Het Anet automatiseringsteam - onderdeel van de bibliotheek van UAntwerpen - ondersteunt de werking van de bibliotheken van het Anet netwerk. Anet realiseert deze ondersteuning via centrale hosting van Brocade, de bibliotheektoepassing die Anet zelf ontwikkelt.
Met behulp van Brocade kunnen Anet bibliotheken hun collecties (zowel print als elektronisch) beheren (verwerving, metadatering), ontsluiten (catalogus) en aan gebruikers ter beschikking stellen (online catalogus, leen, documentaanvraag).
De laatste jaren biedt Anet ook oplossingen voor het beheer en ontsluiten van archief- en erfgoedcollecties en voor het beheer van Institutional repositories.

De kerntaken van Anet situeren zich op twee terreinen:

  1. continue ontwikkeling van de Brocade toepassing (aanpassing van bestaande modules en ontwikkeling van nieuwe toepassingen) in functie van de behoeften van de Anet partners;
  2. onderhoud en vernieuwing van de Brocade infrastructuur (server, netwerk, databank, software repository, back-up) in functie van optimale beschikbaarheid en performantie.

Waar Anet voor staat:

Samenwerkingsgericht

Elke bibliotheek in het netwerk levert een bijdrage met betrekking tot de ontsluiting van de items in haar collecties en dat in functie van de lokaal beschikbare resources. Er is het evidente voordeel van shared cataloguing (een titelbeschrijving eenmaal ingevoerd, kan nadien door andere partners in het netwerk worden aangevuld met bezitskenmerken en verrijkt worden met onderwerpstermen). Het netwerk van bibliotheken is vooral ook een netwerk van bibliotheek- en archiefmedewerkers die hun diverse en vaak complementaire expertises kunnen inzetten bij de metadatering. Zo is het Letterenhuis een belangrijk kenniscentrum actief in de Vlaamse literatuur. Museumbibliotheken en onderwijsinstellingen actief in de (podium)kunsten kunnen hun kennis met betrekking tot het artistieke domein valoriseren. Met de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en de Vlaamse Erfgoedbibliotheek kan Anet dan weer de vinger aan de pols houden met wat er in de erfgoedsector beweegt. De bibliotheek van de Universiteit Antwerpen speelt een belangrijke rol in de kwaliteitsbewaking van de catalogus. Van hieruit worden de catalogiseringsregels opgesteld, worden de opleidingen verzorgd en wordt het overleg rondom catalografie georganiseerd. Via formeel overleg (Anet Begeleidende Commissie, Werkgroepen) maar ook informeel overleg zien Anet collega's elkaar voortdurend en kunnen zij ervaringen delen met elkaar. Deze samenwerking, bundeling van expertises en betrokkenheid van medewerkers zijn kritische factoren geweest bij projecten zoals Antilope, Impala, Agrippa en AAT.

Openheid

Anet verbindt er zich toe om de geregistreerde metadata een zo groot mogelijke zichtbaarheid te geven en dat door de ontwikkeling van online catalogi (lokale catalogus, Abraham, STCV), door publicatie van metadata in collectieve catalogi zoals Antilope en UniCat en door integratie van Anet metadata in discovery services zoals WorldCat, Ebsco Discovery Services (UAntwerpen, AP, KdG) en Summon (UHasselt). De zichtbaarheid van metadata kan maar gerealiseerd worden door Brocade toepassingen die onderliggend gebruik maken van open standaarden zoals Z39.50, MARC, OAI-PMH, EAD en EAC.

Anet ontwikkelt niet alle software zelf, maar zal steeds trachten om kwaliteitsvolle toepassingen en instrumenten, die elders beschikbaar zijn, te integreren in Brocade. Anet kijkt daarbij in eerste instantie naar opensource oplossingen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk criterium bij de keuze van externe componenten voor Brocade (zowel opensource als commercieel) : er wordt kritisch gekeken naar de onderliggende licentie, de oplossing moet platformonafhankelijk zijn, moet haar sporen in het veld verdiend hebben, moet gedragen zijn door een gedegen development community en mag geen negatieve impact hebben op de performantie en betrouwbaarheid van het systeem. Er wordt voor gewaakt dat externe componenten ook inwisselbaar zijn, mochten er zich op een gegeven ogenblik betere alternatieven aandienen.

Anet wil met nieuwe toepassingen inspelen op de snel wijzigende behoeften van haar partners. Anet tracht daarbij om de geformuleerde behoeften naar een abstracter niveau te tillen zodat de wijze waarop een toepassing uiteindelijk wordt geïmplementeerd, afhankelijk is van allerlei parameters die naar wens van de Anet partner kan worden ingesteld. Een dergelijke aanpak vertraagt het ontwikkelproces, maar verhoogt wel de inzetbaarheid van toepassingen voor een grotere en heterogenere groep. Tegelijkertijd wil Anet ook investeren in vervanging van basistechnologie van Brocade (programmeertaal, databankstructuren). Vaak betreft het componenten die voor de gebruiker niet meteen een zichtbaar verschil opleveren, maar die op langere termijn wel voorwaarde zijn voor duurzaamheid. Dat dit een spanningsveld kan creëren, zal allicht niet verbazen.