Vlaams opleidingsverlof

Als je in de privésector werkt, heb je recht op het Vlaams opleidingsverlof (VOV) op basis van het aantal studiepunten dat je opneemt in het hoger onderwijs. Je kan het opleidingsverlof (max. 125 uur) opnemen om lessen bij te wonen of examens voor te bereiden. Je werkgever kan bij de Vlaamse overheid online (ten laatste drie maanden na de start van de opleiding) een vergoeding voor jouw verlofuren aanvragen via het Departement Werk en Sociale Economie. Het Vlaamse opleidingsverlof is een recht, maar je dient de verlofdagen op te nemen in overleg met je werkgever. Er moet geen verband zijn tussen je job en de opleiding die je volgt.

Kom je in aanmerking?

Kom je als werknemer in aanmerking?

Je komt in aanmerking als je tewerkgesteld bent: 

 • in de privésector 
 • voor minstens 50% (september is de referentiemaand)
 • in het Vlaams gewest.

Komt jouw opleiding in aanmerking? 

Opleidingen met een erkenning voor VOV staan in de Vlaamse opleidingsdatabank. De opleiding kan automatisch of specifiek erkend zijn.

Automatisch erkende opleidingen 

Onderstaande opleidingen van de Universiteit Antwerpen zijn automatisch erkend onder diplomacontract

 • bacheloropleidingen
 • schakelprogramma's
 • voorbereidingsprogramma's
 • masteropleidingen

Let op: Alleen een eerste bachelor- of masteropleiding komt automatisch in aanmerking voor VOV. Een bijkomend diploma in het hoger onderwijs dient arbeidsmarktgericht te zijn, zoals vermeld in de opleidingsdatabank of in je POP (Persoonlijk Ontwikkelingsplan) in het kader van loopbaanbegeleiding.

Specifiek erkende opleidingen 

Onder diplomacontract kan je ook VOV aanvragen voor een opleiding (bv. postgraduaat Nederlands voor anderstaligen bij Linguapolis) die een specifieke erkenning via een paritair comité of een erkenningscommissie heeft en vermeld staat in de opleidingsdatabank.

Niet-erkende opleidingen

Sommige opleidingen van de Universiteit Antwerpen kunnen niet erkend worden: 

 • de doctoraatsopleiding 
 • opleidingen die slechts een getuigschrift of attest afleveren (bv. permanente vormingen).

Voor een niet-erkende opleiding, die je volgt in het kader van loopbaanbegeleiding en die vermeld staat in je Persoonlijk Opleidingsplan (POP), kan je wel VOV aanvragen. 

Let op: Onder examencontract kan je geen Vlaams opleidingsverlof aanvragen.

Waarop heb je recht?

Vergoeding

Als je VOV opneemt, heb je het recht om op het werk afwezig te zijn met behoud van loon (met een forfaitair bedrag van 21,30 euro per uur opleidingsverlof).

Als je het recht op educatief verlof ten onrechte inroept (bv. als je verlof neemt na de datum van je laatste examen of niet deelneemt aan het examen), kan je de uitbetaling van je loon voor die afwezigheid niet eisen. Als je je loon al ontvangen hebt, wanneer een fout vastgesteld wordt, kan je werkgever de terugbetaling ervan eisen. 

Aantal verlofuren 

Een voltijdse werknemer heeft per academiejaar recht op maximum 125 uren VOV (4 uur per opgenomen studiepunt). Voor een deeltijdse werknemer (minstens 50%) wordt dit maximum beperkt in verhouding tot zijn tewerkstellingspercentage.

Als je niet deelneemt aan de eindevaluatie, geldt er een beperking van het aantal verlofuren in het volgende schooljaar.

Hoe vraag je het aan?

Op basis van je inschrijving onder diplomacontract dien je jaarlijks je aanvraag voor VOV in bij je werkgever. De uitwisseling van de gegevens over het volgen van de opleiding en het afleggen van examens gebeurt online door de onderwijsinstelling via een digitaal platform van de overheid.

Werkloosheidsreglementering

Je bent een schoolverlater in beroepsinschakelingstijd maar je wil graag verder studeren? Of je bent uitkeringsgerechtigd werkloos maar je wil toch nog een diploma behalen? Wat zijn de voorwaarden?

Opgelet: deze informatie is enkel van toepassing indien je in het Vlaams Gewest woont.

Je wil verder studeren tijdens de beroepsinschakelingstijd?

Je mag tijdens je beroepsinschakelingstijd geen studies met volledig leerplan volgen. 

Dit betekent dat je niet mag inschrijven met een diploma-, credit,-of examencontract voor een programma van 27 studiepunten of meer. Het aanvangen van dergelijke studies verhindert het geldige verloop van je beroepsinschakelingstijd, zelfs indien de studies ’s avonds of in het weekend worden gevolgd. Als je toch een studie met een volledig leerplan aanvangt, zal je de beroepsinschakelingstijd die je al hebt volbracht voor je studies in principe kwijt zijn door het aanvatten van de studies. Na afloop van de studies zal je dus een volledig nieuwe beroepsinschakelingstijd moeten vervullen.

