Opleidingsinfo

Opleidingsinfo

Het postgraduaat bestaat uit 144 contacturen gespreid over twee jaren en omvat 29 studiepunten.    

Per cursusjaar zijn 10 lesdagen met 2 sessies van 3 uur voorzien. Elke dag loopt van 9.30 tot 16.30 uur. Per cursusjaar is er in het begin van het schooljaar een residentiële tweedaagse (5 sessies van 3 uur) gepland, in het tweede opleidingsjaar volgt nog een derde residentiële tweedaagse. 

Opleiding

In dit  postgraduaat wordt er gewerkt met drie leertrajecten die elk een rode draad vormen doorheen de opleiding: 

 • Het leertraject Schoolbeleidsplan Leerlingenbegeleiding (SBP) belicht de aanpak van leerlingenbegeleiding binnen de eigen school en krijgt vooral vorm aan de hand van huiswerkopdrachten
 • Het leertraject Handelings- en begeleidingsplan (HBP) wil dieper ingaan op het eigen begeleidingswerk van leerlingen met leef- en leerproblemen. Via zelfstudie, rollenspel en toepassingsopdrachten worden inzichten en vaardigheden met betrekking tot het concrete begeleidingswerk verworven. 
 • Het Persoonlijk leertraject (PLT) reflecteert op de eigen positie in de groep, op werk- en opleidingservaringen en praktijkbegeleiding en op het eigen functioneren als leerlingbegeleider en beoogt zo bij te dragen tot de realisatie van persoonlijke leerpunten. Daartoe hanteren we het logboek als instrument om de evolutie van het persoonlijk leertraject op te volgen en het trainingsmaatje als gesprekspartner en ondersteuner om de persoonlijke leerpunten te verwezenlijken. 

Doelstellingen

 • Je kan een preventief en curatief schoolbeleidsplan inzake leerlingenbegeleiding samen met de andere betrokkenen in je school opstellen en implementeren. 
 • Je kan handelings- en begeleidingsplannen voor en met leerlingen uitwerken en uitvoeren. 
 • Je kan op de eigen positie in de groep, op werk- en opleidingservaringen en praktijkbegeleiding en op het eigen functioneren als leerlingenbegeleider reflecteren en vanuit deze reflectie de nodige persoonlijke leerpunten om als leerlingenbegeleider te functioneren, realiseren. 


De didactiek is gebaseerd op: 

 • ervarend leren vanuit de eigen (loopbaan)biografie 
 • reflectie 
 • omgaan met verschillen tussen mensen als krachtbron 
 • leervraaggestuurd leren 

Het persoonlijk functioneren als leerlingenbegeleider krijgt de volle aandacht. De methodiek binnen dit traject wordt gekenmerkt door een actieve deelname en een grote mate van zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van de deelnemers. 

De kerndocenten zullen afwisselend als bron, als trainer en als coach binnen het traject functioneren. 

Competenties

Jaar 1

PLT     (4 SP)

 • Cursisten reflecteren op de eigen positie binnen de opleidingsgroep.
 • Cursisten formuleren hun algemene leerdoelen en vertalen ze naar een eigen leertraject.  Ze starten een persoonlijk logboek ter opvolging van hun leertraject.
 • Cursisten ontdekken hun eigen leer- en praktijkbegeleidingsstijlen en zoeken manieren om die verder te ontwikkelen.
 • Cursisten reflecteren op werk- en opleidingservaringen en praktijkbegeleiding en op het eigen functioneren als leerlingenbegeleider. Vanuit deze reflectie realiseren ze de nodige persoonlijke leerpunten om als leerlingenbegeleider te functioneren.
 • Cursisten maken vorderingen op de door de opleiders aangereikte werk- en aandachtspunten.

