Kwaliteitszorg en cijfers

Maritiem en logistiek management

Kwaliteitszorg

Aan de Universiteit Antwerpen dragen we zorg voor de kwaliteit van onze opleidingen. Elke opleiding doorloopt een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar.

In jaar drie wordt de balans opgemaakt van de kwaliteitszorg van de opleiding tijdens de interne procesbewaking en -sturing. In het najaar van 2021 vond dit plaats voor de opleiding maritiem en logistiek management.

Jaar zes sluit de cyclus af met een peer review. De opleiding reflecteert op zichzelf en gaat in gesprek met interne en externe experten en een onafhankelijke student. In het voorjaar van 2023 zal de opleiding een peer review doorlopen.

Op basis van de visitatie van 2016 en het opvolgingsplan na visitatie en de implementatie ervan kenmerkt de opleiding zich door bepaalde sterktes en werkt ze aan volgende punten.

Bevindingen van het peerreviewteam

De opleiding heeft ruime ervaring in het domein van het maritiem transport en beschikt over een sterk netwerk met de haven van Antwerpen en de bredere praktijk. Het beroepenveld en nationaleen internationale experten worden vaak betrokken bij de opleiding, vb. als gastdocent of bij masterproeven. De docenten omvatten een voldoende brede waaier aan wetenschappelijke expertise. Eén van de goede praktijken is het Maritime Business Game, een spel waarin studenten in kleine groepjes proberen om een zelf opgesteld business plan te verwezenlijken, rekening houdend met de veranderingen die plaatsvinden in de maritieme markt.

Zoals door de visitatiecommissie gevraagd, heeft de opleiding haar profilering uitgeklaard, rekening houdend met het portfolio aan opleidingen in de faculteit en de vraag op de arbeidsmarkt. De opleiding blijft bewust Nederlandstalig, heeft haar naam gewijzigd en focust op het maritiem, transport en logistiek gebeuren in Vlaanderen.

Op advies van de visitatiecommissie is het academisch ambitieniveau van de opleiding verhoogd door 2 nieuwe opleidingsonderdelen: operationele aspecten van maritiem transport en hinterlandvervoer. In het eerste opleidingsonderdeel wordt de praktijk benaderd vanuit een academisch oogpunt en het tweede maakt gebruik van het nieuwe ketenkostenmodel waarover internationaal gepubliceerd werd door eigen onderzoekers.

De opleiding versterkt zich nog verder op het vlak van wetenschappelijke onderbouwing, optimaal gebruik maken van de heterogeniteit van studenten, leren samenwerken en leiding geven aan een internationaal of multicultureel team en het ambitieniveau van de toetsing.

Docenten worden gestimuleerd tot meer overleg over het onderwijs en overleg met studenten en alumni heeft de opleiding vorm gegeven in een LinkedIn groep.

Cijfers

De website ‘opleiding in cijfers’ geeft je meer gedetailleerde informatie over alle opleidingen in de Vlaamse hogescholen en universiteiten.