De erkenning van eerder verworven competenties (EVC's) door werk- of andere praktijkervaring is decretaal geregeld door de Associatie (AUHA). De procedure bestaat uit een portfolio, met beoordelingsgesprek bij een commissie van drie assessoren en een eventuele vaardigheidsproef.
Er zijn twee procedures per academiejaar. De procedure is arbeidsintensief. Informeer tijdig en weeg de kansen af tegenover de inspanningen.

Wat zijn Eerder Verworven Competenties of EVC's?

EVC
EVC is het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven via werk- en praktijkervaring, dat niet met een studiebewijs werd bekrachtigd.
 
Competenties
Competenties verwijzen dus naar kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes, verworven op basis van beroepservaringen, zelfstudie, praktijkervaring, vrijwilligerswerk, hobby, ... (vb. artistieke competenties, technische competenties, managementcompetenties, …). De kandidaat moet dit bewijzen aan de hand van een portfolio.
 
Erkenning
De erkenning van ‘Eerder Verworven Competenties’ (EVC’s) kan worden aangevraagd voor een geheel van opleidingsonderdelen binnen een opleiding, voor afzonderlijke opleidingsonderdelen of voor delen van opleidingsonderdelen.
 
Bewijs van bekwaamheid
De goedkeuring resulteert in een bewijs van bekwaamheid.

Voor wie is de EVC-procedure bedoeld?

Zij-instromers
De EVC-procedure is vooral gericht op zij-instromers. Dit wil zeggen vooral volwassenen die (opnieuw) beginnen te studeren, een tweede kans grijpen of zich verder willen bekwamen in functie van hun job, hobby of belangstelling.
 
Alle academische opleidingen
Deze procedure is van toepassing voor alle academische opleidingen: bacheloropleidingen, masteropleidingen, master-na-master-opleidingen, schakelprogramma’s, voorbereidingsprogramma’s, de educatieve master,…
 
Toelatingsvoorwaarden
Kandidaten moeten wél beantwoorden aan de toelatingsvoorwaarden voor de opleiding waarvoor zij de erkenning van competenties aanvragen.

Hoe EVC's laten erkennen? EVC Stap voor stap!

Twee periodes per jaar
Er zijn twee periodes per academiejaar waarin een EVC-procedure kan worden gestart.

 • De voorjaarsprocedure: vóór 1 februari dient de kandidaat een intakegesprek aan te vragen.
 • De najaarsprocedure: vóór 1 september dient de kandidaat een intakegesprek aan te vragen.

De EVC-procedure heeft voor beide periodes een vast verloop met binnen de verschillende fasen specifieke termijnen.

Stap 1: Informatie verzamelen: introductie via de website

Neem alle documenten door van de procedure  in de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen. Download de documenten via de website van AUHA.

Voor de kandidaat zijn volgende elementen van groot belang:

 • het reglement

 • de procedure en termijnen

 • de handleiding voor de kandidaat

 • de opdracht voor het portfolio

Indien je na het doornemen van deze informatie geïnteresseerd blijft in de procedure, kan je best de studiegids consulteren. De ‘Cursusinformatie’ geeft je uitgebreid zicht op de competenties die je wenst te toetsen. Na het doornemen van deze documenten kan je met verdere vragen terecht bij de EVC-coördinator. Dit kan per mail, telefonisch of persoonlijk na afspraak. Zie tabblad “EVC-instellingscoördinator en bijkomende  informatie”

Stap 2: Intakegesprek: advies en voorlopige registratie

Als je geïnteresseerd blijft om in de procedure te stappen, kan je terecht voor een (gratis) intake gesprek met de EVC-coördinator. Om na te gaan of je beantwoordt aan de toelatingsvoorwaarden dien je een kopie van behaalde diploma’s, die gelden als toelatingsvereiste voor de betreffende opleiding, mee te brengen.
 
