Sluit je huidige opleiding niet helemaal aan bij je wensen? Informeer je tijdig indien je van studierichting wil veranderen of stoppen. Dit kan immers belangrijke gevolgen hebben voor je studiegeld, Groeipakket, studietoelagen,… Hieronder zetten we deze gevolgen op een rijtje. Toch nog vragen? Contacteer de Sociale Dienst.

Veranderen of stoppen heeft ook gevolgen voor het leerkrediet. Wil je daar meer over weten? Contacteer je studietrajectbegeleider of een studentenbegeleider.

Ingeschreven blijven aan Universiteit Antwerpen en studieprogramma beperken

Wat?

Heb je geen verplicht opgelegd studieprogramma (startpakket) en opteer je voor een beperkter studieprogramma? Volgens het onderwijs- en examenreglement zijn dergelijke wijzigingen maar mogelijk tot en met de vrijdag van de 2de lesweek na de start van het academiejaar (voor 2023-2024: 6 oktober 2023).

Staat de faculteit nog een wijziging toe na deze datum dan kan je deze wijziging zelf uitvoeren via je SisA selfservice:

 • tot en met 31 oktober: voor opleidingsonderdelen van het 1ste semester en jaarvakken
 • tot en met 28 februari: voor opleidingsonderdelen van het 2de semester

Opgelet: deze verlengde deadline is een gunst van de faculteit en hieruit kunnen geen rechten bekomen worden! De faculteit kan ook, mits grondige reden, steeds wijzigingen aanbrengen aan het studieprogramma van een student. Contacteer de studietrajectbegeleider van je faculteit voor meer informatie.

Heb je een verplicht opgelegd studieprogramma (startpakket) ? Informeer bij de studietrajectbegeleider of een aanpassing mogelijk is. Elke afwijking moet door de faculteit expliciet worden goedgekeurd.

Gevolgen voor je leerkrediet

 • wijzigingen aan het studieprogramma tot en met 30 november:  je kan het leerkrediet van alle stopgezette opleidingsonderdelen recupereren, behalve van opleidingsonderdelen waarvoor de evaluatieperiode reeds gestart is of waarvan je al examens hebt afgelegd.
 • wijzigingen aan het studieprogramma tussen 1 december en 15 maart: je kan enkel het leerkrediet recupereren van opleidingsonderdelen van het tweede semester. Voor opleidingsonderdelen van het eerste semester en jaarvakken ben je het ingezette leerkrediet kwijt.
 • na 15 maart: alle leerkrediet is opgenomen

Deze regels zijn enkel van toepassing op diplomacontracten. Uitschrijven uit een creditcontract is nooit mogelijk dus krijg je ook nooit leerkrediet terug. Het leerkrediet is niet van toepassing op examencontracten.

Gevolgen voor je studiegeld

Je studiegeld wordt herberekend op basis van het totaal aantal opgenomen studiepunten.

Gevolgen voor je Groeipakket

Je blijft Groeipakket ontvangen als student tot en met het einde van het academiejaar, zolang je geen 25 jaar bent en als je studieprogramma na de aanpassing minstens 27 actieve studiepunten omvat. Zit je voor de eerste maal in het diplomajaar van een bachelor- of masteropleiding, dan geldt de 27-studiepuntenregel niet. Je kan het Groeipakket echter verliezen indien je tijdens het academiejaar te veel werkt. Woon je in Vlaanderen en werk je uitsluitend als student binnen het contingent van 600 uur, dan behoud je het Groeipakket. Werk je als werknemer of student onder volledige sociale zekerheidsbijdragen, dan behoud je het Groeipakket voor de maanden waarin je niet meer dan 80 uur werkt. 

Gevolgen voor je studietoelage

Wanneer je je studieprogramma aanpast, maar ingeschreven blijft voor minimum 27 studiepunten, behoud je je recht op een studietoelage voor het lopende academiejaar. De toelage wordt herberekend omdat je studiepunten wijzigen. Als het totaal aantal studiepunten van je actieve inschrijvingen op 30 juni minder dan 27 bedraagt, is er geen recht meer op een studietoelage. Zit je in een diplomajaar, dan geldt de 27-studiepuntenregel niet.

Van opleiding veranderen binnen Universiteit Antwerpen

Wat?

