Onderzoeksgroep

Expertise

- Moleculaire, cellulaire en organismale toxiciteitstesten - Karakterisatie van de werkingsmechanismen milieuschadelijke stoffen - Analyse van anorganische en organische contaminanten - Chemische en biologische monitoring en diagnostiek - Ontwikkeling en toepassing van biomerkers en sensoren - Modellering van biobeschikbaarheid, accumulatie en toxiciteit

Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring 2024-2028 (ECOOM). 01/01/2024 - 31/12/2028

Abstract

De missie van het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) is de ondersteuning van het beleid voor Wetenschap, Technologie, Innovatie en Economie (inclusief Ondernemerschap) van de Vlaamse overheid (WTIE). ECOOM heeft bijzondere aandacht voor de economische en maatschappelijke impact van het WTIE-beleid, gebundeld in overkoepelende thema's zoals het menselijk kapitaal waarop Vlaanderen kan bogen voor de ontwikkeling en uitvoering van dit beleid, het industrie- en technologiebeleid dat Vlaamse welvaart en welzijn schraagt en de productiviteit en internationale competitiviteit die gerealiseerd worden met de ingezette WTIE-middelen. ECOOM UAntwerpen is de coördinator van het werkprogramma voor het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW), is verantwoordelijk voor de (data)aanleveringen aan de Vlaamse overheid en het Gezaghebbende Panel (GP), en voert opdrachten en onderzoeksactiviteiten uit rond studentondernemerschap.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project website

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Kwantitatieve extrapolatie in ecotoxicologie (QTOX) 01/06/2023 - 28/02/2027

  Abstract

  Een betrouwbare beoordeling van de ecologische risico's van chemische stoffen is een fundamenteel onderdeel van het Europese beleid voor een veilig gebruik van chemische stoffen, zoals REACh, de Green Deal en de bescherming van het functioneren van ecosystemen en ecosysteemdiensten (Kaderrichtlijn Water). Bij de beoordeling van chemische risico's gaat het meestal om extrapolatie van in-vitro en in-vivo waargenomen effecten onder laboratoriumomstandigheden naar voorspellingen van effecten op ecosysteemniveau. Dit is een zeer uitdagende taak en de huidige extrapolatiemodellen hebben beperkingen, met name door een aantal ecologische processen die door de modellen buiten beschouwing worden gelaten en de schaarste aan gegevens voor parametrisering en validering. QTOX zal mechanistische kennis en gegevensefficiënte modelleringsinstrumenten ontwikkelen om de kloof te overbruggen tussen standaard toxiciteitsgegevens (meestal acute effecten van enkelvoudige chemische stoffen) en ecologisch relevante eindpunten die voortkomen uit chronische, in de tijd variabele blootstelling aan chemische mengsels. De resultaten zullen worden bereikt via een interdisciplinair en intersectoraal onderzoeks- en opleidingsprogramma waarin 10 doctoraatskandidaten de mechanistische processen zullen karakteriseren die de opeenvolgende gebeurtenissen van blootstelling tot effecten op ecosysteemniveau beschrijven en modellen zullen ontwikkelen voor extrapolatie van schadelijke effecten over verschillende niveaus van biologische organisatie onder realistische milieuomstandigheden. Met name de effecten van chemische mengsels, dynamische blootstellingsomstandigheden en hun interactie met klimaatveranderingsscenario's zullen worden gekarakteriseerd in een reeks mesocosmos-experimenten op drie locaties in Midden- en Zuid-Europa. De mesokosmossen zullen dienen als een bindend trainingselement en een rijke gegevensbron voor het testen en valideren van het modelleerraamwerk. QTOX zal een open instrumentarium opleveren voor kwantitatieve extrapolaties in de ecotoxicologie en een cohort van onderzoekers die zijn uitgerust met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om rigoureuze benaderingen voor het voorspellen van schadelijke effecten van chemicaliën te implementeren en te ontwikkelen. Deze SEP toelage draagt bij in de aanstellingskost van een projectmanager aan UAntwerpen (als MSCA-DN coördinator), en vormt een hefboom op consortium niveau voor de opbouw van een centraal management budget voor de UAntwerpen-coördinator.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Kwantitatieve extrapolatie in de ecotoxicologie 01/02/2023 - 31/01/2027

  Abstract

  Een betrouwbare beoordeling van de ecologische risico's van chemische stoffen is een fundamenteel onderdeel van het Europese beleid inzake veilig gebruik van chemische stoffen, zoals REACh, de Green Deal, en de bescherming van het functioneren van ecosystemen en ecosysteemdiensten. Bij de beoordeling van chemische risico's gaat het meestal om extrapolatie van in-vitro en in-vivo onder laboratoriumomstandigheden waargenomen effecten naar voorspellingen van effecten op ecosysteemniveau. Dit is een zeer moeilijke taak en de huidige extrapolatiemodellen hebben hun beperkingen, met name door een aantal ecologische processen die in de modellen buiten beschouwing worden gelaten en de schaarste aan gegevens voor parametrisering en validering. QTOX zal mechanistische kennis en gegevensefficiënte modelleringsinstrumenten ontwikkelen om de kloof te overbruggen tussen standaard toxiciteitsgegevens (typisch acute effecten van afzonderlijke chemische stoffen) en ecologisch relevante eindpunten die voortvloeien uit chronische, in de tijd variabele blootstelling aan chemische mengsels. De resultaten zullen worden bereikt via een interdisciplinair en intersectoraal onderzoeks- en opleidingsprogramma waarin 10 doctoraatskandidaten de mechanistische processen zullen karakteriseren die de opeenvolgende gebeurtenissen van blootstelling tot effecten op ecosysteemniveau beschrijven en modellen zullen ontwikkelen voor extrapolatie van schadelijke effecten op verschillende niveaus van biologische organisatie onder realistische milieuomstandigheden. Met name de effecten van chemische mengsels, dynamische blootstellingsomstandigheden en hun interactie met klimaatveranderingsscenario's zullen worden gekarakteriseerd in een reeks mesocosmos-experimenten op drie locaties in Midden- en Zuid-Europa. De mesocosmoswerkzaamheden zullen dienen als een bindend opleidingselement en een rijke gegevensbron voor het testen en valideren van het modelleringskader. QTOX zal een vrij toegankelijk instrumentarium opleveren voor kwantitatieve extrapolaties in de ecotoxicologie en een cohort van onderzoekers die over de nodige kennis en vaardigheden beschikken om rigoureuze benaderingen voor het voorspellen van schadelijke effecten van chemische stoffen toe te passen en te ontwikkelen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project website

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  AnaEE-Vlaanderen: Geïntegreerde infrastructuur voor experimenteel ecosysteemonderzoek. 01/01/2023 - 31/12/2025

  Abstract

  ANAEE is een gedistribueerde en gecoördineerde infrastructuur van experimentele, analytische en modelleringsplatformen die met hoge precisie de reactie kan analyseren en voorspellen van de belangrijkste continentale ecosystemen op veranderingen in het milieu en het landgebruik. AnaEE bestaat uit in hoge mate van meetinstrumenten voorziene experimentele platformen geassocieerd met gesofisticeerde analytische en modelleringsplatformen, onder een koepel van supranationale centra op Europees niveau. Aan de UAntwerpen bestaan deze platformen uit zowel terrestrische als aquatische experimentele faciliteiten: FATI, MESOSCALE ECOTRON, en MESODROME (zie anaee.be).

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Lignine gebaseerde vlamvertragers (LIBRA). 01/01/2023 - 31/12/2024

  Abstract

  Vlamvertragers zijn een belangrijke klasse van kunststofadditieven met als functie het verlagen van de brandbaarheid van diverse types producten en materialen om zodoende de veiligheid te verbeteren. De vlamvertragers die heden ten dage industrieel worden gebruikt zijn geproduceerd uit fossiele grondstoffen en velen vertonen veiligheidsrisico's met betrekking tot hun toxiciteit. Het doel van het LIBRA project is de ontwikkeling van nieuwe biogebaseerde vlamvertragers uit monomeren afkomstig van lignine-olie, verkregen uit de zogenaamde "lignine first" bioraffinage van hout, met eigenschappen die op z'n minst vergelijkbaar zijn met de huidige industrieel gebruikte petrochemische additieven. Bovendien mogen deze nieuwe vlamvertragers geen significante problemen vertonen in de geplande initiële acute toxiciteitsstudies. Het primair toepassingsgebied voor de nieuwe biogebaseerde vlamvertragers zijn de polycarbonaat- en polyurethaansectoren. De onmiddellijke doelstelling van het project is de ontwikkeling van verschillende nieuwe moleculaire entiteiten met veelbelovende eigenschappen die geen acute toxiciteit vertonen. De resultaten van dit project zullen als proof-of-concept dienen voor de verdere ontwikkeling van nieuwe biogebaseerde vlamvertragers in het kader van een multipartner vervolgproject met directe industriële betrokkenheid.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Partnerschap voor de risicobeoordeling van chemische stoffen (PARC). 01/05/2022 - 30/04/2029

  Abstract

  Risicobeoordeling en risicobeheer van chemische stoffen kent vandaag belangrijke kennishiaten, en belangrijke instrumenten en methoden ontbreken om risicobeoordelingsprocessen te versnellen om de chemische risico's van bestaande en nieuwe stoffen te beoordelen binnen verschillende regulatorische domeinen. Dit partnerschap is gericht op de verdere ontwikkeling van dergelijke methoden en procedures, gebaseerd op een samenwerking tussen Europese partners uit de academische wereld, de industrie, wetenschappelijke verenigingen, en anderen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Zoogeochemie: Alchemisten in het wild. 01/01/2022 - 31/12/2026

  Abstract

  Grote wilde dieren, als een soort "wilde alchemisten", herverdelen en mobiliseren voedingsstoffen over en buiten de grenzen van ecosystemen, veranderen mest in goud en bewerken landschappen op manieren die wetenschappers blijven verbazen. Deze fascinerende invloeden van in het wild levende dieren op biogeochemische cycli worden bestudeerd door zoögeochemie, een opwindende nieuwe tak van biogeochemisch onderzoek. Uitgangspunt is dat dieren niet noodzakelijkerwijs op dezelfde plaats eten, poepen en sterven. Als zodanig kunnen zij chemische elementen die essentieel zijn voor het leven, zoals koolstof en voedingsstoffen, uitputten, aanvullen en transporteren, en daarbij hele ecosystemen veranderen. De invloed van in het wild levende dieren op de beschikbaarheid van voedingsstoffen begint nog maar net de aandacht te trekken, met recente casestudies die intrigerende nieuwe patronen en inzichten onthullen. Wij streven ernaar het momentum te creëren dat nodig is om zoögeochemie in het mainstream ecologisch onderzoek te brengen, en een kennisopbouw te bereiken die energie creëert voor het ontstaan van een kritische massa van onderzoekers in zoögeochemie. Onze overkoepelende visie voor dit netwerk is het creëren van een platform voor samenwerking dat gecoördineerde, multi-site onderzoeksprojecten zal bevorderen die de uitwisseling van studenten tussen systemen en deelnemers, interdisciplinaire kennisuitwisseling en gezamenlijke financieringsaanvraag mogelijk zullen maken om de impact en het bereik van zoögeochemisch onderzoek op te schalen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Op weg naar een toolbox voor analytische strategieën om kleine microplastics en nanoplasticsdeeltjes in aquatische omgevingen te detecteren en te karakteriseren. 01/11/2021 - 31/10/2025

  Abstract

  Plasticvervuiling wordt gedefinieerd als alomtegenwoordig in het aquatisch milieu, wat het afgelopen decennium heeft geleid tot een sterke onderzoeksinspanning, met name naar de ontwikkeling van methoden om partikels te analyseren kleiner dan 5 mm, bekend als microplastics (MP's). Kleine microplastic (<10 µm) en nanoplastics (NP's; <1 µm) die ook in het milieu worden aangetroffen, zijn echter minder onderzocht, met name vanwege bemonsterings- en analytische beperkingen. Het veroorzaakte dus een kenniskloof in het plastic onderzoek en om hun concentratie en verspreiding in het milieu te beoordelen en om hun effect in de estuariene en mariene ecosystemen te beschrijven. Dit gebrek aan relevante en gestandaardiseerde bepaling maakt het echter onmogelijk om de risico's voor mens en milieu in te schatten De belangrijkste doelstellingen van dit project zijn het ontwikkelen van een innovatieve methodologische strategietoolbox voor analyse van kleine MP's en NP's in complexe milieumatrices, inclusief informatie over fysische en chemische kenmerken en hun lot in het milieu, zoals aggregatiekenmerken, afbraakkinetiek en kinetiek van afgifte van additieven. Deze kennis zal geïntegreerd worden in een biochemodynamisch model om de kennis over plastic deeltjes met een grootte <10 µm te vergroten.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Ontwikkeling van actief-passieve bemonsteringsstrategieën (APS) voor dynamische speciatieanalyse en ecotoxiciteitsevaluatie van psychoactieve stoffen en metabolieten daarvan in afvalwater. 01/11/2021 - 31/10/2025

  Abstract

  Analyse van drugs en hun metabolieten in afvalwater kan informatie opleveren over drugsgebruik en -misbruik in populaties. Gewoonlijk worden 24-uurs samengestelde monsters geanalyseerd en wordt geen rekening gehouden met de chemische reactiviteit van de verbindingen. In de praktijk zullen deze verbindingen zich waarschijnlijk associëren met de diverse deeltjes die in de afvalwatermatrix aanwezig zijn. Het negeren van dergelijke interacties zal leiden tot foutieve schattingen van analytconcentraties. Om dit probleem aan te pakken, maakt dit project gebruik van innovatieve actief-passieve bemonsteringsstrategieën (APS) om drugs in afvalwater te kwantificeren, rekening houdend met hun chemodynamisch gedrag. Het interpretatiekader zal worden ondersteund door bepaling van analyt-deeltje interacties met een reeks van deeltjes. Het APS omvat een gecontroleerde hydrodynamische stroom over selectieve sorbents die de doelverbindingen accumuleren. APS kan worden gebruikt in evenwichtstoestand om de evenwichtsconcentraties van analyt te schatten; en in niet-evenwichtstoestand om informatie te verkrijgen over de kinetische kenmerken van hun chemische vormen. De prestaties van de APS zullen vergeleken worden met conventionele 24 uurs samengestelde bemonstering in influent- en effluentstromen van afvalwaterzuiveringsinstallaties. Een nieuwe passieve doseringsstrategie zal ook onderzocht worden voor de ecotoxicologische risicobeoordeling van de drugs via toxicologische testen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Groei van vitale gewassen door gebruik van microalgen-gebaseerde biostimulanten (VIGOROUS). 01/10/2021 - 30/09/2025

  Abstract

  De huidige populatie- en consumptiegroei drijft een groeiende stijging in de vraag naar voedselproductie in de landbouw. Tegelijkertijd doet een groeiend milieubewustzijn bezorgdheid rijzen over de impact van diverse landbouwpraktijken op biodiversiteit en ecosysteemfuncties. Omdat de nood om te voldoen aan die eisen verder benadrukt wordt door de onderlinge verbonden impact van klimaatsverandering, wordt de landbouwsector uitgedaagd om te beantwoorden aan de groeiende vraag naar voedsel via klimaat-geadapteerde methodes die de impact van de landbouw op de natuurlijke omgeving verlichten en de weerbaarheid tegen klimaatsverandering verhogen. Omgaan met deze uitdaging vereist een veelzijdige benadering, inclusief een geoptimaliseerd gebruik van nutriënten en een hogere tolerantie van gewassen tegen omgevingsstress. Hiertoe kunnen microalgbiostimulanten gebruikt worden als een innovatieve, bio-gebaseerde technologie om de landbouwopbrengst te verbeteren en gelijktijdig de ecologische voetafdruk van landbouw te verminderen. Echter, het beperkte wetenschappelijke draagvlak dat 1) microalg-biostimulanten doeltreffend de landbouwefficiëntie verhogen, inclusief een tekort aan kennis over de onderliggende werkingsmechanismen, en dat 2) microalg-biostimulanten geen risico's met zich meebrengen voor de natuurlijke omgeving, belemmert de verdere ontwikkeling en vestiging van deze technologie. Bovendien hangt het commercieel succes van microalg-biostimulanten af van een geoptimaliseerd kweekproces om een hoge opbrengst en een gestandaardiseerde samenstelling van microalg-producten te verzekeren. Het VIGOROUS onderzoek consortium speelt in op deze hiaten om een op bewijs-gebaseerde toepassing van microalg-biostimulanten toe te laten en om een wetenschappelijk-onderlegde biostimulant industrie te ondersteunen die de landbouwproductie op een duurzame wijze en met een toegenomen weerbaarheid tegen klimaatsverandering kan intensiveren.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Geïntegreerde infrastructuur voor experimenteel ecosysteemonderzoek (ANAEE-VLAANDEREN). 01/02/2021 - 31/01/2025

  Abstract

  ANAEE bouwt een gedistribueerde en gecoördineerde infrastructuur uit van experimentele, analytische en modelleringsplatformen om met hoge precisie de reactie te analyseren en voorspellen van de belangrijkste continentale ecosystemen op veranderingen in het milieu en het landgebruik. AnaEE zal bestaan uit in hoge mate van meetinstrumenten voorziene experimentele platformen geassocieerd met gesofisticeerde analytische en modelleringsplatformen, onder een koepel van supranationale centra op Europees niveau. Aan de UAntwerpen zullen deze platformen bestaan uit zowel terrestrische als aquatische experimentele faciliteiten.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Enviromics - Geïntegreerde Technologieën voor Ecosystemen 01/01/2021 - 31/12/2026

  Abstract

  Enviromics is een multidisciplinair consortium van UAntwerpen-onderzoekers met een focus op milieuwetenschappen en -technologieën. Door impactvolle fundamentele en interdisciplinaire benaderingen in de biologie, (bio) chemie en (bio) engineering biedt het consortium bio-gebaseerde oplossingen voor ecosysteemuitdagingen, door een sterke interactie tussen drie pijlers (i) Milieutoepassingen en natuur-gebaseerde oplossingen, (ii) Detectie en analyse van chemicaliën en milieupollutie en (iii) Microbiële technologie en bio-gebaseerde materialen. Het geheel wordt ondersteund door duurzame productontwikkeling en technologie-assessment. Door een hernieuwde en strakkere focus tekent het ENVIROMICS consortium nu voor een slankere en meer dynamische vorm. Door intensievere samenwerkingen met verschillende belanghebbenden, zowel nationaal als internationaal, wordt de hefboom voor het creëren van verbeterde bedrijfs- en maatschappelijke impact versterkt. Het consortium wordt sterk beheerd door een team van twee hooggeprofileerde onderzoekers samen met een IOF-manager en een projectmanager, beide met duidelijk omschreven taken en in nauw contact met de consortiumleden en de centrale Valorisatie-eenheid van de universiteit. Het consortium heeft een sterke en groeiende IP-positie, voornamelijk op het gebied van milieu/elektrochemische detectie en microbiële probiotica, twee belangrijke punten van het onderzoeks- en toepassingsprogramma. Eén spin-off is gecreëerd in 2017 en er zullen er nog twee in de komende drie jaar worden opgezet. De directe interactie met productontwikkelaars zorgt voor het bereiken van hogere TRL-producten. Naast een groeiend portfolio van industriële contracten, creëren we, waar relevant, een tastbare maatschappelijke impact, inclusief benaderingen van citizen science. Door de sterkere hefboomwerking die wordt gecreëerd door de nieuwe structuur en partnerschappen, zullen we beide met elkaar verweven takken aanzienlijk ontwikkelen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Van exposoom tot effectbeoordeling van contaminanten in humane en dierlijke modellen (EXPOSOME) 01/01/2020 - 31/12/2025

  Abstract

  We will develop a pioneering holistic framework based on innovative approaches to explore the human exposome in terms of exposure leading to adverse effects with a focus on endocrine-modulated neurological and metabolic disorders by: i. Identifying and characterizing the exposure sources of relevant chemicals in the context of the xposome framework; ii. developing and applying in silico, in vitro and in vivo human and animal models to investigate the absorption, distribution, metabolism, and excretion processes after exposure to chemicals; iii. setting up relevant clinical/epidemiological exposure-wide association studies to better understand the associations between exposure and neurological and metabolic disorders in longitudinal and (nested) casecontrol cohorts and including birth cohorts to understand transgenerational mechanisms; iv. using targeted and untargeted omics techniques (e.g. metabolomics and transcriptomics) in human and animal biological systems to aid data-driven discovery of causal factors for adverse health effects; v. linking exposure to mixtures by integrating exposome research with the adverse outcome pathway concept, a novel toxicological framework structuring the cascade of biological events from an initial molecular-level perturbation of a biological system to an adverse health outcome

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Taken als vice-chair van de IRIAG (Industrial Research and Innovation Agenda Group) van SPIRE (Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency). 01/07/2019 - 31/12/2024

  Abstract

  De opdracht omvat het vervullen van de taken van Ludo Diels als vice-chair van de IRIAG (Industrial Research and Innovation Agenda Group) van SPIRE (Sustainable Process Industry through Resource and Energy Efficiency).

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Subsidie voor de omkadering van jonge onderzoekers. 01/10/2016 - 31/12/2024

   Abstract

   De middelen worden toegekend voor activiteiten met betrekking tot de omkadering en begeleiding van jonge onderzoekers. De subsidie wordt ingezet voor het creëren van een kader voor en de ontwikkeling, uitvoering en versterking van activiteiten met betrekking tot de volgende objectieven: Training van jonge onderzoekers; Loopbaanontwikkeling en bevordering van loopbaanperspectieven van jonge onderzoekers; Versterken van de internationale oriëntatie in de loopbaan van jonge onderzoekers.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Zinc-co-Sink, dual pathway for safe rubber granulate recycling. 01/01/2021 - 01/05/2023

    Abstract

    Dit project wordt uitgevoerd door Universiteit Antwerpen en VITO, en ondersteund door het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW). Twee mogelijke oplossingen worden hierbij onderzocht om de vrijgave van zink uit rubbergranulaat te verhinderen; enerzijds door het coaten van de rubberkorrels (UAntwerpen) en anderzijds door de vrijkomende schadelijke bestanddelen op te vangen in een sorbent voor ze in de omgeving terecht komen (VITO). Eventuele oplossingen kunnen nadien (fase II) echter verder ontwikkeld worden en ook dienen voor diverse toepassingen van rubbergranulaat waar de milieuproblematiek een rol speelt. In het vervolgonderzoek zal eveneens aandacht besteed worden aan de recycleerbaarheid en duurzaamheid van beide oplossingen (invloed van veroudering en/of uitzonderlijke weersomstandigheden).