In het intakegesprek wordt vervolgens:

 • toelichting gegeven over de portfoliomethodiek.
 • toelichting gegeven over het onderscheid tussen EVC en EVK, eerder verworven kwalificaties. Aanvragen voor erkenning van EVK’s moeten  immers rechtstreeks aan de faculteit worden gericht en moeten niet via deze EVC-procedure verlopen.
 • besproken voor welke competenties je de aanvraag wenst te doen.
 • een advies gegeven over het vervolg van de procedure. Jij beslist zelf of de procedure al dan niet wordt verder gezet. Andere mogelijkheden zoals het inschrijven met credit- en/of examencontracten kunnen soms meer aangewezen zijn. Je houdt er best rekening mee dat de aanvraag en het doorlopen van de procedure voor een EVC- bekwaamheidsbewijs arbeidsintensief zijn.

Data voor het aanvragen van het intakegesprek:

 • voorjaarsprocedure: vóór 1 februari  dient de kandidaat het intakegesprek aan te vragen bij de EVC-coördinator.
 • najaarsprocedure: vóór 1 september dient de kandidaat het intakegesprek aan te vragen bij de EVC-coördinator.

Stap 3: Inschrijven voor de EVC-procedure: invullen van de erkenningsaanvraag en betalingen

De inschrijving voor de EVC-procedure staat los van de eigenlijke inschrijving als student voor een opleiding. De inschrijving voor de EVC-procedure gebeurt steeds bij de EVC-instellingscoördinator of zijn vervanger.

Belangrijke data voor de inschrijving zijn:

 • voorjaarsprocedure: vóór 1 maart
 • najaarsprocedure: vóór 1 oktober 

Kosten verbonden aan de EVC-procedure:
De inschrijving gebeurt binnen de associatie AUHA aan de instelling waar de EVC wordt aangevraagd samen met de betaling van 66,29 euro administratiekosten en een bijdrage voor het bekwaamheidsonderzoek. Deze bijdrage voor de EVC-procedure kan je berekenen naar rato van het aantal studiepunten. Je dient zelf te bepalen aan welke opleidingsonderdelen jij je competenties wil laten toetsen:

 • € 66,29 indien aan 1 tot 20 studiepunten getoetst wordt;
 • € 138,60 indien aan 21 tot 40 studiepunten getoetst wordt;
 • € 210,92 indien aan 41 tot 60 studiepunten getoetst wordt;
 • € 427,87 indien aan 61 tot 120 studiepunten getoetst wordt;
 • € 644,81 indien aan 121 tot 180 studiepunten getoetst wordt;
 • € 861,76 indien aan meer dan 180 studiepunten getoetst wordt;
 • € 277,21 als het bekwaamheidsonderzoek betrekking heeft op het masterniveau en de aanvrager al beschikt over een diploma van een bachelor opleiding.

Deze bedragen gelden vanaf het academiejaar 2014-2015

Stap 4: Samenstelling van het portfolio

Je werkt zelfstandig aan het samenstellen van je portfolio waarbij je de handleiding en de STARRT-methodiek kan hanteren. Tijdens deze periode heb je recht op één grondig begeleidingsgesprek met de jou toegewezen facultaire EVC-begeleider. Je kan de handleiding downloaden op deze pagina onder ‘Meer info over de EVC-procedure?’.
 
Data begeleidingsgesprek bij de facultaire EVC-begeleider:

 • voorjaarsprocedure: vóór 15 maart dient de kandidaat het begeleidingsgesprek aan te vragen bij de facultaire EVC-begeleider. Het gesprek moet vóór 15 april plaatsvinden.
 • najaarsprocedure: vòòr 15 oktober dient de kandidaat het begeleidingsgesprek aan te vragen bij de facultaire EVC-begeleider. Het gesprek moet vóór 15 november vallen.

