van verbeteringen in het taal- en cultuuronderwijs. Het project combineert zowel de expertise van academische partners met bewezen ervaring in taaldidactiekonderzoek, in het ontwerpen en ontwikkelen van leermiddelen, en in de lerarenopleiding (universiteiten van Bozen, Antwerpen, Louvain-La-Neuve, Poznan en Göteborg), alsook het praktijkgerichte profiel van de Belgische vereniging van leraren Duits en de schoolpartners die de verschillende onderwijscontexten vertegenwoordigen waarop het project is gericht. Allemaal zullen zij bijdragen aan de ontwikkeling, evaluatie en verspreiding van de leerscenario's via de relevante professionele netwerken en partnerscholen en -instellingen, waardoor de overdracht tussen theorie/onderzoek en praktijk gegarandeert wordt. Het project zal een positieve impact hebben op het taalbeheersingsniveau van de leerlingen, op de leraren (in opleiding) en op vakgroepen en vakdidactische leergemeenschappen Duits.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject
 • Onderwijsproject

Erasmus+ International Credit Mobility Zambia 01/08/2020 - 31/07/2023

Abstract

Dit mobiliteitsproject stelt de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) en de Kwame Nkrumah Universiteit, Kabwe (Zambia) in staat om de kwaliteit van de lerarenopleiding te verbeteren in het licht van de 21ste-eeuwse opportuniteiten m.b.t. diversiteit, migratie en multiculturaliteit. De projectpartners zullen samenwerken met de Artevelde Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen, die ervaring heeft met stages in scholen in Kabwe. Het dreigende leraars(lonen)tekort in Zambia en de afhankelijkheid van China maken dit project des te urgenter. Bovendien concretiseert het de internationaliseringsstrategieën van de partners en hun samenwerkingsakkoord (MoU). Met name de Antwerp School of Education aan UAntwerpen kan haar geïnternationaliseerd curriculum ontwikkelen via het opleidingsonderdeel 'Profileringsstage Wereldleraarschap'.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderwijsproject

Onderzoek taalintegratieprojecten. 01/08/2020 - 30/06/2021

Abstract

Hoe kunnen scholen effectieve trajecten ontwikkelen voor leerlingen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen? Scholen hebben nood aan concrete handvatten en haalbare praktijkvoorbeelden die aansluiten bij de behoeften en context van het basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen. We ambiëren met deze projectaanvraag een genuanceerde, systematische meta-review van de wetenschappelijke literatuur, die resulteert in een wetenschappelijk rapport enerzijds en een praktijkgerichte, papieren en digitaal ontsloten leidraad voor het onderwijsveld anderzijds. Voor deze leidraad werken we met een keuzemenu dat tegemoetkomt aan de verschillende beginsituaties. Scholen worden aangespoord om eerst de procesfactoren in te vullen die belangrijk zijn voor de effectiviteit van de taaltrajecten voordat ze structurele keuzes bepalen. Verder presenteren we een gevarieerd scala aan inspirerende praktijkvoorbeelden voor kleuter, lager en secundair, telkens met voldoende detail om op verder te bouwen. Ook bezoeken en analyseren we een aantal praktijkvoorbeelden die aan de criteria beantwoorden die uit de meta-review vloeien. Om te garanderen dat de gepresenteerde praktijkvoorbeelden goed aansluiten bij de Vlaamse onderwijscontext, worden de randvoorwaarden aan de hand van een delphi-studie gescreend samen met actoren uit het werkveld.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Naar versterkte en wervende universitaire lerarenopleidingen. 01/01/2018 - 31/12/2019

Abstract

De beheersovereenkomst aan de basis van dit project werd gesloten om de universitaire lerarenopleidingen te versterken en te ondersteunen in de transitie naar de nieuwe lerarenopleidingen, zoals beschreven in de conceptnota "Lerarenopleidingen versterken: wervende en kwalitatieve lerarenopleidingen als basispijler voor hoogstaand onderwijs" van 25 maart 2016 en het ontwerpdecreet betreffende de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en overdrachtsmaatregelen voor de lerarenopleidingen, zoals door de Vlaamse Regering een eerste keer principieel goedgekeurd op 14 juli 2017. Vertrekkende van hoger vermelde documenten en de doelstellingen van het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 en het daarin geformuleerde streven naar kwaliteitsvolle, flexibele en aantrekkelijke lerarenopleidingen worden er drie acties voorgesteld. Deze acties kaderen in de volgende thematische lijnen: 'versterken en innoveren' (thema 1) en 'werven' (thema 2). 1. 'Versterken en innoveren van de lerarenopleidingen': a. Actie 1: Project 'Naar een nieuwe universitaire lerarenopleiding op masterniveau'. b. Actie 2: Project 'Hoe kan deze nieuwe universitaire lerarenopleiding op masterniveau optimaal tegemoetkomen aan de doelgroep van zij-instromers?' 2. 'Werven': Actie 3: 'Naar wervende universitaire lerarenopleidingen': Communicatie en bekendmaking van de nieuwe opleiding bij kandidaat-leraren en het werkveld, met specifieke aandacht voor de diversiteit van de instroom.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Transversaal DRC project - Academisch Engels - Fase 4. 01/01/2017 - 31/08/2022