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Van blootstelling aan de effecten van vervuilende stoffen: een dynamische, mechanistische basis. 01/12/2020 - 30/11/2023

    Abstract

    Aangezien we opnieuw een MSCA-ITN kunnen aanvragen met dezelfde reikwijdte als de niet gehonoreerde aanvraag (QTOX: Quantitative extrapolation in ecotoxicology), zullen de SEP-fondsen worden gebruikt om resultaten te verkrijgen die de basis voor ons voorstel nog zullen versterken. De specifieke sterke punten van de SPHERE-groep in dit verband zijn analyse en modellering van de chemische speciatiedynamiek in het blootstellingsmedium, ontwikkeling van nieuwe actieve passieve bemonsteringsapparaten, karakterisering van de bioopnamesnelheden en subcellulaire compartimentering van de verontreinigende stoffen. Verschillende lopende doctoraatsprojecten in SPHERE houden zich bezig met aspecten van deze kwesties. Binnen de MSCA-ITN hebben we de ambitie om verder te gaan dan de huidige empirische ecotoxicologische modellen om mechanistische kennis van de onderliggende processen in de keten van blootstelling tot effecten van polluenten te begrijpen. Recent werk in SPHERE heeft de fysisch-chemische onjuistheid van veelgebruikte op evenwicht gebaseerde chemische speciatiecodes, zoals WHAM, NICA-Donnan, die worden gebruikt als input voor biobeschikbaarheids- en ecotoxiciteitsmodellen, zoals BLM, Bio-met, PNEC-PRO, aan het licht gebracht. Ondanks de minimale fysico-chemische basis van dergelijke modellen, worden ze steeds meer opgenomen in het milieubeleid, bijvoorbeeld in de richtlijnen voor de waterkwaliteit. Het SEP zal ons in staat stellen de resultaten van lopende SPHERE-projecten kritisch te evalueren in de context van veelgebruikte biobeschikbaarheids- en ecotoxiciteitsmodellen, en zo stappen te zetten naar de ontwikkeling van een robuuste mechanistische basis voor het beschrijven van de relaties tussen blootstelling en effecten van vervuilende stoffen. Naast de onderzoekstaken zullen we de wetenschappelijke activiteit op dit gebied bevorderen door sessies over gerelateerde onderwerpen voor te zitten op de jaarlijkse SETAC Europe-conferentie (ca. 2.000 deelnemers), en zullen we opleidingen verzorgen voor beginnende onderzoekers door in 2021 en 2023 een intensieve postdoctorale cursus over speciatie en biobeschikbaarheid te organiseren (in afwachting van mogelijke SARS-CoV-2-beperkingen). De cursus maakt deel uit van de bijdrage van SPHERE aan het MSCA-ITN opleidingsprogramma. De SEP-fondsen zullen worden gebruikt om een tijdelijk academicus te ondersteunen die betrokken is bij de begeleiding van lopende promovendi in gerelateerde onderwerpen, om modelleringstaken uit te voeren en om de voorbereiding van het herziene MSCA-ITN-voorstel te leiden; technisch personeel om experimentele taken te ondersteunen en om instrumentatie te onderhouden en te runnen; evenals verbruiksgoederen en reiskosten die kunnen ontstaan bij het uitvoeren van het onderzoek.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    SPHERE LAB: een geaccrediteerd platform voor ecotoxicologische risico-beoordeling. 01/09/2020 - 31/08/2021

    Abstract

    Het project brengt een deel van de SPHERE-onderzoeksgroep naar een ISO 17025-accreditatie " General requirements for the competence of testing and calibration laboratories". De belangrijkste activiteiten van het project zijn gericht op verschillende punten van de ISO-norm: validatie van methoden, opleiding van personeel, het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem, enz. Daarnaast voorzien we een beperkte investering in apparatuur die vooral moet voldoen aan de validatie-eisen van de norm en moet voorzien in het voorkomen van gebruik door SPHERE-leden die niet zijn opgeleid in het kwaliteitssysteem. Wat valorisatie betreft, zullen we opereren als een service-lab met een open oog voor het creëren van een spin-off in de toekomst.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project website

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     LIFE NARMENA - C1: monitoring sediment: passieve samplers. 25/08/2020 - 31/12/2020

     Abstract

     In het EU Life project NARMANA wordt onderzocht of de impact van historische metaalverontreiniging kan worden verminderd door gebruik te maken van planten (fytoremediatie). In metaalverontreinigde waterlopen zullen oevers en nieuw aangelegde overstromingsgebieden worden aangeplant met bepaalde plantensoorten om de mogelijke toxicologische effecten van de aanwezige metalen te doen afnemen. Hierbij is het belangrijk om de veranderingen in biobeschikbaarheid van de metalen in bodem en water te meten. In dit project wordt het biobeschikbare aandeel van metalen gemeten met passieve samplers in (water)bodems voor en na het aanleggen van overstromingsgebieden.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Ecotoxiciteit van afvalwaters in de chemische industrie. 01/06/2020 - 31/05/2022

      Abstract

      De primaire doelstelling van het project is het opstellen van een methodiek voor ecotoxicologische evaluatie van effluenten in (industriële) waterzuiveringsinstallaties. Een methodiek die toelaat de oorsprong van het ecotoxicologisch risico op te sporen tot op het niveau dat remediëring mogelijk is. De onderliggende doelstelling is het afleveren van een methodehandboek dat op de vloer door bedrijven en andere stakeholders gebruikt kan worden. Na afloop van het project wordt gericht op een 30-tal geëngageerde bedrijven waarvan een 20-tal in implementatie. Bij aanvaarding van de methodiek door VMM zal dit zich snel uitbreiden

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Project website

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Naar een risicogebaseerde beoordeling van microplasticverontreiniging in mariene ecosystemen (RESPONSE). 01/04/2020 - 31/08/2023

      Abstract

      RESPONSE integreert deskundigheid op het gebied van oceanografie, milieuchemie, ecotoxicologie, experimentele ecologie en modellering om cruciale onderzoeksvragen te beantwoorden over het lot en de biologische effecten van microplastics (MP's) en nanoplastics (NP's) in mariene ecosystemen. Hydrologische transportdynamica zal mogelijke accumulatiezones in Europese kustecosystemen identificeren, terwijl karakterisering van de verticale distributie van MP's en NP's in de waterkolom en sedimenten praktische monitoring- en monsternemingsinspanningen zal optimaliseren. Verbanden tussen oceanografische condities, verspreiding van MPs en NPs in het milieu, trofische transfer en impact op pelagische voedselwebben en benthische gemeenschappen zullen onderzocht worden door het analyseren van hun abundantie en typologie in representatieve mariene soorten, alsook relevante ecosysteemfuncties en -diensten. Innovatieve mesokosmos- en laboratoriumstudies zullen wegingsfactoren en toxicologische drempelwaarden voor MP's en NP's valideren. De aanpak zal de rol van grootte, vorm en andere polymeerkenmerken bij de modulatie van biologische effecten van deeltjes beoordelen, zowel alleen als in combinatie met andere milieustressoren. Een technologische Smart Hub, waarin complementaire instrumentele faciliteiten en expertise van sommige partners en externe bedrijven worden gecombineerd, zal ondersteuning bieden voor de analytische behoeften van het consortium en voor verdere methodologische ontwikkelingen. Het algemene doel van RESPONSE is de ontwikkeling van een kwantitatief Weight Of Evidence (WOE)-model voor MP's en NP's in het mariene milieu. Het model zal worden ontworpen voor de integratie en differentiële weging van gegevens uit een reeks bewijslijnen, waaronder (1) de aanwezigheid van MP's en NP's in de waterkolom en sedimenten, (2) hun biologische beschikbaarheid en bioaccumulatie in belangrijke indicatorsoorten van benthische en planktonische gemeenschappen, (3) subletale effecten gemeten via biomarkers, (3) het begin van chronische schadelijke effecten op het niveau van het organisme, en (4) ecologisch functioneren. De resultaten zullen ondersteuning bieden voor de ontwikkeling van MSFD-monitoringstrategieën.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Project website

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Pellets problematiek: detectie, kwantificatie & evolutie van pellet plastic flow in de haven van Antwerpen (Port of Future). 01/02/2020 - 30/06/2021

      Abstract

      In dit project willen we als Universiteit Antwerpen samen met het Havenbedrijf een grondige analyse maken van de verschillende stappen van het behandeling en transportproces die leiden tot het verlies en verspreiding van de pellets in de haven. Op deze wijze komen we tot een dynamische heat map van verlies van pellets in functie van tijd en plaats. Deze inzichten zorgen dat niet enkel de plaatsen van verlies en risico's in kaart worden gebracht, maar ook inzichten geven in potentiële interventiepunten en oplossingen. Dit moet worden gerealiseerd door het samenbrengen van de beschikbare expertise en kennis binnen de bedrijven, de haven en de universiteit. In een eerste fase wordt de bestaande geanalyseerd en in kaart gebracht en in een tweede fase worden gerichte oplossingen geformuleerd waarbij het uiteindelijk de bedoeling is om de verliezen te herleiden tot nul en de bestaande en toekomstige impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project website

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Op weg naar ecologische risicobeoordeling van nanoplastics: dynamische overwegingen. 01/01/2020 - 31/12/2023

       Abstract

       Plastic deeltjes zijn overal in het milieu en er is bezorgdheid over de negatieve effecten die ze kunnen hebben op organismen, en vervolgens op ecosystemen. Veel wereldwijde aandacht is gericht op zogenaamde microplastics, d.w.z. plastic deeltjes met afmetingen in het bereik van millimeters tot micrometers. Microplastics degraderen langzaam in kleinere en kleinere entiteiten in het milieu, door zowel fysische en chemische processen, en bereiken uiteindelijk het nanodeel domein. Vanwege problemen met bemonstering en karakterisering is bijna niets bekend over de hoeveelheden en het gedrag van deze extreem kleine plastic deeltjes met afmetingen in de orde van nanometers, d.w.z. nanoplastics. Ons project pakt deze kenniskloof aan. We zullen de chemische reactiviteit, opname en bioaccumulatie van nanoplastics, en hun nadelige effecten op aquatisch organismen bepalen en modelleren. De resultaten zullen fundamentele informatie opleveren die het ontwikkelen van robuuste risicobeoordelingsstrategieën mogelijk maakt om zo het milieubeleid te informeren.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Nieuwe benaderingen voor de inschatting van het gebruik van psychoactieve geneesmiddelen en drugs met afvalwater analyse. 01/01/2020 - 31/12/2023

       Abstract

       Dit onderzoeksproject heeft als doel om innovatieve analytische technieken en staalafname methoden te ontwikkelen om het gebruik van illegale drugs en psychoactieve geneesmiddelen (bvb. antidepressiva, antipsychotica, benzodiazepines en opioïden) in verschillende bevolkingsgroepen in te schatten. De analyse van rioolwater op humane metabole excretieproducten heeft als uniek kenmerk dat het dergelijke informatie kan voorzien. Het overkoepelende doel is om actief-passieve staalafname (APS) en detectiestrategieën te valideren voor het monitoren van biomerkers van langdurig middelengebruik in verschillende gemeenschappen. Allereerst zullen de bioanalytische methoden ontwikkeld worden om de biomerkers voor illegale drugs en psychoactieve geneesmiddelen in rioolwater te meten. Vervolgens ontwikkelen we APS strategieën voor de analyten van interesse in influens en effluens en onderzoeken we de voordelen van deze strategieën in een real-life setup. Deze nieuwe samplingstrategieën zullen daarna vergeleken worden met de traditionele 24-u staalafnames. De staalafname campagne zal gebeuren in vijf Sloveense en drie Belgische steden om: voor een eerste keer het gebruik van psychoactieve middelen in de Sloveense en Belgische steden in te schatten; de efficiëntie van de verwijdering van deze stoffen in rioolwaterzuiveringsinstallaties na te gaan; en tenslotte het gebruik van APS voor de identificatie van nieuwe psychoactieve middelen na te gaan.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Dumpsites van munitie: Geïntegreerde Wetenschappelijke aanpak van Risico en Management (DISARM) 01/01/2020 - 31/12/2023

       Abstract

       De Paardenmarkt site is één van de vele munitiedumpsites in onze oceanen. Op deze site ligt ongeveer 35.000 ton chemische munitie uit de Eerste Wereldoorlog een paar meter onder de zeebodem begraven. De huidige wetenschappelijke kennis is onvoldoende om de risico's die hiermee verbonden zijn te kunnen inschatten. Het DISARM-project beoogt de bestaande kennislacunes op te vullen en zal de problematiek daarbij benaderen vanuit verschillende disciplines. Dit zal een basis vormen van een methodiek voor risicobeoordeling en beheer van chemische stortplaatsen over de hele wereld waarbij de Paardenmarkt site als uitdagende case studie wordt onderzocht. De studie start met een grondige karakterisering van de huidige toestand van de stortplaats. Nieuwe technologieën zullen worden gebruikt om de diepte van de munitie te bepalen, sedimentmonsters dicht bij de munitie te nemen en de zoetwaterflux nabij de munitie in kaart te brengen. Chemische munitie, explosieven en hun afbraakproducten zullen worden geanalyseerd met nieuwe methoden met een lagere detectielimiet. De fysieke toestand van de omhulsels zal worden geëvalueerd door een innovatieve combinatie van experimentele analyses en geïntegreerde modellering van verschillende corrosieprocessen. Nieuwe in-situ passieve bemonsteringstechnieken analyseren de (bio)beschikbare concentraties van de aanwezige stoffen. De bioaccumulatie en toxiciteit van de stoffen zal in het labo worden getest. Dynamische modellering van mogelijke humane en ecologische effecten (inclusief mengseltoxiciteit) zal resulteren in een chemische risicobeoordeling. Via experimenten en modellen zal het risico op explosie worden bepaald. Er wordt nagegaan of microbiële gemeenschappen kunnen ingezet worden om de biologische afbraak van de gevaarlijke chemische stoffen te stimuleren. Dit werk zal resulteren in wetenschappelijke en beleidsdocumenten die onderzoek en beheer van munitiedumpsites zullen faciliteren.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Expert risicosystematiek waterbodems. 23/12/2019 - 22/04/2020

       Abstract

       In het kader van het verder uitwerken van het waterbodembeleid in Vlaanderen heeft de OVAM tal van verschillende acties opgezet. Initiatieven uit het binnen en buitenland geven inzicht in hoe de risico's van waterbodemverontreiniging kunnen worden ingeschat en aangepakt. Dit resulteert in een grote hoeveelheid kennis en informatie. Het gaat echter om een complexe materie. Daarom zullen onderzoekers van SPHERE, met relevante expertise, de OVAM bijstaan. De informatie van de verschillende projecten wordt geïntegreerd zodat deze efficiënt kan worden ingezet bij het ontwikkelen van het waterbodembeleid in Vlaanderen.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Onderzoek relatie waterbodem-oppervlaktewater. 19/12/2019 - 19/12/2021

        Abstract

        Waterbodems in Vlaanderen zijn op verschillende locaties erg verontreinigd. In het kader van de Europese regelgeving (Kaderrichtlijn Water) is het belangrijk om de impact van deze verontreiniging op het aquatische ecosysteem na te gaan. Binnen dit project wordt de mogelijke invloed van waterbodemverontreiniging op de waterkwaliteit en ecologische doelen van het ecosysteem in kaart gebracht. Het project bestaat uit een literatuurstudie, veldmetingen en experimenten en het uitwerken van een beleidskader voor Vlaanderen.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         ClicFloats zonnepanelensysteem. 02/09/2019 - 31/12/2021

         Abstract

         ClicFloats. wil op korte termijn een licht connectiesysteem ClicFloats en vlotters voor lichte zonnepanelen produceren voor gebruik op specifieke locaties, zoals: 1. waterbassins en waterplassen Tot op heden worden enkel zware, klassieke zonnepanelen gebruikt. De zelfreinigende, lichte panelen laten een veilige en comfortabele plaatsing van zonnepanelen op waterbassins van landbouwers en tuinders en op waterplassen toe, dankzij het eenvoudig te monteren vlottensysteem voor deze lichte panelen. 2. daken en constructies die onvoldoende draagkracht en stabiliteit hebben voor klassieke zonnepanelen zoals bij een aantal fabrieken, landbouwstallingen, overheidsgebouwen, scholen, …). 3. fiets-o-strades, waarbij de overkapping gemaakt van gerecycleerd afval met daarin geïntegreerd de lichte zonnepanelen de fieters beschermt tegen wind en regen. Zo kan op een 's avonds verlicht fietspad de fietser veilig zijn gezonde fietsreis als een plezier ervaren en worden zo alweer autoritten uit het verkeer gehaald.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Actieve passieve waterpollutie staalname apparatuur (WATERSIDE). 01/05/2019 - 31/08/2020

          Abstract

          Dit project heeft als doel om een actieve passieve sampler van laboratoriumprototype tot bruikbaar en getest (in het veld) prototype te brengen. In tegenstelling tot klassieke passieve bemonstering, is het ontwerp onafhankelijk van de hydrodynamische stroom van het water. Het grote valorisatiepotentieel ligt in de vervanging van biota-bemonstering en mogelijkheid tot standaardisatie wereldwijd.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Expert risicosystematiek waterbodems. 15/03/2019 - 15/04/2019

           Abstract

           In het kader van het uitwerken van het waterbodembeleid Vlaanderen, heeft de OVAM verschillende acties opgezet, o.m. het uitwerken van een standaardprocedure en een code van goede praktijk voor waterbodemonderzoek, afbakenen van grenswaarden, ontwikkelen van een systematiek voor risico-evaluatie voor waterbodems en oevers en er worden een aantal beschrijvende bodemonderzoeken voor waterlopen uitgevoerd. Binnen dit project wordt de expertise van SPHERE ter beschikking gesteld om te ondersteunen bij het verder uitwerken van het waterbodembeleid in Vlaanderen.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            AnaEE-Vlaanderen: Geïntegreerde infrastructuur voor experimenteel ecosysteemonderzoek. 01/02/2019 - 31/01/2021

            Abstract

            ANAEE bouwt een gedistribueerde en gecoördineerde infrastructuur uit van experimentele, analytische en modelleringsplatformen om met hoge precisie de reactie te analyseren en voorspellen van de belangrijkste continentale ecosystemen op veranderingen in het milieu en het landgebruik. AnaEE zal bestaan uit in hoge mate van meetinstrumenten voorziene experimentele platformen geassocieerd met gesofisticeerde analytische en modelleringsplatformen, onder een koepel van supranationale centra op Europees niveau. Aan de UAntwerpen zullen deze platformen bestaan uit zowel terrestrische als aquatische experimentele faciliteiten.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Expertisecentrum O&O Monitoring 2019-2023 (ECOOM). 01/01/2019 - 31/12/2023

            Abstract

            De missie van het "ExpertiseCentrum O&O Monitoring" (verder afgekort: ECOOM) bestaat erin een performant systeem van O&O- en innovatie-indicatoren te ontwikkelen en te onderhouden dat de Vlaamse overheid moet voorzien van geactualiseerde en relevante statistische data met betrekking tot de O&O- en innovatieperformantie van de Vlaamse regio. Tevens ontwikkelt ECOOM een portefeuille van relevante wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten ter ondersteuning van deze missie. Daartoe: (1) voert het ECOOM een reeks gerichte lange termijn opdrachten en takenpakketten uit die het Vlaams O&O- en innovatiepotentieel in kaart brengen, kwantificeren en analyseren, (2) dient het erover te waken dat de Vlaamse overheid over een geschikte databeheersstructuur kan beschikken betreffende bibliometrische gegevens, technometrische data, innovatiegegevens en doctoraatsgegevens, (3) bouwt het een gekwalificeerde staf uit, (4) bouwt het de nodige originele IT-infrastructuur uit, en (5) verzorgt het "ad hoc" opdrachten en projecten op aanvraag voor de Vlaamse overheid. ECOOM opereert als een inter-associatie expertisecentrum.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project website

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Negatieve emissies via versnelde mineraalverwering in de kustzone. 01/01/2019 - 31/12/2022

             Abstract

             Negatieve emissietechnologieën zijn gericht op de verwijdering van kooldioxide (CO2) uit de atmosfeer, en worden actief onderzocht als strategie om de opwarming van de aarde te beperken tot een stijging van 2°C. "Enhanced Silicate Weathering" (ESW) is een aanpak die gebruik maakt van het natuurlijke proces van silicaatverwering voor de verwijdering van CO2 uit de atmosfeer. De geochemische basis staat vast: tijdens het oplossen van silicaatmineralen in zeewater wordt CO2 verbruikt en vastgelegd in de oceaan. Door het bewust inbrengen van snel verwerende silicaatmineralen in de kustzone zou men dus een CO2-reservoir aan de kust kunnen creëren. Een belangrijk voordeel van ESW ten opzichte van andere negatieve emissietechnologieën is dat het ook de verzuring van de oceaan tegengaat en dat het direct kan worden geïntegreerd in bestaande kustbeheerprogramma's met bestaande technologie. Hoewel modelstudies de haalbaarheid ervan aantonen, is er geen rigoureuze beoordeling gemaakt van de efficiëntie van de CO2-sequestratie en de milieueffecten, die knelpunten zijn voor de commerciële implementatie ervan. In dit project zullen we een reeks grootschalige experimenten uitvoeren om de snelheid van ESW en de bijbehorende CO2-opname onder realistische natuurlijke omstandigheden (bioturbatie, golven, stromingen) te onderzoeken, evenals potentieel belangrijke invloeden op de biogeochemische kringloop in kustecosystemen (vrijkomen van spoormetalen, alkaliteit en opgeloste silicaat). De belangrijkste wetenschappelijke doelstelling van dit SBO-project is het uitvoeren van fundamenteel onderzoek naar de economische levensvatbaarheid en de milieuveiligheid van ESW aan de kust, om te onderzoeken of en hoe dit kan worden ontwikkeld tot een duurzame en kosteneffectieve aanpak voor het creëren van negatieve emissies. Daartoe zullen drie belangrijke onderzoeksuitdagingen worden aangepakt: [1] Het bepalen van de CO2-vastleggingsefficiëntie van ESW aan de kust in realistische kustomstandigheden. [2] om de oplossingstermijn van het ESW aan de kust in realistische kustomstandigheden te bepalen. [3] om het effect van het vrijkomen van spoormetalen (in het bijzonder nikkel en chroom) door kust-ESW te beoordelen op mariene biota. Om deze doelstellingen te bereiken, zullen we ons realiseren: - Een grootschalige proefopstelling die de verwering van olivijnen onder in situ condities simuleert (eerste grootschalige demo-opstelling van kust-ESW wereldwijd), en - Een numeriek biogeochemisch model ("virtuele zeebodem") dat de ontbinding van olivijn in de zeebodem.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Netwerking en strategie, in samenwerking met de opdrachtgever, voor de Vlaamse universiteiten en onderzoeksinstellingen in het kader van Duurzame chemie, bio-economie en milieutechnologie. 01/12/2018 - 30/06/2019

             Abstract

             Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VITO. UA levert aan VITO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Herstellen van ruwwaterbronnen door landschapsherstel. 13/11/2018 - 12/11/2022

              Abstract

              Samenwerking tussen PIDPA en UAntwerpen voor de ondersteuning van onderzoek dat zich richt op het herstellen van ruwwaterbronnen door landschapsherstel. Dergelijk onderzoek kadert binnen de centrale missie van PIDPA om de toekomstige, potentiële drinkwatersites te beschermen. De steun beoogt het mogelijk maken van onderzoeksactiviteiten die synergetisch zijn met het Interreg project PROWATER, hetwelk staat voor 'protecting and restoring raw water sources through actions at the landscape scale', en een bijdrage levert aan klimaatadaptatie door de waterberging van het landschap te herstellen via 'ecosysteem gebaseerde adaptatiemaatregelen'. UAntwerpen vervult een cruciale rol vervult door de inhoudelijke coördinatie en wetenschappelijke onderbouwing van dit project op zich te nemen.

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Ontwikkeling van een actieve-passieve sampler voor de monitoring van biobeschikbare polluenten in water. 01/10/2018 - 30/09/2021

              Abstract

              Watermonitoringprogramma's worden vooral gebruikt om de kwaliteit van aquatische ecosystemen te beoordelen en de naleving van milieukwaliteitsnormen te controleren. Het gebruikt instrumentarium is echter om verschillende redenen niet altijd toereikend voor de beoordeling van de impact van verontreinigende stoffen op in het water levende organismen en resulteert daardoor vaak in onnauwkeurige beoordeling van potentiële ecologische risico's. De huidige benaderingen zijn afhankelijk van de totale concentratie van een verontreinigende stof, die dikwijls een slechte voorspeller van ecologisch risico is. De meeste testmethoden zijn daarenboven gebaseerd op organismale testen o.a. analyse van vissen. Dit project is gericht op het creëren en testen van een nieuwe generatie monitoring methodes waarmee de fractie van verontreinigende stoffen in het water kan worden gemeten die relevanter is voor ecologische risicobeoordeling. Dit wil zeggen de fractie van verontreinigende stoffen die effectief biobeschikbaar is voor assimilatie in het organisme en dus hoogstwaarschijnlijk de fractie die toxiciteit veroorzaakt. Een interdisciplinaire aanpak waarbij biologische testen en chemische speciatie-metingen worden gecombineerd, zal worden gebruikt om mechanistische verbanden tussen de opname van organismen en staalnameapparatuur te onderzoeken en de performantie van de beoogde technologie te testen. Het geautomatiseerde systeem is eenvoudig in een waterlichaam te plaatsen en is uitgerust met chemische sensoren die geschikt zijn voor het bepalen van een breed scala aan verontreinigende stoffen (bijvoorbeeld metalen en organische verbindingen). Dit zal de kosten in verband met veldwerkoperaties en laboratoriumanalyses aanzienlijk verminderen en bijdragen tot meer robuuste en betrouwbare waterkwaliteitsbeoordelingen.

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               Ondersteuning bij uitwerking risicosystematiek voor waterbodems. 06/02/2018 - 31/12/2018

               Abstract

               In het kader van het verder uitwerken van haar waterbodembeleid, heeft de OVAM verschillende acties opgezet. Er wordt verder gewerkt aan een standaardprocedure en een code van goede praktijk voor waterbodemonderzoek, een systematiek voor risico-evaluatie voor waterbodems en oevers, er is een studie 'Validatie hotspots' gestart, en er worden een aantal beschrijvende bodemonderzoeken voor waterlopen uitgevoerd. Sphere biedt de expertise die de OVAM en de door haar aangestelde bodemsaneringsdeskundigen kan ondersteunen en begeleiden in dit proces, en meer bepaald voor het uitwerken van een systematiek voor risico-evaluaties.

