Side header image

HR Excellence in Research

Excellent HR-beleid voor onderzoekers

De Universiteit Antwerpen werd in 2013 door de Europese Commissie erkend als een organisatie met een excellent HR-beleid voor onderzoekers en bekroond met de ‘HR Excellence in Research Award’. Mee de toekomst bepalen, dat is onze drijfveer. Daarbij kan het vormgeven van de toekomst van onze onderzoekers niet ontbreken. Geruggensteund door onze kwaliteitscultuur, verleggen we continu onze grenzen om performante HR processen te kunnen garanderen. We verwelkomen getalenteerde wetenschappers uit heel de wereld en bieden hun een stimulerende, aantrekkelijke werkomgeving. We ondersteunen hen doelgericht bij de ontwikkeling van hun talenten én loopbaan. Onze ambitieuze HR-strategie voor onderzoekers omvat dan ook een brede waaier van initiatieven op vlak van ethische en professionele aspecten van onderzoek, rekrutering en selectie, werkvoorwaarden en sociale zekerheid en training en ontwikkeling. Alle acties en projecten zijn opgebouwd rond 4 grote thema’s waarbij onze onderzoekers steeds centraal staan:

Project HR Strategy for Researchers

In 2005 publiceerde de Europese Commissie een ‘Europees Handvest voor Onderzoekers’ en een ‘Gedragscode voor de rekrutering van onderzoekers’, samen kortweg het handvest genoemd. Het handvest vormt een referentiepunt voor de rechten en plichten van onderzoekers, hun werkgevers en financiers. Via het project ‘HR Strategy for Researchers’ ondersteunt de Europese Commissie de onderzoeksinstellingen bij de uitwerking en toepassing van het handvest. De instellingen die kunnen aantonen dat ze een HR beleid voeren dat conformiteit met het handvest nastreeft, krijgen de ‘HR Excellence in Research Award’. De Universiteit Antwerpen startte dit project in 2011.

Op basis van input van onderzoekers, beleidsmakers en diverse belangengroepen, werd een gap-analyse gemaakt: hoe doet de Universiteit Antwerpen het nu? Niet slecht, zo bleek. We evolueerden al naar een goede aansluiting bij tal van principes uit het handvest dankzij het recent verbrede competentiegerichte personeelsbeleid, met o.a. een vernieuwd werving- en selectieproces, een nieuw ZAP-statuut, een aangepast vormings- en opleidingsbeleid en tal van nieuwe initiatieven op het gebied van internationalisering en omkadering van jonge onderzoekers.

Een deel van het werk was dus reeds gedaan. Om de resterende principes te ondersteunen met gepaste acties, werd een actieplan geschreven waarin de verschillende nodige initiatieven een plaats en een timing krijgen. Het actieplan werd teruggekoppeld naar de betrokken doelgroepen en werd afgestemd op de beleidsplannen binnen onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

Voor deze inspanningen werd de Universiteit Antwerpen in 2013 door de Europese Commissie beloond met de ‘HR Excellence in Research Award’. In haar beoordeling had de Commissie veel lof voor het indrukwekkend aantal maatregelen in het actieplan en noemde ze het project van de Universiteit Antwerpen een heel goed voorbeeld van een excellent proces, dat leidt tot een voortdurende verbetering van het HR-beleid voor onderzoekers.

In 2015, twee jaar na het verkrijgen van de award, werd het actieplan geëvalueerd door middel van een uitgebreide self-assessment procedure, wat resulteerde in een update van het actieplan. Een knappe vooruitgang op heel wat acties en tal van nieuwe initiatieven lagen aan de basis van een positieve beoordeling door de Europese Commissie.

De Universiteit Antwerpen zet de ingeslagen weg vastberaden verder. In nauwe samenwerking met onze wetenschappers en projectleiders uit verschillende domeinen van de universiteit, doen we er alles aan om het actieplan verder te implementeren en de ‘HR Excellence in Research Award’ in de praktijk om te zetten. We verzekeren kwaliteitsvolle loopbanen voor onderzoekers en engageren ons bovendien om de beste persoon voor elke job te selecteren door de nieuwe richtlijnen voor Open, Transparent and Merit-based recruitment in onze beleidsprocessen in te bedden. Met het oog op de periodieke vernieuwing van de award, installeren we driejaarlijkse evaluatiecycli waarbij we telkens transparant communiceren over het afgelegde parcours. Een duidelijk draaiboek met heldere doelstellingen en deliverables zal daarbij een hefboom vormen voor een gestage vooruitgang op de verschillende actiepunten.