Abstract

Het project ("English for Academic Purposes - Quality, Extension, Sustainability") heeft tot doel de onderwijsleerprocessen verder te verdiepen door Blended-Learning-toepassingen (BL) voor de lokale context van de zeven betrokken universiteiten in de Democratische Republiek Congo te onderzoeken en te ontwikkelen. Deze werden initieel in fase 2 en 3 geïntroduceerd. Door de kwaliteiten van BL (en in het bijzonder van zijn flexibele karakter) om verschillende leerdergroepen (niveau en oriëntatie) te bedienen en om een ​​productiegerichte, virtuele Engelstalige context te creëren, is het noodzakelijk om meer te focussen op een educatieve aanpak die nog niet in deze specifieke context werd getoetst en onderzocht (low-resource, low-connectivity context). Het project beoogt ook verder te gaan dan de eerder geïdentificeerde doelgroepen, binnen en buiten de 7 academische instellingen die betrokken zijn: d.w.z. administratief personeel, studenten, en betalende klanten en NGO's. Ten slotte stelt dit EAP project, gelet op zijn dynamiek en geoormerkte duurzaamheid, zich een strakkere organisatie per betrokken universiteit, waaronder een bedrijfsplan met een financieel plan, een tijdschema en een duurzaam lokaal systeem van verantwoording tot doel. Dit is immers een grote uitdaging, waarvoor het project kan bogen op de steun van de betrokken academische partners ("points focaux").

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Van startbekwaam naar stadsbekwaam. Bouwstenen voor een teamgericht perspectief op het opleiden van leraren en het omgaan met diversiteit. 15/12/2016 - 31/03/2018

