WP4 - Ad-hoconderzoek

Coördinator: Peter De Cuyper (KULeuven - HIVA)
Onderzoeker: Reinhilde Pulinx
Start: 2012

Binnen de ad-hocruimte worden (sterk) afgebakende expertopdrachten opgenomen die inspelen op de beleidsactualiteit. De opdrachten kunnen gaan om beleidsvoorbereiding en- evaluatie, visieontwikkeling of monitoring. Ze worden opgenomen door een team van ervaren onderzoekers. De invulling van de opdrachten wordt jaarlijks in samenspraak met het beleid vastgelegd.

2014

  • Evaluatie van het starterspakket ‘Migreren naar Vlaanderen’ (HIVA)

2013

  • Een eerste opdracht bouwt verder op onderzoek dat gestart is in 2012 en gaat dieper in op het in kaart brengen van verschillende vormen van informeel leren, de randvoorwaarden die hiervoor noodzakelijk zijn en de knelpunten die in de praktijk worden ervaren (SDL & HIVA);
  • In een tweede opdracht wordt advies verstrekt en ondersteuning gegeven aan de onthaalbureaus bij het ontwikkelen van een evaluatieinstrument voor MO-cursisten (SDL)

2012

  • Visietekst taalbeleid (SDL & Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO);
  • Definitie, afbakening en een eerste verkenning van vormen van informeel NT2-leren (SDL & HIVA);
  • Een analyse van de morfologie van het aanbod NT2 vanuit het perspectief van de inburgeraar (HIVA);
  • Een fact sheet met een analyse van veranderende migratieprofielen, waarbij de focus ligt op Turkse migratie (HIVA)

WP4 - Publicaties

De onderzoeksresultaten uit dit werkpakket:

2014

Pulinx Reinhilde & De Cuyper, Peter (2014). Vormen van Nederlands leren door volwassenen in Vlaanderen. Een explorerend onderzoek naar aanbod en samenwerking. Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie, 69 p.

2013

De Cuyper, Peter, González Garibay, Montserrat & Jacobs, Laura (2013). Het NT2-aanbod in Vlaanderen: passend voor inburgeraars ? Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie, 110 p.

Turkije: van emigratie naar immigratieland (Johan Wets). Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, december 2013, 25 p.

2012

Aanzet tot uitwerken van een visietekst taalbeleid van de Vlaamse Overheid (Reinhilde Pulinx, Joke Drijkoningen, Kris Van den Branden). Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, november 2012, 20 p.

Vormen van Nederlands leren door volwassenen in Vlaanderen (Reinhilde Pulinx, Peter De Cuyper, Montserrat González Garibay). Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, december 2012, 16 p.