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                Kwantificering en karakterisatie van de plastic flux in de Schelde, met het oog op een efficiënte remediëring van dit afvalprobleem. 01/02/2018 - 31/01/2022

                Abstract

                Dit onderzoek streeft in eerste instantie naar het kwantificeren van de plastic flux op de schaal van een volledige bekken, van de kleinere zijrivieren, effluenten van waterzuiveringsstations, dokken en kanalen tot in het estuarium en de zee. Waar zijn de grootste bronnen van plastic afval? Wat is de verblijftijd van dit afval? Zijn er sinks, zones met lange retentie van plastic afval in het riviersysteem? Kwantificering van de plastic flux door het hele continuüm van bekken tot monding is essentieel voor het uitwerken van een efficiënte remediëringsstrategie. Deze studie beperkt zich tot de macroplastics. Voor deze fractie kunnen immers nog relatief realistische verwijderingsstrategieën ontworpen worden, het uiteindelijke doel van dit project. Bovendien ontstaan een groot deel van de microplastics door desintegratie van macroplastics. Onder macroplastics verstaan we stukken kunststof zoals flessen, plastic zakken, touwen, … . Ook plastic pellets zullen extra aandacht krijgen, vermits deze specifiek in de Schelde en het havengebied soms prominent aanwezig zijn in het water en op de oever. De tweede doelstelling van dit onderzoeksproject is het zoeken naar een efficiënte remediëring. Waar kan ingegrepen worden, en op welke wijze? Dit project heeft niet als doel zelf technische constructies uit te werken, wel kan het effect van bestaande technologieën ingeschat worden. Bijvoorbeeld: Welk effect heeft een beperking van overstorten op de totale plastic flux naar de Noordzee? Welke fractie kan afgevangen met een drijvende opstelling in de haven? Als case wordt het Scheldebekken geselecteerd. Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, wordt een monitoringsnetwerk uitgewerkt. Bij stuwen, sluizen, waterzuiveringsinstallaties, ... wordt plastic afval verzameld. Op deze manier kunnen plastic fluxen uit deelbekkens, dokken, … worden berekend en wordt een inschatting gemaakt van de totale flux richting het estuarium. In het estuarium wordt de stock aan plastic bepaald (via afvissing) en worden puntenmetingen (aan bv koelwaterinnamepunten) gebruikt om de flux te schatten.

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                Ecotoxiciteitsonderzoek voor sulfaten. 01/10/2017 - 30/09/2019

                Abstract

                Om een kwalitatief en goed onderbouwde milieukwaliteitsnorm (MKN) voor sulfaat te kunnen bepalen moeten er voldoende gegevens voorhanden zijn. Het 'European Union Technical Guidance Document for Deriving Environmental Quality Standards (EU-TGD, 2011)' beschrijft verschillende methoden om de MKN te bepalen. Bij voorkeur worden chronische ecotoxgegevens (NOEC, no observed effect concentrations) gecombineerd in een soortengevoeligheidsdistributie (SSD, species sensitivity distribution). Op basis van deze gegevens wordt de HC5 (Hazard Concentration 5%) berekend als concentratie die bescherming biedt aan 95% van de soorten die in de SSD werden opgenomen. Voor deze benadering zijn er volgens de richtlijnen chronische ecotox gegevens nodig van minstens 15 soorten, afkomstig van minstens 8 verschillende taxonomische groepen. Op basis van een eerder uitgevoerde screening van beschikbare gegevens werd vastgesteld dat er niet volledig aan deze voorwaarden wordt voldaan omdat niet alle vereiste taxonomische groepen vertegenwoordigd zijn (o.a. geen insecten in de dataset). In deze studie wordt enerzijds een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd naar de effecten van sulfaat op zoetwaterorganismen en anderzijds worden testen uitgevoerd op (larven van) insecten om meer inzicht te krijgen in een veilige waarde voor sulfaat in zoetwater ecosystemen.

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject

                 Vorming van een Adverse Outcome Pathway (AOP) voor Cd, Cu en Zn mengsel toxiciteit op Arabidopsis wortels. 01/10/2017 - 30/09/2018

                 Abstract

                 Metaalverontreiniging vormt een groot milieu-aandachtspunt in verschillende geïndustrialiseerde en ontwikkelingslanden aangezien metalen aangerijkt worden in de voedselketen, waardoor ze een bedreiging vormen voor de menselijke en dierlijke gezondheid. Het beoordelen van metaal-risico's in bodems is meestal gebaseerd op de effecten van enkelvoudige metalen, terwijl verontreinigde bodems meestal door meerdere verschilende metalen gepolueerd zijn. Zelfs indien metalen geen of slechts zeer gelimiteerde effecten veroorzaken wanneer ze individueel worden togediend, kan de combinatie van verschillende metalen wel een aanzienlijk toxisch effect veroorzaken. Er is bijgevolg een toenemende nood om te begrijpen hoe metalen zich in mengsels gedragen en hoe ze behandeld moeten worden bij risico-analyses. Planten toxiciteitstesten gebruiken meestal 1 metaal en bekijken algemene eindpunten die geen inzicht verschaffen in de onderliggende biologische werkingsmechanismen van deze metalen, hetgeen het vergelijken van de effecten van individuele metalen of mengsels ervan moeilijk maakt. We zullen daarom Arabidopsis als modelplant gebruiken om het effect van Cd, Cu en Zn te bekijken op het transcriptioneel, proteoom, metaboloom en celfysiologisch niveau gebruik makend van state of the art technologie. Deze systeembiologische benadering laat ons toe om de data vergaard op de verschillende niveaus van de wortel te integreren en een serie van gebeurtenissen op te stellen om het effect van de metalen op Arabidopsis wortelgroei te verklaren. Deze opmaak van een 'adverse outcome pathway', frequent gebruikt in dierlijk onderzoek, is nieuw voor planten.

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject

                 Ontwikkeling van een actieve-passieve sampler voor de monitoring van biobeschikbare polluenten in water. 01/10/2017 - 30/09/2018

                 Abstract

                 Verstedelijking, intensieve landbouw en industriële activiteiten zorgden voor een toename aan metalen (zoals Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb en Zn) en organische polluenten (zoals pesticiden, brandvertragers en farmaceutische restproducten) in aquatische ecosystemen. Via uitgebreide monitoringsprogramma's wordt de waterkwaliteit opgevolgd en beoordeeld door te vergelijken met milieukwaliteitsrichtlijnen. De methoden die worden gebruikt om de concentraties aan polluenten in het oppervlaktewater te meten zijn meestal echter niet toereikend om het ecologische risico correct in te schatten. In de huidige monitoring worden ofwel de totale concentraties gemeten in het water, wat geen correcte inschatting van het ecologische risico geeft, of wordt gebruik gemaakt van een grote hoeveelheid aan organismen om de opname van polluenten te bepalen. In dit project wordt er een technologie ontwikkeld en getest waarbij enkel het biobeschikbare aandeel van de polluenten wordt gemeten zodat de correcte ecologische risicoanalyse kan worden uitgevoerd. Het project zal resulteren in een gebruiksvriendelijk eindproduct dat kan gebruikt worden om autonoom een breed scala aan polluenten te meten in oppervlaktewater, geïntegreerd over een lange periode (dagen tot weken). Dit zal resulteren in een kostenefficiënte, robuuste en betrouwbare beoordeling van de waterkwaliteit.

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Project type(s)

                  • Onderzoeksproject

                  In situ biologische TBT-afbraak in waterbodem door zuurstoftoediening. 01/07/2017 - 30/06/2020

                  Abstract

                  Er wordt onderzocht of de biologische afbraak van tributyltin (TBT) in waterbodem gestimuleerd kan worden door in situ toediening van zuurstof; met als doel een duurzame saneringstechniek voor TBT verontreinigingen in waterbodem te bekomen.

                  Onderzoeker(s)

                  Onderzoeksgroep(en)

                   Project type(s)

                   • Onderzoeksproject

                   Microplastiek in de mariene omgeving: het in kaart brengen van biologische afbreekbaarheid. 01/01/2017 - 31/12/2020

                   Abstract

                   Plasticvervuiling van het watermilieu is een van de grootste milieukwesties van onze tijd: het plasticverbruik van de wereld neemt toe en door een slecht afvalbeheer bereikt het grootste deel van deze eindeloze stroom plastic onze waterwegen en uiteindelijk de zeeën en oceanen. Zwerfvuil op zee is een zeer zichtbare kwestie, maar er is meer: plastic in de omgeving ondergaat een proces van degradatie door biotische en abiotische factoren en vormt uiteindelijk miljoenen kleine fragmenten - microplastics. Het is aangetoond dat deze microplastics zich in biota opstapelen en persistente verontreinigende stoffen uit het water adsorberen, waardoor ze mogelijk worden overgebracht naar de organismen die de microplastics opnemen. Vervanging van traditionele door biologisch afbreekbare kunststoffen (met name in toepassingen voor eenmalig gebruik) is voorgesteld als een oplossing voor het probleem. Maar is dit een goed idee voor het mariene milieu? Deze studie stelt een experimenteel plan voor om deze vraag te beantwoorden, door het gedrag in drie hoofdgebieden van twee biologisch afbreekbare polymeren, polymelkzuur (PLA) en polyhydroxyalkanoaat (PHA), te vergelijken met polyethyleen op basis van olie (PE). De vergelijking richt zich op: degradatie in het mariene milieu en microplasticvorming; adsorptie van verontreinigende stoffen aan microplastics; en toxiciteit voor twee belangrijke mariene soorten (de mossel, M. edulis en zeebaars, D. labrax) van zowel microplastics en microplastics verontreinigd met verontreinigende stoffen.

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                    Project type(s)

                    • Onderzoeksproject

                    Het ophelderen van de aspecifieke werkingsmechanismen van nonpolar narcosis: mitochondriale effecten. 01/01/2017 - 31/12/2020

                    Abstract

                    Van ongeveer 60% van alle industriële chemicaliën wordt aangenomen dat ze toxiciteit kunnen veroorzaken via het mechanisme 'narcosis'. In een toxicologische context verwijst de term narcosis naar de accumulatie van lipofiele chemicaliën in cellulaire membranen. Er is momenteel nood aan een beter begrip van subletale effecten van narcosis om de milieurisicobeoordeling van deze grote groep stoffen te verbeteren. Gebaseerd op de huidige kennis, hypothetiseren we dat narcotica mitochondriële membraangebonden processen kunnen verstoren. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een gedetailleerde beschrijving van de moleculaire, cellulaire en organismale effecten die veroorzaakt worden door accumulatie van narcotica in mitochondriële membranen. We zullen hiervoor gebruik maken van cellijnen en zebravisembryo's.

                    Onderzoeker(s)

                    Onderzoeksgroep(en)

                     Project type(s)

                     • Onderzoeksproject

                     AnaEE 01/01/2017 - 31/12/2018

                     Abstract

                     ANAEE bouwt een gedistribueerde en gecoördineerde infrastructuur uit van experimentele, analytische en modelleringsplatformen om met hoge precisie de reactie te analyseren en voorspellen van de belangrijkste continentale ecosystemen op veranderingen in het milieu en het landgebruik. AnaEE zal bestaan uit in hoge mate van meetinstrumenten voorziene experimentele platformen geassocieerd met gesofisticeerde analytische en modelleringsplatformen, onder een koepel van supranationale centra op Europees niveau. Aan de UAntwerpen zullen deze platformen bestaan uit zowel terrestrische als aquatische experimentele faciliteiten.

                     Onderzoeker(s)

                     Onderzoeksgroep(en)

                     Project type(s)

                     • Onderzoeksproject

                     Netwerking en strategie, in samenwerking met de opdrachtgever, voor de Vlaamse universiteiten en onderzoeksinstellingen in het kader van Duurzame chemie, bio-economie en milieutechnologie. 01/12/2016 - 30/11/2018

                     Abstract

                     Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VITO. UA levert aan VITO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                     Onderzoeker(s)

                     Onderzoeksgroep(en)

                      Project type(s)

                      • Onderzoeksproject

                      Ondersteuning promotieonderzoek doctorandi. 01/10/2016 - 31/12/2019

                      Abstract

                      De middelen worden toegekend voor activiteiten met betrekking tot de omkadering en begeleiding van jonge onderzoekers. De subsidie wordt ingezet voor het creëren van een kader voor en de ontwikkeling, uitvoering en versterking van activiteiten met betrekking tot de volgende objectieven: Training van jonge onderzoekers; Loopbaanontwikkeling en bevordering van loopbaanperspectieven van jonge onderzoekers; Versterken van de internationale oriëntatie in de loopbaan van jonge onderzoekers.

                      Onderzoeker(s)

                      Onderzoeksgroep(en)

                       Project type(s)

                       • Onderzoeksproject

                       Effecten van blootstelling aan een combinatie van metaalmengsels en natuurlijke stressors bij aquatische ongewervelden: studie van de relatie tussen veranderingen in metaalopname, gedrag en ecologische effecten. 01/10/2016 - 30/09/2018

                       Abstract

                       Deze studie onderzoekt de gecombineerde effecten van metaalmengsels (van Cu, Cd en Pb) en natuurlijke stressoren (temperatuur, voedsel en predatiedruk) op het gedrag van drie aquatische invertebraten (Chironomus riparius, Asellus aquaticus en Daphnia magna). Het vertoonde gedrag zal worden gekoppeld aan o.a. klassieke eindpunten zoals reproductie en groei. Om het verschil te overbruggen tussen laboratoriumexperimenten en veldstudies, zullen deze effecten ook bekeken worden op een gehele aquatische gemeenschap in een mesocosmos.

                       Onderzoeker(s)

                       Onderzoeksgroep(en)

                        Project type(s)

                        • Onderzoeksproject

                        MALDI massaspectrometrie Imaging (MALDI-MSI): Het overbruggen van proteomics en beeldvorming. 01/05/2016 - 30/04/2020

                        Abstract

                        In dit project wordt een `matrix assisted laser desorption ionization time-of-flight' (MALDI-TOF) massaspectrometer aangevraagd, die uitgerust is voor massaspectrometrie gebaseerde beeldvorming. Deze techniek is speciaal ontwikkeld voor de identificatie van biomoleculen waarbij de cytologische en histologische patronen bewaard blijven. Deze nieuwe techniek, afgekort MALDI-MSI, begeeft zich op het zeer interessante en productieve raakvlak tussen massaspectrometrie en beeldvormingstechnieken. Daardoor vormt dit project de brug tussen 3 CORE faciliteiten van Universiteit Antwerpen: Center for Proteomics, Bio-Imaging lab en de Biomedical Microscopic Imaging Core. Verschillende onderzoeksgroepen, die bij elkaar gebracht zijn door een gemeenschappelijke interesse in onderzoek naar de moleculaire schade die wordt veroorzaakt door afwijkende verouderingsprocessen, zullen door het gebruik van MALDI-MSI een ganse reeks van moleculen kunnen identificeren rechstreeks op de weefselcoupes en dit gaande van kleine molecules (peptiden en metabolieten) tot grotere eiwitten. Dit is onmogelijk met andere gebruikte proteomics, metabolomics technieken en zelf meer geavanceerde beeldvormingstechnieken.

                        Onderzoeker(s)

                        Onderzoeksgroep(en)

                         Project type(s)

                         • Onderzoeksproject

                         De Slimme Stad 01/05/2016 - 30/04/2020

                         Abstract

                         Meer en meer alledaagse toestellen worden verbonden met het internet. Deze evolutie, die het internet der dingen (IoT) genoemd wordt, heeft een recente boost gegeven aan onderzoek naar grootschalige draadloze sensor netwerken. Meer specifiek worden steden met IoT technologie uitgerust maar echte grootschalige installaties van draadloze sensornetwerken geven nog erg grote onderzoeksuitdagingen. Tegelijkertijd is de stad ook een schat aan belangrijke data indien dit op een goeie manier kan gemonitord worden. Testbeds worden vaak gebruikt om onderzoeksresultaten te valideren maar een grootschalige en multi-technologie slimme stad infrastructuur is momenteel nog onbestaand. De City of Things onderzoeksinfrastructuur wil een multi-technologie en multi-niveau testbed bouwen in de stad van Antwerpen. 100 locaties, verdeeld over de stad, zullen voorzien worden van sensor basisstations. Deze basisstations worden vervolgens verbonden met een reeks van sensoren die informatie verzamelen omtrent mobiliteit, geluid, luchtkwaliteit, enz.

                         Onderzoeker(s)

                         Onderzoeksgroep(en)

                         Project website

                         Project type(s)

                         • Onderzoeksproject

                         Ontwikkeling van een alternatieve teststrategie voor de fish early-life stage test voor het voorspellen van chronische toxiciteit: assay-validatie. 01/03/2016 - 28/02/2018

                         Abstract

                         In dit project wordt een alternatieve teststrategie ontwikkeld om het aantal fish early life-stage tests te verminderen, een test die gebruikt wordt voor het inschatten van chronische toxiciteit van chemische stoffen. Hierbij wordt gebruik gemaakt het het adverse outcome pathway (AOP) framework om gericht in vitro assays en alternatieve 120 hpf (hours post fertilization) ZFET (zebrafish embryo acute toxicity test) tests te ontwikkelen. De belangrijkste onderzoeksvraag is in welke mate een AOP-gebaseerde benadering een voldoende grote mechanistische basis vormt om dergelijke assays te selecteren en te ontwikkelen, zodat chronische FELS-toxiciteit voorspeld kan worden. Een dergelijke strategie leidt finaal tot een verminderd gebruik van proefdieren in de milieurisico-evaluatie. Dit is een vervolgproject op Cefic LRI-ECO20. Assays die binnen dat project ontwikkeld werden, zullen in het huidige project gevalideerd worden.

                         Onderzoeker(s)

                         Onderzoeksgroep(en)

                         Project type(s)

                         • Onderzoeksproject

                         Gecombineerde metaal en temperatuurstress in het aquatisch milieu, functionele verbanden tussen effecten op verschillende niveaus van organisatie. 01/01/2016 - 31/12/2019

                         Abstract

                         Het aquatisch milieu staat voortdurend onder antropogene stress waarbij blootstelling aan mengsels van chemische stoffen een van de belangrijkste is. In de meeste gevallen is de resulterende milieuimpact een combinatie van natuurlijke en antropogene stressoren met uiteenlopende werkingsmechanismen. In dit project onderzoeken we het belang en de aard van deze interacties in drie modelsoorten en een op mesocosmschaal gesimuleerd ecosysteem.

                         Onderzoeker(s)

                         Onderzoeksgroep(en)

                          Project type(s)

                          • Onderzoeksproject

                          Ecotoxicologische effecten van microplastics in mariene ecosystemen (EPHEMARE) 15/12/2015 - 15/03/2019

                          Abstract

                          Het multidisciplinaire consortium EPHEMARE zal de identificatie mogelijk maken van biomarkers met potentieel voor MP-detectie in het milieu, evenals omics-benaderingen om moleculaire pathways op te helderen die de biologische effecten veroorzaken. De samenstelling en capaciteiten van het partnerschap maken diepgaande studies mogelijk over fundamentele mechanismen die ten grondslag liggen aan deze effecten in de hoofdfyla van mariene organismen van bacteriën tot vissen die de meeste trofische niveaus bestrijken. Naast experimentele blootstellingen zullen veldvalideringsstudies worden uitgevoerd op vier gebieden die representatief zijn voor kustecosystemen en die onderhevig zijn aan verschillende niveaus van antropogene druk, waardoor de ecotoxicologische bevindingen van laboratoriumstudies worden gekoppeld aan de milieuschaal. De communicatie en interactie met private en publieke stakeholders, waarin 67 persoonsmaanden van 14 verschillende partners geïnvesteerd worden, is een van de prioriteiten van EPHEMARE om het publieke bewustzijn, prenormatief onderzoek en de implementatie van Europese richtlijnen te vergemakkelijken.

                          Onderzoeker(s)

                          Onderzoeksgroep(en)

                           Project type(s)

                           • Onderzoeksproject

                           WATERSIDE: Actieve Passieve Waterpollutie Staalname Apparatuur. 01/10/2015 - 30/09/2017

                           Abstract

                           Het project ontwikkelt een actieve passieve water sampler voor anorganische en organische polluenten. Het apparaat is bedoeld voor de tijdsgeïntegreerde monitoring van oppervlaktewater en afvalwaterstromen, waarbij een gecontroleerde waterflux over een array van sorbenten wordt gestuurd die verschillende klassen van polluenten accumuleren. De operationele en kinetische karakteristieken van de sampler worden experimenteel bepaald en de resultaten vergeleken met biota in het labo en veld.

                           Onderzoeker(s)

                           Onderzoeksgroep(en)

                            Project type(s)

                            • Onderzoeksproject

                            Veldstudie Biotanormen. 01/09/2015 - 04/09/2017

                            Abstract

                            Doel van dit project is het voldoen aan de monitoringverplichtingen van de Kaderrichtlijn Water, in het bijzonder de dochterrichtlijn gevaarlijke stoffen. Daartoe zullen op verschillende meetplaatsen de verschillende stoffen in biota gemeten worden.

                            Onderzoeker(s)

                            Onderzoeksgroep(en)

                             Project type(s)

                             • Onderzoeksproject

                             Risicomodellering van water- en bodemverontreiniging in de Antwerpse havendokken en de Schelde. 01/02/2015 - 30/04/2016

                             Abstract

                             Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                             Onderzoeker(s)

                             Onderzoeksgroep(en)

                              Project type(s)

                              • Onderzoeksproject

                              ENVIROMICS, Milieutoxicologie en technologie voor een duurzame wereld. Ontwikkeling en toepassing van diagnostische instrumenten voor industrie en beleid. 01/01/2015 - 31/12/2020

                              Abstract

                              Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

                              Onderzoeker(s)

                              Onderzoeksgroep(en)

                               Project type(s)

                               • Onderzoeksproject

                               ENVIROSTRESS - Milieustress in een snel veranderende wereld. 01/01/2015 - 31/12/2019

                               Abstract

                               Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

                               Onderzoeker(s)

                               Onderzoeksgroep(en)

                                Project type(s)

                                • Onderzoeksproject

                                Opstellen en toetsing van een geïntegreerd beoordelingssysteem voor de risico-evaluatie van aquatische ecosystemen. 01/01/2015 - 31/12/2018

                                Abstract

                                Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                                Onderzoeker(s)

                                Onderzoeksgroep(en)

                                 Project type(s)

                                 • Onderzoeksproject

                                 Onderzoek naar de mechanismen van toxiciteit van de huidige vlamvertragers: naar nieuwe controle-assays en een betere registratie. 01/01/2015 - 31/12/2018

                                 Abstract

                                 Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                                 Onderzoeker(s)

                                 Onderzoeksgroep(en)

                                  Project type(s)

                                  • Onderzoeksproject

                                  Een combinatie van aptameren en elektrochemie om alle β-lactam antibiotica selectief en gevoelig op MRL niveau in melk te bepalen. 01/01/2015 - 31/12/2018

                                  Abstract

                                  In dit project wordt de detectie van alle ß-lactam antibiotica bij MRL (maximale residu limiet) niveau in rauwe melk beoogd, meer bepaald door middel van een aptameer gebaseerd elektrochemisch sensorplatform. Zodra een fundamentele elektrochemische studie uitgevoerd werd om de redoxeigenschappen van de doelmoleculen te ontrafelen, zullen de via SELEX geselecteerde aptameren worden geïmmobiliseerd op een elektrodeoppervlak, door middel van een nieuwe immobilisatiestrategie, en gevolgd door een elektrochemische uitlezing.

