Kerncompetenties

Master maritiem en logistiek management

In de master maritiem en logistiek management staan de volgende doelstellingen centraal.

1. De master heeft inzicht in de actuele wetenschappelijke kennis in het domein van de maritieme, haven- en transportgerelateerde bedrijfskunde alsook relevante transport-juridische domeinen en begrijpt de relevantie ervan binnen de maatschappij en de vervoer- en havenwereld.

2. De master is in staat om op een systematische manier nationale en internationale bronnen en wetenschappelijke literatuur over een specifiek transport-economisch vraagstuk alsook relevante transport-juridische domeinen kritisch te selecteren, te verwerken en te synthetiseren in eigen onderzoeksacties.

3. De master is in staat om vanuit zijn wetenschappelijke referentiekaders concrete bedrijfsgerichte transport-economische probleemdomeinen alsook relevante transport-juridische probleemdomeinen te omschrijven en creatieve, haalbare oplossingen en beleidsadviezen volgend uit eigen onderzoek en analyse voor te stellen, te beargumenteren en te implementeren.

4. De master beschikt over gevorderde communicatieve en sociale vaardigheden om op management-niveau te kunnen functioneren in maritieme, haven- en transportgerelateerde bedrijven.

5. De master is in staat om efficiënt en effectief in een team samen te werken en er de leiding te voeren.

6. De master kan zowel schriftelijk als mondeling doeltreffend en overtuigend communiceren en rapporteren aan vakspecialisten op een academisch niveau, onder meer over eigen onderzoeksresultaten.

7. De master is in staat de eigen wetenschap op een kritische manier te bevragen vanuit een multidisciplinaire invalshoek en integreert ethische aspecten in zijn beleidsadviezen, die uit literatuuronderzoek of eigen analyse voortvloeien.

8. De master heeft inzicht in de huidige maatschappelijke (inter)nationale ontwikkelingen (duurzaamheid, globalisering, enz.) en kan de impact ervan inschatten op het functioneren van organisaties in de brede maritieme, haven- en transportsector.