1. Omschrijving en doelstellingen

In 2022 lanceerde de universiteit haar Strategisch Kader voor Globaal Engagement, geïnspireerd door de dringende zorg voor ons gemeenschappelijke huis en gericht op complexe, systemische globale uitdagingen. Deze uitdagingen situeren zich in de thema’s van de  onderling verbonden SDG's, de klimaatcrisis, veranderingen in internationale machtsverhoudingen en stabiliteit, toegenomen internationale mobiliteit en superdiversiteit in onze samenlevingen, en een uitdagende matrix voor globale samenwerking die worstelt met een omstreden erfenis van westers suprematisme, extractivisme en uitbuiting.

Om vandaag de dag relevant te blijven als universiteit, moet er nauwkeurig worden nagedacht over deze snel veranderende context en is er nood aan holistische en gezamenlijke benaderingen om zinvolle verandering te creëren.

2. Oproep

De Universiteit wil haar relevantie in het aanpakken van bovenstaande context bevorderen door middel van een jaarlijkse prijs die initiatieven, projecten en samenwerkingsverbanden ondersteunt die reflectie bevorderen over rechtvaardige Globale Noord-Zuid-partnerschappen, dekolonisatie, werreldburgerschap, antiracisme, epistemologie, ontwikkelingssamenwerking en inclusief onderwijs. Deze prijs staat open voor alle leden van de universitaire gemeenschap, inclusief studenten, docenten en medewerkers.

Door een jaarlijkse 'Prijs' voor Globaal Engagement te vernoemen naar Paul Panda Farnana, wensen we de eerste Congolese afgestudeerde aan het Belgisch Hoger Onderwijs en strijder voor Afrikaanse emancipatie herdenken en eren.

3. Kandidaten

Nominaties voor de Prijs Paul Panda Farnana worden door een lid van de Universiteit Antwerpen via onderstaand formulier ingediend bij de Academische Commissie Globaal Engagement. Je kan een collega, student, project of jezelf nomineren. Je nominatie moet vergezeld gaan van volgende bijlagen:

  • Een beknopte beschrijving, curriculum vitae of geschiedenis van de genomineerde(n) of organisatie.
  • Een onderbouwing van de nominatie in lijn met de doelstellingen van het Strategisch Kader voor Globaal Engagement.

4. Jury & selectie

De Prijs Paul Panda Farnana  wordt jaarlijks in maart uitgereikt, samenvallend met de Globaal Engagement and Diversiteits- Maand van de universiteit. De winnaar wordt gekozen door het Academisch Comité voor Globaal Engagement.

De prijs wordt uitgereikt tijdens het jaarlijkse academisch evenement van Globaal Engagement, waarvan de volgende editie gepland staat voor maart 2025.

Nominaties kunnen tot 29 februari 2025 worden ingediend.

Om er voor te zorgen dat de prijs in lijn is met de waarden en prioriteiten van de universitaire gemeenschap, gebeurt de selectie door een diverse en representatieve groep. Het Academisch Comité voor Globaal Engagement legt de nadruk op initiatieven die blijk geven van innovatie, impact en kritische reflectie, allemaal in lijn met de principes van het Strategisch Kader voor Globaal Engagement.


5. Prijs

De prijs omvat erkenning voor het verrichte werk en het geselecteerde project kan profiteren van verdere verspreiding via de Global Engagement-website in maart.

De prijs bestaat uit een geldprijs van 1500€ en een symbolisch kunstwerk dat refereert naar de principes van  Globaal Engagement zoals verwoord in het Strategisch Kader.

6. Mogelijke thema's en initiatieven

De focus van deze prijs ligt op alle mogelijke initiatieven, bij voorkeur bottom-up, die Global Engagement in de brede vorm aanpakken. Dit kunnen ook projecten zijn waarbij wordt samengewerkt met niet-academische belanghebbenden zoals gemeenschapsorganisaties, NGO's en overheidsinstanties, onderzoeksprojecten, PhD's, masterscripties, studentenprojecten, enz. Het doel is om samenwerking en partnerschappen aan te moedigen die kunnen bijdragen aan duurzame verandering en een meer inclusieve, internationaal betrokken universitaire samenleving kunnen bevorderen.

De Prijs Paul Panda Farnana staat open voor een breed scala aan initiatieven, waaronder, maar niet beperkt tot:

  1. Innovatieve Globale Noord & Zuid uitwisselingen: Projecten, uitwisselingen en onderzoekspraktijken die creatieve en impactvolle interacties tussen het Globale Noorden en Zuiden stimuleren.
  2. Bewustwording: Inspanningen om het bewustzijn en begrip te vergroten van historische en hedendaagse onderdrukking en uitbuiting waarmee landen of groepen uit het "Globale Zuiden" worden geconfronteerd.
  3. Alternatieve Perspectieven: Initiatieven die 'alternatieve' kennis versterken, vooral met betrekking tot complexe maatschappelijke en ecologische uitdagingen, zoals het herdefiniëren van 'ontwikkeling' en het aanpakken van klimaatrechtvaardigheid.
  4. Kennisuitwisseling: Het bevorderen van de uitwisseling en betrokkenheid van verschillende perspectieven, waarbij zowel academische als niet-academische belanghebbenden betrokken zijn.
  5. Postkoloniale academische partnerschappen: Het aanpakken van de complexiteit en mogelijkheden van het bereiken van rechtvaardige postkoloniale academische partnerschappen.
  6. Internationaal onderwijs: Initiatieven die inclusieve, dekoloniale benaderingen van hoger onderwijs reflecteren en bevorderen.
  7. Koloniale erfenis: Cursussen of initiatieven die de koloniale geschiedenis en erfenis confronteren en aanpakken, zowel binnen de universiteit als in de context van België, om de weg te effenen voor een 'postkoloniale' toekomst.
  8. Inclusie en diversiteit: Inspanningen die actief inclusie en diversiteit promoten bij personeel, studenten en internationale partners.

Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij Global Minds-financiering van VLIR-UOS.