Tendensen Vermogensrecht

Tendensen Vermogensrecht is een project vanuit de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen aan de Universiteit Antwerpen, op initiatief van de professoren Nicolas Carette en Renate Barbaix.

Op een jaarlijkse studienamiddag krijgt u een overzicht van de recente ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en zakenrecht door Prof. Renate Barbaix resp. Prof. Nicolas Carette, aan de hand van een rechtspraakoverzicht en een bespreking van belangwekkende nieuwe wetgeving van beide rechtstakken van het afgelopen jaar. Daarnaast komen ook een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden.
De aandacht voor de praktijk vindt u ook terug in het verslagboek. Dit bevat naast de bijdragen van de studiedag een extra luik ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten, clausules en procedure-aspecten worden besproken.

Een overzicht van de vorige edities kan u hieronder vinden.

Vorige edities

2020

Verschijnt binnenkort.

2019

Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2018
R. Barbaix

Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2018
N. Carette

Geldigheidseisen voor het sluiten van een erfovereenkomst
H. Casman en A.L. Verbeke

De invloed van collectieve insolventieprocedures op de positie van echtgenoten/partners
in het Wetboek van economisch recht
L. De Keyser

Een ‘lauwe’ uitsluiting door een scheidingsstelsel met rechterlijke billijkheidscorrectie:
een evenwichtsoefening tussen autonomie en solidariteit
L. Wuyts

De mogelijkheden van de Wet Valkeniers in het vernieuwde familiaal vermogensrecht
B. Van Den Houte

De bevrijdende verjaring van zakelijke rechten
J. Van de Voorde

Erfpacht op openbaar domein
S. De Winter

2018

Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2017
R. Barbaix

Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2017
N. Carette

Wie is er bang van de actieve notaris-vereffenaar?
B. Van Den Bergh

Een stand van zaken van de woonstvergoeding, de koningin van de vereffening!
P.-J. De Decker

Een vaststellingsovereenkomst die een einde maakt aan een onverdeeldheid:
over benadeling, de contractvrijheid en het nieuwe erfrecht
N. Portugaels

Aandachtspunten inzake de verkrijgende verjaring bij vastgoedtransacties. Capita selecta
J. Van de Voorde

Gelijkheid na de schenking door een grootouder aan een kleinkind:
de transgenerationele inbreng als nieuw erfrechtelijk correctiemechanisme
L. Wuyts

De verzorging van de erflater: een erfrechtelijke benadering
B. Van Den Houte

Onderhandse echtscheiding door onderlinge toestemming met toebedeling van
een onroerend goed aan één echtgenoot
F. Buyssens

2017

Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2016

R. Barbaix

 

Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2016

N. Carette

 

Eigendomsrecht, eigendomsbewijs en eigendomsverschuivingen in het stelsel van scheiding van goederen: hoe zuiver is de scheiding van goederen nog?

Chr. Castelein

 

Declaratoir, retroactief en anticipatief effect van de verdeling

J. Vananroye

 

De erfrechtelijke verrekening van de schenking van gemeenschapsgoederen

L. Wuyts

 

Gemeentegoederen (art. 542 BW) zakenrechtelijk bekeken, met bijzondere aandacht voor de praktijk

J. Van de Voorde

 

Het ouderlijk beheersrecht en de maatschap nader bekeken

K. Verachtert en Chr. Vergauwen

 

Het wettelijk en conventioneel terugkeerrecht

J. Derumeaux

 

De bevoegdheidsverdeling tussen de rechtbank en de notaris-vereffenaar in de gerechtelijke vereffening-verdeling

R. Elsermans

2016

Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2015
R. Barbaix

Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2015
N. Carette

De verkoop van een onroerend goed tegen betaling van een lijfrente
Aloïs Van Oevelen

Actualia inzake de totstandkoming van de verkoop van onroerend goed
Jennifer Callebaut

Een definitieve instemming op basis van artikel 918 BW, een relatief definitieve familiale regeling …
Linde Wuyts

Verbeterings- en aanpassingswerken door de houder van een persoonlijk of beperkt zakelijk recht
Sofie Bouly

De bevoegdheid inzake sekwester
Dirk Scheers

Vergelijking van enkele rechtsplegingen tegen bezitsstoornissen en eigendomsstoornissen
Johan Van de Voorde

2015

Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2014
R. Barbaix

Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2014
N. Carette

De beëindiging van conventionele onverdeeldheden. Nee, of toch?
V. Sagaert

De impact van de Europese Erfrechtverordening op de afwikkeling van een grensoverschrijdende nalatenschap in België
C. Castelein

De vernieuwde regelgeving over de waardering bij omzetting van het vruchtgebruik
D. Van Laere en A. Veirman

De verkrijgende verjaring: niet slechts een verweermiddel, maar ook (soms) een vaststellingsvordering
J. Van de Voorde

Call- en putopties in de situatie van vrijwillige mede-eigendom
H. De Decker en J. De Weggheleire

Erfdienstbaarheden in de notariële praktijk: enkele (‘zijdelingse’) clausules toegelicht
K. Swinnen en S. Wynant

Successierechten op een internationale nalatenschap: de Erfrechtverordening lost niet alle problemen op!
B. Verdickt

Het lot van de groepsverzekering bij de vereffening-verdeling van een gemeenschapsstelsel na echtscheiding
C. Vergauwen en K. Verachtert

2014

Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2013
R. Barbaix

Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2013
N. Carette

Onbekwamen in het vermogensrecht
T. Wuyts

Vermogensplanning tussen echtgenoten: welke mogelijkheden?
A. Aydogan

Gesplitste aankoop tussen ouders en kinderen. Middelen ter bescherming van de medegerechtigden
J. Verstraete

De (weder)belegging in een onverdeeldheid met het gemeenschappelijk vermogen
A. Aydogan

Het gebruik van een buitenlandse trust(achtige) figuur door belastingplichtigen in België in het vizier
N. Appermont

Is het gebruik van de Casman-clausule een fiscaal misbruik?
N. Geelhand de Merxem

Enkele procedurele knelpunten inzake geschillen tussen mede-eigenaars
F. Dupon

 

2013

Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2011-2012

R. Barbaix

 

Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2011-2012

N. Carette en K. Swinnen

 

Actualia inzake bedingen van tontine en aanwas

D. Michiels

 

Het fideicommis de residuo door de bril van het goederenrecht: mogelijkheden, beperkingen en evoluties

V. Sagaert

 

Vergoedingsrekeningen in het licht van de actuele rechtspraak van het Hof van Cassatie

Ch. Declerck

 

Een goede regeling omtrent aandelen in vennootschappen bij vereffening na echtscheiding of overlijden

L. Weyts

 

De verkoop van onroerende goederen in het kader van artikel 1224 van het Gerechtelijk Wetboek – enkele clausules

S. van den Hove d’Ertsenryck

 

Leidraad bij de aanwijzing en vervanging van de notaris(sen)-vereffenaar(s) inzake gerechtelijke vereffening-verdeling

S. Mosselmans

 

Bewijs en bewijsmiddelen in de gerechtelijke verdeling

Th. Van Sinay