Sinds 1991 produceert de universiteitsbibliotheek de Academische Bibliografie van de Universiteit Antwerpen. Deze databank biedt een overzicht van de wetenschappelijke publicaties van de onderzoekers van de Universiteit Antwerpen.

Het Institutional Repository van de Universiteit Antwerpen (IRUA) is het zoekplatform ter ondersteuning van de Academische Bibliografie dat de publicaties opzoekbaar maakt per auteur, faculteit, onderzoeksgroep en project.

De Academische Bibliografie heeft als voornaamste doelstellingen:​

 1. Het online zichtbaar maken van (een overzicht van) de publicaties per onderzoeker.
 2. Het ondersteunen van evaluaties en het beleid in het algemeen.
 3. Het voeden van externe gegevensbestanden (bv. VABB-SHW). 

Daarom is het van belang dat de publicaties van elke onderzoeker volledig en correct worden opgenomen. Door Web of Science geïndexeerde publicaties worden automatisch opgenomen, overige in aanmerking komende publicaties dienen te worden aangemeld volgens de hieronder beschreven procedure.

Een publicatie, dataset of non-written onderzoeksoutput toevoegen

Publicaties, datasets en non-written output kunnen aan de Academische Bibliografie worden toegevoegd via https://repository.uantwerpen.be → Mijn bibliografie

Maak een keuze uit één van de aangeboden publicatietypes en vertrek waar mogelijk van een DOI nummer of Pubmed ID.

Belangrijk:

 • Doorloop steeds heel de wizard en klik op het laatste scherm op  'voltooien'. Je ontvangt een mail van de helpdesk dat je aanvraag in behandeling is.
 • Een overzicht van je 'publicaties in behandeling' kan je raadplegen via https://repository.uantwerpen.be → Mijn bibliografie
 • Het opladen van grotere bestanden kan enige tijd duren. Een bestand is correct opgeladen als er een link naar het bestand verschijnt.

Wil je een omvangrijke lijst met publicaties aanmelden (vb. publicaties gepubliceerd voor je aanstelling aan UAntwerpen)? Deze moeten niet één voor één aangemeld worden. Stuur deze voor verdere verwerking naar helpdesk@library.uantwerpen.be.

Een publicatielijst exporteren

Er zijn verschillende mogelijkheden om een publicatieoverzicht uit de Academische Bibliografie te exporteren:

U kan een pdf-overzicht van al uw publicaties uit de Academische Bibliografie opvragen in Peoplesoft via het e-curriculum. Concrete instructies vindt u in deze korte handleiding.

Volgende formaten worden aangeboden:

 • Via het e-curriculum
 • Via de exporteerfunctie in de IRUA.
  • Citatiestijlen (APA, MLA, Vancouver, Chicago)
  • FWO-formaat voor opladen van een publicatielijst in het FWO e-loket. Meer info
  • RIS-formaat voor import in tools voor het beheren van referenties (Endnote, Zotero, Reference Manager, ...)
  • BIBTEX voor import in ORCID

Wat wordt opgenomen?

Niet alle publicaties worden opgenomen in de Academische Bibliografie. Enkel de door de commissie Academische Bibliografie vastgelegde publicatietypes kunnen worden opgenomen. Bij twijfel biedt de onderstaande tabel een aantal voorbeelden.
 

Publicatie
Opname in Academische Bibliografie
Reguliere Editorialen in wetenschappelijk tijdschrift: voorwoord editor, ten geleide, nawoord, enz.
Nee
Editoriaal wetenschappelijk tijdschrift
Ja, voor zover het een inhoudelijke bijdrage betreft, met name editorialen van special issues van tijdschriften of editorialen die ingaan op een wetenschappelijk onderwerp.
Voorwoord, ten geleide, nawoord in boeken die door de auteur zelf werden geëdit
Nee
Interviews met kranten en weekbladen
Nee
Interviews in wetenschappelijk tijdschriften
Ja, kan worden opgenomen onder de rubriek editoriaal
Artikel verschenen in boek, én identiek in tijdschrift
Allebei opnemen
Boek als editor én artikel in dat boek
Allebei opnemen
Artikel/paper in proceedings
Indien paper niet is uitgegeven als artikel in tijdschrift of hoofdstuk uit boek, kan het worden opgenomen als congresverslag. Zo'n aanvraag moet altijd gestaafd worden door fulltext versie mee te sturen.
Abstracts
Nee
Elektronische publicatie op website
Ja, maar enkel als uit controle blijkt dat het artikel beschikbaar en toegankelijk is
Preprints
Ja
(Tussentijds) rapport van onderzoeksproject
Ja, maar geen administratieve projectverslaggeving
Publicaties na emeritaat
Ja
Lesmateriaal (e.g. slides, onuitgegeven syllabus)
Nee
Doctoraal proefschrift en de publicatie in boekvorm
Allebei opnemen
Artikel aanvaard door tijdschrift, maar nog niet gepubliceerd. Tijdschriftartikel in druk.
Nee. Van zodra een DOI aan het artikel is toegewezen, is het elektronisch gepubliceerd en kan het, mits vermelding van de DOI, in de AB worden opgenomen.
Publicaties die na het verlaten van de instelling verschijnen en geen adres van de UAntwerpen dragen.
Nee
Publicaties geschreven voor indiensttreding bij UAntwerpen
Ja
Posters van congressen
Nee
Recensies
Ja
Krantenartikels (Columns en (opinie)bijdragen in kranten, blogs en weekbladen)
Ja
Syllabus
Nee, tenzij er uitdrukkelijk een commerciële of wetenschappelijke uitgever is (niet: in eigen beheer)
Nummer van een tijdschrift of reeks, als editor
Nee. Tenzij het gaat om een themanummer in een tijdschrift
Boeken waarvoor men enkel optreedt als series editor van de reeks waarin het boek wordt uitgegeven
Nee
Onderzoeksvoorstellen
Nee
Software
Kan als non-written output aangemeld worden
Referaten
Nee