SBP     (5 SP)

 • In samenspraak met directie en andere zorgverantwoordelijken binnen de school brengen de cursisten de beginsituatie op vlak van leerlingenbegeleiding in kaart, organiseren een bevraging en werken een visietekst uit.
 • Cursisten presenteren een sterk uitgewerkt aspect van de leerlingenbegeleiding binnen hun school.
 • In samenspraak met directie en andere zorgverantwoordelijken binnen de school stellen cursisten een preventief en curatief schoolbeleidsplan op inzake leerlingenbegeleiding en realiseren een aanzet tot implementatie.

Jaar 2

HBP    (8 SP)

 • Cursisten formuleren eigen praktijkgerichte leerdoelen binnen het handelingsgericht werken.
 • Cursisten beheersen begeleidingsvaardigheden in het omgaan met jongeren.
 • Cursisten kunnen handelings- en begeleidingsplannen voor en met jongeren uitwerken en uitvoeren.
 • Cursisten beheersen begeleidingsvaardigheden in het omgaan met collega’s en ouders.
 • Cursisten beheersen basisgespreksvaardigheden vanuit de verschillende gespreksmodellen.

PLT     (4 SP)

 • Cursisten maken vorderingen op de door de opleiders aangereikte werk- en aandachtspunten.
 • Cursisten verfijnen en bewaken hun eigen leertraject en volgen de evolutie ervan op in een persoonlijk logboek.
 • Cursisten reflecteren op de eigen positie in de groep, op werk- en opleidingservaringen en praktijkbegeleiding en op het eigen functioneren als leerlingenbegeleider. Vanuit deze reflectie realiseren ze de nodige persoonlijke leerpunten om als leerlingenbegeleider te functioneren.

SBP     (3 SP)

 • In samenspraak met directie en andere zorgverantwoordelijken binnen de school stellen cursisten een preventief en curatief schoolbeleidsplan op inzake leerlingenbegeleiding en realiseren een aanzet tot implementatie .
 • Cursisten presenteren een aspect van de leerlingenbegeleiding binnen hun school dat in ontwikkeling is.
 • In samenspraak met CLB-medewerkers en andere externe zorgverstrekkers optimaliseren cursisten de bestaande samenwerking inzake leerlingenbegeleiding.

Cursisten maken als eindwerk een portfolio (5 SP). Hiermee tonen ze hun doorgemaakte evolutie als leerlingenbegeleider binnen hun school aan en beschrijven ze de weg die ze binnen het schoolbeleid inzake leerlingenbegeleiding hebben afgelegd.

Lesgevers

De vaste lesgevers zijn: 

 • Wim De Breucker: klinisch psycholoog-seksuoloog, nascholer, ruime ervaring met socio-emotionele begeleiding van jongeren (WEB) 
 • Ann Geentjens: klinisch psychologe, voormalig leerlingbegeleider en leerkracht, educatief medewerker CNO 
 • Kathy Douchar: Germaniste, voormalig leerkracht Engels en toegepaste psychologie, voormalig directeur Stedelijk Lyceum Pestalozzi, trainer, nascholer, life coach 

De academisch verantwoordelijke is prof. dr. Elke Struyf, hoofddocent specifieke lerarenopleiding.

Evaluatie en getuigschrift

Tijdens de opleiding hanteren de docenten een permanente evaluatie op basis van:

 • aanwezigheid
 • actieve inzet en persoonlijke betrokkenheid
 • uitvoering van de gegeven opdrachten
 • kwaliteit van het ingeleverde werk

Op het einde van elk opleidingsjaar word je geëvalueerd. Bij de eindevaluatie wordt veel belang gehecht aan de als eindwerk gemaakte portfolio waarin de cursist zijn eigen groeiproces als leerlingenbegeleider in woord en beeld brengt. 

Als geslaagde cursist ontvang je na afloop van de tweejarige opleiding het getuigschrift van het postgraduaat Leerlingenbegeleiding in het secundair onderwijs van de Universiteit Antwerpen, op voorwaarde dat je reeds een bachelordiploma (of gelijkgestelde ervaring) bezit.