Kerncompetenties van de bachelor industriële wetenschappen: elektromechanica

In de bachelor industriële wetenschappen: elektromechanica staan de volgende doelstellingen centraal.

Kerncompetenties

Algemene competenties

Technology expert

1. De bachelor kan een gestructureerd ingenieursprobleem benaderen op basis van internationaal actueel-wetenschappelijke kennis en technologische knowhow van de eigen discipline.

2. De bachelor kan bestaande kennis en technologie toepassen in een concreet ingenieursprobleem, en handelt daarbij met oog voor realisme en efficiëntie (ingenieursattitude).

3. De bachelor kan een gestructureerd ingenieurstechnisch duurzaam ontwerp van de eigen discipline systematisch en nauwgezet uitwerken, rekening houdend met duidelijke randvoorwaarden.

4. De bachelor heeft een overzicht over meerdere ingenieursdisciplines, kent de basisprincipes ervan en kan ze toepassen op eenvoudige problemen.

Researcher

5. De bachelor kan doelgericht wetenschappelijke informatie en bestaande onderzoeksresultaten verzamelen en verwerken.

6. De bachelor kan nauwgezet onderzoek creatief concipiëren, plannen en uitvoeren en daarbij gepaste, eenvoudige methoden selecteren.

7. De bachelor lost eenvoudige ingenieurstechnische problemen op vanuit een kritische, onderzoekende houding en kan gemaakte keuzes verantwoorden.

Teamworker

8. De bachelor kan in de opleidingstaal verbaal, schriftelijk en grafisch communiceren over het eigen vakgebied met vakspecialisten in een multidisciplinair team; kent de terminologie van het vakgebied in de meest relevante vreemde taal.

9. De bachelor beschikt over de sociale en communicatieve vaardigheden om een rol op te nemen als lid van een team.

10. De bachelor bezit de nodige basisvaardigheden om projectmatig te werken als teamlid.

Citizen

11. De bachelor beschouwt zijn/haar eigen handelen in een globale internationale context, met aandacht voor economie, maatschappelijke context, ecologie, ethiek en veiligheid.

Specifieke kerncompetenties elektromechanica

12. De bachelor kan werktuigbouwkundige systemen ontwerpen tot en met praktische realisatie door ze te analyseren, te modelleren, te simuleren, te dimensioneren, te optimaliseren, te implementeren en te testen, kortom te ontwerpen. Hij/zij gaat hierbij planmatig te werk.

13. De bachelor kan het meest efficiënte automatiseringssysteem selecteren en implementeren om een productieproces te automatiseren.

14. De bachelor begrijpt de onderlinge wisselwerking in elektrostatica en elektrodynamica en kan dit toepassen bij het ontwerpen en operationeel houden van elektrotechnische systemen.

15. De bachelor kan de belangrijkste basis energiesystemen doorgronden/ontwerpen met oog voor duurzame ontwikkeling (economische en ecologische randvoorwaarden).

16. De bachelor begrijpt de interactie tussen software en werktuigbouwkundige en elektronische systemen. Hij/zij is in staat om het gedrag van deze mechatronische systemen te modelleren en te regelen met behulp van moderne software-simulatieprogramma’s.