Je stopt je huidige opleiding en schrijft in voor een nieuwe opleiding van de Universiteit Antwerpen?  UItschrijvingen en inschrijvingen zijn gebonden aan bepaalde datums. Raadpleeg hiervoor de inschrijvingspagina's.

Gevolgen voor je leerkrediet

 • tot en met 30 november:  je kan het leerkrediet van alle stopgezette opleidingsonderdelen recupereren, behalve van opleidingsonderdelen waarvoor de evaluatieperiode reeds gestart is of waarvan je al examens hebt afgelegd.
 • tussen 1 december en 15 maart: je kan enkel het leerkrediet recupereren van opleidingsonderdelen van het tweede semester. Voor opleidingsonderdelen van het eerste semester en jaarvakken ben je het ingezette leerkrediet kwijt.
 • na 14 maart: alle leerkrediet is opgenomen

Indien je voor de eerste maal studeert in een bacheloropleiding in het Vlaamse hoger onderwijs is er een uitzondering op deze regel. Generatiestudenten die zich uitschrijven en opnieuw inschrijven in een andere opleiding voor een bepaalde datum kunnen extra leerkrediet terugkrijgen van de overheid. Het gaat over de studiepunten die je niet terugkrijgt van de onderwijsinstelling:

 • tot en met  30 november: je kan het leerkrediet van alle stopgezette opleidingsonderdelen recupereren (geen verschil met niet-generatiestudenten).
 • tussen 1 december en einde colleges (31 december):  je krijgt, naast de opleidingsonderdelen van het tweede semester (via  de Universiteit Antwerpen), ook de helft terug van de studiepunten van de opleidingsonderdelen van het eerste semester en de jaarvakken (via de Vlaamse overheid) van de stopgezette opleiding.
 • tussen einde colleges (31 december) en 15 maart: je kan enkel nog het leerkrediet terugkrijgen van opleidingsonderdelen van het tweede semester (via de Universiteit Antwerpen) (geen verschil met niet-generatiestudenten).

Deze regels zijn enkel van toepassing op diplomacontracten. Uitschrijven uit een creditcontract is nooit mogelijk dus krijg je ook nooit leerkrediet terug. Het leerkrediet is niet van toepassing op examencontracten.

Gevolgen voor je Groeipakket:

 • tot en met 30 november: om verder Groeipakket te ontvangen, schrijf je in de nieuwe opleiding voor minstens 27 studiepunten in. De studiepunten van de stopgezette opleiding aan de Universiteit Antwerpen tellen niet meer mee.
 • tussen 1 december en 15 maart: voor wat de oude opleiding aan de Universiteit Antwerpen betreft, blijven de studiepunten van de opleidingsonderdelen van het eerste semester en de jaarvakken actief. Dit geldt eveneens voor de studiepunten van de opleidingsonderdelen waarover je al examens hebt afgelegd. Als het totaal van deze studiepunten plus de studiepunten van de opleidingsonderdelen die je opneemt in de nieuwe opleiding meer dan 27 bedraagt, krijg je verder Groeipakket.
 • na 14 maart: er zijn er geen wijzigingen meer mogelijk binnen de Universiteit Antwerpen. Je kan niet meer inschrijven voor een nieuwe opleiding. Je ontvangt Groeipakket als je ingeschreven bent voor minstens 27 studiepunten.

Opmerking : Woon je in Vlaanderen en zit je in een bachelor- of masteropleiding  in een diplomajaar, dan geldt de 27-studiepuntenregel niet. Je kan per opleiding eenmalig van deze uitzonderingsmaatregel genieten.
 
Let op dat je nieuwe inschrijving gebeurt uiterlijk de maand volgend op de maand waarin je bent uitgeschreven. Anders riskeer je een onderbreking van het Groeipakket als student voor minstens twee maanden!  

Gevolgen voor je studietoelage

Voor de berekening van je studietoelage wordt rekening gehouden met het aantal studiepunten van je actieve inschrijvingen op 30 juni. De studiepunten van de opleidingsonderdelen van je nieuwe opleiding aan de Universiteit Antwerpen tellen mee voor de berekening van de studietoelage.
 