 

Publicatietypes

Hieronder de categorieën zoals ze zijn vastgelegd door de commissie Academische Bibliografie.
 

Categorie
Code
Verklaring
Artikelen in wetenschappelijke tijdschriften
A1
Artikel in een wetenschappelijk tijdschrift met een ruime verspreiding en met peer review. Voor de bepaling van A1 wordt gebruik gemaakt van referentielijsten, met name de lijst van tijdschriften die geïndexeerd worden in het Web of Science (SCIE, SSCI en/of AHCI) en de lijst van tijdschriften die het Gezaghebbend Panel opneemt in het VABB-SHW. A1 staat dus voor 'artikelen in tijdschriften die in aanmerking worden genomen voor interuniversitaire middelenverdeling'.

A2
Artikel in een wetenschappelijk tijdschrift niet begrepen onder A1 en waarover het Gezaghebbend Panel van VABB heeft beslist dat het tijdschrift geen peer review procedure hanteert. A2 staat dus voor ‘artikelen in tijdschriften die niet in aanmerking worden genomen voor interuniversitaire middelenverdeling’.

A3
Artikel waarvan niet geautomatiseerd  kan worden vastgesteld of het een peer review proces heeft ondergaan. Deze artikels worden van zodra mogelijk ingedeeld in de categorie A1 of A2. Volledige bibliografische informatie, inclusief ISSN, is een noodzakelijk voorwaarde opdat een artikel in categorie A1 kan worden ingedeeld.
Doctoraatsproefschriften
D
Doctoraal proefschrift of Aggregaat Hoger Onderwijs
Editorialen
E
Editoriaal in een wetenschappelijk tijdschrift voor zover het een inhoudelijke bijdrage betreft, met name editorialen van special issues van tijdschriften of editorialen die ingaan op een wetenschappelijk onderwerp. Worden uitgesloten: reguliere editorialen zoals inhoudstafel en voorwoord van de tijdschrifteditor.
Hoofdstukken in boeken
H1
Hoofdstuk in een boek verschenen bij een uitgever die door het Gezaghebbend Panel wordt weerhouden en aldus bijdraagt aan onderzoeksfinanciering van de instelling.

H2
Hoofdstuk in een boek niet begrepen onder H1. Worden uitgesloten: voorwoorden, ten geleiden en nawoorden in boeken die door de auteur zelf werden ge-edit.

H3
Hoofdstuk in een boek waarvan op moment van invoer op basis van de door het Gezaghebbend Panel bepaalde lijst van het VABB-SHW niet kon worden vastgesteld of het een peer review proces heeft ondergaan. Deze hoofdstukken worden van zodra mogelijk ingedeeld in de categorie H1.
Artikels in kranten/blogs/magazines
K
Columns en (opinie)bijdragen in kranten, blogs en weekbladen. Worden uitgesloten: interviews met kranten en weekbladen
Letters to the editor
L1
Letter to the editor gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift met een ruime verspreiding en met peer review (cf A1).

L2
Letter to the editor niet begrepen onder L1.

L3
Letters to the editor waarvan niet geautomatiseerd  kan worden vastgesteld of ze een peer review proces hebben ondergaan. Deze letters worden van zodra mogelijk ingedeeld in de categorie L1 of L2. Volledige bibliografische informatie, inclusief ISSN, is een noodzakelijk voorwaarde opdat een Letter naar categorie L1 of L2 kan worden ingedeeld.
Boeken
MA1
Monografie als auteur of co-auteur uitgegeven bij een door het Gezaghebbend Panel voor het VABB-SHW weerhouden uitgever.