                                  Onderzoeker(s)

                                  Onderzoeksgroep(en)

                                   Project type(s)

                                   • Onderzoeksproject

                                   Effecten van metalen en hun mengsels op chemosensatie en gedrag. 01/10/2014 - 31/03/2018

                                   Abstract

                                   De accumulatie van metalen in het milieu blijft een belangrijke (eco)toxicologische bekommernis gezien de talrijke negatieve effecten op gezondheid van diverse dieren, inclusief de mens. In het labo zijn toxische effecten voor enkele metalen reeds in kaart gebracht, maar we weten zeer weinig over de mogelijks versterkende effecten van hun mengsels, zoals die zich in de natuur voordoen. Eén van de grootste ecotoxicologische uitdagingen is dan ook om inzicht te verwerven in deze mengsel-toxiciteit of combinatie-toxicologie, om vervolgens tot een realistische normstelling inzake kwaliteitscriteria te bekomen. Verder is het noodzakelijk om de moleculaire werkingsmechanismen te bestuderen, zeker indien de mengsels een sterk verhoogde toxiciteit hebben dan hun enkelvoudige componenten (zoals we reeds gevonden hebben voor de zebravis). Aangezien moleculaire veranderingen de toxische effecten op fysiologisch en gedragsmatig niveau voorafgaan, kunnen moleculaire biomerkers tevens aangewend worden om nadelige gevolgen van vervuilingen op hogere niveaus te voorspellen in een zo vroeg mogelijk stadium. Metaaltoxiciteit blijkt ook in te werken op de neuronale excitabiliteit, werd in verband gebracht met neurodegeneratieve aandoeningen en blijkt een effect te hebben op chemosensatie. We willen daarom tevens onderzoeken of en hoe metaaltoxiciteit de chemosensorische capaciteit van een organisme aantast en wat de gevolgen zijn op gedragsmatig en organismaal vlak. We zullen de diverse voordelen van de bodemnematode Caenorhabditis elegans benutten als ideaal modelorganisme voor fundamenteel neurobiologische onderzoek en (eco)toxicologie, door gebruik te maken van diverse multidisciplinaire technieken zoals proteomics en gedragsstudies.

                                   Onderzoeker(s)

                                   • Promotor: Blust Ronny
                                   • Promotor: Husson Steven
                                   • Mandaathouder: Moyson Sofie

                                   Onderzoeksgroep(en)

                                    Project type(s)

                                    • Onderzoeksproject

                                    Vervuiling door metalen en persistente organische vervuilers in Pool Malebo, Kinshasa, RD Congo. 01/08/2014 - 31/07/2016

                                    Abstract

                                    La pollution par les métaux et les polluants organiques persistants au Pool Malebo, Kinshasa, RD Congo: étude de base et évaluation des risques pour l'environnement et la santé publique résultant d'une exposition aux polluants par la consommation de poissons contaminées.

                                    Onderzoeker(s)

                                    Onderzoeksgroep(en)

                                     Project type(s)

                                     • Onderzoeksproject

                                     Richting gemodificeerde nano-materiaal aptasensoren voor de detectie van milieu-essentiële molecules (postdoc beurs E. Hamidi Asl, Iran). 01/06/2014 - 30/11/2015

                                     Abstract

                                     Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                                     Onderzoeker(s)

                                     Onderzoeksgroep(en)

                                      Project type(s)

                                      • Onderzoeksproject

                                      Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring. (ECOOM). 01/01/2014 - 31/12/2018

                                      Abstract

                                      De missie van het "ExpertiseCentrum O&O Monitoring" (verder afgekort: ECOOM) bestaat erin een performant systeem van O&O- en innovatie-indicatoren te ontwikkelen en te onderhouden dat de Vlaamse overheid moet voorzien van geactualiseerde en relevante statistische data met betrekking tot de O&O- en innovatieperformantie van de Vlaamse regio. Tevens ontwikkelt ECOOM een portefeuille van relevante wetenschappelijke onderzoeksactiviteiten ter ondersteuning van deze missie. Daartoe: (1) voert het ECOOM een reeks gerichte lange termijn opdrachten en takenpakketten uit die het Vlaams O&O- en innovatiepotentieel in kaart brengen, kwantificeren en analyseren, (2) dient het erover te waken dat de Vlaamse overheid over een geschikte databeheersstructuur kan beschikken betreffende bibliometrische gegevens, technometrische data, innovatiegegevens en doctoraatsgegevens, (3) bouwt het een gekwalificeerde staf uit, (4) bouwt het de nodige originele IT-infrastructuur uit, en (5) verzorgt het "ad hoc" opdrachten en projecten op aanvraag voor de Vlaamse overheid. ECOOM opereert als een inter-associatie expertisecentrum.

                                      Onderzoeker(s)

                                      Onderzoeksgroep(en)

                                       Project website

                                       Project type(s)

                                       • Onderzoeksproject

                                       Ontwikkeling van een methode voor het testen van transgenerationele effecten van genetisch gewijzigde gewassen in voeding aan de hand van het zebravismodel (TRANSGGO). 01/01/2014 - 30/04/2018

                                       Abstract

                                       De doelstelling van dit project is de ontwikkeling van een testsysteem waarmee potentiële langetermijneffecten, inclusief transgenerationele effecten, van genetisch gewijzigde gewassen in voeding onderzocht kunnen worden.

                                       Onderzoeker(s)

                                       Onderzoeksgroep(en)

                                       Project type(s)

                                       • Onderzoeksproject

                                       Nutrientverwijdering uit industriëel afvalwater via simultane nitritatie - denitritatie m.b.v. granulair slib. 01/01/2014 - 31/12/2017

                                       Abstract

                                       De centrale onderzoeksdoelstelling in dit doctoraat is het verkrijgen en behouden van een doorgedreven (>80% via nitriet) en stabiele nitritatie in granulair slib. Het combineren van deze twee technologieën brengt significante voordelen met zich mee, zowel op vlak van energie-efficiëntie (besparing van 25% O2 , 40% COD en bezinkingstijden) als op vlak van oppervlaktegebruik (besparing tot 75%). De grote uitdaging in dit project vormt het verzoenen van de factoren die enerzijds granulatie en anderzijds een doorgedreven nitritatie bevorderen.

                                       Onderzoeker(s)

                                       Onderzoeksgroep(en)

                                       Project website

                                       Project type(s)

                                       • Onderzoeksproject

                                       Opstellen van een triademethode voor classificatie van schorren en waterbodems in zout en brak milieu. 01/01/2014 - 31/12/2015

                                       Abstract

                                       Het doel van het huidige studieproject omvat de ontwikkeling van een methode voor risicobeoordeling van sedimenten in brakke en zoute wateren. Deze methode, die wordt opgesteld naar analogie van de huidige TRIADE beoordelingsmethode voor zoetwater en specifiek voor Vlaamse waterbodems wordt uitgewerkt, bevat een analyse van een reeks fysicochemische parameters, een biologische in-situ beoordeling van de benthische macro-invertebraat levensgemeenschap en bioassays die worden uitgevoerd onder gecontroleerde laboratoriumcondities.

                                       Onderzoeker(s)

                                       Onderzoeksgroep(en)

                                        Project type(s)

                                        • Onderzoeksproject

                                        Opzetten samenwerking rond de uitwerking en verdieping van onderzoek dat zich richt op risicomodellering van waterbodemverontreiniging, in het bijzonder in de context van het Antwerpse havengebied. 11/10/2013 - 30/04/2017

                                        Abstract

                                        Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. UA levert aan Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                                        Onderzoeker(s)

                                        Onderzoeksgroep(en)

                                         Project type(s)

                                         • Onderzoeksproject

                                         Ammonia transport in marine vissen: fysiologische en evolutionaire rol van Rhesus (Rh) glycoproteinen. 01/10/2013 - 30/09/2016

                                         Abstract

                                         Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

                                         Onderzoeker(s)

                                         Onderzoeksgroep(en)

                                          Project type(s)

                                          • Onderzoeksproject

                                          Ontwikkeling van een (Q)SAR webtool (ASOPUS). 01/10/2013 - 30/11/2015

                                          Abstract

                                          Het doel van dit project is om een gebruiksvriendelijke en praktische webtool te ontwikkelen die de gebruiker helpt de meest geschikte (Q)SARs te selecteren, en dit zowel voor de productontwikkeling, de productregistratie als de productopvolging. De ontwikkelde beslissingsboom zal de gebruiker een idee geven van de betrouwbaarheid van de (Q)SARs voor de onderzochte stof en, indien van toepassing, welke extra informatie aangewezen is om de betrouwbaarheid te verhogen, bijvoorbeeld een combinatie van (Q)SAR-systemen of aanvullende data of expertise. Daardoor kan ook de bruikbaarheid van (Q)SARs voor een specifieke toepassing worden ingeschat. De webtool zal dus een leidraad worden voor het correct gebruik van (Q)SARs voor de voorspelling van de toxiciteit van chemische stoffen. De doelgroep van de webtool zijn verantwoordelijken voor de ontwikkeling, registratie en opvolging van producten uit de chemieproducerende- en chemiegebruikende industrieën.

                                          Onderzoeker(s)

                                          Onderzoeksgroep(en)

                                           Project type(s)

                                           • Onderzoeksproject

                                           Veldstudie Biotanormen. 31/07/2013 - 31/03/2014

                                           Abstract

                                           Doel van dit project is het voldoen aan de monitoringverplichtingen van de Kaderrichtlijn Water, in het bijzonder de dochterrichtlijn gevaarlijke stoffen. Daartoe zullen op verschillende meetplaatsen de verschillende stoffen in biota gemeten worden.

                                           Onderzoeker(s)

                                           Onderzoeksgroep(en)

                                            Project type(s)

                                            • Onderzoeksproject

                                            Ontwikkeling van technologie binnen de "label free detectie systemen" -technologieplatform voor de snelle en accurate detectie van kleine moleculen 01/06/2013 - 31/05/2014

                                            Abstract

                                            Het project behelst experimenten ter ondersteuning en kadrering van twee UAntwerpen patentaanvragen. De technologie in deze patenten biedt een alternatief binnen de "label free detectie systemen", en beschermt een nieuw technologieplatform voor de snelle en accurate detectie van kleine moleculen.

                                            Onderzoeker(s)

                                            Onderzoeksgroep(en)

                                             Project type(s)

                                             • Onderzoeksproject

                                             Ontwikkeling van een alternatieve testmethode voor de 'fish early life-stage test' voor het voorspellen van chronische toxiciteit. 01/03/2013 - 29/02/2016

                                             Abstract

                                             De doelstelling van dit project is de ontwikkeling van een teststrategie voor het screenen van chemische stoffen die een alternatief kan vormen voor de FELS (OECD 210) test. Het project is onderverdeeld in 4 delen: 1) Het bouwen van een databank met FELS-specifieke AOPs, aan de hand waarvan molecular initiating events en daarop volgende key events geïdentificeerd kunnen worden; 2) Het ontwikkelen van in vitro testsystemen die in staat zijn AOP-specifieke events, relevant voor FELS-toxiciteit, te voorspellen 3) Het ontwikkelen van ZFET assays voor het testen van AOP-specifieke organismale responsen voor het voorspellen van chronische toxiciteit 4) Nagaan op welke manier dergelijke alternatieve tests gebruikt kunnen worden in een tiered-testing strategie in de Europese wetgeving.

                                             Onderzoeker(s)

                                             Onderzoeksgroep(en)

                                             Project type(s)

                                             • Onderzoeksproject

                                             Verwijdering van hormonale verstoring uit industrieel afvalwater. 01/01/2013 - 31/12/2014

                                             Abstract

                                             Er is een groeiende bezorgdheid om de aanwezigheid van hormonale verstoring in oppervlaktewater, veroorzaakt door lozingen van waterzuiveringen. Dit project beoogt de optimalisatie van conventionele en geavanceerde zuiveringsscenario's om hormonale verstoring te verwijderen uit industrieel afvalwater. De verwijderingsrendementen van de verschillende technieken worden bepaald m.b.v. bioassays die werkelijk de hormonale verstoring meten.

                                             Onderzoeker(s)

                                             Onderzoeksgroep(en)

                                              Project type(s)

                                              • Onderzoeksproject

                                              Aquatische systemen onder stress: een nieuw paradigma voor integratie van aquacultuur en ecotoxicologisch onderzoek. 01/10/2012 - 31/12/2017

                                              Abstract

                                              Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                                              Onderzoeker(s)

                                              Onderzoeksgroep(en)

                                               Project type(s)

                                               • Onderzoeksproject

                                               Elektrochemische aptasensoren: doelgericht detecteren van antibiotica en PCBs 01/10/2012 - 30/09/2016

                                               Abstract

                                               Dit project ambieert de ontwikkeling van een nieuwe methodologie om de interactie tussen biomoleculen en kleine doelmoleculen te bestuderen. De methode is gebaseerd op de constructie van een amperometrische sensor. Het elektrodeoppervlak is gemodificeerd met een bioherkenningselement zoals een aptameer of een enzyme. Indien nodig, kan ook een biocompatibele matrix voorzien worden om het bio-element te beschermen tegen het metallische oppervlak. Kleine doelmoleculen zoals antibiotica en PCBs kunnen in de elektrochemische cel geïnjecteerd worden, het amperometrische signaal van de biosensor wordt vervolgens geregistreerd. Omdat de door ons geselecteerde bioherkenningselementen bijzonder stabiel zijn en selectief een doelmolecule herkennen, kan een robuste en selectieve biosensor ontwikkeld worden.

                                               Onderzoeker(s)

                                               Onderzoeksgroep(en)

                                                Project type(s)

                                                • Onderzoeksproject

                                                Opnamekinetieken, interne verdeling en toxiciteit van metaal mengsels in Asellus aquaticus na blootstelling via water en sediment ingestie. 01/10/2012 - 31/12/2014

                                                Abstract

                                                Metaalvervuiling vormt vandaag de dag nog steeds een hardnekkig probleem in zowel terrestrische als aquatische ecosystemen over heel de wereld. Waar klassieke ecotoxicologische testen focussen op effecten van afzonderlijke metalen, komen in het aquatische milieu voornamelijk metaalmengsels voor in verschillende concentraties. Aangezien metalen onderling vaak vergelijkbare opnamemechanismen hebben (bv. Cd en Pb via Ca-kanalen in epitheliumcellen) kan de aanwezigheid van mengsels zowel de opname als toxiciteit van metalen drastisch beïnvloeden. Op welke manier verscheidene metalen in mengsels worden opgenomen door aquatische ongewervelden en welke competitie en/of inhibitie effecten hierbij een rol spelen is op dit moment echter weinig geweten. Dit onderzoek heeft als doel om de opname, interne verdeling en toxiciteit van Cu, Cd en Pb mengsels te bestuderen in aquatische invertebraten. Hierbij wordt de waterpissebed Asellus aquaticus blootgesteld aan verscheidene mengsels van 106Cd, 65Cu en 204Pb isotopen gedurende een periode van 28 dagen. De opname van isotopen in de tijd wordt gekarakteriseerd met behulp van HR-ICP-MS. Interne verdeling van metalen wordt bestudeerd door gebruik te maken van zowel laser ablation (LA) als micro-X-ray fluorescentie spectrometrie (micro-XRF). De inductie van verschillende metallothioneine isovormen wordt geanalyseerd in samenwerking met de Universiteit van Innsbruck in Oostenrijk. Voor bepaling van de fysiologische conditie van de organismen worden de energiereserves, biomassa, overleving en de ionenstatus opgevolgd tijdens het verloop van het experiment.

                                                Onderzoeker(s)

                                                Onderzoeksgroep(en)

                                                 Project type(s)

                                                 • Onderzoeksproject

                                                 Gecontroleerde immobilisatie van aptameren op elektrodeoppervlakken. 01/10/2012 - 30/09/2013

                                                 Abstract

                                                 Dit project kadert binnen het onderzoek met als doel de ontwikkeling van elektrochemische sensoren met hoge affiniteit voor antibiotica in zuivelproducten. Op het sensor/elektrode oppervlak zullen aptameren (robuste en efficiënte bioherkenningselementen) worden geïmmobiliseerd op een gecontroleerde manier. Snelle, goedkope en gevoelige elektroanalytische methoden zullen worden toegepast om de gewenste analytische signalen te bekomen. De ontwikkelde sensoren zullen getest worden in reële monsters.

                                                 Onderzoeker(s)

                                                 Onderzoeksgroep(en)

                                                  Project type(s)

                                                  • Onderzoeksproject

                                                  Biotemplaat silica titania diatomeeën voor gasfase fotokatalyse. 01/07/2012 - 30/06/2016

                                                  Abstract

                                                  Luchtverontreiniging is een groeiend maatschappelijk en economisch probleem in dichtbevolkte regio's zoals Vlaanderen. Een veelbelovende luchtzuiveringstechnologie is fotokatalyse dat onder invloed van UV-licht schadelijke stoffen omzet tot onschadelijke componenten zoals CO2 en H2O. Fotokatalysatoren, vaak op basis van titaandioxide, vertonen verschillende nadelen: (1) milieuvervuilend productieproces, (2) ontoereikende immobilisatie met het risico dat er nanopartikels (30 - 100 nm) vrijkomen, (3) onvoldoende activiteit. Immobilisatie van TiO2 door metabolische incorporatie in de biosilicastructuur van diatomeeën kan hiervoor een oplossing bieden. In dit proces wordt titaandioxide geïncorporeerd in het silicaskelet van diatomeeën tijdens de celdeling. Diatomeeën zijn unicellulaire microalgen (2-2000 µm) die een hiërarchisch gestructureerd silicaskelet vormen, frustule genoemd. Deze frustules worden gevormd door gehydrateerd silica met specifieke 3D morfologie, micro-, meso- of macroporositeit en hebben typisch een groot specifiek oppervlak (10 – 250 m2/g) . In dit project worden twee soorten diatomeeën, de zoutwateralg Pinnularia sp. en de acidofiele zoetwateralg Eunotia sp. gebruikt. Deze studie levert duurzame, goed geïmmobiliseerde en sterk poreuze biosilica-titania materialen met veelbelovende eigenschappen voor fotokatalytische luchtzuivering. De nodige expertise over het kweken van deze algen is aanwezig binnen de onderzoeksgroep Ecophysiology, Biochemistry and Toxicology (EBT) van het departement Biologie. Het verhogen van het TiO2-gehalte is belangrijk om deze nieuwe biologische productiemethode te gebruiken voor de aanmaak van fotokatalytische materialen. Er zullen twee nieuwe strategieën worden toegepast om het titaangehalte in de geproduceerde biosilicastructuren (frustules) te verhogen. Enerzijds wordt er gebruik gemaakt van acidofiele diatomeeën, anderzijds zullen titanium complexen bestudeerd worden. De resulterende mesoporeuze biosilica-titania skeletten worden geanalyseerd voor hun titaandioxide-gehalte (ICP-MS) en de locatie van de titaandioxide afzetting (STEM-EDS). Na thermische annealing bij hoge temperaturen (400–900°C) gebeurt dan de verdere materiaalkarakterisatie (XRD, porositeit en specifiek oppervlakte BET-analyse) van de materialen met een hoog titaandioxide-gehalte. Deze biotemplaat structuren worden getest op hun fotokatalytische afbraak performantie ten opzichte van verschillende luchtpolluenten (NOx, etheen, aceetaldehyde) in de gasfase. Expertise met betrekking tot de studie van real time in-situ metingen van de fotokatalysator in werking in realistische omstandigheden is aanwezig binnen de onderzoeksgroep DuEL (Duurzame Energie en Luchtzuivering) van het departement Bio-ingenieurswetenschappen. Dit onderzoeksproject resulteert in een geoptimaliseerd biotemplaat productieproces van mesoporeus silica-titania fotokatalysatoren als basis voor een efficiënt, duurzaam, economisch en ecologisch verantwoord luchtzuiveringsproces.

                                                  Onderzoeker(s)

                                                  Onderzoeksgroep(en)

                                                  Project type(s)

                                                  • Onderzoeksproject

                                                  Ontdekken van nieuwe grenzen voor biologisch en medisch onderzoek door "Next generation sequencing". 28/06/2012 - 31/12/2017

                                                  Abstract

                                                  Dit project beoogt om in een sterk samenwerkend verband tussen Antwerpse onderzoeksgroepen een "next generation sequencing" platform te ontwikkelen ter bevordering van research in geneeskunde en biologie. Het consortium omvat meer dan 16 onderzoeksgroepen uit verschillende disciplines in de geneeskunde, biologie en biomedische informatica. Identificatie van nieuwe genen en mutaties in een brede waaier van zeldzame Mendeliaanse aandoeningen, het verwerven van meer inzichten in de genetische oorzaken van kanker en het ontrafelen van de genetische basis van infectieziekten zijn belangrijke doelstellingen van het project. Deze nieuwe kennis zal in belangrijke mate bijdragen tot betere diagnostiek en behandeling van deze ziekten bij de mens. Het project zal ook de interactie tussen omgeving en genen bestuderen. De effecten van omgevingsfactoren op genetische variatie bij waterorganismen, het effect van teratogene factoren op de embryologische ontwikkeling van gewervelde dieren en de invloed van omgeving op groei van mais en Arabidopsis, zullen geanalyseerd worden. De verwerking van deze grote hoeveelheden genomische en transcriptomische data, verkregen vanuit de verschillende onderzoeksgroepen, zal gecoördineerd worden door de recent opgerichte UZA/UA bioinformatica onderzoeksgroep Biomina.

                                                  Onderzoeker(s)

                                                  Onderzoeksgroep(en)

                                                   Project type(s)

                                                   • Onderzoeksproject

                                                   Straling en radionucliden in een multi-verontreiniging context: effecten geïnduceerd in Lemna minor. 15/05/2012 - 31/12/2012

                                                   Abstract

                                                   Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de SCK. UA levert aan de SCK de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                                                   Onderzoeker(s)

                                                   Onderzoeksgroep(en)

                                                    Project type(s)

                                                    • Onderzoeksproject

                                                    Mesodroom. 26/04/2012 - 31/12/2017

                                                    Abstract

                                                    Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                                                    Onderzoeker(s)

                                                    Onderzoeksgroep(en)

                                                     Project type(s)

                                                     • Onderzoeksproject

                                                     Feasabilitystudie biotanormen voor gevaarlijke stoffen - Onderbouwing meetstrategie voor de toetsing van biotanormen. 01/04/2012 - 30/09/2012

                                                     Abstract

                                                     Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de VMM. UA levert aan de VMM de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                                                     Onderzoeker(s)

                                                     Onderzoeksgroep(en)

                                                      Project type(s)

                                                      • Onderzoeksproject

                                                      Integratie en kalibratie van een biologisch-dynamische toxiciteitmodule voor metalen in het ecologisch model AQUATOX (MeTox). 01/02/2012 - 31/01/2014

                                                      Abstract

                                                      Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds TUDOR. UA levert aan TUDOR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                                                      Onderzoeker(s)

                                                      Onderzoeksgroep(en)

                                                       Project type(s)

                                                       • Onderzoeksproject

                                                       De opname en toxiciteit van spoormetalen bij gemengde verontreiniging in water en bodem: rationalisatie van de interacties op basis van de biobeschikbaarheid. 01/01/2012 - 31/12/2015

                                                       Abstract

                                                       Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds FWO. UA levert aan FWO de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                                                       Onderzoeker(s)

                                                       Onderzoeksgroep(en)

                                                        Project type(s)

                                                        • Onderzoeksproject

                                                        Stressresponsen geïnduceerd in Lemna minor na blootstelling aan verschillende stralingstypes: karakterisering en vergelijking via een multi-endpoint benadering. 01/10/2011 - 30/09/2015

                                                        Abstract

                                                        Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                                                        Onderzoeker(s)

                                                        Onderzoeksgroep(en)

                                                         Project type(s)

                                                         • Onderzoeksproject

                                                         Fysiologisch gebaseerde farmacokinetische modellen voor de opstapeling en effecten van microcontaminanten in gewone zeehonden (Phoca vitulina) en bruinvissen (Phocoena phocoena). 01/10/2011 - 30/09/2013

                                                         Abstract

                                                         Doelstellingen: Ontwikkeling van een fysiologisch (bioenergetisch) model voor de lange termijn opname en accumulatie van prioritaire microcontaminanten door de zeehond. Evaluatie van het model door vergelijking van voorspellingen met analyseresultaten van microcontaminanten in bloed en biopsie (levende dieren) en andere weefsels (dode dieren). Bepaling van conditie van zeehonden aan de hand van algemene conditie-indices en meer specifieke indicatoren van homeostase en stress door analyse van bloedstalen met bijzondere aandacht voor endocriene effecten en immuniteit. Leggen van verbanden tussen blootstelling, accumulatie en effecten. Door vergelijking van de resultaten bekomen uit analyse van dieren uit verschillende gebieden en gebruikmakende van multi-variate technieken zullen we ook nagaan of het mogelijk is de oorzaak van de effecten op eenduidige wijze te identificeren.