Er dient nagegaan te worden of studiepunten van de opleidingsonderdelen van de stopgezette opleiding ook nog (gedeeltelijk) meetellen. Dit is afhankelijk van de datum van stopzetting:

 • stopzetten eerste opleiding tot en met 30 november: de studiepunten van de oude opleiding tellen niet meer mee voor de berekening van je studietoelage. Men houdt enkel rekening met de studiepunten van de nieuwe opleiding
 • stopzetten eerste opleiding tussen 1 december en 15 maart:  de studiepunten die je niet hebt teruggekregen bij je leerkrediet (opleidingsonderdelen van het eerste semester en jaarvakken) en de studiepunten van de opleidingsonderdelen waarover je al examens hebt afgelegd tellen nog wel mee voor de berekening van de studietoelage. Men telt deze studiepunten bij de studiepunten van de opleidingsonderdelen van de nieuwe opleiding
 • na 15 maart: er zijn er geen wijzigingen meer mogelijk binnen de Universiteit Antwerpen. Je kan niet meer inschrijven voor nieuwe opleidingen.

Algemeen geldt het volgende: Als het totaal aantal studiepunten van je actieve inschrijvingen op 30 juni minder dan 27 bedraagt, is er geen recht meer op een studietoelage. Zit je in een diplomajaar, dan geldt de 27-studiepuntenregel niet.

Gevolgen voor je studiegeld

Je studiegeld wordt herberekend op basis van het totaal opgenomen studiepunten in de uitgeschreven en de actieve opleidingen.

Elders uitschrijven en starten aan Universiteit Antwerpen

Wat?

Je schrijft je uit aan de andere instelling en schrijft in voor een nieuwe opleiding aan de Universiteit Antwerpen. UItschrijvingen en inschrijvingen zijn gebonden aan bepaalde datums.  Raadpleeg hiervoor de inschrijvingspagina's.

Gevolgen voor je leerkrediet

Je leerkrediet wordt verminderd met de studiepunten van de opleidingsonderdelen van de nieuwe opleiding aan de Universiteit Antwerpen.

Wat gebeurt er met de studiepunten van de opleidingsonderdelen van de oude opleiding?
Elke instelling bepaalt zelf de datum tot waarop een wijziging aan de inschrijving gevolgen heeft voor het leerkrediet. Als je vóór deze datum uitschrijft, zal je leerkrediet aangepast worden. Daarna blijft het opgenomen. Voor studenten die de eerste maal studeren aan het hoger onderwijs is er een specifieke regeling. Generatiestudenten die zich uitschrijven en opnieuw inschrijven voor een bepaalde datum kunnen extra leerkrediet recupereren van de overheid. Het gaat over de studiepunten die je niet terugkrijgt van de onderwijsinstelling waar je bent uitgeschreven. Informeer je hierover bij je oude instelling.

Gevolgen voor je Groeipakket

Je moet in het academiejaar minstens 27 studiepunten hebben opgenomen.  Zit je  in een diplomajaar van een bachelor-of masteropleiding, dan geldt de 27-studiepuntenregel niet. Opgelet, je kan slechts éénmaal per opleiding van deze afwijking (van de 27 studiepuntenregel) genieten. 

Voor de beoordeling of je na de heroriëntering nog recht hebt op Groeipakket tellen volgende studiepunten mee:

 • de studiepunten van de opleidingsonderdelen van de oude opleiding waarover je al examen hebt afgelegd
 • de studiepunten van de oude opleiding die opgenomen blijven, zelfs na uitschrijving. Elke instelling bepaalt zelf de datum tot waarop een wijziging aan de inschrijving gevolgen heeft voor het aantal opgenomen studiepunten. Als je vóór deze datum uitschrijft, zal het aantal opgenomen studiepunten verminderen. Daarna blijven ze opgenomen. Informeer bij je oude instelling.
 • de studiepunten van de opleidingsonderdelen die je dit jaar opneemt aan de Universiteit Antwerpen. Als je aan de Universiteit Antwerpen voor minstens 27 studiepunten inschrijft, is er sowieso geen probleem.

Let op dat je nieuwe inschrijving gebeurt uiterlijk de maand volgend op de maand waarin je bent uitgeschreven. Anders riskeer je een onderbreking van de kinderbijslag voor minstens twee maanden!

Gevolgen voor je studietoelage

Voor de berekening van je studietoelage wordt rekening gehouden met het aantal studiepunten van je actieve inschrijvingen op 30 juni. De studiepunten van de opleidingsonderdelen van je nieuwe opleiding aan de Universiteit Antwerpen tellen sowieso mee voor de berekening van de studietoelage.
 
