Bij een uitgaand dubbeldoctoraat is UAntwerpen de hoofdinstelling. De doctoraatsonderzoeker volgt de Procedure doctoreren en houdt daarnaast rekening met de volgende stappen:

1. Joint PhD-aanvraag

De doctoraatsonderzoeker dient zich eerst bij UAntwerpen in te schrijven volgens de reguliere procedure. Daarna kan die de aanvraag voor het dubbeldoctoraat indienen (zie procedure dubbeldoctoraat). 

2. Inschrijving bij partnerinstelling

Indien de joint PhD-aanvraag goedgekeurd wordt door de faculteits-/departementsraad, dient de uitgaande doctoraatsonderzoeker zich zo snel mogelijk ook bij de partnerinstelling(en) te registreren volgens de daar geldende procedures. De doctoraatsonderzoeker dient zich elk academiejaar opnieuw in te schrijven aan de betrokken instellingen.

3. Opmaak joint PhD-overeenkomst (via ADS)

De Antwerp Doctoral School onderhandelt met de administratieve contactpersoon in de partnerinstelling(en) over de inhoud van het contract. Hierbij worden de promotor(en) en de doctoraatsonderzoeker nauw betrokken. Na goedkeuring door alle partijen wordt het contract ondertekend door de (vice)rectoren en promotoren van de betrokken instellingen, en de doctoraatsonderzoeker. De doctoraatsonderzoeker ontvangt een origineel exemplaar nadat het contract volledig ondertekend is. 

4. Samenstelling van de individuele doctoraatscommissie (IDC) en de doctoraatsjury

Voor uitgaande doctorandi wordt de standaardprocedure gevolgd zoals bij reguliere doctoraten. Voor de samenstelling van de IDC en doctoraatsjury dient wel rekening te worden gehouden met de modaliteiten van de ondertekende joint PhD-overeenkomst. De faculteit onderneemt hiervoor de nodige actie.

5. Verdediging van het doctoraat

De verdediging verloopt volgens de standaardprocedure voor doctoraten, zoals bepaald in het algemeen doctoraatsreglement van UAntwerpen en in de Procedure doctoreren.

De verdediging mag ten vroegste 6 weken na ontvangst van de volledig ondertekende joint PhD-overeenkomst georganiseerd worden. Eventuele afwijkingen van de standaardprocedure worden in de overeenkomst bepaald.

Voordat de doctoraatsonderzoeker kan verdedigen, dient aan de voorwaarden te zijn voldaan zoals vermeld in de Procedure doctoreren, FASE 4. De doctoraatsonderzoeker dient tijdig na te gaan wat de administratieve vereisten zijn bij de partnerinstelling zodat ook daar aan alle vereisten voldaan is.

6. Rol van de faculteit

  • De faculteit controleert bij de organisatie van de verdediging de centrale inschrijving van de student in SisA.
  • De faculteit controleert dat er geen ontwerp-proefschriften in het kader van een dubbeldoctoraat met UAntwerpen worden neergelegd zonder een volledig ondertekende joint PhD-overeenkomst. Ze houdt rekening met de vastgelegde termijn bij het plannen van de datum van de verdediging.

7. Uitreiking van het diploma

Na de verdediging ontvangt de diploma-administratie van de thuisinstelling, in dit geval UAntwerpen, het deliberatieverslag. De uitreiking van het diploma verloopt volgens de standaardprocedure. Het diploma en de nodige diplomasupplementen worden opgemaakt en uitgereikt volgens de afspraken in de overeenkomst. Van deze afspraken kan na ondertekening niet meer afgeweken worden, tenzij via een volledig ondertekend amendement (zie Procedure dubbeldoctoraat).