1. Aanvraag dubbeldoctoraat (door student)

Doctorandi die aan de voorwaarden voor een gezamenlijk, dubbel- of meervoudig doctoraat voldoen, kunnen de aanvraagprocedure opstarten door een volledig dossier in te dienen via JointPhD@uantwerpen.be.

Ten minste 1 jaar voordat het ontwerp-proefschrift wordt neergelegd, dient de aanvraag ons te bereiken. De volledige procedure (van de initiële aanvraag tot het volledig ondertekende contract) vraagt tijd. Aanvragen dienen steeds door de doctorandi zelf ingediend en ondertekend te worden.

Een aanvraagdossier dient steeds de volgende documenten te bevatten:

 1. een volledig ingevuld en gehandtekend aanvraagformulier dubbeldoctoraat (inkomend/uitgaand), incl. de motivatie voor het dubbeldoctoraat en de planning voor het onderzoeksverblijf van minstens 6 maanden aan UAntwerpen of de partnerinstelling(en);
   
 2. een gehandtekende bevestiging van alle promotoren (template beschikbaar)
  Hiermee bevestigen alle promotoren dat zij de aanvraag steunen en zich ertoe verbinden om de functie van promotor uit te oefenen ten opzichte van de aanvrager (samen op 1 pagina of apart);
   
 3. in geval van 3 of 4 promotoren moet een motivatie worden toegevoegd: d.i. een brief van de doctoraatsonderzoeker of de promotoren, waarin wordt toegelicht waarom alle promotoren cruciaal zijn voor het betreffende doctoraatsonderzoek, met verwijzing naar de relevante expertise van alle betrokken promotoren.

  Opgelet: Doctoreren met 3 of 4 promotoren kan enkel met expliciete toestemming van de faculteit (cf. algemeen doctoraatsreglement, art. 15). Het gemotiveerd advies wordt samen met de aanvraag naar de bevoegde raad gestuurd en ondertekend bij goedkeuring van de aanvraag.
   
 4. in geval van een inkomend dubbeldoctoraat moet een gedetailleerd CV worden toegevoegd (incl. studieverleden, onderzoeksgerelateerde en professionele activiteiten);
   
 5. in geval van een BOF-gefinancierd uitgaand dubbeldoctoraat met (een) andere Vlaamse instelling(en) moet expliciete voorafgaande toestemming worden verkregen door het Bureau van de Onderzoeksraad: “Overeenkomstig art. 17 van het BOF-reglement kan voor doctorandi aangesteld op BOF-projecten of -mandaten, enkel een overeenkomst tot dubbeldoctoraat met een andere Vlaamse universiteit worden afgesloten, mits expliciete voorafgaande toestemming door het Bureau van de Onderzoeksraad. Een gemotiveerd verzoek, waarin de langetermijnvoordelen voor de Universiteit Antwerpen toegelicht worden, dient ingediend te worden via bof@uantwerpen.be.” Deze toestemming moet worden bijgevoegd bij de aanvraag voor het dubbeldoctoraat.
   
 6. in geval van Chinese studenten met vooropleiding in de Chinese Volksrepubliek en met een CSC scholarship (China) dient het bewijs van de CSC-studiebeurs toegevoegd te worden. Indien de joint PhD-aanvraag goedgekeurd wordt door de faculteit/het instituut dan zal de student bij de Vlaamse overheid aangemeld worden via de Antwerp Doctoral School. Op die manier kan de doctoraatsonderzoeker worden vrijgesteld van de APS-procedure.

2. Opmaak overeenkomst dubbeldoctoraat (door ADS)

Indien de faculteit de aanvraag goedkeurt, wordt een joint PhD-overeenkomst opgemaakt tussen de betrokken universiteiten en de doctoraatsonderzoeker.
De onderhandelingen gebeuren steeds via de Antwerp Doctoral School. De doctoraatsonderzoeker en de promotor(en) worden verwittigd op het moment dat er input van hen verwacht wordt.

3. Ondertekening overeenkomst dubbeldoctoraat (door alle partijen)

De joint PhD-overeenkomst dient steeds ondertekend te worden door de doctoraatsonderzoeker zelf, de promotoren en de vertegenwoordigers van de betrokken universiteiten. De wettelijke partijen van het contract zijn de (vice)rectoren en de doctoraatsonderzoeker.

De publieke verdediging kan ten vroegste 6 weken na de volledige ondertekening van het contract plaatsvinden.

4. Opmaak amendement of herziening (door ADS)

Indien de situatie wijzigt en een amendement of herziening noodzakelijk is, gelieve dan zo snel mogelijk te mailen naar JointPhD@uantwerpen.be

De Antwerp Doctoral School zal dit opnemen met de andere partijen. Het amendement of de herziening dient vervolgens door dezelfde partijen ondertekend te worden als diegene die de originele overeenkomst ondertekenden.