Er dient nagegaan te worden of studiepunten van de opleidingsonderdelen van de stopgezette opleiding ook nog (gedeeltelijk) meetellen. Voor de berekening van de studietoelage tellen zeker mee:

 • de studiepunten van de oude opleiding waarover je al examen hebt afgelegd
 • de studiepunten van de oude opleiding die opgenomen bleven, zelfs na uitschrijving.  Elke instelling bepaalt zelf de datum tot waarop een wijziging aan de inschrijving gevolgen heeft voor het aantal opgenomen studiepunten. Als je vóór deze datum uitschrijft, zal het aantal opgenomen studiepunten verminderen. Daarna blijven ze opgenomen. Informeer bij je oude instelling.
 • de studiepunten van je nieuwe opleiding aan de Universiteit Antwerpen

Opgelet:

 • je kan per academiejaar voor maximum 60 studiepunten een studietoelage ontvangen. Als je te veel aan studietoelage hebt ontvangen, zal de Vlaamse overheid het teveel terugvorderen.
 • Als het totaal aantal studiepunten van je actieve inschrijvingen op 30 juni minder dan 27 bedraagt, is er geen recht op een studietoelage. Zit je in een diplomajaar, dan geldt de 27-studiepuntenregel niet.

Gevolgen voor je studiegeld

De onderwijsinstelling waar je eerst ingeschreven was, bepaalt of je nog een deel van het studiegeld terugkrijgt. Aan de Universiteit Antwerpen betaal je een bedrag afhankelijk van het soort contract, het aantal opgenomen studiepunten en je beursstatuut.

Stoppen aan Universiteit Antwerpen en elders inschrijven

Wat?

Je schrijft vóór 1 juni uit voor al je opleidingen aan de Universiteit Antwerpen. Je schrijft je eventueel voor een nieuwe opleiding in bij een andere instelling.
 
Enkel diplomacontracten komen in aanmerking. Credit- en examencontracten kunnen niet worden stopgezet. Bovendien kan uitschrijven nooit voor opleidingsonderdelen waarvoor de evaluatieperiode reeds gestart is of je al examens hebt afgelegd.
 
Hou er rekening mee dat een inschrijving aan een andere instelling niet altijd kan voor een bepaalde datum of zelfs helemaal niet meer kan tijdens het lopende academiejaar.  Informeer bij de nieuwe instelling vooraleer je je uitschrijft. Als je je uitschrijft en niet tijdig kan inschrijven bij de nieuwe instelling, heeft dit gevolgen voor je leerkrediet en je sociaal statuut. Als je zonder onderbrekingen Groeipakket wil ontvangen, moet je je voor het einde van de maand  volgend op de maand van de uitschrijving opnieuw inschrijven!
 
Zorg er ook voor dat je steeds uit- en inschrijft in de juiste volgorde. Dit wil zeggen, uitschrijven aan de Universiteit Antwerpen en dan pas inschrijven in de nieuwe instelling. Een dubbele inschrijving zou er immers voor kunnen zorgen dat je alsnog leerkrediet verliest.

Gevolgen voor je leerkrediet

 • uitschrijven tot en met 30 november: je kan het leerkrediet van alle stopgezette opleidingsonderdelen recupereren, behalve van opleidingsonderdelen waarvoor de evaluatieperiode reeds gestart is of waarvan je al examens hebt afgelegd.
 • uitschrijven tussen 1 december en 15 maart: je kan enkel nog het leerkrediet terugkrijgen van opleidingsonderdelen van het tweede semester. Voor opleidingsonderdelen van het eerste semester en jaarvakken ben je het ingezette leerkrediet kwijt.

Indien je voor de eerste maal studeert in een bacheloropleiding in het Vlaamse hoger onderwijs is er een uitzondering op deze regel. Generatiestudenten die zich uitschrijven en opnieuw inschrijven voor een bepaalde datum kunnen extra leerkrediet recupereren van de overheid. Het gaat over de studiepunten die je niet terugkrijgt van de onderwijsinstelling waar je bent uitgeschreven:

 • uitschrijven aan de Universiteit Antwerpen én inschrijven aan de nieuwe instelling uiterlijk op 30 november: je kan het leerkrediet van alle stopgezette opleidingsonderdelen recupereren (geen verschil met niet-generatiestudenten).
 • uitschrijven aan de Universiteit Antwerpen én inschrijven aan de nieuwe instelling tussen 1 december en einde colleges (31 december):  je krijgt, naast de opleidingsonderdelen van het tweede semester (via  de Universiteit Antwerpen), ook de helft terug van de studiepunten van de opleidingsonderdelen van het eerste semester en de jaarvakken (via de Vlaamse overheid) van de stopgezette opleiding.
 • uitschrijven aan de Universiteit Antwerpen én inschrijven aan de nieuwe instelling tussen einde colleges (31 december) en 15 maart: je kan enkel het leerkrediet recupereren van opleidingsonderdelen van het tweede semester (via de Universiteit Antwerpen) (geen verschil met niet-generatiestudenten).

