Gezinsbijslag (het Groeipakket)

Om gezinsbijslag (Groeipakket) te krijgen moet je voldoen aan leeftijds- en studievoorwaarden. Hieronder volgt meer informatie over de regeling voor studenten die hun hoofdverblijfplaats in Vlaanderen hebben.

Voor studenten die in Brussel gedomicilieerd zijn, geldt een andere regelgeving. Zij nemen contact op met de uitbetaler voor meer informatie. De regelgeving  van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gepubliceerd op de website centen voor studenten.

Vlaamse regelgeving:

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Tot de leeftijd van 25 jaar heb je recht op gezinsbijslag (Groeipakket). Voorwaarde is dat je bent ingeschreven voor een studieprogramma van minimum 27 studiepunten. Zowel dag- als avondonderwijs met een diploma-, credit- en examencontract komen in aanmerking. Studiepunten van vrijstellingen en overdrachten tellen niet mee om de norm te bereiken. 

Als je voltijds studeert, stelt zich dus in principe geen probleem. Als je als deeltijds student bent ingeschreven en niet aan 27 studiepunten komt, kan je overwegen om (keuze)opleidingsonderdelen aan je studieprogramma toe te voegen om zo het minimum aantal studiepunten te bereiken. Dit is misschien niet nodig als je  in een diplomajaar zit (lees de info onder speciale regeling voor studenten in een diplomajaar).

Voldoe je niet (meer) aan de voorwaarden voor gezinsbijslag (Groeipakket) als student, dan kan je onder bepaalde voorwaarden recht hebben als schoolverlater.

Is de datum van inschrijving belangrijk?

De datum van inschrijving bepaalt vanaf wanneer je gezinsbijslag krijgt.

Als je ten laatste op 30 november ingeschreven bent voor minimum 27 studiepunten, ontvang je heel het academiejaar gezinsbijslag . Ben je ingeschreven voor minder dan 27 studiepunten, dan heb je nog  geen recht op gezinsbijslag. Als je later in het jaar bijkomend inschrijft en zo wel aan minimum 27 studiepunten komt, ontvang je gezinsbijslag met terugwerkende kracht vanaf het begin van het academiejaar.

Schrijf je je na 30 november in voor minimum 27 studiepunten, dan heb je recht op gezinsbijslag vanaf de maand van de inschrijving.

Gezinsbijslag in een diplomajaar

Een student die in een diplomajaar minder dan 27 studiepunten opneemt, behoudt zijn gezinsbijslag gedurende het hele diplomajaar, tenzij hij zijn onderwijsactiviteiten vroeger beëindigt (dan geldt de regeling schoolverlaters). Dit geldt voor één diplomajaar per opleidingscyclus. Men kan er dus meerdere keren gebruik van maken, vb. in een bachelor- én in een masteropleiding, en het is ook niet beperkt tot 1 bachelor- en 1 masteropleiding.  Deze uitzonderingsregeling geldt niet voor schakel-en voorbereidingsprogramma's én vervolgopleidingen (bv. manama’s en postgraduaten). Studenten in een dergelijke opleiding nemen minimum 27 studiepunten op om de gezinsbijslag te behouden.

 

Als student werken en toch nog gezinsbijslag krijgen

Als je studeren en werken combineert, valt de gezinsbijslag in sommige gevallen weg. Als student mag je namelijk niet onbeperkt werken. Het aantal werkuren wordt gecontroleerd via de RSZ-aangifte. Het soort contract (contract voor studentenarbeid of gewoon contract) waarmee je werkt, speelt een rol. Een tewerkstelling als student met verminderde sociale bijdragen (gedurende maximum 475 uur per kalenderjaar) telt niet mee voor de gezinsbijslag. De prestaties met  13,07 % RSZ worden vrijgesteld als je minder dan 80 uur per maand werkt. Zelfstandigen in hoofdberoep hebben geen recht op gezinsbijslag. Student-zelfstandigen behouden hun gezinsbijslag. 

Geen studiebewijzen afleveren of documenten invullen

Je hoeft geen studiebewijs (attest van de onderwijsinstelling) aan te leveren om gezinsbijslag te ontvangen. Het fonds  dat het Groeipakket uitbetaalt, krijgt de gegevens in verband met je inschrijving elektronisch doorgestuurd via de Databank Hoger Onderwijs (DHO). Soms zijn er problemen met de doorstroom van de gegevens. In dat geval neemt je fonds contact op met Kind en Gezin, en niet met de onderwijsinstelling.

Je gaat na een onderbreking terug studeren

Studenten die na een onderbreking terug gaan studeren, dienen opnieuw een aanvraag in bij het fonds dat de gezinsbijslag uitbetaalt. 

Je ontvangt een vervangingsinkomen of uitkering

Als je een ander hoofdstatuut (werknemer, werkloos, …) hebt en een vervangingsinkomen vanuit dat statuut (werkloosheidsuitkering, wachtuitkering, uitkering voor loopbaanonderbreking, …) ontvangt, ontvang je geen gezinsbijslag.

Een sociale uitkering die het gevolg is van toegelaten werk (bv. een ziektevergoeding of een uitkering voor een arbeidsongeval) is geen probleem voor  gezinsbijslag.

Het ontvangen van OCMW-steun staat de toekenning van  gezinsbijslag niet in de weg. Een zelfstandige activiteit waarvoor geen sociale bijdragen zijn verschuldigd is eveneens toegelaten.

Info voor schoolverlaters en/of afstuderende studenten

Een schoolverlater behoudt het recht op gezinsbijslag gedurende een periode van maximaal 12 maanden. Een inschrijving als werkzoekende is geen voorwaarde. De startdatum van de periode van 12 maanden voor afgestudeerden is  1 oktober. Voor studenten die hun studies voortijdig beëindigen of voor het einde van het academiejaar afstuderen, gaat het recht op gezinsbijslag als schoolverlater in op de eerste dag van de maand volgend op de maand van het beëindigen van de studies of onderwijsactiviteiten. Deze periode van 12 maanden is een 'krediet' dat in verschillende periodes kan worden ingezet, maar in totaliteit nooit meer dan 12 maanden bedraagt. Dit is belangrijk voor studenten die hun studies onderbreken en later opnieuw aanvatten. Zij ontvangen na het einde van de hervatte studies geen 12 maanden gezinsbijslag meer als zij na de onderbreking reeds een aantal maanden van het 'krediet' opgebruikt hebben. Er is ook een tewerkstellingsnorm voor schoolverlaters. Een schoolverlater behoudt het recht op gezinsbijslag zolang hij niet meer dan 80 uur per maand werkt.

 

 

Informatie voor internationale studenten met kinderen

Internationale studenten die een verblijfstitel hebben verkregen op basis van hun  studies kunnen zelf geen gezinsbijslag ontvangen, maar eventueel wel voor hun  kinderen als deze in Vlaanderen wonen.  Als er recht is in het land van herkomst, dan betaalt het land van herkomst bij voorrang. Dit wordt altijd eerst onderzocht. Als de Belgische gezinsbijslag hoger is, wordt er eventueel aanvullend betaald.

Regeling voor zieke studenten

Kan je door ziekte niet inschrijven/ingeschreven blijven voor minstens 27 studiepunten of zet je je studie stop, dan kan je onder bepaalde voorwaarden je gezinsbijslag  als student behouden. Er is een specifieke regeling voor zieke studenten.

Neem contact op met je uitbetaler vóór je je inschrijving wijzigt.