Indiendata portfolio:

 • voorjaarsprocedure: vóór 1 mei dient de kandidaat het portfolio in te dienen in 4 exemplaren bij de EVC-begeleider.
 • najaarsprocedure: vóór 1 december dient de kandidaat het portfolio in 4 exemplaren in te dienen bij de EVC-begeleider.

 
Stap 5: Beoordeling van het portfolio en beslissing

 • Samenstelling van de beoordelingscommissie: je portfolio wordt beoordeeld door een beoordelingscommissie die wordt samengesteld uit drie assessoren. Deze commissie moet uiterlijk acht weken na het indienen van het portfolio beslissen over de al dan niet erkenning van de aangevraagde competenties.
 • Het beoordelingsgesprek – eventuele vaardigheidsproef: de beoordelingscommissie kan de kandidaat eventueel een vaardigheidsproef opleggen als bijkomend element van beoordeling. Deze kan geen vervanging zijn van het portfolio. De beoordelingscommissie heeft een beoordelingsgesprek met de kandidaat. Dit verloopt volgens de methodiek van het criteriumgericht interview, dit is een interviewtechniek om competenties die mensen bezitten uit hun verleden en uit hun vroegere ervaringen te analyseren en te valideren. Het beoordelingsgesprek is geen examen. Je wordt als kandidaat uiterlijk 14 dagen voor het beoordelingsgesprek geïnformeerd over het moment van het gesprek en eventueel over de aard en de timing van de vaardigheidsproef.

Beslissing en besluit: de beoordelingscommissie beslist met meerderheid, welke competentie(s) worden erkend op basis van het ingediende portfolio, het beoordelingsgesprek en het resultaat van de eventuele vaardigheidsproef. De beoordelingscommissie motiveert haar beslissing. Je  ontvangt het besluit van de beoordelingscommissie en desgevallend het bewijs van bekwaamheid van de competenties die werden erkend. Desgevallend kan je in beroep gaan en een schriftelijk bewaar indienen bij de beleidssecretaris van de associatie binnen de vijf kalenderdagen na de betekening van het besluit van het bekwaamheidsonderzoek.

Leiden EVC's automatisch tot vrijstellingen?

Een vrijstelling betekent dat je van een bepaald opleidingsonderdeel geen examen meer hoeft af te leggen. Aan de Universiteit Antwerpen beslist de faculteit hierover.
 
Vrijstellingen kunnen worden toegestaan:  

 • op basis van een creditbewijs: creditbewijs van een eerder met goed gevolg afgelegd examen waarvoor men ministens 10/20 behaalde.
 • op basis van een EVK (Eerder Verworven Kwalificaties): dit zijn getuigschriften, behaald na een formeel leertraject (bijvoorbeeld aan een andere instelling in het hoger onderwijs in binnen- of buitenland, de VDAB, …). Een creditbewijs behaald aan een andere universiteit of een hogeschool wordt ook beschouwd als een EVK.
 • op basis van een bewijs van bekwaamheid van de erkenning van een EVC.

Elke faculteit duidt een instantie aan die beslist over de toekenning van vrijstellingen. Een EVC-procedure gaat dus vooraf aan een inschrijving voor een opleiding aan de UAntwerpen. Een EVC-bekwaamheidsbewijs kan dus leiden tot vrijstelling, doch dit is géén automatisme. Het moet worden aangevraagd èn toegestaan!

Lees meer over vrijstellingen

EVC-instellingscoördinator en bijkomende informatie

Het eerste contact verloopt steeds via de EVC-instellingscoördinator of de plaatsvervanger.
 
EVC-instellingscoördinator Universiteit Antwerpen

Sabine De Vriendt
Stadscampus, Blindestraat 14, 2000 Antwerpen
T +32 3 265 49 27
sabine.devriendt@uantwerpen.be

Bijkomende info:

Lees meer over het aanvragen van vrijstellingen op basis van Eerder Verworven Kwalificaties (EVK) of Eerder Verworven Competenties (EVC).