Het is wél toegelaten om je in te schrijven met een diploma-, credit,-of examencontract voor een programma van minder dan 27 studiepunten of voor een postacademische opleiding. 

Het moet dan wel gaan om ‘nieuwe’ studies en niet om het verderzetten van een vroeger begonnen, maar nog niet afgewerkte studie met volledig leerplan. Het verderzetten – zonder onderbreking van 1 academiejaar – van een nog niet afgewerkte studiecyclus verhindert immers dat de beroepsinschakelingstijd ingaat, ook al gaat het om een inschrijving voor minder dan 27 studiepunten.Voorbeeld: Je bent in je laatste jaar niet geslaagd voor een aantal vakken en je neemt in je bisjaar een inschrijving met een diplomacontract of een examencontract voor 23 studiepunten: je beroepsinschakelingstijd kan niet ingaan omdat je je studies nog niet hebt beëindigd. Studies die ook niet als studies met volledig leerplan worden beschouwd zijn postacademische opleidingen (postgraduaten) die enkel leiden tot een getuigschrift (= PAVO’s). Opgelet: je mag deze studies (een PAVO of een studieprogramma van minder dan 27 studiepunten) volgen op voorwaarde dat je beschikbaar blijft voor de arbeidsmarkt en op elke passende vacature ingaat die wordt aangeboden door de VDAB. 

Mag je een stage in België doen tijdens de beroepsinschakelingstijd?

Een onbezoldigde stage in een professioneel milieu (onderneming, VZW, …) kan op voorwaarde dat je ter beschikking blijft van de arbeidsmarkt. Je moet geen aangifte doen bij de RVA van de stage. Je mag ook langer stage lopen als je aan de RVA kunt aantonen dat deze stage je kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Stages om toegang te krijgen tot een beroep (advocaat, notaris, architect,  apotheker…) en stages die totaal niet gericht zijn op professionele inschakeling (culturele uitwisselingen, op een boerderij…) zijn niet combineerbaar met de beroepsinschakelingstijd.

Mag je studeren of een stage doen in het buitenland tijdens de beroepsinschakelingstijd?

Je mag tijdens de beroepsinschakelingstijd, in het buitenland een opleiding of lessen volgen of een stage verrichten in een professioneel milieu (onderneming, NGO, ...). De opleiding, lessen of stage moeten de inschakelingskansen op de arbeidsmarkt vergroten. 

 • Via een formulier C36,5 kan je vragen of de stage of opleiding het geldige verloop van de beroepsinschakelingstijd toelaat. De opleidings-, les-of stagedagen in het buitenland worden dan gelijkgesteld met de beroepsinschakelingstijd. 
 • Indien de RVA jouw aanvraag goedkeurt, mag je werkaanbiedingen weigeren. Je dient dan bij eventueel werkaanbod een kopie van het formulier C36,5 over te maken aan de VDAB.
 • Indien je opleiding of stage in het buitenland nog niet beëindigd is aan het einde van de beroepsinschakelingstijd, en je deze graag wil verderzetten, moet je na de beroepsinschakelingstijd als ‘werkloze’ een vrijstelling aanvragen (= vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt). Dit doe je bij de VDAB. 
 • Indien de vrijstelling geweigerd wordt, kan je een opleiding voleindigen door je vakantiedagen uit te putten.  Een stage kan je niet voleindigen zonder vrijstelling

Meer informatie!

Je bent werkloos en ontvangt uitkeringen. Mag je studeren?

Studies die niet als studies met volledig leerplan (diploma- of creditcontract voor ten minste 27 studiepunten) worden beschouwd, kan je zonder toelating van de VDAB combineren met werkloosheidsuitkeringen. 

Je mag deze studies volgen op voorwaarde dat je ingeschreven blijft als werkzoekende en beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt. Het gaat om:

 • Een inschrijving met een diploma- of creditcontract voor minder dan 27 studiepunten. 
 • Een inschrijving met een examencontract ongeacht het aantal studiepunten. Een inschrijving van examencontract in combinatie met een ander contract is niet toegelaten, als men in totaal meer dan 27 studiepunten opneemt. In dat geval moet men een vrijstelling aanvragen.
 • Postacademische opleidingen en postgraduaten die enkel leiden tot een getuigschrift.

