Kerncompetenties

In de master politieke communicatie staan de volgende doelstellingen centraal.

Kennis en inzicht

1. De master heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste en centrale theorieën en onderzoeken op het gebied van politieke communicatie, met name over media en politiek, politieke psychologie, publieke opinie, overheidscommunicatie en politieke marketing, nieuwe media en politiek. Het betreft hier de ontwikkeling van de vakspecifieke wetenschapsbeoefening: begrippen, concepten, modellen, theorieën, benaderingen en problemen van het eigen vakgebied. Het vakgebied is van nature multidisciplinair. De vakspecifieke wetenschappelijke kennis op het terrein van politieke communicatie is dus discipline-overstijgend maar het sociaal-wetenschappelijke perspectief blijft de voornaamste bron.

2. De master heeft kennis van en inzicht in de recente ontwikkelingen op het terrein van de politieke communicatie, met name de rol van media en communicatie in de politiek, de politiek- psychologische ontwikkelingen, de trends in het onderzoek naar de publieke opinie. Hij/zij beschikt over ruime kennis van en diepgaande belangstelling voor actuele ontwikkelingen van diverse aard die relevant zijn voor zijn/haar vakgebied.

3. De master heeft kennis van en inzicht in de ethische implicaties van de impact van de media, politieke communicatie, overheidscommunicatie en politieke marketing.

4. De master heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste onderzoeksmethoden op het gebied van de politieke communicatie: kwalitatieve en kwantitatieve inhoudsanalyse, discoursanalyse, diverse methoden van publieksonderzoek, experimenten. Deze vakspecifieke methoden zijn grotendeels de methoden en technieken van het sociaal-wetenschappelijke onderzoek in het algemeen.

5. De master heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste beleidsinstrumenten in het spanningsveld media-politiek-publiek.

Attitude

6. De master neemt een analytische houding aan ten aanzien van problemen van politieke communicatie. Deze analytische attitude is prioritair om ieder van de kerncompetenties op bevredigende wijze tot uitvoering te kunnen brengen.

7. De master kan genuanceerd oordelen en zich open en tolerant opstellen ten aanzien van diverse politieke, culturele en levensbeschouwelijke overtuigingen.

8. De master beschikt over maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en kan reflecteren op het gebied van politieke communicatie in relatie tot de samenleving en rekening houden met sociale, culturele, economische, technologische en politieke facetten betreffende media/communicatie.

9. De master beschikt over een kritisch besef van de context waarbinnen politieke communicatie plaatsvindt, en van de complexiteit van de politieke communicatieproblematiek, in federaal, Europees, en internationaal verband.

10. De master beschikt over een grote (wetenschappelijke) nieuwsgierigheid inzake kwesties van politieke communicatie en de interactie tussen politiek, media en publieke opinie.

Vaardigheden

11. De master kan problemen van politieke communicatie helder definiëren en duiden.

12. De master kan problemen van politieke communicatie adequaat omzetten in een onderzoeksopzet. Hij/zij kan deze vragen operationaliseren en indiceren.

13. De master kan in het spanningsveld media-politiek-publiek zelfstandig kwalitatief en kwantitatief onderzoek uitvoeren aan de hand van de gangbare sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden.

14. De master kan een wetenschappelijk rapport of beleidsrapport schrijven en presenteren.

15. De master kan vanuit het vakdomein een eigen visie en mening ontwikkelen over vraagstukken van politieke communicatie.

16. De master kan argumenteren en logisch redeneren, drogredenen onderkennen, maatstaven voor argumentatie ontwikkelen en plausibele standpunten herkennen.

17. De master kan de essentie van complexe materies en dossiers in de politieke communicatie blootleggen.

18. De master kan in team samenwerken door duidelijk te communiceren en actief te luisteren.