                                                         Onderzoeker(s)

                                                         Onderzoeksgroep(en)

                                                          Project type(s)

                                                          • Onderzoeksproject

                                                          Belgisch netwerk voor DNA barcoding. 01/01/2011 - 31/12/2015

                                                          Abstract

                                                          Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

                                                          Onderzoeker(s)

                                                          Onderzoeksgroep(en)

                                                           Project type(s)

                                                           • Onderzoeksproject

                                                           Stressresponsen geïnduceerd in Lemna minor na blootstelling aan verschillende stralingstypes: karakterisatie en vergelijking via een multi-endpoint benadering. 01/01/2011 - 31/12/2014

                                                           Abstract

                                                           Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

                                                           Onderzoeker(s)

                                                           Onderzoeksgroep(en)

                                                            Project type(s)

                                                            • Onderzoeksproject

                                                            Ontwikkeling van een in vitro screeningssysteem voor detectie van obesogene stoffen in het milieu. 01/01/2011 - 31/12/2014

                                                            Abstract

                                                            Obesitas wordt aanzien als één van de belangrijkste ziekten van de 21ste eeuw en wordt geassocieerd met een verlaagde levensverwachting en een sterk verhoogd risico op diabetes type II, hypertensie en cardiovasculaire aandoeningen. Momenteel lijdt 50% van de westerse bevolking aan overgewicht, waarvan 1/3e aan obesitas. Recent werd de hypothese van de 'milieu-obesogenen' geformuleerd, die stelt dat milieurelevante chemische stoffen een verstoring van de energiehomeostase kunnen veroorzaken. Deze obesogene stoffen zouden de ontwikkeling van obesitas beïnvloeden door in te werken op adipogenese, lipidemetabolisme of energiebalans. Verschillende labo's bevestigen deze hypothese en leggen de nadruk op de potentiële impact van endocriene verstoorders (EVs). Dit project heeft als doel het effect van endocriene verstoorders op het vetweefsel te onderzoeken en omvat twee luiken: i) in vitro blootstelling door gebruik te maken van de modelcellijn voor adipocyten namelijk de 3T3-L1 cellijn, hierbij zal ook mechanistisch onderzoek gedaan worden naar de mode of action van de obesogene stoffen; ii)Viscerale en subcutane vetstalen uit humane obese patienten (en controle populatie). Door samenwerking met het UZA is het mogelijk om tijdens dit project ook een correlatie te zoeken tussen de concentraties van endocriene verstoorders aanwezig in vetstalen en de genexpressie van obesitas gerelateerde merkergenen.

                                                            Onderzoeker(s)

                                                            • Promotor: Blust Ronny
                                                            • Mandaathouder: Pereira-Fernandes Anna

                                                            Onderzoeksgroep(en)

                                                             Project type(s)

                                                             • Onderzoeksproject

                                                             Indoor besmetting met brandwerende chemicaliën: oorzaken en gevolgen (INFLAME). 01/01/2011 - 31/12/2014

                                                             Abstract

                                                             Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                                                             Onderzoeker(s)

                                                             Onderzoeksgroep(en)

                                                             Project type(s)

                                                             • Onderzoeksproject

                                                             Toxiciteitskarakterisatie en groepering van chemicaliën op basis van toxinogenomics in Chlamydomonas reinhardtii en Daphnia magna. 01/01/2011 - 31/12/2012

                                                             Abstract

                                                             Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                                                             Onderzoeker(s)

                                                             Onderzoeksgroep(en)

                                                              Project type(s)

                                                              • Onderzoeksproject

                                                              Ecotoxiciteitsverwijdering uit industrieel afvalwater: optimalisatie van het PACT proces. 01/01/2011 - 31/12/2012

                                                              Abstract

                                                              Het PACT proces is een waterzuiveringstechnologie waarbij poedervormige actieve kool rechtstreeks wordt toegevoegd aan de biologische zuivering (1) om het proces te beschermen én (2) om een betere chemische effluentkwaliteit te bekomen. Effluentkwaliteitseisen worden echter strenger waarbij ook ecologische criteria worden opgenomen in de lozingsvoorwaarden. In dit project willen we daarom het PACT proces optimaliseren om lozingswater te bekomen met een goede biologische kwaliteit.

                                                              Onderzoeker(s)

                                                              Onderzoeksgroep(en)

                                                               Project website

                                                               Project type(s)

                                                               • Onderzoeksproject

                                                               Beoordeling van het effect van een antenne op een terrein van Natura 2000 in de Brusselse regio. 01/10/2010 - 31/03/2011

                                                               Abstract

                                                               Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds WIV . UA levert aan WIV de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                                                               Onderzoeker(s)

                                                               Onderzoeksgroep(en)

                                                                Project type(s)

                                                                • Onderzoeksproject

                                                                Time-of-flight massaspectrometer in combinatie met een vloeistofchromatografiesysteem (LC-TOF/MS) 22/07/2010 - 31/12/2015

                                                                Abstract

                                                                Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                                                                Onderzoeker(s)

                                                                Onderzoeksgroep(en)

                                                                Project type(s)

                                                                • Onderzoeksproject

                                                                Observatiebasis van laser-ablatie solide stalen voor een inductief gekoppelde plasma-massaspectrometer met hoge resolutie (LA-HR-ICP-MS). 22/07/2010 - 31/12/2014

                                                                Abstract

                                                                Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                                                                Onderzoeker(s)

                                                                Onderzoeksgroep(en)

                                                                 Project type(s)

                                                                 • Onderzoeksproject

                                                                 Nutritionele en microbiologische studies in Larvale aquacultuur. 01/01/2010 - 31/12/2019

                                                                 Abstract

                                                                 Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. Deze Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap werd geïnitieerd vanuit het Laboratorium voor Aquacultuur & Artemia Reference Center (ARC, UGent). Het onderzoek binnen het ARC is geëvolueerd van fundamenteel en toegepast onderzoek op de kweek van het pekelkreeftje Artemia naar een multidisciplinair onderzoek van de teelt van larvale vis, schaal- en schelpdieren in samenwerking met verschillende onderzoeksgroepen. De nadruk op dit ogenblik ligt op gastheer microbiële interacties. Gezien de complexiteit van de betrokken mechanismen is het nodig gebleken om de expertise te bundelen in een onderzoeksgemeenschap.

                                                                 Onderzoeker(s)

                                                                 Onderzoeksgroep(en)

                                                                  Project type(s)

                                                                  • Onderzoeksproject

                                                                  Functionele genomics-studie in zebravis over de rol van schildklierhormonen en dejodasen in de vroege embryonale ontwikkeling. 01/01/2010 - 31/12/2013

                                                                  Abstract

                                                                  De algemene doelstelling van het voorgestelde onderzoek is te ontdekken welke rol THs spelen in de embryonale ontwikkeling van zebravissen, en van vertebraten in het algemeen, in de stadia vooraleer de embryonale schildklier zelf actief wordt. Meer in het bijzonder willen we aantonen hoe veranderingen in intracellulaire T3-beschikbaarheid als gevolg van het uitschakelen van beide activerende Ds belangrijke processen als gastrulatie, neurulatie en organogenese beïnvloeden.

                                                                  Onderzoeker(s)

                                                                  Onderzoeksgroep(en)

                                                                   Project type(s)

                                                                   • Onderzoeksproject

                                                                   Controle en sturing van batch en continue waterzuiveringsprocessen voor koolstof- en nutriëntverwijdering met behulp van respirometrie en fuzzy logic regelstrategieën. 01/01/2010 - 31/12/2011

                                                                   Abstract

                                                                   In dit project zal een regelstrategie voor zowel batch als continu actiefslib waterzuiveringssystemen ontwikkeld worden. De regeling, gebaseerd op fuzzy logic en een karakterisering d.m.v. een nieuw ontwikkelde, op repsirometrie gebaseerde opstelling, zal belangrijke economische en ecologische voordelen beiden. Het project bevat eveneens een uitgebreid valorisatieluik, wat moet toelaten om tot een reëel inzetbare regeling te komen.

                                                                   Onderzoeker(s)

                                                                   Onderzoeksgroep(en)

                                                                    Project type(s)

                                                                    • Onderzoeksproject

                                                                    Impact van verontreinigende sedimenten op de ecologische toestand in de Antwerpse havendokken. 01/12/2009 - 30/11/2013

                                                                    Abstract

                                                                    ECOBE en het Havenbedrijf verbinden er zich toe om een samenwerking op te zetten rond de uitwerking en verdieping van onderzoek naar de impact van verontreinigende sedimenten op de ecologische toestand in de Antwerpse havendokken, in het bijzonder inzake de verbanden tussen enerzijds het behalen van een goed ecologisch potentieel in de havendokken en anderzijds het voorkomen van toxische stoffen in de sedimenten van de Antwerpse havendokken en resuspensie van sedimenten ten gevolge van scheepvaart en baggeractiviteiten.

                                                                    Onderzoeker(s)

                                                                    Onderzoeksgroep(en)

                                                                     Project type(s)

                                                                     • Onderzoeksproject

                                                                     Blootstelling en metabolisme van nieuwe gebromeerde vlamvertragers. 01/10/2009 - 31/01/2012

                                                                     Abstract

                                                                     Gebromeerde vlamvertragers (BFRs), waaronder enkele nieuwe verbindingen (nBFRs) komen voor in allerlei industriële en huishoudelijke producten. Omdat er slechts weinig bekend is over het voorkomen, de overdracht in de voedselketen, het metabolisme en de toxicologie van nBFRs is er een verantwoorde noodzaak aan bijkomend en systematisch onderzoek. Het huidige voorstel steunt op de grondige expertise en op de verworven en uitgebreide samenwerkingsnetwerken met andere onderzoeksgroepen die BFRs onderzoeken. Een eerste doelstelling is de validatie van geschikte analysetechnieken voor de detectie van nBFRs, die meestal slechts in zeer lage concentraties aanwezig zijn in biologische en omgevingsstalen. Tevens omvat het projectvoorstel de systematische opvolging van de verschillende blootstellingsroutes, het potentieel tot biomagnificatie en mogelijke metabolisatie in representatieve aquatische en terrestrische voedselketens. Dit voorstel zal ook de graad van humane blootstelling, de mogelijke routes die hiervoor verantwoordelijk zijn en de daaropvolgende metabolisatie inschatten. Tenslotte zal ook de metabolisatie van enkele belangrijke nBFRs in verscheidene soorten geëvalueerd worden. Dit project zal daardoor leiden tot een beter begrip van de blootstelling, accumulatie en metabolisatie van nBFRs.

                                                                     Onderzoeker(s)

                                                                     Onderzoeksgroep(en)

                                                                      Project type(s)

                                                                      • Onderzoeksproject

                                                                      Fysiologische gebaseerde farmacokinetische modellen voor de opstapeling vna microcontaminanten en immunologische effecten in gewone zeehonden (Phoca vitulina) en gewone bruinvissen (Phocoena Phocoena). 01/10/2009 - 30/09/2011

                                                                      Abstract

                                                                      Doelstellingen: Ontwikkeling van een fysiologisch (bioenergetisch) model voor de lange termijn opname en accumulatie van prioritaire microcontaminanten door de zeehond. Evaluatie van het model door vergelijking van voorspellingen met analyseresultaten van microcontaminanten in bloed en biopsie (levende dieren) en andere weefsels (dode dieren). Bepaling van conditie van zeehonden aan de hand van algemene conditie-indices en meer specifieke indicatoren van homeostase en stress door analyse van bloedstalen met bijzondere aandacht voor endocriene effecten en immuniteit. Leggen van verbanden tussen blootstelling, accumulatie en effecten. Door vergelijking van de resultaten bekomen uit analyse van dieren uit verschillende gebieden en gebruikmakende van multi-variate technieken zullen we ook nagaan of het mogelijk is de oorzaak van de effecten op eenduidige wijze te identificeren.

                                                                      Onderzoeker(s)

                                                                      Onderzoeksgroep(en)

                                                                       Project type(s)

                                                                       • Onderzoeksproject

                                                                       Chemische analyse en speciatie modellering van lood oplosbaarheid onder ecotoxiciteitsproef relevante blootstellingsscenario's 23/09/2009 - 23/12/2010

                                                                       Abstract

                                                                       Onderzoeker(s)

                                                                       Onderzoeksgroep(en)

                                                                        Project type(s)

                                                                        • Onderzoeksproject

                                                                        Engineered Nanoparticle Impact on Aquatic Environments: Structure, Activity and Toxicology (ENNSATOX). 01/07/2009 - 30/06/2012

                                                                        Abstract

                                                                        Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                                                                        Onderzoeker(s)

                                                                        Onderzoeksgroep(en)

                                                                         Project type(s)

                                                                         • Onderzoeksproject

                                                                         ENVIROMICS, Milieutoxicologie en technologie voor een duurzame wereld. Ontwikkeling en toepassing van diagnostische instrumenten voor industrie en beleid. 01/01/2009 - 31/12/2014

                                                                         Abstract

                                                                         Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

                                                                         Onderzoeker(s)

                                                                         Onderzoeksgroep(en)

                                                                          Project type(s)

                                                                          • Onderzoeksproject

                                                                          Omgevingscontaminanten met endocriene verstoring: Van accumulatie tot een rol in de "pandemie" van obesitas en zijn metabole gevolgen. 01/01/2009 - 31/12/2012

                                                                          Abstract

                                                                          Er wordt recent verondersteld dat de verstoring van de humane gewichtshomeostase gedeeltelijk het gevolg kan zijn van omgevingsfactoren. Deze studie onderzoekt de accumulatie en de rol van oudere en nieuwere endocrien verstorende chemische stoffen in de pandemie van de 21ste eeuw: obesitas. De effecten worden bestudeerd op het moleculair, cellulair en organisme niveau, gebruik makende van analytische methodes, biochemie, genomics , genetica en epidemiologische humane gegevens.

                                                                          Onderzoeker(s)

                                                                          Onderzoeksgroep(en)

                                                                          Project type(s)

                                                                          • Onderzoeksproject

                                                                          Een systeem biologische analyse van metaal geïnduceerde responsen in de zebravis, Danio rerio. 01/01/2009 - 31/12/2012

                                                                          Abstract

                                                                          In het kader van dit project willen we in de genetisch zeer goed gekarakteriseerde zebravis, Danio rerio een vergelijkende studie uitvoeren van de metaalregulatie, compartimentalisatie en toxiciteit voor twee essentiële metalen (koper en zink) en het niet-essentieel metaal cadmium. We willen daarbij nagaan wat de verschillen en overeenkomsten zijn in metaal behandeling en responsen na blootstelling onder drie verschillende fysiologische situaties.

                                                                          Onderzoeker(s)

                                                                          Onderzoeksgroep(en)

                                                                           Project type(s)

                                                                           • Onderzoeksproject

                                                                           Analyse van geneesmiddelen in afvalwater: ontwikkeling, validatie en evaluatie van een nieuw en innovatief model voor de opvolging van hun (rationeel) verbruik. 01/01/2009 - 31/12/2012

                                                                           Abstract

                                                                           Het fundamentele doel van dit project is de ontwikkeling en validatie van een model om aan de hand van de in België meest voorgeschreven en gebruikte GM (via RIZIV-gegevens) gemeten concentraties in afvalwater te correleren met een hoeveelheid gebruikt geneesmiddel (gemeten vs. voorspelde concentraties).

                                                                           Onderzoeker(s)

                                                                           Onderzoeksgroep(en)

                                                                           Project type(s)

                                                                           • Onderzoeksproject

                                                                           Toxiciteitskarakterisatie en groepering van chemicaliën op basis van toxinogenomics in Daphnia magna. 01/01/2009 - 31/12/2010

                                                                           Abstract

                                                                           Onderzoeker(s)

                                                                           Onderzoeksgroep(en)

                                                                            Project type(s)

                                                                            • Onderzoeksproject

                                                                            Implementatie van snelle biosensor testen in industriële waterzuivering en TEB (Totale Effluent Beoordeling) - Validatie van de geselecteerde testen binnen de normstelling in de EU kaderrichtlijn water. 01/01/2009 - 31/12/2010

                                                                            Abstract

                                                                            De kaderrichtlijn Water, de nieuwe Europese Wetgeving omtrent waterbeheer, vereist dat de waterkwaliteit voldoet aan een aantal chemische en ecologische criteria. De duurtijd van de klassieke biologische testen is echter te lang en niet compatibel met de dynamiek van een waterzuivering. Er is daarom een grote nood aan snelle en gevoelige biosensoren. In dit project zullen een aantal snelle testen worden gevalideerd voor hun bruikbaarheid in de waterzuivering.

                                                                            Onderzoeker(s)

                                                                            Onderzoeksgroep(en)

                                                                             Project type(s)

                                                                             • Onderzoeksproject

                                                                             Hoge Resolutie Inductief gekoppelde Plasma Massa Spectrometer (HR-ICP-MS). 19/12/2008 - 18/12/2013

                                                                             Abstract

                                                                             Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

                                                                             Onderzoeker(s)

                                                                             Onderzoeksgroep(en)

                                                                              Project type(s)

                                                                              • Onderzoeksproject

                                                                              Voedingsinteracties: gezondheidseffecten, consumentenperceptie en impact op de agroalimentaire industrie (FOODINTER) - tweede fase. 15/12/2008 - 31/01/2011

                                                                              Abstract

                                                                              Het doel van dit project is een bijdrage te leveren aan de risico-analyse van chemische en natuurlijke producten en milieu contaminanten aanwezig in voedingssupplementen en para-farmacie producten, en hun eventuele interactie met het normale humane dieet. Het project zal tevens trachten functionele voeding, voedingssupplementen en para-farmacie producten te binnen het menselijke dieet te plaatsen en hun impact op de menselijke gezondheid beter in te schatten. Het zal een bijdrage leveren aan de algemene kennis rond deze nieuwe voedingsgewoonten en de geldigheid van eventuele gezondheidsclaims nagaan.

                                                                              Onderzoeker(s)

                                                                              Onderzoeksgroep(en)

                                                                               Project type(s)

                                                                               • Onderzoeksproject

                                                                               Ontwikkeling van innovatieve detectiemethodes voor ergot alkaloïden in graan en graanproducten. (ERGOT) 01/12/2008 - 30/11/2011

                                                                               Abstract

                                                                               Het project heeft als doelstelling om innovatieve detectiemethoden te ontwikkelen voor ergot alkaloïden. Enderzijds is er nood aan een gevalideerde bevestigingsmethode waarbij alle representatieve ergot alkaloïden geanalyseerd worden, daarnaast is het noodzakelijk om snelle, betaalbare screeningstests te voorzien.

                                                                               Onderzoeker(s)

                                                                               • Promotor: Blust Ronny
                                                                               • Promotor: Robbens Johan
                                                                               • Co-promotor: De Coen Wim

                                                                               Onderzoeksgroep(en)

                                                                                Project type(s)

                                                                                • Onderzoeksproject

                                                                                Bi-CYCLE. 01/12/2008 - 30/11/2011

                                                                                Abstract

                                                                                Door de introductie en promotie van biobrandstoffen dreigen zowel de energievoorziening als de voedselvoorziening in competitie te treden. In de literatuur wordt het gebruik van olie, gemaakt door ééncellige micro-organismen, waaronder micro-algen en gisten, als mogelijke oplossing beschreven. Het Bi-CYCLE project beoogt een bijdrage te leveren aan de implementatie van de winning en valorisatie van olie uit ééncellige micro-organismen, meer bepaald uit minstens één der twee organismen: gisten (dit project) en algen (ERA-SME).

                                                                                Onderzoeker(s)

                                                                                Onderzoeksgroep(en)

                                                                                 Project type(s)

                                                                                 • Onderzoeksproject

                                                                                 Effect van temperatuur op metaaltoxiciteit bij de zebravis: van gen tot organismale responsen. 01/10/2008 - 30/09/2010

                                                                                 Abstract

                                                                                 Aquatische organismen worden voortdurend blootgesteld aan veranderingen in hun omgeving. Deze veranderingen worden enerzijds veroorzaakt door natuurlijke fluctuaties (zoals veranderingen in omgevingstemperatuur) en anderzijds door anthropogene verstoring (zoals vervuiling met chemicaliën). Dit doctoraat combineert deze twee vormen van stressoren en onderzoekt de invloed van de omgevingstemperatuur op de toxiciteit van cadmium bij de zebravis (Danio rerio). Analyses overspannen verschillende niveaus, gaande van wijzigingen in genexpressie tot veranderingen in zwemprestatie.

                                                                                 Onderzoeker(s)

                                                                                 Onderzoeksgroep(en)

                                                                                  Project type(s)

                                                                                  • Onderzoeksproject

                                                                                  Second life of sewage as a matrix for dilution of organic waste streams -Sewage Plus. 01/02/2008 - 31/01/2010

                                                                                  Abstract

                                                                                  Onderzoeker(s)

                                                                                  • Promotor: Blust Ronny
                                                                                  • Promotor: Robbens Johan
                                                                                  • Co-promotor: De Coen Wim

                                                                                  Onderzoeksgroep(en)

                                                                                   Project type(s)

                                                                                   • Onderzoeksproject

                                                                                   Milieu en plantenecologie op diverse niveaus. 01/01/2008 - 31/12/2014

                                                                                   Abstract

                                                                                   Het centrale thema van het OEC ECO betreft de studie van de effecten van veranderingen in het abiotisch of niet-levend milieu op ecologische systemen (niveaus gaande van cel, organisme, ecosysteem tot landschap en regio), op de conditie en gezondheid van plant en dier - waaronder de mens - en op het cultureel erfgoed. In essentie gaat het om de studie van oorzaken (veranderingen in het milieu, verstoringen van de leefomgeving, verschillende stress-situaties) en gevolgen (ecofysiologische en chemische responsprocessen op diversie niveaus van organisatie). Het onderzoek is fundamenteel wetenschappelijk van aard, maar ook methodologisch, en het kan in bepaalde gevallen ook resulteren in of leiden tot relevante toepassingen.

                                                                                   Onderzoeker(s)

                                                                                   Onderzoeksgroep(en)

                                                                                   Project website

                                                                                   Project type(s)

                                                                                   • Onderzoeksproject

                                                                                   Mariene biogene carbonaten als archieven van klimaatsverandering: een kritische evaluatie. (CALMARS II - tweede fase) 01/01/2008 - 30/06/2010

                                                                                   Abstract

                                                                                   Vijf Belgische instellingen hebben een project opgezet om een voorspellend wiskundig model uit te werken op basis van klimaatsgegevens, die geregistreerd werden in de carbonaatskeletten van drie verschillende mariene invertebraten-taxa. Deze taxa, uitgekozen omwille van hun complementaire eigenschappen, zoals levensduur, groeisnelheid, enz., zijn kalksponzen, bivalven en echinodermata.

                                                                                   Onderzoeker(s)

                                                                                   Onderzoeksgroep(en)

                                                                                    Project type(s)

                                                                                    • Onderzoeksproject

                                                                                    Een fysiologisch gebaseerd farmacokinetisch model voor de opstapeling van microcontaminanten en immunologische effecten in gewone zeehonden (Phoca vitulina) en bruinvissen (Phocoena phocoena). 01/01/2008 - 30/09/2009

                                                                                    Abstract

                                                                                    Doelstellingen: Ontwikkeling van een fysiologisch (bioenergetisch) model voor de lange termijn opname en accumulatie van prioritaire microcontaminanten door de zeehond. Evaluatie van het model door vergelijking van voorspellingen met analyseresultaten van microcontaminanten in bloed en biopsie (levende dieren) en andere weefsels (dode dieren). Bepaling van conditie van zeehonden aan de hand van algemene conditie-indices en meer specifieke indicatoren van homeostase en stress door analyse van bloedstalen met bijzondere aandacht voor endocriene effecten en immuniteit. Leggen van verbanden tussen blootstelling, accumulatie en effecten. Door vergelijking van de resultaten bekomen uit analyse van dieren uit verschillende gebieden en gebruikmakende van multi-variate technieken zullen we ook nagaan of het mogelijk is de oorzaak van de effecten op eenduidige wijze te identificeren.

                                                                                    Onderzoeker(s)

                                                                                    Onderzoeksgroep(en)

                                                                                     Project type(s)

                                                                                     • Onderzoeksproject

                                                                                     Een fysiologisch gebaseerd farmacokinetisch model voor de opstapeling en effecten van microcontaminanten in zeehonden. 01/10/2007 - 31/12/2007

                                                                                     Abstract

                                                                                     Doelstellingen: Ontwikkeling van een fysiologisch (bioenergetisch) model voor de lange termijn opname en accumulatie van prioritaire microcontaminanten door de zeehond. Evaluatie van het model door vergelijking van voorspellingen met analyseresultaten van microcontaminanten in bloed en biopsie (levende dieren) en andere weefsels (dode dieren). Bepaling van conditie van zeehonden aan de hand van algemene conditie-indices en meer specifieke indicatoren van homeostase en stress door analyse van bloedstalen met bijzondere aandacht voor endocriene effecten en immuniteit. Leggen van verbanden tussen blootstelling, accumulatie en effecten. Door vergelijking van de resultaten bekomen uit analyse van dieren uit verschillende gebieden en gebruikmakende van multi-variate technieken zullen we ook nagaan of het mogelijk is de oorzaak van de effecten op eenduidige wijze te identificeren.

