De stad, STAN en het Antwerps Studentenoverleg, het stedelijk inspraakorgaan voor studentenbeleid, maken sinds een tiental jaar een Antwerps doop- en feestcharter op. Daarin staan wederzijdse afspraken zodat de dopen, doopgerelateerde activiteiten en feesten goed kunnen verlopen. Het informeert over do’s en don’ts, brengt ondersteuning van de stad in kaart en somt afspraken op om feesten en dopen te organiseren.​

De UAntwerpen erkent de waarde van goed opgezette studentendopen, die dus vooral worden opgezet als een ritueel van verwelkoming en van opname in een nieuwe groep.

Tot in 2018 gold voor de universiteit en de hogescholen in de regio Antwerpen een Antwerpse doop- en feestcharter. Deze tekst is thans aangevuld en ook op meerdere punten achterhaald, ingevolge de goedkeuring van nieuwe teksten.

Op 28 maart 2020 werd op initiatief van de minister van Onderwijs een Vlaams doopkader goedgekeurd. Dit charter werd officieel ondertekend door de Vlaamse universiteiten en door een heel aantal studentenverenigingen.

Op 30 maart 2021 keurde de UAntwerpen na overleg met de Studentenraad een nieuwe versie goed van het Statuut van de UAntwerpen student. Deze tekst is enkel van toepassing op studenten ingeschreven aan de UAntwerpen.

Belangrijk is onder meer deze bepaling, in art. 31 het het Statuut van de UAntwerpen-student: “Studenten mogen enkel deelnemen aan doopactiviteiten georganiseerd door studentenorganisaties die de geldende doopcharters hebben erkend. De lijst van deze organisaties wordt elk jaar bij het begin van het academiejaar aan alle studenten bekend gemaakt.”

Wil je je laten dopen?

Check dan vooraf zeker of jouw studentenvereniging op de lijst staat van clubs die het Antwerps charter en Vlaams doopkader hebben ondertekend.

Er zijn natuurlijk ook verenigingen die geen dopen organiseren, en daarom op de lijst ontbreken.

De Universiteit Antwerpen liet de doopactiviteiten van haar studentenclubs uitgebreid onderzoeken. Het eindrapport doet enkele aanbevelingen om te komen tot een gezond en open doopklimaat.

Lees meer over dit onderzoek op deze pagina.

INSPIRATIEGIDS VOOR WELKOMSTRITUELEN

Stad Antwerpen, de instellingen voor Hoger Onderwijs en de Antwerpse studenten werkten in het academiejaar 2021-2022 samen aan een nieuwe visie op welkomstrituelen. Die nieuwe visie is gebundeld in een inspiratiegids met daarin tips & tricks over welkomstrituelen voor, door en met studenten.

Antwerpen heeft een rijke traditie als het gaat om welkomstrituelen en het aantal studenten dat eraan meedoet groeit steeds. Met dank aan de studenten die in het academiejaar 2021-2022 deelnamen aan de vele debatten en workshops ontstonden er interessante inzichten. Die vertaalde de stad in een inspiratiegids, met respect voor de bestaande tradities, maar aangepast aan de maatschappij van vandaag.

Met deze inspiratiegids hopen de partners dat alle studenten het komend academiejaar voorbereid en geïnformeerd kunnen starten. De gids reikt tools en handvaten aan en focust op bewustzijn en leiderschap over welkomstrituelen. Een must voor elke studentenvereniging! 

Download de inspiratiegids