MA2
Monografie als auteur of co-auteur niet begrepen onder MA1, voor zover het boek over een plaats van uitgave, commerciële of wetenschappelijke uitgever en ISBN beschikt.

MA3
Monografie als auteur waarvan op moment van invoer op basis van de door het Gezaghebbend Panel bepaalde lijst van het VABB-SHW niet kon worden vastgesteld of het een peer review proces heeft ondergaan. Deze monografieën worden van zodra mogelijk ingedeeld in de categorie MA1.

ME1
Bundel als editor of co-editor uitgegeven bij een door het Gezaghebbend Panel voor het VABB-SHW weerhouden uitgever. Worden uitgesloten: boeken waarvoor men enkel optreedt als series editor van de reeks waarin het boek wordt uitgegeven.

ME2
Bundel als editor of co-editor niet begrepen onder ME1, voor zover het boek over een plaats van uitgave, commerciële of wetenschappelijke uitgever en ISBN beschikt. Worden uitgesloten: boeken waarvoor men enkel optreedt als series editor van de reeks waarin het boek wordt uitgegeven.

ME3
Bundel als editor waarvan op moment van invoer op basis van de door het Gezaghebbend Panel bepaalde lijst van het VABB-SHW niet kon worden vastgesteld of het een peer review proces heeft ondergaan. Deze bundels worden van zodra mogelijk ingedeeld in de categorie ME1.
Noten
N1
Noot bij een juridische beslissing gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift met ruime verspreiding en met peer review (cf A1).

N2
Noot bij een juridische beslissing niet begrepen onder N1.

N3
Noten waarvan op moment van invoer niet kon worden vastgesteld of ze een peer review proces hebben ondergaan. Deze letters worden van zodra mogelijk ingedeeld in de categorie N1 of N2. Volledige bibliografische informatie, inclusief ISSN, is een noodzakelijk voorwaarde opdat een Letter in categorie N1 kan worden ingedeeld.
Datasets

Metadata van Research Data Sets en eventuele koppeling met gerelateerde publicaties en projecten. De Research Data Sets zelf kunnen zich bevinden op file servers binnen of buiten de UAntwerpen.
Octrooien
O
Octrooi met UA-vermelding dat gepubliceerd of toegekend is en dus bijdraagt aan de interuniversitaire verdeling van onderzoeksfinanciering
Preprints

Het manuscript (voor peer-review) dat werd ingediend voor publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift of een manuscript (voor peer-review) dat werd gepost op een preprint server (arxiv, biorxiv, ...)
Bijdragen in proceedings (congresverslagen)
P1
Bijdrage in een proceeding (congresverslag) die telt voor de interuniversitaire middelenverdeling, met name door opname in een Web of Science Conference Proceedings Citation Index of (wordt) opgenomen in het VABB-SHW op basis van ISBN of ISSN conform de beslissingen van het Gezaghebbend Panel.

P2
Bijdrage in een proceeding (congresverslag) niet begrepen onder P1, maar wel in een proceeding die beschikt over een ISBN/ISSN.

P3
Bijdrage in een proceeding die vooralsnog niet naar P1 of P2 kunnen worden ingedeeld. Worden uitgesloten: niet of louter als abstract gepubliceerde bijdragen aan congressen of seminaries
Recensies
R
Recensie van een boek gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift met peer review. Worden uitgesloten: recensies in kranten en weekbladen zoals begrepen onder K.
Verslagen en rapporten
V
Worden uitgesloten: abstracts, administratieve projectverslaggeving, onderzoeksvoorstellen, posters, lesmateriaal (e.g. slides, onuitgegeven syllabus) en software
Non-written output

Enkel output die publiek beschikbaar is en die kan ondergebracht worden bij één van de volgende types, kan als non-written output worden geregistreerd


Design

 • Fashion design
 • Furniture design
 • Graphic design
 • interior design
 • Model
 • Plan
 • Toolkit
 • Urban design
 • Landscape design
 • Exhibition design
 • Design - other

Event

 • Concert
 • Event
 • Exhibition
 • Exhibition design
 • Event - other
 • Performance

Artefact

 • Composition
 • Design object
 • Documentary
 • Drawing
 • Film
 • Furniture
 • Game
 • Hardware
 • Installation
 • Interactive Media
 • Interface
 • Interior
 • Jewelry
 • Mixed media
 • Other : artefact
 • Painting
 • Photograph
 • Play (theatre)
 • Sculpture
 • Service
 • Software
 • System
 • Text
 • Textile & clothing
 • Video
 • Website