Opleiding

Micro-credential: Schadeverzekeringen

Deze micro-credential wordt tweejaarlijks ingericht.
Start van de opleiding is steeds in de oneven academiejaren. De eerstvolgende lichting gaat van start op dinsdag 19 maart 2024.

De micro-credential Schadeverzekeringen is een onderdeel van het Postgraduaat in het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht.

Er wordt afwisselend online en fysiek lesgegeven:

 • de lessen op dinsdagavond (18.45 - 21.45 uur) gaan online door
 • de lessen op zaterdagvoormiddag (9.00 - 13.00 uur) gaan fysiek door en vinden plaats op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen.

Alle  lessen worden opgenomen.
Voor de opnames van deze lessen zijn we afhankelijk van de techniek. Indien er zich technische problemen voordoen bij een opname kunnen we hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Het minimum aantal deelnemers voorzien is 20. Het maximum aantal deelnemers 40.
Wordt het minimum aantal deelnemers van 20 niet bereikt, zijn wij genoodzaakt de opleiding te annuleren.

Lesinhoud

Deze micro-credential spitst zich toe op het juridisch kader dat de schadeverzekering beheerst. Hierbij wordt ingegaan op de bijzondere regels van het schadeverzekeringsrecht. Volgende topics komen o.m. aan bod:

 • het indemniteitsbeginsel met de principes van indeplaatsstelling, oververzekering, onderverzekering en samenloop van verzekeringen;
 • bijzondere regels i.v.m. bepaalde schadeverzekeringen, zoals zaakverzekeringen en krediet- en borgverzekeringen;
 • aansprakelijkheidsverzekeringen met bijzondere aandacht voor de (rechts)verhouding tussen de verzekerde/verzekeringnemer, benadeelde  en de verzekeraar;
 • aansprakelijkheidsdekking in de tijd en de ruimte en opeenvolgende verzekeringen;
 • de leiding van het geschil;
 • de rechtstreekse vordering;
 • tegenstelbaarheid van excepties;
 • rechten van verhaal.

Vervolgens worden de bijzondere regels die een aantal schadeverzekeringen beheersen grondig geanalyseerd.

Daarbij komen in het bijzonder aan bod:

 • de gezinsaansprakelijkheidsverzekering (BA Privéleven);
 • de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van ondernemingen (BA Uitbating en BA Na Levering);
 • de professionele aansprakelijkheidsverzekering (BA Beroepen);
 • de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (BA Autoverzekering);
 • de verzekering Alle Bouwplaats Risico’s (ABR-verzekering) en andere verzekeringen in de bouwsector;
 • de brandverzekering met inbegrip van de verzekering tegen natuurrampen;
 • de rechtsbijstandverzekering;
 • de kredietverzekering;
 • specifieke aansprakelijkheidsverzekeringen (milieuverzekeringen, gsm-verzekeringen,…);
 • nieuwe risico’s.

Leerdoelen

In deze micro-credential staan de volgende leerdoelen centraal:

 • een wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis verwerven van de bronnen, basisconcepten en basisprincipes van het (schade)verzekeringsrecht;
 • een wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis verwerven van de verschillende soorten schadeverzekeringen;
 • inzicht verwerven in de samenhang en verhouding tussen de verschillende soorten schadeverzekeringen;
 • het uitbouwen van een wetenschappelijke attitude inzake opsporen van bronnen en kritische studie ervan.

Lesgevers

Wannes Buelens volgt als coördinator van deze micro-credential de inhoud en kwaliteit van nabij op. Een aantal lessen wordt gegeven door gastsprekers. De rijke beroepservaring van deze externe lesgevers betekent een grote meerwaarde voor de opleiding.

Het universitaire karakter van de micro-credential wordt gewaarborgd door het kwaliteitssysteem van de Universiteit Antwerpen onder toezicht van de academisch verantwoordelijken Britt Weyts en Thierry Vansweevelt.

Aanwezigheid, evaluatie en getuigschrift

Getuigschrift

De deelnemer ontvangt een getuigschrift bij voldoende aanwezigheid in de lessen én  indien geslaagd voor de opdracht.

Evaluatie (opdracht)

 • De deelnemer schrijft een paper (max. 5 pagina's) omtrent een voorop opgelegd onderwerp.
 • De opdracht kan bestaan uit het oplossen van een casus, het opstellen van een overeenkomst of advies, het uitwerken van een stelling,...
 • De opdracht wordt bovendien deels geput uit de actualiteit zodat de student verplicht wordt om de actualiteit ter zake te volgen.

Aanwezigheid

 • Voor het behalen van het getuigschrift wordt een absolute minimumaanwezigheid verwacht van 50%.
  Ben je minder dan 50% aanwezig? In dat geval kan je niet deelnemen aan de eindevaluatie.
 • Ben je minder dan 65% aanwezig?
  In dat geval schrijf je een bijkomende paper waarvan het onderwerp door de coördinator van de micro-credential wordt bepaald. Deze paper wordt ingediend tijdens de tweede zittijd. Het resultaat voor deze extra opdracht telt niet mee in het officiële cijfer.
 • Het achteraf bekijken van de opgenomen lessen (binnen de week na afloop van de micro-credential) telt mee voor het aanwezigheidspercentage.
  Voor het maken van de opnames zijn we afhankelijk van techniek. Indien er achteraf problemen blijken te zijn met de opname dan geldt dit als overmacht. Bijgevolg telt dit niet mee in de berekening van het aanwezigheidspercentage.
 • Wettige afwezigheden tellen niet mee in de berekening van dit percentage.

Studieactiviteiten leerstoel ALLIC
Tot slot kan van de deelnemer in bepaalde gevallen verwacht worden aanwezig te zijn op bijkomende studie-activiteiten van de Antwerp Liability Law and Insurance Chair (ALLIC) en/of derden.

Extra activiteiten

ALLIC organiseert jaarlijks enkele bijkomende studieactiviteiten.

Er wordt verwacht dat de studenten van de micro-credentials, onderdeel van het Postgraduaat in het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht, deelnemen aan deze bijkomende activiteit(en) in het kader van hun opleiding. Deze deelname is gratis.