Vraag bijzondere faciliteiten aan voor onderwijs of examens

Dit zijn redelijke aanpassingen die de moeilijkheden, die een topsport- of kunstbeoefening voor je studie met zich mee kunnen brengen, zoveel mogelijk trachten op te vangen.

Wat

Studenten die actief aan topsport- of kunstbeoefening doen, kunnen na overleg en goedkeuring van alle betrokken partijen binnen de Universiteit Antwerpen, beschikken over een aangepast studietraject en/of examenrooster indien hun activiteiten als topsporter of kunstenaar dit vereisen.

Vanuit de Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding proberen we in samenwerking met de facultaire coördinator bijzondere faciliteiten, zo goed mogelijk tegemoet te komen aan jouw noden. Dit betekent niet dat er wordt afgeweken van de deliberatieregels en van de leerresultaten of kerncompetenties die gehaald moeten worden om te slagen in de opleiding! Daarnaast is het echter zo dat niet alle aangevraagde faciliteiten altijd uitgevoerd kunnen worden.

Wie

Onder topsportstudenten en studenten-kunstenaars verstaan we:

  • Studenten die actief zijn op een topsportniveau binnen een sportclub of sportfederatie. De sportcommissie van de Universiteit Antwerpen beslist over de toekenning van het topsportstatuut. 
  • Studenten die op een hoog niveau aan kunst- of cultuurbeoefening doen. De Commissie Cultuur van de Universiteit Antwerpen beslist over de toekenning van het kunstenaarsstatuut.

Hoe

Stap 1: Elke aanvraag voor bijzondere faciliteiten moet aan de hand van dossier gestaafd worden. Hieronder kan je terugvinden aan welke vereisten je dossier moet voldoen. Neem zo nodig nog contact op met je federatie, club, … om je dossier in orde  te maken voor de start van het academiejaar.

Voor de topsporters: (max 2MB, pdf).​

  1. Een officieel attest van jouw federatie / club  met de vermelding van het huidige sportniveau. Dit attest moet voorzien zijn van het logo van de federatie / club, contactgegevens van het aanspreekpunt en een handtekening.
  2. Jouw trainingsschema (per dag + uur) voor dit academiejaar
  3. Jouw competitieschema (dag en plaats) voor dit academiejaar

Voor de kunstenaars: (max 2MB, pdf).

Dit is de template, die je moet downloaden en gebruiken voor je aanvraag naar het kunstenaarsstatuut.


Stap 2: Een nieuwe aanvraag of verlenging doe je online, ten laatste op 11 oktober 2024. Na deze datum word je verwezen naar het tweede semester.  Wanneer je in het tweede semester bijzondere faciliteiten aanvraagt, doe je dit uiterlijk op 28 februari 2025. Studenten die hun dossier niet tijdig hebben ingediend, kunnen dat semester ook geen beroep doen op bijzondere faciliteiten!

Ben je laattijdig ingeschreven en is de deadline verstreken of ben je een buitenlandse student? Contacteer je zorgcoördinator


Stap 3: De Sportcommissie bekijkt de dossiers op regelmatige basis. De Commissie Cultuur komt samen op 29/8, 17/9 en 1/10. Na 1 oktober is er nog geen data vastgelegd en zal de commissie afhankelijk van de aanvragen een volgend overleg vastleggen. Let zeker op deze data om jouw dossier te vervolledigen. Na goedkeuring van je dossier, ontvang je een email van de Sportcommissie of Commissie Cultuur waarin bevestigd wordt dat de faculteit je bijzondere faciliteiten kan toestaan. Als je start in een nieuwe bacheloropleiding kan je op dat moment eventueel ook een aangepast startpakket aanvragen.

Het statuut bijzondere faciliteiten blijft geldig gedurende 1 academiejaar. Een hernieuwing van het statuut kan bekomen worden door opnieuw een online aanvraag  in te dienen. Aan het begin van elk academiejaar word je hieraan herinnerd door een bericht op het Studentenportaal.


Na goedkeuring van je statuut, vind je alle verdere informatie op het studentenportaal.


Zorgcoördinatoren

Heb je vragen voor de zorgcoördinatoren sport en kunst of wil je voor de start van de aanmeldingsperiode een gesprek? Neem contact op via het STIP of bijzonderefaciliteiten@uantwerpen.be