WP3 - Evaluatie van het inburgerings- en integratiebeleid

Coördinator: Peter De Cuyper (KULeuven - HIVA)
Onderzoeker: N.
Start: juli 2012

Deze onderzoekslijn legt zich toe op de evaluatie van het inburgerings- en integratiebeleid. Evaluatie bekleedt een prominente plaats zowel in de Europese als de Vlaamse beleidsagenda’s. Het evalueren van het succes of falen van een beleid is namelijk cruciaal om programma’s bij te sturen, beleidsprestaties doorheen de tijd te vergelijken en beste praktijken te identificeren. De onderzoekslijn probeert aldus bij te dragen tot evidence-based policy-making. We organiseren het onderzoek in vier luiken:

Literatuurstudie

De literatuurstudie bestaat uit twee componenten. Enerzijds wordt een overzicht gemaakt van evaluaties van het beleidsinstrumentarium met betrekking tot inburgering en integratie door de OESO-lidstaten. De focus ligt daarbij op maatregelen ten aanzien van nieuwkomers. Dit overzicht, dat jaarlijks geüpdatet zal worden, is een belangrijke aanvulling op de huidige wetenschappelijke literatuur rond integratie. Die literatuur concentreert zich voornamelijk op de filosofische principes achter het integratiebeleid en niet op de evaluatie of de concrete vormgeving van dat beleid.
Anderzijds wordt op basis van die evaluaties en de wetenschappelijke literatuur een evaluatiekader opgesteld, dat een duurzame basis verschaft voor de evaluatie van het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid. Het evaluatiekader heeft een drievoudige functie: het identificeert lacunes in de huidige evaluaties, het stelt criteria voorop om de kwaliteit van het beleid te beoordelen en het geeft een aanzet tot de definitie van concrete richtlijnen om evaluaties uit te voeren.

Mapping en evaluatie van NT2-trajecten

Drie thema’s staan in dit luik centraal:
(1) het in kaart brengen van NT2-trajecten (zowel het reguliere als niet-reguliere aanbod) van nieuwkomers,
(2) het verklaren van verschillen in participatie aan die trajecten en
(3) de impact van het beheersingsniveau van Nederlands op de arbeidsmarktpositie. We maken daarbij zowel gebruik van administratieve data als van kwalitatieve bronnen.
 

Transities naar werk

In dit luik sluiten we aan bij de evaluatiepraktijk van andere Europese landen (Denemarken, Zweden, Duitsland), waar integratiebeleid wordt beoordeeld in functie van zijn impact op de tewerkstelling van nieuwkomers. We evalueren, met andere woorden, het integratie- en inburgeringsbeleid in functie van de transities naar werk van de doelgroep. Wie stroomt uit naar werk en wat zijn de kenmerken van die personen? Welke kenmerken heeft het werk waarin nieuwkomers terechtkomen? Welke factoren verklaren hun transitie en welke trajecten zijn het meest effectief?
De aanpak in deze onderzoekslijn is in hoofdzaak kwantitatief. We maken daarbij gebruik van bestaande administratieve data.
 

Sociale participatie

Een derde onderdeel van deze onderzoekslijn omvat de evaluatie van de impact van taalcursussen Nederlands op de sociale participatie. We definiëren sociale participatie in termen van informele netwerken en sociale contacten met de omgeving (openbare voorzieningen, buren, enz.).
 

WP3 - Publicaties

De onderzoeksresultaten uit dit werkpakket:

2014

De Cuyper, Peter (2014). Evaluatie van Inburgering in het land van herkomst. Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie, ..

De NT2-trajecten van inburgeraars in kaart gebracht (Peter De Cuyper & Montserrat González Garibay). Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, november 2014, 16 p.

2013

González Garibay, Montserrat & De Cuyper, Peter (2013). The evaluation of integration policies across the OECD: a review. Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie, 129 p.

González Garibay, Montserrat & De Cuyper, Peter (2013). An evaluation framework for the Flemish integration policies. Rapport. Steunpunt Inburgering en Integratie, 53 p.

Een evaluatiekader voor het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid (Montserrat González Garibay & Peter De Cuyper). Fact sheet. Steunpunt Inburgering en Integratie, juni 2013, 3p.