Deze regels zijn enkel van toepassing op diplomacontracten. Uitschrijven uit een creditcontract is nooit mogelijk dus krijg je ook nooit leerkrediet terug. Het leerkrediet is niet van toepassing op examencontracten.

Gevolgen voor je Groeipakket

 • uitschrijven tot en met 30 november: om verder Groeipakket te ontvangen, schrijf je in de nieuwe opleiding voor minstens 27 studiepunten in. De studiepunten van de opleiding aan de Universiteit Antwerpen tellen niet meer mee.
 • uitschrijven tussen 1 december en 15 maart: voor wat de opleiding aan de Universiteit Antwerpen betreft, blijven de studiepunten van de semestervakken van het eerste semester en de jaarvakken actief. Dit geldt eveneens voor de studiepunten van de opleidingsonderdelen waarover  je al examens hebt afgelegd. Als het totaal van deze studiepunten plus de studiepunten van de opleidingsonderdelen die je opneemt in de nieuwe opleiding meer dan 27 bedraagt, ontvang je verder Groeipakket.
 • uitschrijven vanaf 16 maart: alle opleidingsonderdelen van de stopgezette opleiding aan de Universiteit Antwerpen blijven actief. Dit geldt ook voor de opleidingsonderdelen die je opneemt in de nieuwe opleiding. Als het totaal van alle actieve opleidingsonderdelen minstens 27 studiepunten bedraagt, ontvang je Groeipakket.

Opmerkingen :

 • Zit je in een diplomajaar in een bachelor-of masteropleiding, dan geldt de 27-studiepuntenregel niet. 
 • Let op dat je nieuwe inschrijving gebeurt uiterlijk de maand volgend op de maand waarin je bent uitgeschreven. Anders riskeer je een onderbreking van het Groeipakket als student voor minstens twee maanden!

Gevolgen voor je studietoelage

Voor de berekening van je studietoelage wordt rekening gehouden met het aantal studiepunten van je actieve inschrijvingen op 30 juni. De studiepunten van de opleidingsonderdelen van je nieuwe opleiding tellen sowieso mee voor de berekening van de studietoelage.
 
Er dient ook nagegaan te worden of studiepunten van de opleidingsonderdelen van de stopgezette opleiding aan de  Universiteit Antwerpen ook nog (gedeeltelijk)  meetellen. Dit is afhankelijk van de datum van stopzetting:

 • uitschrijven tot en met 30 november: de studiepunten van de opleiding aan de Universiteit Antwerpen tellen niet meer mee voor de berekening van je studietoelage. Men houdt enkel rekening met de studiepunten van de nieuwe opleiding
 • uitschrijven tussen 01 december en 15  maart:  de studiepunten die je niet hebt teruggekregen bij je leerkrediet (opleidingsonderdelen van het eerste semester en jaarvakken) en de studiepunten van de opleidingsonderdelen waarover je al examens hebt afgelegd tellen nog wel mee voor de berekening van de studietoelage. Men telt deze studiepunten bij de studiepunten van de opleidingsonderdelen van de nieuwe opleiding
 • uitschrijven vanaf 16 maart: de studiepunten van alle opleidingsonderdelen van de stopgezette opleiding blijven meetellen. Men telt deze bij de studiepunten van de opleidingsonderdelen van de nieuwe opleiding.

Als het totaal aantal studiepunten van je actieve inschrijvingen op 30 juni minder dan 27 bedraagt, is er geen recht meer op een studietoelage. Zit je in een diplomajaar, dan geldt de 27-studiepuntenregel niet.
 
Opgelet: je kan per academiejaar voor maximum 60 studiepunten een studietoelage ontvangen. Als je teveel aan studietoelage hebt ontvangen, zal er teruggevorderd worden.

Gevolgen voor je studiegeld

Je studiegeld aan de Universiteit Antwerpen wordt herberekend op basis van de opgenomen studiepunten in je uitgeschreven opleiding. 

Volledig stoppen met studeren

Wat?

Je schrijft je uit voor al je opleidingen aan de Universiteit Antwerpen en je hebt voor het lopende academiejaar geen inschrijvingen meer in het Vlaamse hoger onderwijs.

Gevolgen voor je leerkrediet:

 • uitschrijven tot en met 30 november: je kan het leerkrediet van alle stopgezette opleidingsonderdelen recupereren, behalve van opleidingsonderdelen waarvoor de evaluatieperiode reeds gestart is of waarvan je al examens hebt afgelegd.
 • uitschrijven vanaf 1 december: je kan enkel het leerkrediet terugkrijgen van opleidingsonderdelen van het tweede semester. Voor opleidingsonderdelen van het eerste semester en jaarvakken ben je het ingezette leerkrediet kwijt. Indien je overweegt om je studies stop te zetten, is het raadzaam om, al is het slechts voor enkele vakken, de examens van januari mee te doen. Door te slagen voor opleidingsonderdelen, verwerf je het ingezette leerkrediet (gedeeltelijk) terug.  
 • uitschrijven vanaf 16 maart: alle studiepunten van je studieprogramma zijn definitief opgenomen. Je verliest het ingezette leerkrediet voor de vakken waarvan je geen examens doet en/of niet geslaagd bent indien je wel hebt deelgenomen aan de examens.

Opgelet: na je uitschrijving mag je niet meer deelnemen aan examens.

Deze regels zijn enkel van toepassing op diplomacontracten. Uitschrijven uit een creditcontract is nooit mogelijk dus krijg je ook nooit leerkrediet terug. Het leerkrediet is niet van toepassing op examencontracten.

Gevolgen voor je Groeipakket

Er wordt geen Groeipakket meer uitbetaald als student vanaf de eerste maand na stopzetting.  Je ontvangt Groeipakket als schoolverlater op voorwaarde dat je nog geen 25 jaar bent en niet meer dan 80 uur per maand werkt. Als je bent uitgeschreven als student mag je NIET werken als jobstudent! Als schoolverlater heb je recht op Groeipakket voor een periode van 12 maanden nadat je niet meer wordt beschouwd als student. Je krijgt een krediet van 12 maanden dat in verschillende periodes kan worden ingezet. Je moet je niet inschrijven als werkzoekende om recht te hebben op Groeipakket in de hoedanigheid van schoolverlater. Een inschrijving als werkzoekende bij de VDAB is wel aangewezen, in functie van het doorlopen van de beroepsinschakelingstijd.

Gevolgen voor je studietoelage

 • uitschrijven tot en met 30 november: je hebt geen recht op een studietoelage dit academiejaar. Indien je studietoelage al is uitbetaald, zal je ze volledig moeten terugbetalen. Je krijgt alle opgenomen studiepunten terug bij je studietoelagekrediet. Je kan dit dan inzetten bij eventuele latere studies
 • uitschrijven tussen 01 december en 15 maart: enkel de studiepunten van de opleidingsonderdelen van het eerste semester en de jaarvakken tellen mee voor je studiefinanciering. Kom je in totaal aan minstens 27 studiepunten, dan ontvang je een toelage. Heb je al een studietoelage ontvangen,  berekend op de studiepunten voor het hele academiejaar, dan zal je een deel van de studietoelage moeten terugbetalen. Kom je niet aan 27 studiepunten, dan heb je geen recht en zal de studietoelage volledig worden teruggevorderd.  Zit je in je diploma-jaar en moet je je thesis nog afwerken, dan geldt de 27-studiepunten-regel niet.
 • uitschrijven vanaf 16 maart: je uitschrijving heeft geen effect meer op de studietoelage. Je krijgt een studietoelage voor alle studiepunten waarvoor je was ingeschreven. Er gebeurt dus ook geen terugvordering.

Opgelet: je eventuele studietoelage van volgend jaar  zal afhankelijk zijn van het aantal studiepunten dat je dit jaar verwerft. Als je dit academiejaar niet voor alle opleidingsonderdelen studiepunten verwerft, zal je volgend academiejaar je jokerkrediet (deels) moeten inzetten, voor zover je nog beschikt over dit krediet.

Gevolgen voor je studiegeld:

Je studiegeld wordt berekend op basis van je opgenomen studiepunten in je uitgeschreven opleiding.