Je kan geen werkloosheidsuitkeringen ontvangen wanneer je studies met volledig leerplan (diploma- of creditcontract voor ten minste 27 studiepunten) volgt, behalve:

 • Wanneer je avond-of weekendonderwijs volgt (grote meerderheid van de lessen moet na 17u of op zaterdag doorgaan).
 • Indien de VDAB je een vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt heeft verleend. Om de vrijstelling te krijgen moet je een aanvraag indienen bij de VDAB met een studieattest. Je kan je vrijstelling aanvragen vóór of na de inschrijving voor je studie. Als je studieprogramma nog niet vast ligt, wordt dit geattesteerd door de Centra­le Onderwijsadministratie. Op basis van dit attest kan de VDAB beslissen een voorlopige vrijstelling te verlenen die geldig is tot 30 november. Ligt je studie­programma vast, mail dan een studiebewijs en voortgangsrapport naar VDAB voor 30 november. Ontvangt de VDAB vóór 30 november deze gegevens en voldoe je aan de voorwaarden, dan krijg je een vrijstelling die een jaar geldig is. Is dit niet het geval, dan zet men de vrijstelling stop op 30 november. Als je de vrijstelling hebt verkregen moet je niet meer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Je moet wel ingeschreven blijven als werkzoekende en je houden aan de afspraken die je vastgelegd hebt met je VDAB-bemiddelaar.
  • Wat als je geen vrijstelling krijgt? Je kan je al inschrijven voor een opleiding of studie vóór je een vrijstelling gekregen hebt. Het is aan jou om af te wegen of de vrijstelling een absolute voorwaarde is om de opleiding of studie aan te vatten. De VDAB verbiedt  werkzoekenden niet om zonder vrijstelling een opleiding of studie aan te vatten, zolang dit je beschikbaarheid op de arbeidsmarkt niet in het gedrang brengt. Volg je de opleiding of studie zonder vrijstelling, dan kan dit wel gevolgen hebben voor je uitkering. Er zijn namelijk opleidingen die je van de RVA niet mag volgen zonder vrijstelling! Contacteer je uitbetalingsinstelling voor meer informatie.

Tijdskrediet en Vlaams zorgkrediet

Met tijdskrediet of Vlaams zorgverlof (loopbaanonderbreking) kan je je arbeidsprestaties tijdelijk onderbreken, hetzij gedeeltelijk hetzij volledig en zo meer tijd vrijmaken om (opnieuw) te gaan studeren.

Onder bepaalde voorwaarden kent de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) of het Departement Werk & Sociale Economie (Vlaamse overheid) onderbrekingsuitkeringen toe. 

 • Als je tijdskrediet opneemt, kan je onder bepaalde voorwaarden een maandelijkse onderbrekingsuitkering van de RVA aanvragen. In bepaalde gevallen heb je ook nog recht op een aanmoedigingspremie. 
 • Als je Vlaams zorgkrediet neemt, ontvang je een uitkering die afhankelijk is van je situatie. Via de Zorgkredietsimulator kan je nagaan of je in aanmerking komt voor Vlaams zorgkrediet en welk bedrag je kan ontvangen.

Tip: Bezorg je werkgever een attest dat bewijst dat je een erkende opleiding volgt, die voldoet aan de voor­waarden. Laat dit attest invullen door de Centrale Onderwijsadministratie. De RVA (tijdskrediet) en het Departement Werk en Sociale Economie (Zorgkrediet met motief opleiding) werken daarnaast met aanwezigheidsattesten die binnen de 20 kalenderdagen na elk kwartaal moeten ingevuld worden. Zoniet ontvang je geen verlenging van je tijds- of zorgkrediet. Worden in je opleiding geen aanwezigheden gecontroleerd, dan lever je een attest af dat vermeldt dat de onderwijsinstelling de regelmatige aanwezigheid tijdens de opleiding niet controleert en dat je tijdens het afge­lopen trimester nog steeds geldig was ingeschreven bij de instelling. Neem na afloop van elke gevraagde periode via de Helpdesk contact op met de Centrale Onderwijsadministratie over het aanwezigheidsattest. Er worden geen attesten met een datum in de toekomst afgeleverd.

Opleidingscheques

​Woon of werk je  in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wil je een opleiding volgen om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten? Betaal je je opleiding zelf? Dan deelt de Vlaamse overheid misschien in de kosten met een opleidingscheque.  

Het bedrag van de cheque is afhankelijk van je opleidingsgraad en de opleiding die je wil volgen. Met de opleidingscheque kan je een deel van het studiegeld betalen. Jij betaalt de helft, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft van het bedrag van de cheque. De opleidingscheque wordt enkel digitaal aangeboden en uitgegeven door Edenred. Je vraagt de cheque aan via het wse-loket. Bezorg de gegevens van de cheque digitaal aan de onderwijsadministratie via hun helpdesk voor de betaling van (een deel van) je studiegeld. Opgelet, op opleidingscheques wordt er nooit terugbetaald.

 • Je hebt hoogstens een diploma secundair onderwijs? Je kan een loopbaangerichte opleiding en alle opleidingen die geregistreerd zijn in de Opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives met een opleidingscheque betalen. Je kan een opleidingscheque voor een maximaal bedrag van 500 EUR aankopen.
 • Heb je al een diploma hoger onderwijs behaald? Je kan alleen een loopbaangerichte opleiding betalen met een opleidingscheque. Per academiejaar kan je een opleidingscheque aankopen voor een bedrag  van maximaal 250 EUR. Neem voor meer informatie over loopbaangerichte opleidingen contact op met Centrum WeST vóór de start van je opleiding.

Wil je weten of je in aanmerking komt?