                                                                                     Onderzoeker(s)

                                                                                     Onderzoeksgroep(en)

                                                                                      Project type(s)

                                                                                      • Onderzoeksproject

                                                                                      Optimized Strategies for Risk Assessment of Industrial Chemicals through Integration of Non-Test and Test Information. (OSIRIS) 01/04/2007 - 30/09/2011

                                                                                      Abstract

                                                                                      Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

                                                                                      Onderzoeker(s)

                                                                                      Onderzoeksgroep(en)

                                                                                       Project type(s)

                                                                                       • Onderzoeksproject

                                                                                       Cocaïne en zijn metabolieten in Belgische afval- en oppervlakte waters. 01/04/2007 - 31/03/2008

                                                                                       Abstract

                                                                                       Binnen het kader van dit project zullen zowel cocaïne als zijn metabolieten worden gemeten in een aantal representatieve afval- en oppervlaktewaters verspreid over gans België. Er zal onderzocht worden in hoeverre de concentraties van cocaïne en BE in het milieu kunnen worden gebruikt als indicatoren voor het lokale cocaïnegebruik. En interlaboratorium validatie zal worden opgezet om de analytische procedures en de interlaboratorium variatie te evalueren. Daarbovenop zal nagegaan worden in hoeverre het mogelijk is om ook geneesmiddelen, andere drugs en verontreinigingen afkomstig van de produktie van designer drugs op te sporen met deze analyses.

                                                                                       Onderzoeker(s)

                                                                                       Onderzoeksgroep(en)

                                                                                       Project type(s)

                                                                                       • Onderzoeksproject

                                                                                       Voedingsinteracties: gezondheidseffecten, consumentenperceptie en impact op de agroalimentaire industrie. (FOODINTER) 01/01/2007 - 31/01/2009

                                                                                       Abstract

                                                                                       Het doel van dit project is een bijdrage te leveren aan de risico-analyse van chemische en natuurlijke producten en milieu contaminanten aanwezig in voedingssupplementen en para-farmacie producten, en hun eventuele interactie met het normale humane dieet. Het project zal tevens trachten functionele voeding, voedingssupplementen en para-farmacie producten te binnen het menselijke dieet te plaatsen en hun impact op de menselijke gezondheid beter in te schatten. Het zal een bijdrage leveren aan de algemene kennis rond deze nieuwe voedingsgewoonten en de geldigheid van eventuele gezondheidsclaims nagaan.

                                                                                       Onderzoeker(s)

                                                                                       Onderzoeksgroep(en)

                                                                                        Project type(s)

                                                                                        • Onderzoeksproject

                                                                                        Ontwikkeling van biosensoren voor optimalisatie van waterzuivering bij tank cleaning bedrijven. 01/01/2007 - 31/12/2008

                                                                                        Abstract

                                                                                        Bij de zuivering van afvalwaters dient men te voldoen aan een aantal strikte chemische en biologische normen. De biologische of ecologische normering is een nieuw concept en testen die toelaten om hiervoor te screenen op een snelle en routinematige manier zijn niet beschikbaar. Biosensoren zullen hiervoor worden ontwikkeld voor de sector van de tankcleanig bedrijven. De verschillende stappen van het waterzuiveringsproces zullen worden geoptimaliseerd.

                                                                                        Onderzoeker(s)

                                                                                        Onderzoeksgroep(en)

                                                                                         Project type(s)

                                                                                         • Onderzoeksproject

                                                                                         AOP's voor de behandeling van concentraatstromen: optimalisatie van een (afval)waterzuiveringsproces met behulp van ecotoxicologische testen. 01/11/2006 - 31/10/2010

                                                                                         Abstract

                                                                                         Onderzoeker(s)

                                                                                         Onderzoeksgroep(en)

                                                                                          Project type(s)

                                                                                          • Onderzoeksproject

                                                                                          Blootstelling, transfer doorheen de voedselketen en metabolisme van gebromeerde vlamvertragers. 01/10/2006 - 30/09/2009

                                                                                          Abstract

                                                                                          Doelstelling van de studie : Alhoewel HBCD bestaat uit diastereoisomeren en enantiomeren met mogelijk verschillende chemische en toxicologische eigenschappen, zijn gegevens van HBCD die gebaseerd zijn op gas chromatografie-massaspectrometrie (GC-MS) beperkt tot totale HBCD (Covaci et al., 2003) Het voorgestelde project heeft daarom als eerste doelstelling de bestaande analytische technieken voor BFR's te verfijnen en te verbeteren. Een analysemethode voor HBCD-isomeren en TBBP-A, gebaseerd op vloeistofchromatografie-massaspectrometrie (LC-MS) zal worden geoptimaliseerd en gevalideerd. Bijkomend zal een methode voor HO-BDE en MeO-BDE metabolieten worden ontwikkeld. Deze methoden, samen met de reeds gevalideerde methoden voor PBDE's, zullen dienen als analytisch instrument voor de realisatie van het project.

                                                                                          Onderzoeker(s)

                                                                                          Onderzoeksgroep(en)

                                                                                           Project type(s)

                                                                                           • Onderzoeksproject

                                                                                           Toxicodynamiek van microcontaminanten in relatie tot temperatuur en energiestatus in de zebravis, Danio rerio: van gen tot organismale responsen. 01/10/2006 - 30/09/2008

                                                                                           Abstract

                                                                                           In dit project willen we nagaan in hoeverre temperatuur en energiestatus een invloed hebben op de gevoeligheid van vissen voor milieuschadelijke stoffen met verschillende werkingsmechanismen. Een verandering in temperatuur beïnvloedt enerzijds de opname en accumulatiekinetiek van de stoffen en anderzijds de metabolische activiteit van het organisme. De fysiologische conditie en groeisnelheid van vissen nemen toe met stijgende temperatuur tot een bepaald optimum is bereikt waarna de conditie en groeisnelheid terug dalen. De gevoeligheid voor milieuschadelijke stoffen stijgt eveneens met toenemende temperatuur maar het patroon verschilt van het effect van temperatuur op groeisnelheid en conditie. Het is op dit moment niet duidelijk in welke mate en vooral op welke wijze, de gevoeligheid voor toxische stoffen wordt beïnvloed door de fysiologische conditie en energiestatus van een organisme en in hoeverre de respons van het organisme op blootstelling aan toxische stoffen hiervan afhankelijk is. Om hierin meer duidelijkheid te brengen willen we experimenten met de zebravis (Danio rerio) uitvoeren waarbij de acute en chronische effecten van enkele milieuschadelijke stoffen met verschillende werkingsmechanismen worden onderzocht in functie van energiebudget en temperatuur.

                                                                                           Onderzoeker(s)

                                                                                           Onderzoeksgroep(en)

                                                                                            Project type(s)

                                                                                            • Onderzoeksproject

                                                                                            Een toekomst voor radio-ecologie in Europa (FUTURAE). 01/10/2006 - 30/09/2008

                                                                                            Abstract

                                                                                            Onderzoeker(s)

                                                                                            Onderzoeksgroep(en)

                                                                                             Project type(s)

                                                                                             • Onderzoeksproject

                                                                                             Genetische adaptatie aan zware metalen bij de zebravis (Danio rerio): ontwikkeling van toxicant-specifieke type I microsatellietmerkers. 01/10/2006 - 30/09/2007

                                                                                             Abstract

                                                                                             De doelstellingen van dit project zijn om op een gestandaardiseerde manier, aan de hand van een modelorganisme en modeltoxicanten: 1. in een multigeneratie-experiment het ontstaan van adaptatie door natuurlijke selectie te induceren, 2. te onderzoeken op welke manier en aan welke snelheid adaptaties ten gevolge van blootstelling aan toxicanten ontstaan, 3. na te gaan met welke populatiegenetische dynamiek dit gepaard gaat, en 4. welke veranderingen in genexpressieprofielen dit met zich meebrengt, 5. evenals de gevolgen voor tolerantie en andere fysiologische effecten te bestuderen. 6. type I microsatellietmerkers te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden om toxicant-specifieke responsen te bestuderen, en 7. de geobserveerde fysiologische, populatiegenetische en genexpressieresponsen te koppelen aan type I icrosatellietpatronen, zodat deze behalve zuiver analytisch ook predictief aangewend kunnen worden. Dit onderzoek wil een eerste stap zetten in het ontrafelen van de rol die microsatellieten spelen in het onstaan van adaptaties en de expressie van genen, en hun bruikbaarheid als toxicant-specifieke genetische merker onderzoeken.

                                                                                             Onderzoeker(s)

                                                                                             Onderzoeksgroep(en)

                                                                                              Project type(s)

                                                                                              • Onderzoeksproject

                                                                                              ENVIROMICS, Milieutoxicologie en technologie voor een duurzame wereld. Ontwikkeling en toepassing van diagnostische instrumenten voor industrie en beleid. 01/02/2006 - 31/12/2008

                                                                                              Abstract

                                                                                              Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

                                                                                              Onderzoeker(s)

                                                                                              • Promotor: Blust Ronny
                                                                                              • Co-promotor: De Coen Wim
                                                                                              • Mandaathouder: Robbens Johan

                                                                                              Onderzoeksgroep(en)

                                                                                               Project type(s)

                                                                                               • Onderzoeksproject

                                                                                               Onderzoeksexcellentiecentrum ECO. 01/01/2006 - 31/12/2007

                                                                                               Abstract

                                                                                               Het centrale thema van het OEC ECO betreft de studie van de effecten van veranderingen in het abiotisch of niet-levend milieu op ecologische systemen (niveaus gaande van cel, organisme, ecosysteem tot landschap en regio), op de conditie en gezondheid van plant en dier - waaronder de mens - en op het cultureel erfgoed. In essentie gaat het om de studie van oorzaken (veranderingen in het milieu, verstoringen van de leefomgeving, verschillende stress-situaties) en gevolgen (ecofysiologische en chemische responsprocessen op diversie niveaus van organisatie). Het onderzoek is fundamenteel wetenschappelijk van aard, maar ook methodologisch, en het kan in bepaalde gevallen ook resulteren in of leiden tot relevante toepassingen.

                                                                                               Onderzoeker(s)

                                                                                               Onderzoeksgroep(en)

                                                                                               Project website

                                                                                               Project type(s)

                                                                                               • Onderzoeksproject

                                                                                               Nieuwe experimentele benadering voor de identificatie en karakterisatie van nieuwe chemische risico's in de voedselveiligheid. 01/01/2006 - 01/07/2007

                                                                                               Abstract

                                                                                               Onderzoeker(s)

                                                                                               Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                Project type(s)

                                                                                                • Onderzoeksproject

                                                                                                Mariene biogene carbonaten als archieven van klimaatsverandering: een kritische evaluatie (CALMARS II). 15/12/2005 - 14/12/2007

                                                                                                Abstract

                                                                                                Onderzoeker(s)

                                                                                                Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                 Project type(s)

                                                                                                 • Onderzoeksproject

                                                                                                 Karakterisatie van schimmelspecies en mycotoxines die silovoeder contamineren in België. 01/11/2005 - 31/05/2008

                                                                                                 Abstract

                                                                                                 Geconserveerde ruwvoeders nemen een belangrijk deel in van het rantsoen bij herkauwers. In België vormen geconserveerde ruwvoeders niet alleen de basis voor de wintervoeding maar zijn ze ook significant aanwezig als bijvoedering tijdens het weideseizoen. Diverse ruwvoeders worden geconserveerd o.a. kuilmaIs, gemalen vochtig maIsgraan met een varierende hoeveelheid spil (CCM), gras, bietenpulp, e.a. Gezien het grote aantal van ingekuilde ruwvoeders in het rantsoen speelt de kwaliteit van bet kuilvoeder een belangrijke rol bij de groei, ontwikkeling en productieniveau van de dieren. Contaminatie van kuilvoeders met schimmels on mycotoxinen worden vaak vastgesteld en aangeduid als oorzaak van ziekten en zelfs van sterfte. Tot op heden zijn relatief weinig gegevens beschikbaar die een grondige analyse van de risico's bij schimmel contaminatie toelaten temeer dat de meeste symptomen i.v.m. dergelijke contaminaties aspecifiek zijn (verminderde vruchtbaarheid, daling van de productie, verminderde immuniteit, ca.). Het is m.a.w. vrij moeilijk een verband te leggen tussen een verminderde kwaliteit van het kuilvoeder en de waargenomen symptomon gezien deze ook andeeo oorzaken kunnen hebben. De aanwezigheid van beschimmelde kuildelen betekent niet altijd dat er mycotoxinen worden goproduceerd maar er is duidelijk een verhoogde kans.

                                                                                                 Onderzoeker(s)

                                                                                                 Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                  Project type(s)

                                                                                                  • Onderzoeksproject

                                                                                                  Blootstelling, transfer doorheen de voedselketen en metabolisme van gebromeerde vlamvertragers. 01/10/2005 - 30/09/2006

                                                                                                  Abstract

                                                                                                  Doelstelling van de studie : Alhoewel HBCD bestaat uit diastereoisomeren en enantiomeren met mogelijk verschillende chemische en toxicologische eigenschappen, zijn gegevens van HBCD die gebaseerd zijn op gas chromatografie-massaspectrometrie (GC-MS) beperkt tot totale HBCD (Covaci et al., 2003) Het voorgestelde project heeft daarom als eerste doelstelling de bestaande analytische technieken voor BFR's te verfijnen en te verbeteren. Een analysemethode voor HBCD-isomeren en TBBP-A, gebaseerd op vloeistofchromatografie-massaspectrometrie (LC-MS) zal worden geoptimaliseerd en gevalideerd. Bijkomend zal een methode voor HO-BDE en MeO-BDE metabolieten worden ontwikkeld. Deze methoden, samen met de reeds gevalideerde methoden voor PBDE's, zullen dienen als analytisch instrument voor de realisatie van het project.

                                                                                                  Onderzoeker(s)

                                                                                                  Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                   Project type(s)

                                                                                                   • Onderzoeksproject

                                                                                                   Toxicodynamiek van microcontaminanten met verschillende werkingsmechanismen in de zebravis, Danio rerio: een moleculair biologische en fysiologische analyse. 01/10/2005 - 31/08/2006

                                                                                                   Abstract

                                                                                                   Recente ontwikkelingen in de moleculaire biologie (genomics) en eiwitanalyse (proteomics) maken het mogelijk om de, effecten van chemicaliën op biologische systemen in veel meer detail te gaan bestuderen dan voorheen mogelijk was. In het project willen we deze nieuwe technieken in combinatie met meer klassieke fysiologische methoden gebruiken om een aantal centrale vragen binnen de milieutoxicologie te beantwoorden. Meer specifiek willen we de relatie tussen blootstellingsroute, accumulatiekinetiek en toxiciteit samen met de problematiek rond mengseltoxiciteit in detail bestuderen en modelleren. We willen hierbij gebruik maken van de zebravis als modelorganisme. Dit omdat de fysiologie, en biochemie van deze soort relatief goed gekend zijn en dat het een modelorganisme is in de ontwikkelingsbiologie en de toxicologie. Dit is bovendien het enige standaard aquatisch testorganisme waarvoor op dit moment microarrays commercieel beschikbaar zijn. Binnen het kader van het project willen we de volgende doelstellingen realiseren. -Wat is het relatief belang van de blootstellingsroute op opname, compartimentalisatie en toxiciteit van een aantal prioritaire milieuschadelijke modelstoffen met verschillend werkingsmechanisme (o.a. verstoring van de ion- en osmoregulatie, neurotransmitter metabolisme, endocriene controle)? -Wat zijn de moleculaire effecten van blootstelling aan deze modelstoffen via water of voedsel op het niveau van de genexpressie en de eiwitsynthese ? Kunnen we op basis van de bekomen expressieprofielen het werkingsmechanisme van de stoffen inschatten ? -Welke interacties zijn er waarneembaar tussen de modelstoffen waardoor de toxiciteit van een stof in een mengsel verschilt van blootstelling aan de individuele en hoe vertaalt zich dit op het niveau van de genexpressie en eiwitsynthese, i.e. blijven de stof specifieke biomerkers bruikbaar in mengselcondities ? Op deze vragen te beantwoorden zal gebruik gemaakt worden van 3 modelstoffen representatief voor verschillende werkingsmechanismen.

                                                                                                   Onderzoeker(s)

                                                                                                   • Promotor: Blust Ronny
                                                                                                   • Co-promotor: De Coen Wim
                                                                                                   • Mandaathouder: Lambrechts Bettina

                                                                                                   Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                    Project type(s)

                                                                                                    • Onderzoeksproject

                                                                                                    Het effect van stressoren op de metabolische aktiviteit en veerkracht van aquatische ecosystemen. 01/10/2005 - 31/12/2005

                                                                                                    Abstract

                                                                                                    Het onderzoek wil nagaan in hoeverre de stabiliteit en veerkracht van aquatische ecosystemen beïnvloed wordt door antropogene (metalen) en natuurlijke stressoren (seizoenale variabiliteit). Specifiek wil dit onderzoek bepalen: -Hoe trofische niveaus omgaan met de beschikbare energie bij de aanwezigheid van een antropogene stressor; -In welke mate de factor "seizoen" als natuurlijke variabele op voorgaande doelstelling inspeelt; -In hoeverre verschillen in energiemetabolisme en de structuur van trofische niveaus, de capaciteit van gemeenschappen en populaties beïnvloedt om met additionele stressoren om te gaan.

                                                                                                    Onderzoeker(s)

                                                                                                    Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                     Project type(s)

                                                                                                     • Onderzoeksproject

                                                                                                     Ondersteuning instandhouding wetenschappelijke apparatuur (SPHERE) 01/01/2005 - 31/12/2021

                                                                                                     Abstract

                                                                                                     Onderzoeker(s)

                                                                                                     Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                      Project type(s)

                                                                                                      • Onderzoeksproject

                                                                                                      Blootstellingsroutes en toxicokinetiek van milieuschadelijke stoffen met verschillende werkingsmechanismen in de zebravis, Danio rerio: een moleculaire biologische en fysiologische analyse. 01/01/2005 - 31/12/2007

                                                                                                      Abstract

                                                                                                      Deze studie onderzoekt het belang van water en voedsel als blootstellingsbronnen voor drie modelcontaminanten met verschillende werkingsmechanismen bij de zebravis. Er wordt nagegaan in hoeverre opname via water of voedsel resulteert in verschillende reacties en toxische effecten. De reacties en effecten worden bestudeerd op het moleculair, cellulair en organismaal niveau, gebruikmakende van genomics, proteomics en fysiologische technieken.

                                                                                                      Onderzoeker(s)

                                                                                                      Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                       Project type(s)

                                                                                                       • Onderzoeksproject

                                                                                                       Ontwikkeling van een alternatief screeningssysteem voor klassificatie van endocriene verstoorders in het milieu. 01/01/2005 - 31/12/2006

                                                                                                       Abstract

                                                                                                       Het ontwikkelen van screeningstesten is een belangrijke stap bij de eerste identificatie van individuele endocriene verstoorders (EVs). Deze testen voor EVs zullen echter een bredere variëteit aan verschillende stoffen moeten kunnen omschrijven, dan ooit onderworpen aan screeningstesten. De vraag naar bredere in vitro systemen die detectie van multiple eindpunten mogelijk maken, staat echter in fel contrast met het beperkt gamma aan hormonale weefsels die momenteel geanalyseerd worden. Tot hiertoe werd de bijnier niet meegenomen in teststrategiën, waardoor het ganse proces van steroidogenesis in bijnier, testes en ovaria niet adequaat onderzocht werd. Deze studie combineert het voordeel van een pluripotente adrenocorticale cellijn met de capaciteit van de microarraytechniek voor analyse van duizenden genen tegelijk. De H295R cellijn omvat de ganse bichemische pathway verantwoordelijk voor steroidogenesis waardoor het multiple eindpunten voor toxiciteit tot expressie brengt, gaande van algemene effecten op alle steroidogene weefsels (vb. Aromatase) tot specifieke effecten op de functie van de bijnier. Het doel van dit project is het ontwikkelen van een cellijn-specifieke microarray, waardoor klassificatie van EVs volgens hun werkingsmechanisme mogelijk wordt en bovendien een belangrijke stap kan betekenen in de identificatie van potentiële biomerkers. Als confirmatie en ondersteuning van de microarray analyse, zal de implementatie van proteomics daarenboven een belangrijke bijdrage betekenen bij het kaderen van deze genexpressieresultaten in een bredere metabolische context.

                                                                                                       Onderzoeker(s)

                                                                                                       • Promotor: De Coen Wim
                                                                                                       • Co-promotor: Blust Ronny
                                                                                                       • Mandaathouder: Vanparys Caroline

                                                                                                       Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                        Project type(s)

                                                                                                        • Onderzoeksproject

                                                                                                        Ontwikkeling van biomarkers voor metaaltoxiciteit in zoetwater algen op basis van differentiële genexpressie- en eiwitprofielen. 01/01/2005 - 31/12/2006

                                                                                                        Abstract

                                                                                                        Onderzoeker(s)

                                                                                                        • Promotor: De Coen Wim
                                                                                                        • Co-promotor: Blust Ronny
                                                                                                        • Mandaathouder: Jamers An

                                                                                                        Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                         Project type(s)

                                                                                                         • Onderzoeksproject

                                                                                                         Karakterisatie en dynamiek van de metaaltoxiciteit in karpers op basis van genexpressieprofielen. 01/01/2005 - 31/12/2006

                                                                                                         Abstract

                                                                                                         Vissen worden in aquatische systemen blootgesteld aan metalen via water, voedsel en sediment. Er is echter totnogtoe weinig duidelijkheid over het relatieve belang van de verschillende blootstellingsroutes op de metaalopname en het verband tussen metaalopname, accumulatie en toxiciteit. Daarnaast is het ook belangrijk effecten van metaalaccumulatie bij lagere, ecologisch relevante blootstellingsconcentraties in te schatten. Er is de laatste jaren dan ook een trend naar meer gevoelige eindpunten van toxiciteit, zoals fysiologische en biochemische effecten, die reeds bij lagere concentraties kunnen optreden. Door de vooruitgang op het gebied van moleculaire biologie is het mogelijk geworden om te kijken naar effecten op het meest elementaire niveau van organisatie, namelijk genactivatie. Zo kunnen verschillen in genexpressie tussen blootgestelde en controlepopulaties bepaald worden (subtractive hybridisation, differential expression,') en kunnen aan de hand hiervan de genen geïdentificeerd worden die van belang zijn bij blootstelling aan een bepaald toxicant. Door deze genen aan te brengen op een DNA-array kan in blootstellings-experimenten de genexpressie bepaald worden Deze krachtige meettechniek, die niet selectief naar een welbepaald effect zoekt, maar in feite multipele reacties op het niveau van de genexpressie opspoort, is tot op heden nog maar uiterst zelden toegepast voor toxiciteitskarakterisatie van zware metalen. Nochtans biedt deze nieuwe ontwikkeling bijzonder interessante perspectieven om de effecten van metaalblootstelling te karakteriseren. In deze studie wordt het relatieve belang van de blootstellingsroutes water en voedsel op de accumulatie en toxiciteit van cadmium bestudeerd. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een combinatie van suppression subtractive hybridisation (SSH) en microarray, waarbij effecten op het niveau van de genexpressie worden bepaald in vier doelorganen (lever, nier, kieuw en darm). Daarnaast worden tevens een aantal effecten op hogere niveaus van biologische organisatie bepaald, zoals verstoring van de plasma ionenbalans, leverschade, groei en mortaliteit. De resultaten van de labostudie zullen ook getoetst worden in veldsituaties, waarbij zowel met `gekooide' als met residente karpers zal worden gewerkt.

                                                                                                         Onderzoeker(s)

                                                                                                         • Promotor: Blust Ronny
                                                                                                         • Co-promotor: De Coen Wim
                                                                                                         • Mandaathouder: Reynders Hans

                                                                                                         Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                          Project type(s)

                                                                                                          • Onderzoeksproject

                                                                                                          Snelle detectie en identificatie van contaminanten in voedingsproducten met behulp van biosensoren. 01/12/2004 - 30/11/2005

                                                                                                          Abstract

                                                                                                          Onderzoeker(s)

                                                                                                          Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                           Project type(s)

                                                                                                           • Onderzoeksproject

                                                                                                           Nieuwe methoden voor geïntegreerde risicobeoordeling van cumulatieve stressoren in Europa (NOMIRACLE). 01/11/2004 - 31/10/2009

                                                                                                           Abstract

                                                                                                           Onderzoeker(s)

                                                                                                           Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                            Project type(s)

                                                                                                            • Onderzoeksproject

                                                                                                            Effecten van omgevingsstress op de genetische structuur van natuurlijke populaties van intertidale ongewervelden. 01/10/2004 - 16/08/2007

                                                                                                            Abstract

                                                                                                            Onderzoeker(s)

                                                                                                            Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                             Project type(s)

                                                                                                             • Onderzoeksproject

                                                                                                             Een geïntegreerde studie naar de relatie tussen blootstelling en accumulatie van zware metalen bij de bosmuis (Apodemus sylvaticus L.). 01/10/2004 - 30/09/2006

                                                                                                             Abstract

                                                                                                             Het milieu is meer en meer vervuild geraakt door gevaarlijke stoffen zoals onder andere zware metalen. Blootstelling aan zware metalen kan belangrijke effecten hebben op zowat alle niveaus van biologische organisatie, gaande van cel tot ecosysteem. Een belangrijk probleem dat regelmatig in ecotoxicologische metaalstudies terugkomt, is dat men onder natuurlijke omstandigheden niet vaak een éénduidige relatie vindt tussen de accumulatie en effecten van zware metalen in een organisme en de concentratie gemeten in zijn leefomgeving en/of voedsel. Hiervoor zijn twee direct voor de hand liggende verklaringen. Ten eerste wordt in vele studies de totale concentratie aan zware metalen in de bodem en het voedsel bepaald, terwijl een groot deel van deze metalen voor het organisme niet biobeschikbaar is. Ten tweede kan acclimatisatie en adaptatie aan zware metalen er voor zorgen dat een lagere fractie aan biobeschikbare zware metalen wordt geaccumuleerd en dat een bepaalde graad van tolerantie ontstaat. Het is echter niet duidelijk in hoeverre organismen zich onder natuurlijke omstandigheden kunnen aanpassen aan blootstelling van zware metalen. Mogelijke aanpassingen zijn: (1) een verminderde opname van zware metalen, (2) een verhoogde metaalexcretie, (3) een verschillende weefseldistributie en (4) het efficiënter vormen van minder of niet toxische metaalcomplexen zoals metallothioneïnen. Tal van veld- en laboratoriumstudies over de toxiciteit en effecten van zware metalen werden reeds op aquatische organismen uitgevoerd. Vergelijkbare veldstudies op terrestrische zoogdieren zijn echter schaars. We hebben er dan ook voor geopteerd om een studie te maken naar de relatie tussen de blootstelling aan zware metalen en de accumulatie bij de bosmuis (Apodemus sylvaticus L.). In tweede instantie zullen we een aantal mogelijke fysiologische aanpassingen aan het leven in een door zware metalen verontreinigde omgeving nagaan.

                                                                                                             Onderzoeker(s)

                                                                                                             Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                              Project type(s)

                                                                                                              • Onderzoeksproject

                                                                                                              Onderzoek naar lokale genetische adaptaties aan metaalverontreiniging bij riviergrondels (Gobio gobio) uit het Netebekken. 01/01/2004 - 31/12/2005

                                                                                                              Abstract

                                                                                                              De Industriële Revolutie en de daarmee gepaard gaande exponentiële toename van de menselijke verstoring van het milieu hebben op korte tijd geleid tot het uitsterven van veel dier- en plantensoorten. In de talloze studies die de impact hiervan op natuurlijke populaties onderzochten, werden veelal de acute, korte termijn-effecten nagegaan. De wetenschappelijke gemeenschap wordt er zich echter steeds meer van bewust dat het vooral de effecten op lange termijn zijn die de overlevingskansen van dergelijke populaties bepalen. Polluenten kunnen immers selectiedruk uitoefenen die de genetische samenstelling van populaties verandert. Verschillende onderzoekers suggereren dat in populaties van verschillende diersoorten door deze selectie relatief snel adaptieve strategieën kunnen onstaan die een hogere tolerantie voor het betrokken toxicant mogelijk maken. Indien op een multidisciplinaire manier, door het bestuderen van genetische, fysiologische en ecologische kenmerken, onderzocht wordt of natuurlijke vispopulaties lokale genetische adaptaties aan een verslechterende waterkwaliteit vertonen, kunnen de effecten hiervan op aquatische ecosystemen beter worden geëvalueerd. Een dergelijke geïntegreerde studie is van vitaal belang voor het ontwikkelen van een duurzaam natuurbeleid. In deze studie worden de lange termijn-effecten van cadmium- en zinkpollutie op populaties van de riviergrondel (Gobio gobio) geëvalueerd door op zoek te gaan naar genetische adaptaties aan de aanwezigheid van deze metalen. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van zowel moleculair-genetische als populatiegenetische technieken. Verder zal deze kennis worden ingepast in het concept van de conservatie-eenheid, om deze geschikt te maken voor gebruik bij door de mens verstoorde populaties. De studie zal uitgevoerd worden op populaties die reeds gedurende vele generaties blootgesteld zijn aan beide zware metalen in het bekken van de Grote Nete. Genetische merkers (microsatellieten en allozymen) zullen gebruikt worden om genetische verschillen tussen de populaties op te sporen. Er kan dan worden onderzocht of er een verband bestaat tussen het voorkomen van bepaalde unieke allelen of patronen in allel- en/of genotypefrequenties en de verontreinigingsgraad. Indien zo'n verband bestaat suggereert dit dat verschillende metaalconcentraties in het verleden een verschillende selectiedruk hebben uitgeoefend. Bovendien worden deze merkers gebruikt om de genetische variatie in de verschillende populaties te bestuderen. Hiermee kan nagegaan worden of een langdurige blootstelling een verlaagde genetische variatie tot gevolg heeft ten gevolge van genetische drift of inteelt. Ten slotte zal onderzocht worden of de genetische variatie een effect heeft op de fysiologische conditie van de populaties, die een maat is voor hun biologische fitness. Het proteine thioneine is in staat Cd en Zn te complexeren (waarna het metallothioneïne (MT) wordt genoemd), waardoor de toxische effecten ervan in belangrijke mate verminderen. Het is in met metalen verontreinigde gebieden een van de belangrijkste middelen tot detoxificatie. Het gen, coderend voor dit proteine, is dan ook uiterst onderhevig aan selectie. Het bepalen van de nucleotidensequentie van dit gen zal toelaten na te gaan of verschillende mutaties zijn opgetreden tussen de verschillende groepen. Door het kwantificeren van de hoeveelheid geproduceerd messenger RNA (mRNA) kan de expressie van het MT-gen bestudeerd worden. Een hogere genexpressie kan een verhoogde MT-productie tot gevolg hebben, en is een andere vorm van genetische adaptatie dan een rechtstreekse mutatie van het gen zelf. Het kwantificeren van de hoeveelheid geproduceerde MT's is een maat voor de posttranscriptionele controle van het MT-gen. De hoeveelheid MT's zal gerelateerd worden aan de concentratie Cd en Zn in de weefsels.

                                                                                                              Onderzoeker(s)

                                                                                                              Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                               Project type(s)

                                                                                                               • Onderzoeksproject

                                                                                                               Endocriene verstoring bij de zebravis Danio rerio : relatie tussen toxicogenomics, gameetfysiologie en reproductiekarakteristieken. 01/10/2003 - 30/09/2005

                                                                                                               Abstract

                                                                                                               Endocriene verstoorders (EDCs) interfereren met de reproductie van dieren, maar de huidige biomarkers voor endocriene verstoring leveren geen bewijs van effecten op de reproductie zelf. Met de zebravis (Danio rerio) als modelorganisme, bestuderen we de effecten van 2 modelstoffen (ethinylestradiol en fadrozole) en 4 teststoffen (propiconazole, atrazine, bromkal 70-5 DE en musk ketone) op verschillende niveaus van biologische organisatie: (1) we gebruiken microarray analyse om gen activatie pathways in kaart te brengen; (2) computer assisted sperm analysis (CASA) wordt toegepast om de effecten op spermamotiliteit te bepalen en met flow cytometrie evalueren we viabiliteit, mitochondriale membraan potentiaal (MMP) en DNA-inhoud van het sperma; (3) tenslotte zal een een geautomatiseerd 3D-gedragsanalysesysteem het reproductiegedrag van de vissen kwantificeren en kwalificeren. Daarnaast worden steroïdconcentraties, vitellogenine (VTG), gonadosomatisch index (GSI), fecunditeit, fertiliteit en hatching gekwantificeerd. Alle parameters worden bepaald na acute (96 uur) en chronische (28 dagen) blootstelling. Deze unieke integratie van parameters zal nieuwe biomarkers voor endocriene verstoring opleveren die sterker gecorreleerd kunnen worden aan de reproductieve gezondheid van organismen.

                                                                                                               Onderzoeker(s)

                                                                                                               • Promotor: De Coen Wim
                                                                                                               • Co-promotor: Blust Ronny
                                                                                                               • Mandaathouder: Keil Dorien

                                                                                                               Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                Project type(s)

                                                                                                                • Onderzoeksproject

                                                                                                                Ecologische effecten en compartimentalisatie van cadmium in experimentele mesocosms : differentiële effecten van milieuverontreininging gedurende seizoensgebonden veranderingen. 01/10/2003 - 30/09/2004

                                                                                                                Abstract

                                                                                                                Onderzoeker(s)

                                                                                                                Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                 Project type(s)

                                                                                                                 • Onderzoeksproject

                                                                                                                 Financiering vervanging basisuitrusting voor de vervanging van een ultracentrifuge. 01/10/2003 - 31/12/2003

                                                                                                                 Abstract

                                                                                                                 Onderzoeker(s)

                                                                                                                 Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                  Project type(s)

                                                                                                                  • Onderzoeksproject

                                                                                                                  Zwemcapaciteit van inlandse vissoorten: gevolgen voor het overschrijden van migratieknelpunten in Belgische rivieren. 01/05/2003 - 30/04/2005

                                                                                                                  Abstract

                                                                                                                  In de meeste rivieren heeft fragmentatie van de waterloop (door dammen, waterkeringen, sluizen, duikers...) geleid tot een drastische vermindering van het beschikbare habitat voor vissoorten, met het verdwijnen van migrerende soorten tot gevolg. Er wordt momenteel getracht om met behulp van vistrappen of zijkanalen de vissen weer toegang tot de hoger gelegen delen van de rivieren te geven. Door het bepalen van de zwemcapaciteit van inlandse vissoorten kan een geïntegreerd model ontwikkeld worden dat de passeerbaarheid van een barièrre kan voorspellen, en zo het beheer van waterlopen kan vergemakkelijken.

                                                                                                                  Onderzoeker(s)

                                                                                                                  Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                   Project type(s)

                                                                                                                   • Onderzoeksproject

                                                                                                                   Calamiteitenfonds: omruiling ICP-MS. 01/05/2003 - 31/12/2003

                                                                                                                   Abstract

                                                                                                                   Onderzoeker(s)

                                                                                                                   Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                    Project type(s)

                                                                                                                    • Onderzoeksproject

                                                                                                                    Co-financiering grote apparatuur voor aankoop flow cytometer als co-financiering bij het GBOU-project 'Ontwikkeling van milieu diagnostica op basis van Toxicogenomics en Proteomics.' 01/04/2003 - 31/12/2003

                                                                                                                    Abstract

                                                                                                                    Onderzoeker(s)

                                                                                                                    Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                     Project type(s)

                                                                                                                     • Onderzoeksproject

                                                                                                                     Ontwikkelingsstabiliteit als maat voor individuele kwaliteit bij de koolmees (Parus major): een challenge experiment. 01/01/2003 - 31/12/2006

                                                                                                                     Abstract

                                                                                                                     Onderzoeker(s)

                                                                                                                     Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                      Project type(s)

                                                                                                                      • Onderzoeksproject

                                                                                                                      Genetische selectie en fysiologische acclimatisatie in een stress gradiënt: rol van metallothioneïne in de adaptatie van natuurlijke populaties van de riviergondel (Gobio gobio) aan zware metalen. 01/01/2003 - 31/12/2006

                                                                                                                      Abstract

                                                                                                                      Onderzoeker(s)

                                                                                                                      Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                       Project type(s)

                                                                                                                       • Onderzoeksproject

                                                                                                                       Invloed en herstel van antropogene ingrepen op vispopulaties (FISFGUARD). 01/01/2003 - 31/10/2006

                                                                                                                       Abstract

                                                                                                                       Onderzoeker(s)

                                                                                                                       Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                        Project type(s)

                                                                                                                        • Onderzoeksproject

                                                                                                                        Verstoring van basale celfuncties door zware metalen bij vissen. 01/01/2003 - 31/12/2004

                                                                                                                        Abstract

                                                                                                                        Onderzoeker(s)

                                                                                                                        Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                         Project type(s)

                                                                                                                         • Onderzoeksproject

                                                                                                                         Karakterisatie en dynamiek van de metaaltoxiciteit in karpers op basis van genexpressieprofielen. 01/01/2003 - 31/12/2004

                                                                                                                         Abstract

                                                                                                                         Vissen worden in aquatische systemen blootgesteld aan metalen via water, voedsel en sediment. Er is echter totnogtoe weinig duidelijkheid over het relatieve belang van de verschillende blootstellingsroutes op de metaalopname en het verband tussen metaalopname, accumulatie en toxiciteit. Daarnaast is het ook belangrijk effecten van metaalaccumulatie bij lagere, ecologisch relevante blootstellingsconcentraties in te schatten. Er is de laatste jaren dan ook een trend naar meer gevoelige eindpunten van toxiciteit, zoals fysiologische en biochemische effecten, die reeds bij lagere concentraties kunnen optreden. Door de vooruitgang op het gebied van moleculaire biologie is het mogelijk geworden om te kijken naar effecten op het meest elementaire niveau van organisatie, namelijk genactivatie. Zo kunnen verschillen in genexpressie tussen blootgestelde en controlepopulaties bepaald worden (subtractive hybridisation, differential expression,') en kunnen aan de hand hiervan de genen geïdentificeerd worden die van belang zijn bij blootstelling aan een bepaald toxicant. Door deze genen aan te brengen op een DNA-array kan in blootstellings-experimenten de genexpressie bepaald worden Deze krachtige meettechniek, die niet selectief naar een welbepaald effect zoekt, maar in feite multipele reacties op het niveau van de genexpressie opspoort, is tot op heden nog maar uiterst zelden toegepast voor toxiciteitskarakterisatie van zware metalen. Nochtans biedt deze nieuwe ontwikkeling bijzonder interessante perspectieven om de effecten van metaalblootstelling te karakteriseren. In deze studie wordt het relatieve belang van de blootstellingsroutes water en voedsel op de accumulatie en toxiciteit van cadmium bestudeerd. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een combinatie van suppression subtractive hybridisation (SSH) en microarray, waarbij effecten op het niveau van de genexpressie worden bepaald in vier doelorganen (lever, nier, kieuw en darm). Daarnaast worden tevens een aantal effecten op hogere niveaus van biologische organisatie bepaald, zoals verstoring van de plasma ionenbalans, leverschade, groei en mortaliteit. De resultaten van de labostudie zullen ook getoetst worden in veldsituaties, waarbij zowel met `gekooide' als met residente karpers zal worden gewerkt.

                                                                                                                         Onderzoeker(s)

                                                                                                                         Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                          Project type(s)

                                                                                                                          • Onderzoeksproject

                                                                                                                          Toepassing van op genactivatie gebaseerde in vitro testen voor de karakterisering en opsporing van milieuschadelijke stoffen. 01/01/2003 - 31/12/2003

                                                                                                                          Abstract

                                                                                                                          Onderzoeker(s)

                                                                                                                          Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                           Project type(s)

                                                                                                                           • Onderzoeksproject

                                                                                                                           Opvangbeurs: Joris MEYS (IWT) 01/01/2003 - 31/12/2003

                                                                                                                           Abstract

                                                                                                                           Onderzoeker(s)

                                                                                                                           Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                            Project type(s)

                                                                                                                            • Onderzoeksproject

                                                                                                                            Relatief belang van blootstellingsroutes voor de accumulatie en effecten van metalen in benthische organismen. 01/10/2002 - 30/09/2005

                                                                                                                            Abstract

                                                                                                                            Onderzoeker(s)

                                                                                                                            Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                             Project type(s)

                                                                                                                             • Onderzoeksproject

                                                                                                                             Ophoping van zware metalen in de aquatische voedselketen: rol van voedselkeus en beschikbaarheid 01/10/2002 - 30/09/2005

                                                                                                                             Abstract

                                                                                                                             Onderzoeker(s)

                                                                                                                             Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                              Project type(s)

                                                                                                                              • Onderzoeksproject

                                                                                                                              Een geïntegreerde studie naar de relatie tussen blootstelling en accumulatie van zware metalen bij de bosmuis (Apodemus sylvaticus L.). 01/10/2002 - 30/09/2004

                                                                                                                              Abstract

                                                                                                                              Onderzoeker(s)

                                                                                                                              Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                               Project type(s)

                                                                                                                               • Onderzoeksproject

                                                                                                                               De relatie tussen metaal-accumulatie, metaalbindende eiwitten en genexpressie in zoetwatervissen bij blootstelling aan zware metalen. 01/10/2002 - 30/09/2004

                                                                                                                               Abstract

                                                                                                                               Onderzoeker(s)

                                                                                                                               Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                Project type(s)

                                                                                                                                • Onderzoeksproject

                                                                                                                                Bruikbaarheid van driehoekmossel voor de monitoring van de kwaliteit van oppervlaktewater. 01/05/2002 - 30/04/2004

                                                                                                                                Abstract

                                                                                                                                Onderzoeker(s)

                                                                                                                                Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                 Project type(s)

                                                                                                                                 • Onderzoeksproject

                                                                                                                                 Effecten van polluenten op populaties en benthische levensgemeenschappen in de Noordzee. 01/02/2002 - 30/04/2006

                                                                                                                                 Abstract

                                                                                                                                 Onderzoeker(s)

                                                                                                                                 Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                  Project type(s)

                                                                                                                                  • Onderzoeksproject

                                                                                                                                  Ecologische karakterisatie van Europese estuaria, het Schelde-estuarium als model. 01/01/2002 - 31/12/2006

                                                                                                                                  Abstract

                                                                                                                                  Onderzoeker(s)

                                                                                                                                  Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                   Project type(s)

                                                                                                                                   • Onderzoeksproject

                                                                                                                                   Onderzoek naar lokale genetische adaptaties aan metaalverontreiniging bij riviergrondels (Gobio gobio) uit het Netebekken. 01/01/2002 - 31/12/2003

                                                                                                                                   Abstract

                                                                                                                                   Onderzoeker(s)

                                                                                                                                   Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                    Project type(s)

                                                                                                                                    • Onderzoeksproject

                                                                                                                                    Effecten van omgevingsstress op de genetische structuur van natuurlijke populaties van intertidale ongewervelden. 01/10/2001 - 30/09/2004

                                                                                                                                    Abstract

                                                                                                                                    Onderzoeker(s)

                                                                                                                                    Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                     Project type(s)

                                                                                                                                     • Onderzoeksproject

                                                                                                                                     RAFO-financiering vervanging basisuitrusting: partikelteller 01/10/2001 - 31/12/2001

                                                                                                                                     Abstract

                                                                                                                                     Onderzoeker(s)

                                                                                                                                     Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                      Project type(s)

                                                                                                                                      • Onderzoeksproject

                                                                                                                                      Geïntegreerde studie van de effecten van milieuverontreiniging op aquatische en terrestische ecosystemen 01/01/2001 - 31/12/2004

                                                                                                                                      Abstract

                                                                                                                                      Onderzoeker(s)

                                                                                                                                      • Promotor: Blust Ronny
                                                                                                                                      • Co-promotor: De Coen Wim
                                                                                                                                      • Co-promotor: Eens Marcel
                                                                                                                                      • Co-promotor: Schepens Paul
                                                                                                                                      • Co-promotor: Verhagen Ron

                                                                                                                                      Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                       Project type(s)

                                                                                                                                       • Onderzoeksproject

                                                                                                                                       Evaluatie van 'stress gene'-testen voor de toxicologische monitoring van zuiverings- en productieprocessen in de milieu- en de voedingssector. 01/01/2001 - 31/12/2003

                                                                                                                                       Abstract

                                                                                                                                       Nieuwe ontwikkelingen in de biotechnologie hebben geleid tot de ontwikkeling van stressgenentesten die heel wat meer informatie opleveren en waardoor het mogelijk wordt ecotoxicologische risico's veel beter te identificeren, te karakteriseren en in te schatten. Deze testen maken gebruik van recombinante pro- en eukaryotische cellen die elk een specifiek fusieconstruct bevatten van een 'stress gene'-promotor met een reportergen (Pro- en CAT-Tox-test). Simultane blootstelling van verschillende cellijnen levert een typisch stressgenenprofiel (fingerprint) op dat karakteristiek is voor de aard van de milieustress. De techniek biedt de mogelijkheid complexe effluenten op biologische wijze te karakteriseren in termen van specifieke groepen van polluenten en hun mechanisme. Door simultaan verschillende constructen te gebruiken kunnen interacties tussen de diverse toxische werkingsmechanismen van verschillende chemische klassen worden bestudeerd en wellicht gekwantificeerd. Bovendien zijn het snelle, relatief goedkope in vitro-testen die geautomatiseerd kunnen worden. Dit project beoogt de bruikbaarheid van stressgenentesten voor de toxicologische monitoring van de verschillende milieucompartimenten, zuiverings- en productieprocessen te evalueren. Een aantal stoffen die representatief zijn voor de verschillende groepen van polluenten zullen worden getest als eerste aanzet tot een referentiebibliotheek. Tevens beoogt dit project een vergelijkende studie van de stressgenentesten met enkele traditionele genotoxiciteitstesten. Hun belang en meer bepaald de mogelijke meerwaarde van de stressgenenbenadering als alternatief of aanvulling voor de specifieke chemische en/of globaliserende parameters in de validatie en bewaking van zuiverings- en productieprocessen zal worden onderzocht.

                                                                                                                                       Onderzoeker(s)

                                                                                                                                       Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                        Project type(s)

                                                                                                                                        • Onderzoeksproject

                                                                                                                                        Verspreiding en biobeschikbaarheid van zware metalen in vervuilde waterlopen van de Provincie Antwerpen: ontwikkeling van een wetenschappelijk onderbouwd en milieurelevant normenkader. 01/01/2001 - 31/12/2002

                                                                                                                                        Abstract

                                                                                                                                        Onderzoeker(s)

                                                                                                                                        Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                         Project type(s)

                                                                                                                                         • Onderzoeksproject

                                                                                                                                         Opvangbeurs Judith VOETS (IWT) 01/01/2001 - 31/12/2001

                                                                                                                                         Abstract

                                                                                                                                         Onderzoeker(s)

                                                                                                                                         Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                          Project type(s)

                                                                                                                                          • Onderzoeksproject

                                                                                                                                          Opvangbeurs Gwendy STEENDAM (IWT) 01/01/2001 - 31/12/2001

                                                                                                                                          Abstract

                                                                                                                                          Onderzoeker(s)

                                                                                                                                          Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                           Project type(s)

                                                                                                                                           • Onderzoeksproject

                                                                                                                                           Opvangbeurs Dries KNAPEN (IWT) 01/01/2001 - 31/12/2001

                                                                                                                                           Abstract

                                                                                                                                           Onderzoeker(s)

                                                                                                                                           Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                            Project type(s)

                                                                                                                                            • Onderzoeksproject

                                                                                                                                            Opvangbeurs Alain DILLEN (IWT) 01/01/2001 - 31/12/2001

                                                                                                                                            Abstract

                                                                                                                                            Onderzoeker(s)

                                                                                                                                            Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                             Project type(s)

                                                                                                                                             • Onderzoeksproject

                                                                                                                                             Biogene mariene carbonaatskeletten als archieven van klimaatsveranderingen op wereldschaal. 01/12/2000 - 31/08/2005

                                                                                                                                             Abstract

                                                                                                                                             Onderzoeker(s)

                                                                                                                                             Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                              Project type(s)

                                                                                                                                              • Onderzoeksproject

                                                                                                                                              RAFO-Calamiteitenfonds: dekking verlies temperatuursgevoelige reagentia n.a.v. een stroompanne. 01/11/2000 - 31/12/2000

                                                                                                                                              Abstract

                                                                                                                                              Onderzoeker(s)

                                                                                                                                              Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                               Project type(s)

                                                                                                                                               • Onderzoeksproject

                                                                                                                                               Chemische en biologische aspecten van de metaalopname door aquatische organismen: een experimentele en modelmatige analyse van de metaalaccumulatie bij mosselen. 01/10/2000 - 30/09/2005

                                                                                                                                               Abstract

                                                                                                                                               Onderzoeker(s)

                                                                                                                                               Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                Project type(s)

                                                                                                                                                • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                Soort-specifieke verschillen in weerstand tegen sublethale blootstelling aan koper: onderliggende mechanismen bij drie verschillende zoetwatervissen. 01/10/2000 - 30/09/2004

                                                                                                                                                Abstract

                                                                                                                                                Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                 Project type(s)

                                                                                                                                                 • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                 De relatie tussen metaalaccumulatie, metallothioneïnen en fysiologische conditie in zoetwatervissen bij blootstelling aan zware metalen. 01/10/2000 - 30/09/2002

                                                                                                                                                 Abstract

                                                                                                                                                 Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                 Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                  Project type(s)

                                                                                                                                                  • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                  Adaptatie aan metaalstress in een eenvoudige aquatische voedselketen: invloed op accumulatie en effecten. 01/10/2000 - 30/09/2002

                                                                                                                                                  Abstract

                                                                                                                                                  Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                  Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                   Project type(s)

                                                                                                                                                   • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                   Gastprofessoraat Martin TAYLOR 01/04/2000 - 30/11/2000

                                                                                                                                                   Abstract

                                                                                                                                                   Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                   Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                    Project type(s)

                                                                                                                                                    • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                    Onderzoek naar de bruikbaarheid van pluimen van mezen als bio-indicatoren voor zware metalenverontreiniging, en naar de effecten van deze verontreiniging op de reproductie en gezondheidstoestand. 01/01/2000 - 31/12/2004

                                                                                                                                                    Abstract

                                                                                                                                                    Recent onderzoek heeft aangetoond dat vogelpluimen goede aanwijzingen kunnen geven van contaminatie door zware metalen. Pluimen zijn ideaal voor de bepaling van zware metalen omdat deze erin accumuleren in evenredigheid tot de concentraties in het bloed op het ogenblik dat de veren gevormd worden. De studie van vervuiling via pluimen kan als innovatief beschouwd worden.

                                                                                                                                                    Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                    Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                     Project type(s)

                                                                                                                                                     • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                     Ecologie en ecotoxicologie van natuurgericht waterbeheer: implicaties van verontreiniging op natuurdoelstellingen en -ontwikkeling in overstromingsgebieden. 01/01/2000 - 31/12/2001

                                                                                                                                                     Abstract

                                                                                                                                                     Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                     Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                      Project type(s)

                                                                                                                                                      • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                      De invloed van de gestresseerde waardplant Holcus lanatus op de fytofaag Pararge aegeria en zijn parasitoid Apechthis quadridentata. 01/01/2000 - 31/12/2001

                                                                                                                                                      Abstract

                                                                                                                                                      Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                      Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                       Project type(s)

                                                                                                                                                       • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                       Bepaling van intracellulaire vrije metaal ion concentraties van Ca, Cd en Zn in cellen en weefsels van aquatische invertebraten en vissen. 01/01/2000 - 31/12/2001

                                                                                                                                                       Abstract

                                                                                                                                                       Met behulp van fluorescentiespectrometrie en fluorescente probes willen we methoden ontwikkelen voor de bepaling van de intracellulaire vrije metaal ion conecentraties van Ca, Cd en Zn. Deze technieken zullen gebruikt worden om de opnametechniek en intracellulaire binding van deze metalen te bestuderen. We willen ten eerste nagaan of de metaalionen al of niet door een gemeenschappelijk transportsysteem worden opgenomen (canciumkanalan ?). Ten tweede willen we nagaan bij welke intracellulaire vrije cadmium en/of zink ion concentratie de calciumregulatie wordt verstoord en of de metaalacclimatisatie de drempelwaarden beïnvloedt.

                                                                                                                                                       Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                       Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                        Project type(s)

                                                                                                                                                        • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                        Complexatie van koper met humuszuren en gevolgen voor de biobeschikbaarheid van koper voor de mossel (mytilus edulis). 01/01/2000 - 30/11/2000

                                                                                                                                                        Abstract

                                                                                                                                                        De biologische beschikbaarheid van koper voor estuarine organismen is sterk afhankelijk van de chemische specificatie van het metaal. Dit onderzoek heeft asl doel na te gaan in hoeverre de opname van koper door mosselen wordt beïnvloed door de complexatie van koper door humuszuren, de belangrijkste organische liganden aanwezig in aquatische systemen.

                                                                                                                                                        Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                        Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                         Project type(s)

                                                                                                                                                         • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                         Opvangbeurs Karen VAN CAMPENHOUT (IWT) 01/01/2000 - 30/09/2000

                                                                                                                                                         Abstract

                                                                                                                                                         Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                         Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                          Project type(s)

                                                                                                                                                          • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                          RAFO-Financiering inrichting faciliteit voor onderzoek van moleculaire en cellulaire aspecten van stressfysiologie en toxicologie. 01/12/1999 - 31/12/2000

                                                                                                                                                          Abstract

                                                                                                                                                          Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                          Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                           Project type(s)

                                                                                                                                                           • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                           Verlies van genetische variatie bij zeldzame en bedreigde inheemse vissoorten: omvang, consequenties en maatregelen. 01/10/1999 - 30/09/2001

                                                                                                                                                           Abstract

                                                                                                                                                           Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                           Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                            Project type(s)

                                                                                                                                                            • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                            Modellering van biobeschikbaarheid en accumulatie van microverontreiniging door larven van de dansmug en karpers. 01/10/1999 - 30/09/2000

                                                                                                                                                            Abstract

                                                                                                                                                            Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                            Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                             Project type(s)

                                                                                                                                                             • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                             Chemische en biologische aspecten van de metaalopname door aquatische organismen: een experimentele en modelmatige analyse van de metaalaccumulatie bij mosselen. 01/10/1999 - 30/09/2000

                                                                                                                                                             Abstract

                                                                                                                                                             Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                             Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                              Project type(s)

                                                                                                                                                              • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                              In-vivo Nucleair Magnetisch resonantie onderzoek van de hersenen van karpers met betrekking tot hypoxie- en anoxieresistentie. 01/05/1999 - 30/04/2001

                                                                                                                                                              Abstract

                                                                                                                                                              Een aantal vertebraten, waaronder de kroeskarper, beschikken over biochemische en fysiologische strategieën, die er voor zorgen dat de hersenen anoxieresistent zijn. In het kader van dit project willen wij aan de hand van in-vivo Nucleaire Magnetische Resonantie beeldvorming en spectroscopie, uitgevoerd ter hoogte van de hersenen van levende kroeskarpers en de gewone karpers (controle) onder hypoxie en anoxie, de onderliggende mechanismen van anoxieresistentie onderzoeken.

                                                                                                                                                              Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                              Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                               Project type(s)

                                                                                                                                                               • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                               Biobeschikbaarheid en opname van metalen vanuit complexe metaalmengsels door larven van de dansmug. 01/05/1999 - 30/04/2001

                                                                                                                                                               Abstract

                                                                                                                                                               Metaalopname en accumulatie door aquatische organismen wordt door verschillende factoren beïnvloed. Naast de chemische speciatie en de omgevingsomstandigheden kunnen eveneens interacties tussen verschillende metaalionen de opname beïnvloeden. Door de accumulatie van metalen door muggelarven tevolgen in aan- of afwezigheid van andere metaalionen en door gebruik te maken van 'blockers' zal de aard van de interacties worden beschreven.

                                                                                                                                                               Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                               Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                Project type(s)

                                                                                                                                                                • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                RAFO-Financiering vervanging basisuitrusting: vervanging van een autoclaaf t.b.v. de onderzoeksgroepen 'Plantenfysiologie' en 'Ecofysiologie en Biochemie'. 01/05/1999 - 31/12/1999

                                                                                                                                                                Abstract

                                                                                                                                                                Voor de ondersteuning en uitvoering van verschillende lopende projecten is de beschikking over een autoclaaf noodzakelijk. Het bestaande toestel voldeed niet langer aan de veiligheidsnormen en diende dringend vervangen.

                                                                                                                                                                Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                 Project type(s)

                                                                                                                                                                 • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                 Experimentele en modelmatige analyse van de chemische speciatie en biobeschikbaarheid van cadmium in zoetwaterecosystemen. 01/01/1999 - 31/12/2000

                                                                                                                                                                 Abstract

                                                                                                                                                                 Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                 Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                  Project type(s)

                                                                                                                                                                  • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                  Dynamische modellering van de chemische speciatie en opname van metalen door vissen. 01/01/1999 - 31/12/2000

                                                                                                                                                                  Abstract

                                                                                                                                                                  Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                  Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                   Project type(s)

                                                                                                                                                                   • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                   voorlopig onbekend 01/01/1999 - 31/12/1999

                                                                                                                                                                   Abstract

                                                                                                                                                                   Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                   Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                    Project type(s)

                                                                                                                                                                    • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                    Impact van een industrieel effluent op een zoetwaterecosysteem. 01/10/1998 - 30/09/2002

                                                                                                                                                                    Abstract

                                                                                                                                                                    Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                    Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                     Project type(s)

                                                                                                                                                                     • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                     Effecten van anthropogene stress (zware metalen, gechloreerde koolwaterstoffen en thermale vervuiling) op de genetische structuur van natuurlijke populaties van intertidale ongewervelden. 01/10/1998 - 30/09/2001

                                                                                                                                                                     Abstract

                                                                                                                                                                     Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                     Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                      Project type(s)

                                                                                                                                                                      • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                      Effecten van klimaat geïnduceerde temperatuursveranderingen op mariene kustvissen. 01/04/1998 - 31/03/2001

                                                                                                                                                                      Abstract

                                                                                                                                                                      Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                      Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                       Project type(s)

                                                                                                                                                                       • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                       Bioaccumulatie en effecten van metalen in zoetwaterorganismen: rol van acclimatisatie en adaptatie. 01/01/1998 - 31/12/2001

                                                                                                                                                                       Abstract

                                                                                                                                                                       Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                       Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                        Project type(s)

                                                                                                                                                                        • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                        Ontwikkeling van de methodologie voor zuivering en kwantificatie van Hsp 70 als potentiële biomerker in verschillende aquatische organismen 01/01/1998 - 31/12/1999

                                                                                                                                                                        Abstract

                                                                                                                                                                        Stresseiwitten waaronder Hsp 70 zijn een sterk bewaard verdedigingssysteem tegen omgevingsstress en potentieel een goede biomerker. Het doel van dit project is om de methode voor de kwantitatieve bepaling van Hsp 70 in 3 verschillende waterorganismen op punt te stellen. Dit vereist o.a. zuivering en karakterisatie van Hsp 70, optimalisatie van kwantificatie m.b.v. ELISA en bepaling van de invloed van de stressor en het proeforganisme op de kwantificatie.

                                                                                                                                                                        Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                        Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                         Project type(s)

                                                                                                                                                                         • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                         De invloed van de gestresseerde waardplant Holcus lanatus op de fytofaag Pararge aegeria en zijn parasitoid Apechthis quadridentata. 01/01/1998 - 31/12/1999

                                                                                                                                                                         Abstract

                                                                                                                                                                         Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                         Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                          Project type(s)

                                                                                                                                                                          • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                          Biobeschikbaarheid en accumulatie van dissocieerbare organische contaminanten in de estuariene vis, Cyprinodon variegatus. 01/01/1998 - 31/12/1999

                                                                                                                                                                          Abstract

                                                                                                                                                                          Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                          Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                           Project type(s)

                                                                                                                                                                           • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                           Opvangbeurs Els VANDERPERREN in functie van een IWT-specialisatiebeurs. 01/01/1998 - 31/12/1998

                                                                                                                                                                           Abstract

                                                                                                                                                                           Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                           Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                            Project type(s)

                                                                                                                                                                            • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                            Comparative study of bioaccumulation and effects of metals in mussels between a temperate and subtropical region: the Scheldt estuary (Antwerpen Harbour - Flanders) and the Richards Bay Harbour (South-Africa). 10/12/1997 - 10/03/2001

                                                                                                                                                                            Abstract

                                                                                                                                                                            Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                            Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                             Project type(s)

                                                                                                                                                                             • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                             Fysiologische betekenis van stresseiwitten voor acclimatisatie en verhoogde tolerantie bij een zoetwatervis (Cyprinus carpio). 01/10/1997 - 31/07/2000

                                                                                                                                                                             Abstract

                                                                                                                                                                             Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                             Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                              Project type(s)

                                                                                                                                                                              • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                              Semi-permeabele membraansystemen (SPMS) als passieve accumulatoren van microcontaminanten in aquatische ecosystemen. 01/05/1997 - 30/04/1999

                                                                                                                                                                              Abstract

                                                                                                                                                                              Het doel van dit project is de evaluatie van een nieuw ontwikkeld monitor systeem voor de accumulatie van microcontaminanten. Het systeem bestaat uit een zakje, vervaardigd uit een semi-permeabel polymeer, dat gevuld is met een neutraal lipide. De grensvlak eigenschappen van het zakje zijn min of meer vergelijkbaar met die van een biologisch systeem. De opstapeling van microcontaminanten door het systeem zal worden vergeleken met de opstapeling in enkele aquatische organismen.

                                                                                                                                                                              Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                              Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                               Project type(s)

                                                                                                                                                                               • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                               Metallothioneinen in aquatische organismen: vergelijking van analysemethoden en bepaling van kritische metaalconcentraties. 01/05/1997 - 30/04/1999

                                                                                                                                                                               Abstract

                                                                                                                                                                               Mettallothioneinen (MT) worden geïnduceerd na blootstelling aan zware metalen. Deze eiwitten spelen een belangrijke rol bij het matabolisme en de detoxificatie van metalen waaronder Cu, Zn, Cd en Hg. In het eerste deel van dit project zullen verschillende methoden voor de kwantitatieve bepaling van MT's in enkele aquatische organismen met elkaar vergeleken worden. In het tweede deel van dit project zal de synthese van MT's bestudeerd worden onder verschillende blootstellingsomstandigheden. Dit om kritische metaalconstructies in de weefsels te bepalen waarbij de synthese van MT's wordt geactiveerd.

                                                                                                                                                                               Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                               Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                                Project type(s)

                                                                                                                                                                                • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                                In-vivo Nucleair Magnetisch Resonantie onderzoek van de hersenen van karpers met betrekking tot anoxieresistentie. 01/05/1997 - 30/04/1999

                                                                                                                                                                                Abstract

                                                                                                                                                                                Een aantal vertebraten, waaronder de kroeskarper, beschikken over biochemische en fysiologische strategieën, die er voor zorgen dat de hersenen anoxieresitent zijn. In het kader van dit project willen wij aan de hand van in vivo Nucleaire Magnetische Resonantie beeldvorming en spectroscopie, uitgevoerd ter hoogte van de hersenen van levende kroeskarpers onder hypoxie en anoxie, de onderliggende mechanismen van anoxiaresistentie onderzoeken.

                                                                                                                                                                                Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                                Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                                 Project type(s)

                                                                                                                                                                                 • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                                 Opvangbeurs Inez VAN DE VYVERE in functie van een IWT-specialisatiebeurs. 01/01/1997 - 31/12/1997

                                                                                                                                                                                 Abstract

                                                                                                                                                                                 Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                                 Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                                  Project type(s)

                                                                                                                                                                                  • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                                  Effect van organische complexatie op de chemische speciatie en biologische beschikbaarheid van metalen in chemisch gedefinieerde en natuurlijke aquatische systemen. 01/12/1996 - 30/11/1998

                                                                                                                                                                                  Abstract

                                                                                                                                                                                  Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                                  Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                                   Project type(s)

                                                                                                                                                                                   • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                                   Modellering van biobeschikbaarheid en accumulatie van microverontreiniging door larven van de dansmug en karpers. 01/10/1996 - 30/09/1999

                                                                                                                                                                                   Abstract

                                                                                                                                                                                   Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                                   Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                                    Project type(s)

                                                                                                                                                                                    • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                                    Een fysiologisch model voor de opname van metalen door vissen : een voedselketen perspectief. 01/05/1996 - 30/04/1998

                                                                                                                                                                                    Abstract

                                                                                                                                                                                    Centraal in dit onderzoek staat het verband tussen de chemische speciatie en de compartimentalisatie van de metalen in het milieu enerzijds en de wijze waarop ze door vissen worden geaccumuleerd anerzijds. Accumulatie is sterk afhankelijk van de omgevingsomstandigheden , maar de mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de accumulatie van de metalen zijn echter slecht begrepen. De ontwikkeling van fysiologische opnamemodellen vereist een ge'ntegreerde aanpak waarbij zowel met de chemische als biologische aspecten van de problematiek rekening wordt gehouden.

                                                                                                                                                                                    Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                                    • Promotor: Vanderborght Oscar L J
                                                                                                                                                                                    • Co-promotor: Blust Ronny

                                                                                                                                                                                    Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                                     Project type(s)

                                                                                                                                                                                     • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                                     RAFO-Financiële steun aan congres voor de organisatie van de "17de jaarlijkse conferentie van de "European Society for Comparative Physiology and Biochemistry" (27-31 augustus 1996). 01/04/1996 - 31/12/1996

                                                                                                                                                                                     Abstract

                                                                                                                                                                                     Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                                     Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                                      Project type(s)

                                                                                                                                                                                      • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                                      Modelling fluxes and bioavailability of radiocaesium and radiostrontium in freshwaters in support of a theoretical basis for chemical/hydrological countermeasures. 01/01/1996 - 30/06/1999

                                                                                                                                                                                      Abstract

                                                                                                                                                                                      Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                                      Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                                       Project type(s)

                                                                                                                                                                                       • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                                       Biobeschikbaarheid en accumulatie van dissocieerbare organische contaminanten in de estuariene vis, Cyprinodon variegatus. 01/01/1996 - 31/12/1997

                                                                                                                                                                                       Abstract

                                                                                                                                                                                       Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                                       Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                                        Project type(s)

                                                                                                                                                                                        • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                                        Gedrag en de effecten van metalen in aquatische ecosystemen. 01/01/1996 - 31/12/1996

                                                                                                                                                                                        Abstract

                                                                                                                                                                                        Co-financiering bij samengevoegde externe financiering voor configuratie inductief gekoppelde plasma-emissie spectrometer (ICP) en grafietoven atomaire absorptie spectrometer (AAS).

                                                                                                                                                                                        Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                                        Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                                         Project type(s)

                                                                                                                                                                                         • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                                         Evaluatie van de stress-eiwit respons als sublethale indicator voor de effecten van contaminanten bij aquatische organismen. 01/08/1995 - 31/07/1997

                                                                                                                                                                                         Abstract

                                                                                                                                                                                         Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                                         Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                                          Project type(s)

                                                                                                                                                                                          • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                                          Kritische evaluatie van de kwaliteitsnormen voor oppervlaktewater. 01/08/1995 - 31/01/1996

                                                                                                                                                                                          Abstract

                                                                                                                                                                                          Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                                          Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                                           Project type(s)

                                                                                                                                                                                           • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                                           Effect van organische complexatie op de chemische speciatie en de biologische beschikbaarheid van metalen in aquatische systemen. 01/07/1995 - 31/12/1996

                                                                                                                                                                                           Abstract

                                                                                                                                                                                           Het doel van het project is inzicht te verwerven in het effect van organische complexatie op de fysische, chemische en biologische processen die de opname en accumulatie van Cd en Zn bepalen in aquatische organismen van verschillende structurele en functionele organisatie in zowel marien als zoetwater milieu (bv. karper, mossel, watervlo).

                                                                                                                                                                                           Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                                           Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                                            Project type(s)

                                                                                                                                                                                            • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                                            Identificatie en kwantificatie van stress-eiwitten geïnduceerd onder verschillende omgevingsomstandigheden. 01/05/1995 - 30/04/1997

                                                                                                                                                                                            Abstract

                                                                                                                                                                                            Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                                            Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                                             Project type(s)

                                                                                                                                                                                             • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                                             Studie van de impact van organische- en niet organische vervuilers in de kustzone van Costa Rica. 01/02/1995 - 31/01/1998

                                                                                                                                                                                             Abstract

                                                                                                                                                                                             Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                                             Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                                              Project type(s)

                                                                                                                                                                                              • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                                              Effect van organische complexatie op de chemische speciatie en biologische beschikbaarheid van metalen in chemisch gedefinieerde en natuurlijke aquatische systemen. 01/12/1994 - 30/11/1996

                                                                                                                                                                                              Abstract

                                                                                                                                                                                              Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                                              Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                                               Project type(s)

                                                                                                                                                                                               • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                                               Evaluatie van de effecten van vervuiling op de conditie van aquatische organismen aan de hand van fysiologische, biochemische en genetische indicatoren. 30/09/1994 - 30/09/1996

                                                                                                                                                                                               Abstract

                                                                                                                                                                                               Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                                               Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                                                Project type(s)

                                                                                                                                                                                                • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                                                Ecologische kwaliteitsdoelstellingen voor oppervlaktewater. 30/09/1994 - 31/03/1995

                                                                                                                                                                                                Abstract

                                                                                                                                                                                                Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                                                • Promotor: Vanderborght Oscar L J
                                                                                                                                                                                                • Co-promotor: Blust Ronny

                                                                                                                                                                                                Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                                                 Project type(s)

                                                                                                                                                                                                 • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                                                 Biologische beschikbaarheid van metalen in chemisch gedefinieerde en natuurlijke aquatische systemen 01/01/1994 - 31/12/1997

                                                                                                                                                                                                 Abstract

                                                                                                                                                                                                 In het kader van het project wordt onderzoek verricht naar de relatie tussen de chemische speciatie en biologische beschikbaarheid van metalen in aquatische ecosystemen. Hierbij wordt voornamelijk aandacht besteed aan de fysiologie van de metaalopname. Het onderzoek situeert zich op drie niveaus: 1) opstellen van speciatie- en accumulatiemodellen; 2) bepaling van de invloed van omgevingsomstandigheden en 3) opsporen van structurele en fysiologische veranderingen.

                                                                                                                                                                                                 Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                                                 Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                                                  Project type(s)

                                                                                                                                                                                                  • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                                                  In vivo analyse van fysiologische adaptatieprocessen in zoetwater vissen. 01/01/1994 - 31/12/1995

                                                                                                                                                                                                  Abstract

                                                                                                                                                                                                  Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                                                  Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                                                   Project type(s)

                                                                                                                                                                                                   • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                                                   De invloed van zware metaalcontaminatie op de interacties tussen planten en hun herbivoren. 01/01/1994 - 31/12/1995

                                                                                                                                                                                                   Abstract

                                                                                                                                                                                                   Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                                                   Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                                                    Project type(s)

                                                                                                                                                                                                    • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                                                    Chemische en biologische aspecten van de metaalopname bij aquatische organismen. 30/09/1993 - 30/09/1999

                                                                                                                                                                                                    Abstract

                                                                                                                                                                                                    Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                                                    Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                                                     Project type(s)

                                                                                                                                                                                                     • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                                                     Een nieuwe benadering in de speciatie benadering van radionucliden (Cs, Co) en van hun transport langsheen uitwisselingsopppervlakken bij zoetwaterdieren. 01/09/1992 - 30/06/1995

                                                                                                                                                                                                     Abstract

                                                                                                                                                                                                     Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                                                     • Promotor: Vanderborght Oscar L J
                                                                                                                                                                                                     • Co-promotor: Blust Ronny

                                                                                                                                                                                                     Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                                                      Project type(s)

                                                                                                                                                                                                      • Onderzoeksproject

                                                                                                                                                                                                      Nukleaire magnetische resonantie spectroscopie voor in vivo bepaling van metabole stress indicatoren bij aquatische invertebraten en vertebraten. 30/09/1991 - 31/12/1996

                                                                                                                                                                                                      Abstract

                                                                                                                                                                                                      De energiestatus kan beschouwd worden als een maat voor de fysiologische fitness van een organisme. Aan de hand van 31P NMR spectroscopie wordt op een niet-invasieve en in vivo manier de energiestatus van onder stress (hypoxie, anoxie) geplaatste testorganismen (karpers en mossels) bepaald. Toediening van extra chemische stressors (PCB, zware metalen...) zal de energiestatus van het dier meetbaar beïnvloeden zodat dit ons op zijn beurt een maat geeft voor de ernst van de veroorzaakte omgevingsstress.

                                                                                                                                                                                                      Onderzoeker(s)

                                                                                                                                                                                                      Onderzoeksgroep(en)

                                                                                                                                                                                                       Project type(s)

                                                                                                                                                                                                       • Onderzoeksproject