Wie voor een gezamenlijk , dubbel- of meervoudig doctoraat in aanmerking wil komen, moet ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het proefschrift wordt voorbereid in alle partnerinstellingen onder de gezamenlijke leiding en verantwoordelijkheid van een promotor van elke instelling. Indien bijkomende expertise vereist is voor een kwaliteitsvolle begeleiding van het onderzoek, kan de faculteit 1 of 2 bijkomende promotor(en) aanstellen tot een maximum van 4 in totaal, waarvan max. 3 verbonden zijn aan de AUHA (algemeen doctoraatsreglement, art. 15); 
   
 • De doctoraatsonderzoeker verricht ten minste 6 maanden onderzoek aan de partnerinstelling(en) (zoals vastgelegd in de Codex Hoger Onderwijs, Art II.172 §4). Het afbakenen van de onderzoeksperiode(s) gebeurt in onderling overleg tussen de doctoraatsonderzoeker en de promotoren. Zowel doctorandi die al 6 maanden onderzoek in de partnerinstelling(en) hebben verricht, als doctorandi die dit nog moeten doen, komen in aanmerking voor een dubbeldoctoraat en kunnen de aanvraagprocedure opstarten;
   
 • In de doctoraatsjury zal ten minste 1 ZAP-lid van alle universiteiten zetelen (algemeen doctoraatsreglement, art. 45);
   
 • De doctoraatsonderzoeker dient zelf de joint PhD-aanvraag in (JointPhD@uantwerpen.be);
   
 • Voor elk dubbeldoctoraat wordt een overeenkomst opgesteld tussen de betrokken universiteiten en de doctoraatsonderzoeker (via de Antwerp Doctoral School);
   
 • Indien de aanvraag tot het dubbeldoctoraat goedgekeurd wordt, zal de dubbeldoctoraatsonderzoeker zich zo snel mogelijk administratief in orde stellen bij de betrokken universiteiten (o.a. de inschrijving als doctoraatsonderzoeker);
   
 • Zowel aan de thuis- als aan de partnerinstelling(en) dient door de kandidaat een aanvraag te gebeuren voor het dubbeldoctoraat, en dit ten minste 1 jaar voordat het ontwerp-proefschrift wordt ingediend (algemeen doctoraatsreglement, art. 42). Anders kan een tijdige afhandeling niet worden gegarandeerd;
   
 • Voor BOF-gefinancierde uitgaande dubbeldoctoraten met (een) andere Vlaamse instelling(en) geldt: “Overeenkomstig art. 17 van het BOF-reglement kan voor doctorandi aangesteld op BOF-projecten of -mandaten, enkel een overeenkomst tot dubbeldoctoraat met een andere Vlaamse universiteit worden afgesloten, mits expliciete voorafgaande toestemming door het Bureau van de Onderzoeksraad. Een gemotiveerd verzoek, waarin de langetermijnvoordelen voor de Universiteit Antwerpen toegelicht worden, dient ingediend te worden via bof@uantwerpen.be.” Deze toestemming moet worden bijgevoegd bij de aanvraag voor het dubbeldoctoraat.