Privacyverklaring Anet - Bescherming van persoonsgegevens

Anet is een onderdeel van de Universiteitsbiliotheek van de UAntwerpen en volgt dan ook het privacybeleid van de universiteit. Voor meer informatie hierover, zie privacyverklaring Universiteit Antwerpen

Anet hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

  • Persoonsgegevens worden steeds behandeld in overeenstemming met de toepasselijke privacyreglementering.
  • Anet verwerkt de door de medecontracten opgegeven persoonsgegevens voor de uitvoering van contractuele afspraken (rechtsgrond).
  • De persoonsgegevens worden alleen ingezameld en verwerkt om bibliotheekdiensten te kunnen verlenen (uitlenen, innemen, verlengen, reserveren, attendering, documentaanvraag, briefwisseling, ...). In een aantal gevallen verkrijgt Anet de persoonsgegevens van studenten en personeelsleden op automatische wijze via interne doorgifte vanuit systemen van studentenadministratie en personeelsadministratie. Dit is met name het geval voor Universiteit Antwerpen, Karel de Grote Hogeschool, AP Hogeschool en Universiteit Hasselt. Anet bibliotheken die ressorteren onder de bevoegdheid van de Stad Antwerpen voeren hun lezers deels in via een beveiligde koppeling met het A-kaart systeem van de stad.
  • Anet maakt persoonsgegevens niet bekend aan derden en wendt de data evenmin aan voor direct marketing.
  • Anet treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden van persoonsgegevens misbruik maken.
  • Anet bewaart de persoonsgegevens nooit langer dan nodig voor de dienstverlening. Anet neemt evenwel zelf nooit het initiatief om lezergegevens (bijvoorbeeld niet-actieve lezers) te schrappen. Anet doet dit enkel na expliciet verzoek van de Anet partnerbibliotheek.