Abstract

(korte versie) Binnen de Antwerpse grootstedelijke context vormt superdiversiteit het vertrek‐ en eindpunt van kwalitatief (hoger) onderwijs. Op de vraag hoe om te gaan met die diversiteit, en hoe (toekomstige) leraren daartoe op te leiden, zijn evenwel meerdere antwoorden mogelijk én nodig. Dit project zet daarom in op het delen en (her)ontwerpen van verschillende manieren van aanpak, met als doel hoogstaand en innoverend onderwijs te realiseren voor alle leerlingen. Binnen dit project zullen 'communities of practice' worden opgericht,  waarin lerarenopleiders uit verschillende opleidingen samenwerken rond een specifieke focus met de bedoeling om 'van onderuit' expertise te delen, bestaande praktijken op elkaar af te stemmen en/of nieuwe praktijken te initiëren. Deze worden opgericht rond drie prioritaire domeinen, waarin telkens een ander facet van diversiteit in de kijker staat: didactiek Nederlands aan anderstaligen (d.i. omgaan met talige diversiteit), urban education (d.i. omgaan met sociaalculturele diversiteit) en inclusief onderwijs (d.i. omgaan met specifieke onderwijsbehoeften). _____________________________________________________________ Het project wil de transitie naar een vernieuwde lerarenopleiding vormgeven via instellingsoverschrijdende vakteams die inzetten op samenwerking, delen van expertise en collegiaal leren. Het project vertrekt vanuit een gemeenschappelijke gerichtheid op het bekwamen van toekomstige leraren in het lesgeven in een grootstedelijke context en zet in op impact op de (klas)praktijk in scholen en lerarenopleidingen. Het project omvat drie inhoudelijk met het centrale thema verbonden deelprojecten, de samenwerkingspraktijken of 'communities of practice': (1) "Omgaan met talige diversiteit. Kennisdeling rond Didactiek Nederlands aan anderstaligen" (talige diversiteit; co-promotoren: Jordi Casteleyn, Mathea Simons & Rianne Pinxten) (2) "Lesgeven aan superdiverse klassen. Ontwikkelen van een leerlijn 'urban education'" (urban education; co-promotoren: Paul Janssenswillen & Wouter Schelfhout) (3) "Inclusief onderwijs en specifieke onderwijsbehoeften" (inclusief onderwijs; co-promotoren: Elke Struyf & Ellen Vandervieren). Het project wordt praktisch vormgegeven als een samenwerking in de vorm van leergemeenschappen met personeelsleden uit de zeven partnerinstellingen van het voormalige Expertisenetwerk Lerarenopleidingen Antwerpen (ELAnt): CVO Crescendo, CVO Horito, CVO Provincie Antwerpen, CVO HBO 5 Antwerpen, Artesis Plantijn Hogeschool, Karel de Grote Hogeschool en de Universiteit Antwerpen. Algemene output: - Uitbouw van gemeenschappelijke activiteiten (modules, stageactiviteiten en -begeleiding, lespakketten, …) die geïntegreerd kunnen worden in de curricula van de lerarenopleidingen - Stimuleren van collegiaal leren via team teaching - Aansluiting bij bestaande netwerken om leraren in Antwerpen aan te trekken en te versterken - Analyseren van stimulerende & belemmerende factoren in het werken met vakteams Specifieke output per samenwerkingspraktijk: - Uitwerken van een team teaching traject voor docenten - Uitwerken van een team teaching traject voor student-leraren A.h.v. proefproject in 1e sem. 2017-2018 en starterspakket Via onderzoek naar de werking van de leergemeenschappen zal de impact ervan wetenschappelijk worden aangetoond/bijgestuurd ('design-based research'). De projectcoördinator (Carlijne Ceulemans tot 30.09.2017) zal daartoe worden ingezet als procescoach binnen de samenwerkingspraktijken. Ook is er tussentijdse opvolging van de samenwerkingspraktijken voorzien door een ad hoc AUHA-reflectiegroep & stuurgroep. Twee themadagen (in september 2017 – in mei 2018) staan borg voor de verdere verspreiding van de output binnen en buiten de deelnemende opleidingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Identificatie en analyse van praktijken van gerichte inzet en ontwikkeling van competenties van leerkrachten in de laatste jaren van het lager onderwijs. 01/10/2015 - 31/03/2017

Abstract

Dit onderzoek wil bestaande goede praktijkvoorbeelden rond klas- en vakoverschrijdende inzet van leraren in de laatste jaren van het lager onderwijs in kaart brengen, met als doel een optimale inzet van aanwezige lerarencompetenties, meer gedifferentieerd werken in de klas en de realisatie van een vlottere overgang van het basis- naar het secundair onderwijs. Niet enkel beogen we een gedetailleerde beschrijving van zulke goede praktijken, maar wensen we ook inzicht te geven in de randvoorwaarden en de beleving van de praktijk, vanuit zowel het oogpunt van de directie, de leraar als de leerlingen. Data worden verzameld via case studies en een Delphi-onderzoek.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Binnenklasdifferentiatie. 01/01/2013 - 31/08/2015

Abstract

Het project "Binnenklasdifferentiatie" (promotor: T. Smits) is een onderzoeks- en ontwikkelingsproject waarbij de deelnemende lerarenopleidingen in samenwerking met scholen experimenteren met krachtige leeromgevingen en nieuwe organisatievormen die interne differentiatie mogelijk maken, waarbij we vertrekken vanuit de beginsituatie van de lerende.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Publicatie monografie "Strukturwandel in Grenzdialekten. Die Konsolidierung der niederländisch-deutschen Staatsgrenze als Dialektgrenze." 08/03/2010 - 31/12/2010

Abstract

De Onderzoeksraad Universiteit Antwerpen en de Commissie voor Publicaties en Subsidies van de Universitaire Stichting beoordeelden de subsidieaanvraag voor de publicatie van het werk "Strukturwandel in Grenzdialekten. Die Konsolidierung der niederländisch-deutsche Staatsgrenze als Dialektgrenze" gunstig.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Systematisering en transcriptie van dialectopnamen. 01/02/2009 - 31/12/2010

Abstract

Voor mijn doctoraat "Structuurverandering in grensdialecten" werden in NL en D spraakdata opgenomen. Ze bevatten o.a. taalmateriaal voor 27 onderzochte linguïstische variabelen. Het volledige corpus is grotendeels nog niet ontsloten en bevat waardevolle informatie voor baanbrekend taalveranderingsonderzoek. Voor transcriptie en systematische opslag ervan wordt een jobstudent aangeworven die onder begeleiding van de projectleider zal werken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject