Procedure

Indien u materiaal wilt schenken aan de Universiteitsbibliotheek Antwerpen, kunt u contact opnemen met de Bibliotheek. Na eventuele prospectie en wederzijds akkoord spreken wij met u af wanneer en hoe de overdracht gebeurt. Bij grote hoeveelheden zorgt de bibliotheek voor het transport.

Voorwaarden

Een schenking wordt opgenomen op basis van een aantal criteria, zoals:

  • Is uw schenking een goede aanvulling op de bestaande collectie?
  • Past de schenking in het collectiebeleid van de bibliotheek?
  • Verkeert de schenking in goede staat?

De bibliotheek behoudt het recht om een schenking of een deel van een schenking te weigeren.

 Afspraken

Indien we uw schenking kunnen accepteren, dan worden de materialen onvoorwaardelijk eigendom van de bibliotheek. Afspraken over selectie, catalogisering, verwerkingstijd, plaatsing en beschikbaarstelling worden vastgelegd in een schenkingsovereenkomst.

Indien (een deel van) een schenking niet wordt opgenomen, zoekt de bibliotheek naar een andere bestemming. Die herbestemming kan een andere bibliotheek zijn, maar kan ook ruil of verkoop inhouden. Bij verkoop wordt de opbrengst gebruikt voor de collectievorming van de universiteitsbibliotheek. Iedere schenker ontvangt een dankbrief.